Undgå bestikkelse af offentligt ansatte

50 %
50 %
Information about Undgå bestikkelse af offentligt ansatte

Published on September 27, 2016

Author: HortenLawFirm

Source: slideshare.net

1. UNDGÅ BESTIKKELSE AF OFFENTLIGT ANSATTE

2. side 2 1) Hvad gælder generelt om offentligt ansattes modtagelse af gaver og andre fordele som led i arbejdet? 2) Ansættelsesretlige konsekvenser ved ansattes overtrædelse af regler og retningslinjer? 3) Inspiration til formulering af gode retningslinjer for modtagelse af gaver mv.? 4) Hvad gælder, når kommunen foretager offentlige udbud? INDHOLD

3. side 3 Bestikkelse er reguleret i strafferetten- to sider af samme sag Det er strafbart at yde bestikkelse – Man må ikke uberettiget yde, love eller tilbyde nogen, der virker i offentlig tjeneste eller hverv, gaver eller andre fordele, for at få den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten. Gør man det alligevel, straffes det med bøde eller fængsel i indtil 6 år. Det er strafbart at modtage bestikkelse - Den, der i udøvelse af offentlige tjeneste eller hverv uberettiget modtager gaver eller andre fordele straffes med bøde eller fængsel i indtil 6 år. Reglerne har fælles formål: • At sikre de offentlige organers renhed og uangribelighed • At sikre borgeren mod misbrug fra det offentliges side. STRAFFERETLIG REGULERING

4. side 4 Hvem i falder ansvar? • Den som ifalder straf efter § 122, er den som ”yder, lover eller tilbyder” bestikkelse  kan omfatte hvem som helst. • Typisk en privat, eksempelvis en virksomhed eller en borger, men kan også være en anden offentlig myndighed eller myndighedsperson. • De personer bestikkelsen ydes til er sammenfaldende med den personkreds, som kan ifalde straf efter straffelovens § 144. • § 144 omfatter kun personer i ”offentlig tjeneste eller hverv”. • Som udgangspunkt alle offentligt ansatte og alle personer i offentligt hverv • Også funktioner i erhvervsdrivende selskaber er omfattet, såfremt de varetages på det offentliges vegne. STRAFFERETLIG REGULERING

5. side 5 Hvad er ”gave eller anden fordel”? • Det mest indlysende: Økonomiske fordele og herunder selvfølgelig pengebeløb. • Eksempler fra retspraksis • Pengebeløb tilbudt for at slette en målt hastighedsoverskridelse og undlade at efterforske spirituskørsel. U.2007.1680/2Ø. • Pengebeløb tilbudt for at slippe for anholdelse og sigtelse for spirituskørsel. U.2014.3127/2Ø. • Tilbud på omkring 600.000 kr. for at fremme en byggesag og opnå en højere bebyggelsesgrad. U.1982.771H. • Andet end penge? Ja – kun fantasien sætter grænser • I retspraksis er der set eksempler på cigaretter og cigarer, diverse varer svarende til et bestemt pengebeløb, spiritus, gratis radioreklamespots, rabatter, forplejning og rejser. Mest kendt: et grønt badeværelse… STRAFFERETLIG REGULERING

6. side 6 Hvad er ”gave eller anden fordel”? • Krav om økonomisk karakter? • Nej – alt slags ”smørelse” er omfattet. • Fordelen skal ikke nødvendigvis være økonomisk og heller ikke nødvendigvis til den offentligt ansatte person selv. • Eksempler på gaver: • Tilsagn om personlige gentjenester, protektion, rentefrie lån, en fordel for et medlem af modtagerens familie, eksempelvis en pels til den offentligt ansattes kone, samt retten til at leje en lejlighed til markedspris i en situation, hvor det er meget vanskeligt eller umuligt at få et lejemål. • Afgørende om det, som er ydet, i lige så høj grad kan påvirke varetagelsen af tjeneste eller hverv for den ansatte – det skal have en interesse for modtageren. STRAFFERETLIG REGULERING

7. side 7 Hvad er ”gave eller anden fordel”? • Andre eksempler • SKAT’s IT afdeling modtog gratis billetter fra leverandør - indskærpelse fra SKAT til de ansatte om, at det ikke er tilladt. TV2 afsløring fra 2010. • SKATs redegørelse til Folketinget om virksomhedskulturen mht. gaver og andre fordele, 2011: • Konklusion – ikke belæg for dårlig virksomhedskultur • Dog enkelte tilfælde i undersøgelsesperioden (17 år), fx: • Fire chefer til strategimøde i Sydafrika betalt af SKAT – OK • Turen afsluttes med ophold betalt af privat – ikke OK • Erhvervsminister på jagt- og golfrejser – ombudsmanden rejste ikke en sag. Sag vedr. Bendt Bendtsen fra 2009. STRAFFERETLIG REGULERING

8. side 8 Hvad er ”gave eller anden fordel”? • En almindelig påskønnelse er ikke omfattet af det strafbare område: • ”(…) det (kan) næppe i almindelighed (…) stemples som strafbart, at en Embedsmand som Erkjendthedsbevis i Anledningen af sin Embedsvirksomhed i Almindelighed modtager en Gave eller deslige, naar den ikke kan refereres til visse Embedshandlinger eller betragtes som ydet for at fremkalde, eller som Løn for, en vis Embedsvirksomhed” Forarbejderne til straffeloven 1866. • Eksempel: jubilæum, gave i forbindelse med fraflytning. • I lovforarbejderne (1866) er der også lagt vægt på sondringen mellem pligtstridige og ikke-pligtstride handlinger: • Ikke-pligtstridige handlinger eksemplificeres med fremskyndelse af en sagsbehandlingsproces • Pligtstridig adfærd = altid uværdig til fortsat at bestride embedet. • Det diskretionære er i dag taget ud af straffeloven. • Sondringen er ikke relevant for vurderingen af, om et forhold er omfattet af § 144, men det har en betydning for vurderingen af strafværdigheden af et forhold. STRAFFERETLIG REGULERING

9. side 9 Hvad er ”gave eller anden fordel”? • Nyt eksempel – dom fra 2006 • Ansat i udlændingestyrelsen modtog 4 fodboldrejser til udlandet med betalt forplejning mv. af DBU • Værdi: 19.000 kr. • Dømt for overtrædelse af § 144 • Dog strafbordfald • Retten lagte vægt på, at rejserne ikke havde påvirket sagsbe- handlingen af DBU-relaterede opholdssager, og at forholdet var sanktioneret disciplinært STRAFFERETLIG REGULERING

10. side 10STRAFFERETLIG REGULERING Hvad er ”gave eller anden fordel”? • Verserende sag – Atea-sagen • I 2015 blev 14 personer fra Region Sjælland, Rigspolitiet samt Atea og 3A-it sigtet. Dette på baggrund af mistanke om, at ansatte hos Atea og 3A-it har bestukket sig til lukrative it-kontrakter hos flere offentlige kunder i perioden 2007 – 2015 • I juni 2016 blev 32 offentligt ansatte sigtet for at tage imod bestikkelse fra Atea • Siden er yderligere 3 offentligt ansatte sigtet for at tage imod bestikkelse fra Atea • Det samlede antal sigtede er således 49 fordelt på 12 arbejdspladser, hvoraf de 10 er offentlige. Disse er Region Sjælland, Rigspolitiet, Forsvaret, Kriminalforsorgen, Rigsadvokaten, Københavns Kommune, Udenrigsministeriet, Postvæsnet, DSB og Forsvarets Efterretningstjeneste • Ingen af sigtelserne har endnu ført til domsfældelse

11. side 11 FORVALTNINGSRETTEN

12. side 12 • Selvom en modtagelse af gave eller anden fordel ikke er i strid med straffelovens § 144, så er modtagelsen ikke nødvendigvis acceptabel. • Forvaltningsretten indeholder omfattende regler og principper, som personer ansat i den offentlige forvaltning er underlagt i deres arbejde. • Ombudsmandsudtalelse ifm. sag om modtagelse af revybilletter (FOB.1976.83): • Spørgsmålet må afgøres ud fra friere forvaltningsretlige overvejelser. • Her vægtes betragtninger svarende til dem, der danner grundlag for habilitetsreglerne, og som taler for en undladelse af at modtage noget, som er egnet til at skabe tvivl om, hvorvidt pågældendes afgørelser og kontraktindgåelse sker på upartisk vis. • Modtagelse af gaver af ikke ubetydelig størrelse er i strid med forvaltningsretten - ikke kun gælder ydelser, som konkret indebærer risiko for en upartisk bedømmelse, men også modtagelse af begunstigelser generelt, da det kan skabe almindelig mistillid til forvaltningen, begrundet eller ubegrundet. • Gælder også, selvom ydelsen er i overensstemmelse med god forretningsskik i en branche. FORVALTNINGSRETLIG REGULERING

13. side 13 • Ombudsmandsudtalelse - sag om modtagelse af revybilletter (FOB.1976.83) - fortsat: • Udtalelsen skal ikke tages som udtryk for, at personer i offentlig tjeneste eller hverv er afskåret fra at modtage begunstigelser af enhver art fra private. • Vigtig sondring: 1) Gaver mv. ydet af private, som eksempelvis en kommune, i almindelighed gør forretning med. Som udgangspunkt ikke ok. 2) ”Sædvanemæssige, enkeltstående og begrænsede arrangementer som f.eks. en forholdsvis beskeden frokost i forbindelse med et møde, en kontraktindgåelse eller et arbejdes aflevering.” Som udgangspunkt ok. FORVALTNINGSRETLIG REGULERING

14. side 14FORVALTNINGSRETLIG REGULERING • Ombudsmandsudtalelse – sag om vicehospitalsdirektør og dennes ægtefælles deltagelse i frokost hos ambassadør, imens dennes mor lå indlagt på hospitalet (FOB.2015.2): • Ombudsmanden udtaler generelt: • Modtagelse af frokostinvitation fra private – OK, hvis naturlig sammenhæng med tjenstlige møder eller sammenkomster, eller hvis der i øvrigt foreligger en naturlig årsag, f.eks. besigtigelses eller inspektionsvirksomhed mv. • Altid en konkret vurdering, hvor blandt andet værdi og sammenhæng bør indgå. • ”I mange tilfælde må det omvendt anses for udelukket som offentligt ansat at tage imod frokostinvitationer mv. fra personer eller virksomheder i tjenstlige sammenhænge. En offentligt ansat, der f.eks. behandler en konkret ansøgningssag, bør selvsagt som det helt klare udgangspunkt ikke tage imod en frokostinvitation fra den pågældende part. Accept af sådanne invitationer er i almindelighed – uanset om de betragtes som gaver eller ej – egnet til at skabe mistanke om, at parten kan modtage usaglige fordele mv.”

15. side 15 • Ombudsmandsudtalelse – sag om vicehospitalsdirektør og dennes ægtefælles deltagelse i frokost hos ambassadør imens dennes mor lå indlagt på hospitalet (FOB.2015.2) - fortsat: • Ombudsmanden udtaler konkret: • ”…at ansatte på hospitaler som det helt klare udgangspunkt ikke bør tage imod invitationer af den nævnte karakter fra f.eks. patienter eller pårørende. … Dette gælder båder under og efter det pågældende behandlingsforløb”. • Problemet skærpes yderligere ved ægtefællens deltagelse. • Vicedirektørens fremgangsmåde er som udgangspunkt klart forkert. • Dog ikke grund til kritik, da konkrete omstændigheder. • Usædvanlig, konfliktfyldt og ressourcekrævende situation, som var vanskelig at håndtere. • Derudover ikke grundlag for at konstatere særbehandling. FORVALTNINGSRETLIG REGULERING

16. side 16 • Ombudsmandsudtalelse - sag om medarbejderes deltagelse i DR arrangement med privat ledsager (FOB.2015.4) • Medarbejderdeltagelsen var udelukkende begrundet i tjenesteligt forhold. Ikke anledning til bemærkninger • Deltagelse med privat ledsager. • Moderniseringsstyrelsen udtaler i sagen: ” det klare udgangspunkt er, at offentligt ansatte ikke – medmindre den pågældende selv betaler – må medtage en privat ledsager til arrangementer”. • Dog undtagelse i særlige tilfælde. F.eks. hvis repræsentativt formål, hvor det er naturligt at medbringe privat ledsager • Ombudsmanden udtaler: ”De almindelige forvaltningsretlige principper – herunder hensynet til at bevare tilliden til offentligt ansattes upartiskhed og forvaltningens afgørelser og beslutninger generelt – må således efter min opfattelse føre til, at offentligt ansatte ikke kan medbringe en privat ledsager ved et arrangement som det foreliggende, når de ansattes deltagelse i det pågældende arrangement alene skyldes tjenstlige forhold”. FORVALTNINGSRETLIG REGULERING

17. side 17 • Ombudsmandsudtalelse - sag om medarbejderes deltagelse i DR arrangement med privat ledsager (FOB.2015.4) – fortsat: • Udtalelsen forholder sig til minimumsgrænser for lovlig modtagelse af gaver: • Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme havde i sagen en fast minimumsgrænse på 300 kr. • Moderniseringsstyrelsen udtaler ”…det harmonerer mindre godt med de gældende forvaltningsretlige principper om en konkret vurdering, hvis der lokalt bliver udmeldt en fast minimumsgrænse for, hvad en offentligt ansat kan modtage”. • ”Moderniseringsstyrelsen finder dog ikke, at der er noget til hinder for en vejledende minimumsgrænse, som på visse områder kan være hensigtsmæssig af hensyn til den ansatte, der skal foretage vurderingen. • Minimumsgrænsen må ikke udelukke det konkrete skøn! • I sagen anmodede Kulturministeriet Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme om at fjerne minimumsgrænsen og fremhæve det konkrete skøn i deres gavepolitik. • På den baggrund fandt ombudsmanden ikke anledning til at fortage sig yderligere i forhold til spørgsmålet om minimumsgrænser. FORVALTNINGSRETLIG REGULERING

18. side 18 God adfærd i det offentlige • Personalestyrelsens vejledning fra 2007 – afsnit 6 om modtagelse af gaver: • Offentligt ansatte bør som udgangspunkt ikke modtage gaver eller andre fordele fra private i forbindelse med arbejdet. • Tilbud om dette bør afslås. • Særligt bør personer, som varetaget indkøb ikke modtage fordele. • Situationer, hvor der kan modtages gaver • Sædvanlige lejlighedsgaver ved arrangementer af personlig karakter, fx særlige fødselsdage, jubilæer eller afsked. Som et eksempel på en passende gave nævnes en bog eller en vingave. • Beskedne gaver fra forretningsforbindelser ved højtider som jul og nytår. • Beskedne taknemmelighedsgaver kan også modtages, hvor det vil virke uhøfligt og skuffende for giveren at sende gaven retur – fx blomster fra patient, en flaske vin fra forældre til børnehavebarn. • Hvis der er særlige regler og interne retningslinjer for modtagelse af gaver, som er mere restriktive, skal disse regler følges. • Find vejledningen her: http://hr.modst.dk/Publications/2007/God%20adfaerd%20i%20det%20offentlige%20- %20Juni%202007.aspx FORVALTNINGSRETLIG REGULERING

19. side 19 Decorumkravet • Generelt krav om, at den offentligt ansatte skal være værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. • En retlig standard som udfyldes skønsmæssigt og udvikles dynamisk over tid, i takt med samfundets udvikling. • I vurderingen af decorumkravet indgår • Moral er en vigtig faktor – anses den ansattes adfærd for værende rigtig eller forkert? • Den konkrete stilling (Fx udadvendt stilling, ansvar, anseelse i lokalsamfundet). • Den almindelige samfundsholdning. • Sanktion: Afskedigelse er ikke en nødvendig følge, men den ansatte vil ikke kunne forblive i samme stilling. FORVALTNINGSRETLIG REGULERING

20. side 20 ANSÆTTELSESRETLIGE KONSEKVENSER VED ANSATTES OVERTRÆDELSE AF REGLER OG RETNINGSLINJER?

21. side 21 • Den enkelte myndighed har mulighed for at udarbejde interne regler, som præciserer reglerne for ansattes adgang til at modtage gaver mv. • Mangel på interne regler betyder dog ikke, at den ansatte kan modtage gaver uden at risikere at blive mødt med en ansættelsesretlig sanktion • Myndigheden må foretage en konkret vurdering af adfærden i relation til stillingens art og indhold • Decorum (værdighedskravet) • En præcisering af kravene til de ansattes adfærd skaber større klarhed for både de ansatte og myndigheden. • Kan have betydning for hvilken sanktion der er relevant • Retningslinjerne kan være mere restriktive end det, der følger af straffelov m.v. ANSÆTTELSESRETLIGE KONSEKVENSER

22. side 22 • Kendelse fra Arbejdsretten af 28. august 2007: • En borger havde testamenteret sin formue til fire social- og sundhedshjælpere, som havde passet ham som led i deres ansættelse • Kommunen orienterede de ansatte om, at det ville være uforeneligt med deres ansættelse at modtage arven og oplyste, at der ville blive indledt en afskedigelsessag, såfremt de tog imod arven. De ansatte tog imod arven, og kommunen afskedigede herefter de ansatte • De ansattes fagforening indbragte sagen for et afskedigelsesnævn med påstand om, at opsigelserne ikke var rimeligt begrundede i de ansattes eller kommunens forhold. • Arbejdsretten frifandt kommunen med følgende begrundelse: ”Det er en følge af selve ansættelsesforholdet, at offentligt ansat plejepersonale – bortset fra beskedne erkendtligheder – ikke må modtage gaver eller arv efter de personer, som de yder bistand.” ANSÆTTELSESRETLIGE KONSEKVENSER

23. side 23 • Voldgiftskendelse af 15. juni 2011: • Afskedigelse af IT-medarbejder hos SKAT ansås for sagligt begrundet, idet den ansatte var blevet dømt for groft uagtsomt at have overtrådt skattelovgivningen. • SKAT’s begrundelse for afskedigelsen var, at medarbejderen ikke længere kunne leve op til den agtelse og tillid, der gælder for ansættelse i det offentlige. SKAT betragtede det desuden som en skærpende omstændighed, at der var tale om en overtrædelse af SKAT’s egen lovgivning. • Opmanden udtalte, at det generelt følger af dekorumkravet for ansatte i SKAT, at den ansatte bør være særligt opmærksom på at undgå overtrædelse af den lovgivning, som SKAT håndhæver over for andre. • Opmanden fandt endvidere ikke grundlag for at kritisere, at SKAT havde betragtet det som en skærpende omstændighed, at medarbejderne havde handlet i strid med skatteretlig lovgivning. • Opmanden fandt imidlertid afskedigelsen for usaglig, da medarbejderne ikke havde en skatteretlig baggrund og alene varetog praktiske og IT-mæssige opgaver, samt at SKAT i forbindelse med straffesagen selv vurderede, at der forelå undskyldende omstændigheder. ANSÆTTELSESRETLIGE KONSEKVENSER

24. side 24 • Overholder den ansatte ikke kravene til den forventede adfærd, kan myndigheden gøre ansættelsesretligt ansvar gældende. • Forskellige reaktionsmuligheder: • Advarsel • Suspension • Opsigelse • Overførsel til anden stilling • Bortvisning • For tjenestemænd finder disciplinærreglerne i tjenestemandsloven og de regionale og kommunale tjenestemandsregulativer anvendelse. • Ønsker myndigheden at gøre et ansættelsesretligt ansvar gældende, skal der reageres hurtigst muligt efter, at der opnås kendskab til indholdet og omfanget af forseelsen. • Myndigheden skal desuden følge reglerne i forvaltningsloven om bl.a. partshøring, klagevejledning, begrundelse mv. ANSÆTTELSESRETLIGE KONSEKVENSER

25. side 25 • Ingen regler om forældelse af ansættelsesretligt ansvar. • Medfører, at et ansættelsesretligt ansvar som udgangspunkt ikke forældes. • Det tidsmæssige perspektiv og passivitetsbetragtninger vil blive tillagt vægt ved den konkrete vurdering • Det følger af ”God adfærd i det offentlige”, at der i henhold til praksis i almindelighed skal foreligge særlige grunde, hvis et ansvar gøres gældende for handlinger, som ligger mere end ca. 5 år tilbage i tiden. PASSIVITET I FORHOLD TIL ANSÆTTELSESRETLIGE SANKTIONER

26. side 26 INSPIRATION TIL FORMULERING AF GODE RETNINGSLINJER FOR MODTAGELSE AF GAVER MV.?

27. side 27 • Hvorfor regler for modtagelse af gaver: • Det stiller myndigheden bedre ansættelsesretligt • Der sker en forventningsafstemning • Det har en adfærdsregulerende effekt • Det minimerer risikoen for bestikkelsessager RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGT ANSATTE

28. side 28 • Hvordan sikres det i en offentlig organisation, at regler overholdes? • Medarbejderne bør løbende gøres opmærksom på reglernes eksistens og indhold • De skal være let tilgængelige • Der må ikke være tvivl om indholdet • Hvad er acceptabelt og hvad er ikke acceptabelt • Hvad skal en medarbejder gøre, hvis vedkommende får tilbudt bestikkelse • Hvad skal en medarbejder gøre, hvis vedkommende blive opmærksom på bestikkelse i organisationen • Indfør eventuelt særlige procedurer i afdelinger med særlig risiko – f.eks. kontrakter gennemgås og godkendes af flere personer RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGT ANSATTE

29. side 29 • Ansatte må aldrig modtage personlig vederlæggelse, hverken direkte eller indirekte eller anden form for personlig gentjeneste af ikke-økonomisk karakter. • Ansatte må endvidere ikke, som led i udførelsen af deres stilling, modtage gaver og andre fordele, herunder arv. • Modtager den ansatte en gave fra en person, virksomhed eller leverandør, har den ansatte pligt til at oplyse giveren om, at det ikke som ansat er tilladt at modtage gaver. • En ansat må dog gerne modtage lejlighedsgaver, der er af beskeden økonomisk værdi og som gives i forbindelse med særlige fødselsdage, jubilæer eller afsked. Det er ligeledes accepteret, at ansatte modtager beskedne højtidsgaver til jul og nytår, taknemmelighedsgaver samt værtsgaver i forbindelse med tjenstligt besøg fra eller i udlandet. • Er den ansatte i tvivl om, hvorvidt gaven må modtages eller ej, skal der rettes henvendelse til en overordnede i afdelingen. • Overtrædelse af reglerne for modtagelse af gaver mv. kan få ansættelsesretlige konsekvenser, herunder opsigelse og bortvisning. Der vil i det enkelte tilfælde blive foretaget en konkret vurdering af den ansattes adfærd, herunder forseelsens grovhed. I særlige grove tilfælde kan der indberettes anmeldelse til politiet eller EKSEMPLER PÅ FORMULERINGER

30. side 30 HVAD GÆLDER, NÅR KOMMUNEN FORETAGER OFFENTLIGE UDBUD?

31. side 31 Strafferetlig forskel: • Privates modtagelse af gaver mv. er kun begrænset af § 299, stk. 2 om returkommission: • Med bøde eller fængsel indtil 4 år straffes den, som ved varetagelse af en andens formueanliggender for sig selv eller andre på pligtstridig måde modtager, fordrer eller lader sig tilsige gave eller anden fordel, såvel som den, der yder, lover eller tilbyder en sådan gave eller anden fordel. • Omfatter: • KUN personer, som varetager en andens formueanliggende. • KUN pligtstridige handlinger. •  Begrænset til handlinger, som er til skade for virksomheden/hvervgiver (illoyal adfærd). • Derudover er man som udgangspunkt fritstillet – man har ikke et ansvar overfor offentligheden. UDBUD – ANDERLEDES END NÅR PRIVATE KØBER IND

32. side 32UDBUD • Forløbet for en udbudsproces - offentligt udbud: • Generelle udbudsretlige principper: • Ligebehandlingsprincippet • Gennemsigtighedsprincippet • proportionalitetsprincippet

33. side 33KONTAKT

Add a comment