Una din variantele ordonantei ANC

67 %
33 %
Information about Una din variantele ordonantei ANC
News & Politics

Published on March 11, 2009

Author: aseceleanu

Source: slideshare.net

Description

Una din variantele ordonantei de urgenta prin care guvernul Romaniei intentioneaza sa desfiinteze/reinfiinteze arbitrul pietei telecom.

w I NOTA DE FUNDAMENTARE ~re:j Sectiunea 1 Titlul proiectului actului normativ infiintare~j~:~~~~~__~tionale pentru Adminis~rare ~i Sec,truneaa 2-a ;' quot;'v,quot; 1 . M iivul emiterii actului normativ i 1. Ij)escrierea Domeniul comunicatiilor electronice ~i al tehnologiei informatiei reprezinta situatiei una dintre prioritatile de interes public pentru Romania, stat membru al Uniunii actuale Europene, in conditiile necesitatii sustinerii ~i dezvoltarii societatii informationale actuale. Prioritatile de urmarit in sectorul comunicatiilor el.ectronice ~i tehnologiei informatiei (dezvoltarea pietei de coll1unicatii electronice, facilitarea tranzitiei catre ! noile tehnologii de banda larga in S PUI asigurarii accesului la internet la viteze sporite, adoptarea de masuri pentru pr movarea unei piete de comunicatii electronice unice la nivel comunitar, management I ~i gestionarea eficienta a resurselor limitate, adoptarea de masuri pentru pregat~rea societatii informationale la schimbarile dinamice din economie, adoptarea d~ masuri pentru atingerea unui nivel optim de garantare a continuitatii serviciilor de qomunicatii electronice etc.) reprezinta elemente importante ce trebuie luate in calc91 in scopul atingerii obiectivelor Guvernului prevazute inProgramul de guvernare 2P09-2012. Cadrul legislativ in domeniuI comunicatiilor electronice a fast permanent modificat ~i completat, inclusiv pentru a realiza armonizarea cu reglementarile comunitare in materie. Raportandu-ne,1a acesteadin urma, organizarea ~i functionarea autoritatii de reglementare in domeqiu reprezinta un element important in intreg contextul actual, independenta arbftrului pietei de comunicatii electronice, a administratorului de resurse limitate ip domeniul comunicatiilor e1ectronice,fiind un subiect ce trebuie clarificat cat mai curand cu putinta. Solutiile legislative adoptate pana in prezent au consfintit infiintarea autoritatii de reglementare in subordinea Guvernului. Aceasta abordare legislativa, prevazuta incepand cu adoptarea cadrului de reglementare in domeniu, respectiv anul 2002, a fast mentinuta ~i in legislatia aferenta organizarii ~i functionarii autoritatii de reglementare, adoptata in anu12006, respectiv 2008. Urmare a interventiilor legisl,tive numeroase, a rezultat 0 legislatie instabila privita din per~pectiva org~nizarii ~i fFctiona~ii autori~atii de r~gl~mentare,revizuirea in ceea ce pnve~te solutla de fond I adoptata devemnd 0 pnontate pentru actuala guvernare. i Mai mult, solutia legislativa a~easa prilejul adoptarii ultimului act normativ cu care dispune asupra infiintarii, orgadizarii ~i functionarii autoritatii de reglementare (Ordonanta de urgenta a Guvernulu~ nr. 106/2008) prevede in sarcina autoritatii de reglementare ~i competente in ceea ~e prive~te administrarea la nivel national a TLD (top level domain) quot;.roquot; ~i a SLD I(second level domain) quot;.euquot; pentru numele de domenii rezervate de Romania. Abo~darearetinuta in cadrul actului normativ amintit poate fi in masura sa creeze 0 serie disfunctionalitati ale activitatilor desfa~uratein cadrul autoritatii de reglementare d.n domeniul comunicatiilor electronice, largirea sferei atributiilor acestei institutii ~efiind corelata cu specificul ori specializarea reclamata pentru indeplinirea atributtilor unei autoritati de reglementare independente in domeniul comunicatiilor electronfce. Astfel, actualul cadru legislativ nu este inca implementat, acordare~ de DUffie qe domenli fiind facuta in continuare de catre lnstitutul National de Cercetare-D~zvolt~~ In Informa1ica -I.C.!. Bucure~ti de~i

~tributiarevine ex~~~~_: A~t?rit~tii .~~~l~ ~~~ni~ Comunkatii. (A~C). ~? lipsa mstrumentelor necesare transferulul I actIvltapl, In coutextul IdentIficanl unor impedimente ~i incompatibilitati intrel modul de organizare ~i functionare al unei institutii publice ~i logica actuala a administrarii numelor de domenii acordate pentru Romania, situatia de rapt este in afara icadrului legal ~i nu poate fi indreptata fara ca activitatea sa fie oprita. Din acestemotive, administrarea la nivel national a TLD (top level domain) quot;.roquot; ~i a SLD (second level domain) quot;.euquot; pentru numele de domenii rezervate de Romania de caire ANC n~ este solutia optima ~i este de maxima urgenta rea~ezarea cadrului legal astfel incat acordarea de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica.. I.C.I. Bucure~ti a numelor de domenii sa indeplineasca rigorile legale in vederea~arantarii exercitarii dreptului de a Ie utiliza. Pentru obtinerea unor rezult*e maxime in ceea ce prive~te activitatea autoritatii de reglementare in domeniul comunicatiilor electronice este necesar,inainte de toate, sa se stabileasca un cadru institutional. adecvat unei autoritati de reglementare independente, astfel incat, pe de 0 parte, sa fie asigurata coerenta, stabilitatea ~i predictibilitatea cadrului de reglementare adoptat in temeiullegislatiei de specialitate, jar pe de alta parte, sa se asigure respectarea cerintelor clar exprimate la nivel european. Solutiile anterioare adoptateI referitoare la organizarea autoritatii de reglementare in domeniul comunicatiilor electronice au condus la declan~area caire de Comisia Europeana a procedurilor de sanctionare a Romaniei pentru incalcarea normelor comunitare referitoare la independentaautoritatii de reglementare. Astfel, in scrisoarea de punere in intarziere din data de 29 ianuarie 2009 (cauza nr. 2008/2366), Comisia Europeanaatrage atentia asupra faptului ca prill reorganizarile repetate la care a fast supusa autoritatea de reglementare in domeniul comunicatiilor electronice au fast incalcate prevederile Directivei 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru re{elele ~i ~erviciile de comunica{ii electronice (Directiva cadru). ' Comisia Europeana sustine ca prill adoptarea celor doua ordonante de urgenta care au reorganizat autoritatea de reglementare Guvernul Romaniei a incalcat prevederile articolului 3 din Directiva cfdru deoarece: 1. Prill adoptarea ordonantelor! a fast lipsit de efecte mecanismul de control jurisdictional prevazut de reglementatile in vigoare care contribuia la garantarea independentei ~i impartialitatii autoritatii de reglementare. Prill urmare, independenta autoritatii de reglementare in domeniu a fast afectata deoarece nu au fast aplicate deciziile judecatore~ti de suspendarea 4emiterilor fo~tilor pre~edinti. De asemenea, aducerea la ind~plinire a hotararilor judecatore~ti reprezinta 0 conditie inerenta a dreptului la un pfoces echitabil, drept fundamental protejat de Conventia Europeana a Drepturilor O~ului ~i asupra carora vegheaza ~i Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene. ! 2. Nu se asigura protectia aJtoritatii nationale de reglementare Impotriva interventiilor externe (politice, econ~mice etc.), ceea ce poate pune In pericol independenta acesteia. ! I OUG ill. 106/2008 restrangei utonomia autoritatii de reglementare intrucat conform prevederilor acesteia condu erea poate fi demisa daca incalca orice acte normative In vigoare In domeniul sau e competenta, fara vreo referire la tipul acestora sau la importanta prevederilor Incalcat~, ~i independent de gravitatea incalcarilor. De asemeneaadoptarea OUG qr. 106/2008 nu era justificata deoarece nu s-a schimbat modelul organizatoric prevazut de OUG nr. 134/2006, autoritatea ramanand In coordonarea primului-ministru. Guvernul Romaniei este invitat sa raspunda la scrisoarea de unere In Intarziere

din cadrul actiunii declan~ate pana in data de 2 aprilie 2009 ~i, in aceste conditii, elaborarea unui act normativ care sa consfinteasca lnfiintarea, organizarea ~i functionarea autoritatii de reglementare in domeniul comunicatiilor electronice sub controlul Parlamentului este 0 solutie ce va aduce stabilitate institutional a autoritatii nationale de reglementare In domeniul ~omunicatiilor electronice, adoptareaproiectului de act normativ fiind in masura, totod~ta, sa creeze premisele inchiderii procedurii de incalcare a normelor comunitare inainte de urmatoarea faza a acestei proceduri. Pentru motivele expuse, avand in vedere actiunile demarate la nivelul Comisiei Europene, in vederea asigurarii stabili~tii ~i independentei autoritatii de reglementare di? do~~niul .c~muni~at~i~o: Aelectroniqe (~ri.?cipii reclamate desigur ~i de neces.itatea aslgurarll unel Imparpal1tap In luarea Ideclzillor de reglementare de catre autontate), consideram ca singura modalitate de a ~une capat procedurilor de lncalcare a dreptului comunitar 0 reprezinta adoptarea, in regim de urgenta, a unui act normativ care sa a~ezepe noi principii statutul, organizarea ~i functionarea autoritatii de reglementare in domeniu. Urgenta adoptarii actul~i normativ este pe deplin justificata ~i prill raportare la prevederile art. 115 alin. (4~ din Constitutia Romaniei, republicata. Totodata, avand in vedere neces~tatea crearii unui cadru institutional unital' de reglcmental'c in domeniul tehno.logi!ci infolmatici, pcntru asigurarca premisclor necesare u'ecerii la societatea infolmationala, preCU111 necesitatea eficientizarii ~i activitatii ANCOM ~i canalizarii eforturilor pe realizarea obligatiilor stabilite prill cadrul de reglementare unic pe dome~ ul comunicatiilor electronice la nivel european s-a considerat oportun degrevarea AN OM de atributiile pe tehnologia informatiei ~i preluarea acestora de catre Minister I Comunicatiilor ~i Societatii Informationale, pentru ca acesta 0 mai buna coor~onare in eforturile de trecere la societatea informationala. In acest sens, tebu,e avut in vedere ~i faptul ca necesitatea reglementarii tehnologiei informatiei leste 0 priori tate europeana ~i numai printr-o actiune unica ~i sustinuta se pot realita pa~i importanti in procesul de definitivare a trecerii la societatea informationala. i Pentru indeplinirea cu succes a latributiilor preluate ~i in acela~i timp pentru realizarea obiectivelor in domeniul societatii infonnationale, este necesarexistenta in cadrul MCSI de personal specializat. In unna evaluarii activitatii ce urmeaza a fi desf'~urata pentru indeplinirea atributiilor ;;i realizarea obiectivelor prevazute mai sus, s-a constatat necesitatea lnfiintarii a doua directii generale, Directia Generala pentru Strategii de Dezvoltare ~i Cre;;tere a Competitivitatii in Domeniul Societatii Informationale ~i Directia Generala pentru Servcii Electronice, prill suplimentarea numarului de functii publice din cadrul MCSI, cu 60 de persoane. Pentru a asigura 0 deplina corelarr a dispozitiilor legale, avand in vedere ;;i rolul Ministerului Comunicatiilor ;;i Societatii Informationale de unica autoritate publica in organizarea ~i coordonarea la nivel na1ion~1 progr~elor ;;i pro~ectelorde .guv~rna:e a electronica ~i administratie electronica,1 lmpune evltarea paralel1smelorle~lsl~t~ve,1~ se acest gens realizftndu-se modificar~a O.U.G. ill. 73/2007, cu modlficanle ;;1 completarile ulterioare. i Totodata, in urma analizarii c.drului actual de functionare a Ministerului Comunicatiilor ;;i Societatii Informatidnale a dus la concluzia necesitatii reorganizarii structurii acestuia, in sensul transfonnarii Serviciului Evaluare, Selectie ;;i Contractare in Directia Evaluare, Selectie ;;i Contractare Management, a Serviciului Management Financi~r ;;i Control in Directia Management Financiar ;;i Control, a Serviciulu~ Monitorizare, in Directia Monitorizare ;;i a Serviciului pentru Promovarea ~1 Implementarea Serviciilor Societatii Infonnationale in Directia pentru Promovarea ;;i Implementarea Serviciilor Societatii Infonnationale. 2. Schimb~ Infiintarea Autoritatii Nationale entru Administrare lementare in

~d~onizate C9municatii (ANCOMl ANCOM se infiinteaza ca in~titutie publica cu personalitate juridica sub controlul Parlarnentului ~i se finan!eaza integral din venituri proprii, prill reorganizarea I Autoritatii Nationale pentru Comunicatii (ANC) care se desfiinteaza. Organizarea ~i func!ionarea autoritatii de reglementare noli infiintate sub control parlamentar reprezinta 0 solutie legislativa in deplina concordanta cu cerintele comunitare in domeniul comunicatiilor,electronice. De asemenea, in discutiile ~u o~cialitatile europene s-a agreat ca formula care ofera cele mai importante garan!ii de lindependenta~i stabilitate este coordonarea de catr~ Pa~lamentul Romaniei, prill n?minalizarea conducerii in baza unui decret prezldenpal, la propunerea Guvernulpi, pe modelul de functionare al Consiliului Concurentei, institutiei considerata a area atributii similare ~i a carei func!ionare este vazuta drept un exemplu de bulla practiFa la Bruxelles. Pentru completarea ~i intarirea icadrului legislativ al institutiei nOli infiin!ate textul de act norrnativ prevede mod~litatea de numire a conducerii autorita!ii de reglementare, durata in timp a mandat~lui acesteia ~i cazurile limitative de revocare din func!ie. Rolul ANCOM va fi definit, in ptincipal, prill urmatoarele atribu!ii: a) ANCOM va prelua, ca principale tpnc!ii cele de punere in aplicare a politicii il1 domeniul comunicatiilor, de reglement~e ~i de elaborare de norme tehnice, precum ~i functia de arbitru ~i organ de decizie ini solutionarea litigiilor dintre furnizorii de re!ele ~i de servicii in domeniul comunic~iilor electronice, al serviciilor po~tale ~i al serviciilor societa!ii informa!ionale, in scopul asigurarii liberei concuren!e ~i al protec!iei intereselor utilizatorilor pe piftele acestor servicii. b) ANCOM administreaza ~i ge&tioneaza resursele limitate din domeniu{ comunicatiilor electronice, incluzdnd, Idar lara a se limita la spectrul de frecven!e radio, resursele de numerota!ie ~i alte resursetehnice asociate. I c) ANCOM controleaza indeplinirea cerintelor esentiale privind compatibilitatea electromagnetica, a obligatiilor privind utilizarea eficienta a spectrului de frecven!e radio cu utilizare neguvernamentala, controleaza indeplinirea obligatiilor privind utilizarea resurselor de numerota!ie ~i resurselor tehnice asociate, realizeaza controlul pie!ei echipamentelor radio ~i echipamentelorterrninale de telecomunica!ii. d) ANCOM monitorizeaza benzile de frecven!e radio cu utilizare neguvernamentala. Toate activele mobile ~i imobile ale ANC, desfiin!ata in temeiul proiectului de Ordonanta de urgen!a, precum ~i per~onalul acestora vor fi preluate in cadrul noij institutii. Pre~ua!quot;ea a!ributiilor in domeniul tehnolo!!iei informatiei de cafre trasarea directiilor strate i e entru realizarea acestora i im licit a obiectivelor e domeniul societatii informationale. Se~tiunea a 3-a 1m' actul socioeconomic al oroiectului de a~t normativ 1. pactul macroeco~~mlc Proiectul (Ie act -n:ormativ nu se refertllaacest subiect 2. actul asu ra mediului de afacen Proiectul.(Ie act normativ nu se Tejera la acest subiect 3. actul social I Proiectu: ~e act normativ nu se refera la acest subiectI 4. pactul asupramediului P~~i~e act nonnativ ~refera la acest~~ ~ Se4tiunea a 4-a -~ Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, at at pe termeD scurt, pentru annl curent, catl ~i pe termeD lung (pe 5 ani) -

Pe ~ermen scurt, pentru a acoperi cheltuielile rezultate ~in marirea numarului de posturi cu inca 60, se apr~ciazaca in perioada 01.06.2009 -31.12.2009 va fi riecesarasuma de 2.000.000 lei. Aceasta suma necFsaraca urmare a suplimentarii de posturi propusa prin proiect se va obrine prill transferarea de su~e din alte titluri bugetare ale bugetului MCSI, in ~cest sens unnand a se face propuneri pentru rectificarea bugetului Ministerului Comunicatiilor ~i iSocietatii Informationale pe anul 2009. Pe urmatorii 5 ani, pentru a acoperi cheltuielile rezultate 4in marirea numarului de posturi cu inca 60, se a r ciaza ca va fi necesarasuma de 20.000.000 lei. Se fiunea a 5-a E~ ctele roiectului de act normativ asu 'slatiei in vi!!oare 1. iroiecte de acte nonnative suplimentare a) acte normative care se modifica ca urmarea intrarii in vigoare a proiectu1ui de hotarare a Guvemu1ui: -: Hotararea Guvernului ill. 12/2009 privind organizarea ~i functionarea Ministeru1ui Comunicatii1or ~i Societatii Informationa1e; Anexa nr. 2 a Hotararii Guvernu1ui nr. 1621/2003 pentru organizarea ~i functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in informatica -ICI Bucure~ti; Ordonanta de Urgenta a Guvernului ill. 73/2007 privind organizarea ~i functionarea Agentiei pentru Serviciile Societatii Informationale, cu modificarile ~i comp1etarileulterioare; b) ,cte normative care se abroga ca urmare a intrarii in vigoare a proiectu1ui de hotarare a Guv~mu1ui: -Or~onanta de urgenta a Guvernu1uinr. 106/2008 privird infiintarea Autoritatii Nationale pentru Comunicatii, modificata prill Ordonanta de urgenta a Guvemu1ui ill. 211/2008; -Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 211/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului ill. 106/2008 privind infiintarea Autoritatii Nationa1e pentru Comunicatii. -Ca itolul VII ~i Capitolul VIII din Ordonanta de urge ta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul gen Talde reg1ementarea comunicatii1or, aprobata, cu modificari ~i completari prill Legea nr. 591/ 002, cu modificari1e ~i completarile ulte .care. - 2. (::ompatibilitatea proiectului de act normativ prol ctul de act normativ este in deplinii ~ cu legislatia comunitara in materie con ordantii cu cerintele comunitare -Directiva I 200 /21/CE a Parlamentului European ~i a con'iliului din 7 martie 2002 privind un cadru de E regl mentare comun pentru retelele ~i serviciile de com icatii electronice. 3. peCI~~ Curtii Europenede fustitie ~i alte Proiectul de act normativ nu se refera la acest subject doqumente

institutiilor existente I I v Avizam, ~eful Departamentului pentru Afaceri Europene V ASILE PU~CA~ Ministrul Muncii, Familiei A~i Protectiei Sociale, ' MARIAN SARBU Ministrul Finantelor Publice, GHEORGHEPOGEA Ministrul Justi~iei ~i Liberta~ilor Ceta~ene~ti CAT ALIN MARIAN PREDO IU Pagina7 din1 .

ORDONANTA URGENT DE A privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare ~i Reglementare in Comunicatii A vand in vedere ca in scrisoarea de punere in intarziere din data de 29 ianuarie 2009 (rauza fir. 2008/2366), Comisia Europeana atrage aten~iaasupra faptului ca prin reorganizarile repetate la care a fost supusa autoritatea de reglementare in domeniul comunicatiilor electronice au fast incalcate prevederile Directivei 2002/21/CE privind un cadru de regl~mentare comun pentru re{elelefji serviciile de comunicafii electronice (Directiva cadru); avand in vedere ca Guvemul Romaniei este invitat sa raspunda la scrisoarea de punere in intarziere din cadrul ac~iunii declan~ate pana in data de 2 aprilie 2009 ~i, in aceste condi~ii, elaborarea unui act normativ care sa consfin~eascainfiin~area, organizarea ~i func~ionarea autorita~ii de reglementare in domeniul comunica~iilor electronice sub controlul Parlamentului este 0 solu~ie ce va aduce stabilitate institu~ionala autorita~ii na~ionale de reglementare in dbmeniul camunica~ii1.or electronice, adoptarea proiectului de act normativ fiind in masura, toto data, sa creeze premisele inchiderii procedurii de incalcare a normelor comunitare Inainte de urmatoareafaza a acestei proceduri avand In vedere ac~iuni1.e demarate la nivelul Comisiei Europene, In vederea asigurarii stabilita~ii ~i independen~ei autorita~ii de reglementare din domeniul comunica~iilor electronice (principii reclamate desigur ~i de necesitatea asigurarii unei impar~ialita~i In luarea deciziilor de reglementare de calle autoritate), consideram ca singura modalitate de a pune capat ptocedurilor de Incalcare a dreptului comunitar a reprezinta adoptarea, In regim de urgen~a,a u~ui act normativ care sa a~ezepe noi principii statutul, organizarea ~i func~ionareaautorita~ii de reglementare in domeniu. Urgenta adoptarii actului normativ este pe deplin justificata ~i prin rapartare la prevederile art. 115 alin. (4) din Constitu~iaRomaniei, republicata; avand In vedere necesitatea dezvoltarii unui concept unitar ~i deschis asupra tehnologiei informatiei la nivel na~ional, astfelincat beneficiile Societa~iiInforma~ionale sa fie materializate avand In vedere posibilitatea reducerii cheltuielilor printr-o ac~iune coordonata a dezva1.tarii serviciilor societa~ii informa~ionale, ~i pentru aceasta,necesitatearealizarii condi~iilor pentru implementarea eficienta a politicilor din domeniu, activitate ce poate fi realizata numai prin intermediul unui unic coordonator al acestora; avand In vedere 1.ipsa unei coordonari na~iona1.e ceea ce prive~te informatizarea in administra~iei pub1.ice,materializata prin suprapuneri de proiecte, dezvo1.tariIn discordan~acu cerintele utilizatori1.orsail cu evo1.u~iatehnologica; avand In vedere impactu1. specific a1.noi1.or tehnologii asupra administra~iei publice incluzand reducerea cheltuieli1.or guvemamenta1.eprin uti1.izarea de programe mai eficiente, cre~terea eficien~ei ~i Imbunatatirea productivita~ii prin utilizarea TIC, rapt care favorizeaza simp1.ificarea procesului administrativ ~i schimbul de i~formatii inter institu~ional Intrucat, In lipsa unor reglementari imediate, exista riscul cre~terii cheltuie1.i1.or bugetare, cu implicatii asupradeficitului bugetar, ~inand cont ca aceste elemente vizeaza interesul public ~i constituie situa~ii extraordinare ~r de urgen~a, caror reglementare nu poate fi amanata, a in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1. -(1) Se Infiinteaza Autoritatea Nation~la pentru Administrare ~i Reglementare in Comunica!ii, denumita in continuare ANCOM, ca autoritate publica autonoma cu personalitate j1f1ridica,sub control parlamentar, finantata integral din venituri proprii, prin reorganizarea Autorita~ii Na~ionale pentru Comunica~ii (AN C), care ~edesfiin~eaza. (2) ANCOM are sediul central In municipiuf Bucure~ti, precum ~i structuri teritoriale necesaredesf'a§urariiobiectului sau de activitate. I Art. 2. -(1) ANCOM are ca rol punerea in plicare a politicii nationale in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizu Ie ~i al serviciilor po~tale, inclusiv prill r~glementareapietei ~i reglementarea tehnica in acestedomenii. (2) ANCOM administreaza ~i gestioneazares sele limitate din domeniul comunicatiilor electronice, incluzand Jar fara a se limita la, spectrul e frecvente radio, resursele de numerotatie ~i alte resurse tehnice asociate ~i monitorizeaza benzile de frecvente radio cu utilizare neguvernamentala. r (3) ANCOM controleaza indeplinirea cerintelor esentiale privind compatibilitatea electromagnetica, a :obligatiilor privind utilizarea ~ fi ienta a spectrului de frecvente radio cu utilizare neguvernamentala, controleaza indeplinirea bligatiilor privind utilizarea resurselor de numerotatie ~i resurselor tehnice asociate, realize controlul pietei echipamentelor radio ~i echipamentelortermInale de telecomunicatii. i (4) In vederefi elaborarii politicii nationale inl domeniu, ANCOM va pune la dispozitia ~CSI, .r~~oarte, s~u~ii si. analize. realizate de aceast~.P~nt~ bulla. coordonare a reprezentarii Romanlel m orgams~ele mternatlonale, ANCOM are obl1gatIade a mforma lunar MCSI despre rezultatele intalnirilot intemationale unclea fast reprez~ntata. Art, 3, -In v derea reali'iarii rolurilor sale, A COM indepline~te urmatoarele functii: a) de pUller in aplicare a politicii ~i stra egiei sectoriale elaborate de Ministerul Comunicatiilor ~i Societatii Informationale in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audi vizuale ~i al serviciilor po~tale, in special prill emiterea reglementarilor sectoriale secundar in domeniu, reglementarea ctivitatilor in domeniul comunicatiilor electronice ~i al serviciilor po~tale, prill adoptarea ~i implementarea de decizii cu caracter normativ ~i individu~l, precum ~i de proceduri functio ale, operationale ~i financiare prill care se pun in aplicare polititile in domeniu, de urmarire ~i control al respectarii acestora; b) de administrare ~i de gestionare a tesur elor limitate, prill care planifica, aloca, urmare~te~i evalueazautilizarea acestora pentru pUller a in aplicare a politicilor in domeniu prill: I, administrarea spectrului radio prill plan'ficarea, atribuirea, alocarea benzilor de frecvente, asignarea ~i monitorizarea frecventelor r clio din benzile de frecvente cu utilizare neguvemamentala, precum ~i coordonarea la nivel afional a gestionarii frecventelor radio in conformitate cu Tabelul national de atribuire a bell ilor de frecventa, denumit in continuare It. TNABF, ~i cu acordurile intemationale la care Romania este parte; 2, gestionarea benzilor de frecvente radio cu atribuire neguvemamentala in conformitate cu TNABF, prill alolcarea ~i/sau asignarea frecventelor radio, in scopul asigurarii unei utilizari rationale ~i eficiente a acestora; 3, administralrea ~i alocarea resurselor de nuferotatie ~i a resurselor tehnice asociate pentru retele ~i servicii de comunicatii electronice, inplusiv prill elaborarea Planului national de numerotatie (PNN) ~t a altor planuri in acestsellS; !

4. gestionarearesurselor de numerotatie la niveJ national, in vederea utilizarii rationale ~i eficiente a acestora; 5. administrarea ~i gestionarea altar resur~e limitate in domeniul comunicatiilor electronice. i c) de reglementare a activitatilor in domeniul omunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, ~i al serviciilor po~tale, prill adoptarea ~i implementarea de decizii cu caracter normativ ~i individual, precum ~i de proceduri functio ale, operationale ~i financiare prill care se pun in aplicare politicile in domeniu, de urmarire ~i con rol al respectarii acestora; d) de elaborare ~i adoptare de norme specifice, n domeniul comunicatiilor electronice, ~i I al serviciilor po~tale; ! e) de reprezentare in organismele ~i organizatiilf nationale, regionale ~i internationale, ca autorit~te de stat pentru domeniul comunicatiilor electrtnice ~i al serviciilor po~tale, precum ~i de comurucare cu acestea; I f) de colaborare ~i comunicare cu celelalte I structuri ale administratiei publice, cu societatea civila ~i cu cetatenii, precum ~i cu furniz~rii de retele ~i de servicii in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale ~i al serviciilor po~tale; g) de organ de decizie in solutionarea litigiilor dintre furnizorii de reteIe ~i de servicii in domeniul comunicatiilor electronice, in scopul asigurarii liberei concurente ~i al protectiei t intereselor utilizatorilor pe pietele acestor servicii; i h) de supraveghere ~i control al respectarii e catre utilizatorii resurselor limitate a obligatiilor ce Ie revin potrivit legii ~i actelor administr tive prill care au do bandit dreptul de a Ie utiliza; I i) de elaborare de proceduri ~i norme cu caracte~tehnic specifice activitatii ANCOM; j) de supraveghere a pietei echipamentelorI radio ~i echipamentelor terminate de telecomunicatii; I k) de control pentru Indeplinirea cerintelor esentiale de compatibilitate electromagnetica~i de utilizare eficienta a spectrului radio. Art. 4 -(1) In indeplinirea rolu1ui ~i functi~lor sale legale, ANCOM colaboreaza cu Consiliul Concurentei, inclusiv prill fumizarea recipr~ca de informatii necesare aplicarii atftt a prevederilor legislaliei concurenlei, cat ~i a prevederilpr legislaliei din domeniul comunicaliilor electronice, ~i al serviciilor po~tale. i (2) ANCOM promoveaza concurenla in s ctorul comunicaliilor electronice ~i al serviciilor po~tale,aclionand in special in urmatoarele ireclii: a) prevenirea acliunilor ce au ca obiect sa pot avea ca erect distorsionarea ori restrangerea concurenlei in domeniul comunicaliilor electronice, al serviciilor po~tale ~i al tehnologiei informaliei; b) luarea tuturor masurilor necesarepentru ca ~tilizatorii, inclusiv cei cu handicap sau cu nevoi sociale speciale, sa obtina un maximum de bene lcii in condiliile unei piete concurentiale, in ceeace prive~te diversitatea ofertei, tarifele ~i calitat a serviciilor; c) incurajarea investiliilor eficiente in infrastructura ~i promovarea inovatiei; d) incurajarea utilizarii eficiente :;;iasigurarea administrarii eficiente a resurselor limitate pe care Ie gestioneaza. Art. 5 -ANCOM asigura utilizarea efici~nta a resurselor limitate din domeniul comunicatiilor electronice, ~i serviciilor po~tale, action4nd In special in urmatoarele directii:

a) evitarea tezaurizarii resurselor limitate dator~ta neutilizarii acestora la nivelul alocarii din licente; b) incurajarea investitiilor eficiente in infrastructura ~i promovarea inovatiei; Art. 6 -(1) ANCOM contribuie la dezvoltarea pietei interne a Comunitatii Europene, in special prill: a) inlaturarea barierelor in calea furnizarii la ivel european a retelelor ~i serviciilor de comunicatii electronice, a infrastructurii asociate ~i a serviciilor po~tale, inclusiv prill armonizarea TNABF, a PNN ~i a planurilor de pers ectiva cu European Common Table for Frequency Band Allocation (ECTFBA), European Te ephony Numbering Space (ETNS) ~i alte norme pan-europenede aplicare; b) incurajarea stabilirii ~i dezvoltarii de retele transeuropene, a interoperabilitatii serviciilor paneuropene~i a conectivitatii intre utilizatorii finali; c) respectarea principiului nediscriminarii i ceea ce prive~te tratamentul aplicat furnizorilor de retele ~i servicii de comunica~ii electro ice informa~iei sau furnizorilor de servicii pC>~tale aflati in situatii similare; d) cooperarea intr-o maniera transparenta cu autoritatile na~ionale de reglementare cu atribu~ii similare din strainatate, precum ~i cu Comis'a Europeana, in vederea dezvoltarii unei practici de reglementare coerente ~i a aplicarii conce ate a legislatiei nationale armonizate cu normele adoptatela nivelul Uniunii Europene, (2) ANCOM promoveaza interesele utilizatoril r finali din Uniunea Europeana, in special prIll: a) asigurarea unui nivel Inalt de protectie a ~ tilizatorilor finali In relatiile acestora cu fumizorii; b) implicarea In asigurarea unui nivel Inalt e protectie a drepturilor persoanelor, In special a dreptului la viata privata, cu privire la prelucr rea datelor cu caracter personal; c) promovarea fumizarii de informatii clare, In special In ceea ce prive~te transparenta tarifelor ~i a conditiilor de utilizare a serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului; d) asigurarea conditiilor de exercitare a dreptului de acces la serviciul universal, astfel cum acesta este prevazut de Legea ill. 304/2003 pentru serviciul universal ~i drepturile utilizatorilor cu privire la retelele ~i serviciile de ~omunicatii electronice, republicata ~i de Ordonanta Guvemului ill. 31/2002 privind serviciile po~tale, aprobata cu modifican ~i completari prill Legea ill. 642/2002, cu modificarile ~i completarile ulterioare; e) promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap ~i ale celor cu nevoi sociale speciale; ~ asigurarea protejarii integritatii ~i sectfritatii retelelor publice de comunicatii electrornce. I Art. 7 -(1) in activitatea sa, ANCOM are in ~edere respectareaprincipiului neutralitatii tehnologice, prill prisma fenomenului convergentei tehnologiilor, $i contribuie, in limitele competentelor sale, la asigurarea implementarii politicilor care urmaresc promovarea diversitatii culturale $i lingvistice, precum $i a pluralismului media. (2) In indeplinirea atributiilor sale, ANCOM urmare$teatingerea obiectivelor prevazute la art. 4 -6 luand in acest gens masuri rezonabile, cu respectarea principii lor propoqionalitiitii, nediscriminarii, transparentei $i deplinei obiectivitati.

Art. 8 -(1) ANCOM va incuraja utilizarea standardelor sail specificafiilor tehnice pentru furnizarea serviciilor, interfefelor tehnice ~i funcfiilor refelelor, publicate in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, in masura strict necesaraI asigurarii interoperabilitafii serviciilor ~i imbunatatirii posibilitatilor de alegere pentru utiliza~ori, cu excePtia cazului in care utilizarea unor standardesail specificatii a fast declarata obligatorie de Comisia Europeana. (2) Pana la publicarea standardelor ~i speCifi atiilor ! prevazute la alin. (1), ANCOM va incuraja implementarea standardelor ~i specificatiil r adoptate de organizafiile europene de standardizare sail, in lipsa acestora, a standardelor ~i recomandarilor adoptate de Uniunea Intemationala a Telecomunicatiilor, de Organizatia Intemationala de Standardizare sail de Comisia Electrotehnica Internationala. (3) Prezentu~articol nu se a~lica in~c~zul cerinfelor e.sentiale,specific.at,iilor int~rfetelor ~i standardelor armornzate prevazute m Hotararea Guv mulul fir. 88/2003 prlvmd echlpamentele radio ~i echipamentele terminate de telecomunicatii ~i recunoa~terea mutual a a conformitatii acestora,republicata. Art. 9 -(1) In cazul in care Comisia Europeana adopta recomandari in vederea asigurarii aplicarii armonizate a normelor comunitare in domeniul comunicatiilor electronice, ANCOM va tine seamain cel mai inalt grad de acesterecomandari in exercitarea atributiilor sale. (2) Daca ANCOM opteaza sa nu aplice 0 recomandare,va transmite 0 informare motivata Comisiei Europene. Art. 10 -(1) ANCOM exercita urmatoarele atribu~ii generate in domeniile comunicatiilor electronice, comunica~iilor audiovizuale, echipamentelor radio ~i cchipamente1or terminate de t~lecomunica~ii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilita~ii electromagnetice, ~i serviciilor pb~tale: 1. e1aboreaza ~i adopta norme tehnice, ~n domeniu1 comunicatii1or electronice, c~municatiilor audiovizua1e, echipamente1or ra1io ~i ech~pamentelor termina1e de t~lecomunicatii, inc1usiv din punctul de vedere al compatibi1itatii electromagnetice, ~i servicii1or P9~ta1e,precum ~i pentru utilizarea resurselor de numerotatie; 2. asigura reprezentarea in institutii ~i in organizatii internationale din domeniu1 rt1glementarii comunicatiilor electronice, comunicatii1or audiovizuale, echipamentelor radio ~i e~hipamente1or terminale de te1ecomunicatii, inc1usi din punctul de vedere al compatibilitatii e~ectromagnetice, serviciilor po~tale, sustinand in c drul acestorapolitica ~i strategia nationa1a ~i in domeniu; , 3. co1aboreaza cu institutii ~i organizatii ationa1e ~i internationa1e din domeniu1 c?municatii1or electronice, comunicatii1or audiovizua1 , echipamentelor radio ~i echipamente1or t~rminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de edere al compatibilitatii electromagnetice, ~~ serviciilor po~tale, dezvolta ~i stimuleaza relatiil cu acestea; coopereaza cu autoritati de r~glementare din domeniu1 comunicatiilor electronic ~i al serviciilor po~tale, din strainatate, inc1usivprin incheierea de acorduri de co1aborare~i schimb de informatii; 4. aplica acordurile internationa1e in domeniul comunicapi1or electronice, comunicatii1or a~diovizua1e,echipamente1orradio ~i al echipamente.1or terminale de telecomunicatii, inclusiv din punctu1de vedere al compa~i~i1itatiie1ectro~ag~~t~ce, serv~ci~l~:po~ta1e;. ~i quot; 5. co1aboreaza cu MIlllsteru1 ComulllcatlIlqr ~l Socletapl Informaponale In toate d~menii1ein care expertiza ANCOM este necesarasauuti1a; 6. inainteaza, in co1aborare cu ministeru1 de specialitate propuneri privind modificarea cadru1ui 1egis1ativ pentru stimu1area dezvo1tarii sectoare1or de comunicatii electronice.

~omunicatii audiovizuale, echipamente radio ~i edhipamente terminale de telecomunicatii, irclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii elect~omagnetice, ~i servicii po~tale; i 7. avizeaza proiectele de acte normative prill care se reglementeaza activitati din 9omunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio ~i echipamentelor tfrminale de telecomunicatii, inclusiv din punctul de v~dere al compatibilitatii electromagnetice; 8. prognozeaza, planifica ~i programeaza in prdiectul de buget propriu resursele financiare t1ecesare in vederea realizarii politicilor in domeniile sale de competenta; , 9. coordoneaza derularea programelor de asistenta financiara de la Uniunea Europeana in l ~omeniul comunicatiilor electronice, comunicatiil ephipamentelor terminale de telecomunicatii, inclusi din audiovizuale, punctul de vedere echipamentelor al compatibilitatii radio ~i e~ectromagnetice, ~i serviciilor po~tale, care vizeaza c acitatea institutionala a ANCOM; I 10. elaboreaza ~i publica rapoarte, studii, analize ~i altele asemenea in domeniul cpmunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizua e, echipamentelor radio ~i echipamentelor t~rminale de telecomunicatii, inclusiv din punctu.l de vedere al compatibilitatii electromagnetice, ~t serviciilor po~tale, in special pentru evaluarea l1ecesitatii ~i oportunitatii emiterii de noi r glementari~.pentru evaluarea.~i co~trolul impleme?tarii~politi~ilor..~i r~glementarilor, precW? ~~ a conducem programelor ~l prolectelor, orgamzeaza semmarn ~l mese rotunde, actlum promotionale de imagine, informare ~i de con~tientiz~re a publicului, putand contracta in aceste s~opuri servicii de consultanta, expertiza, asistenta tebnica ~i altele asemenea, in conformitate cu r~glementarile legale in vigoare; : 11. urmare~te ~i controleaza aplicarea prevederilor cuprinse in actele normative in vigoare s~u in acordurile internationale in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor apdiovizuale, echipamentelo~ :~d~o.. ~i echipamente!or t~rmin~l~. de telecomuniAcatii, ~ncl~siv din prnctul de vedere al compatlb1l1tapl electromagnetIce ~l servlclllor po~ta1e, luand masurl pentru prevenirea, inlaturarea ~i sanctionarea nerespectari' acestor prevederi, potrivit competentei r~cunoscute de acestea; : 12. solutioneaza litigiile dintre furnizorii di domeniul cpmunicatiilor electronice, in s~opul asigurarii liberei concurente ~i al protectiei inte eselor utilizatbrilor finali. I (2) ANCOM exercita urmatoarele atributi specifice tn domeniul comunicatiilor eiectronice, comunicatiilor audiovizuale ~i al serviciilo po~tale: i 1. elab~re~a ~i ac~alizeaza a~torizatiile generr1e; 'quot; ... ' 2. momtonzeaza ~l controleaza respectarea obl1gapllor Impuse furnlzonlor de rete Ie ~l de servicii de comunicatii electronice prill autorizatiile generale; 3. promoveaza ~i sprijina armonizarea la nivel european a utilizarii resurselor de n~erotatie, in conformitate ~u instrumentele ju~idic.e In. vi go are !n ~a~rul Uniunii.Europene; !quot; 4. adopta Planul national de numerotape ~l once modlficarl ale acestula, sub rezerva r~strictiilor impuse din motive de siguranta nationala; Inainte de adoptarea Planului National de Numerotatie, ANCOM are obligatia de a informa ~i ~onsulta MCSI in legatura cu modificarile a~use. i I 5. gestioneaza la nivel national resursele de numerotatie ~i frecventele radio din benzile aiocate pentru utilizare neguvernarnentala; I 6. gestioneazala nivel national resurseletehnide necesarein vederea furniziirii serviciilor d~ com~nicatii electronice destinate publicului sau operarii retelelor publice de comunicatii e~ectromce; i 7. administreaza ~i coordoneaza la nivel national gestionarea frecventelor radio in crnformitate cu TNABF, ~i cu acordurile internationale la care Romania este parte;

tumerotatie, ~ 8. acorda licentele de utilizare a resurselor de I stabile~te ~i incaseazatarifele p nt:u. emi~erealicentelor,. in .~onformitate cu legislati in vigoare ~i in concordanta cu costurile a mimstrahve aferente emitem acestora; I 9. stabile~te ~i incaseaza tarifele de utilizare a tesurselor de numerotalie, in conformitate c~ legislatia in vigoare; I I 10. emite reglementari privind modul de ut lizare a resurselor de numerotatie ~i a frtcventelor radio din benzile atribuite pentru utilizare eguvernarnentala; I 11. pune la dispozitia Ministerului Comunic liilor ~i Societatii Informationale datele n~cesarein vedereaelaborarii, modificarii ~i completar i TNABF; I 12. acorda licentele de utilizare a frecvenlelor actio pentru furnizarea de relele ~i servicii d~ comunicalii electronice care utilizeaza spectrul adio, precum ~i licentele de emisie ~i st~bile~te~i incaseazatarifele de utilizare a spectrului. in cadruL Comisiilor desemnateprill ordin I ' pre~edintelui ANCOM pentru elaborarea documentaliei aferente procedurii de licitalie ~i a e aluarea ofertelor depuse in vederea atribuirii licenlelor, MCSI poate desemnadoi reprezentanli iI scopul asigurarii concordantei intre Strategiile nalionale in d<1>meniu conditiile impuse ~i p rticipantilor la licitatiile o:gani~~~epentru a~ord~eaJdeli~enle de ut.il.izarea frecvenlelo: radio p~ntru furnizarea de relele ~I serVICllde comumcapi elictromce care uhhzeaza spectrul radIo; ! Iclusiva sau in partaj, prevazute in TNABF, cuin benzile cu atribuire neguvernarnentala, 13. aloca ~i asigneaza frecvenlele radio 1 respectarea reglementarilor, acordurilor ~i e p otocoalelor nalionale ~i internalionale ~i implementeazaprocedurile de coordonare stabilite prill a ordurile internalionale; I 14. acor?a avize1e tehnice, autorizaliile d.e as~ign~ea frecvenlelor radio ~i autorizaliile t1hnice de funcponare, cu respectareareglementanlor ill vigoare; I 15. realizeaza expertizele tehnice necesareutilizarii ralionale ~i eficiente a frecvenlelor rJdio, in scopul determinarii posibilitatii de alocare a benzilor de frecvenle radio, in condiliile l~gii; I 16. analizeaza ~i realizeaza expertizarea teMica a utilizatii frecventelor radio pentru a~igurarea compatibilitatii electromagnetice intre statiile ~i rctelele de radiocomunicatii a¥torizate, precum ~i pentru prevenirea perturbatiilor prejudiciabile, in scopul evaluarii ppsibilitatii de asignare a acestora, in urma solicitarilor; tl 17. aloca ~i asigneaza codurile de identificare pentru unele ,servicii de radiocomunicatii, c rtifica personal~l ?: .operare a statiilor de radioco unicatii ~i asigura activitatile de evidenta c nexe acestoractlvltap; ~I 18. asigura evidenta permanenta a utilizarii f ecventelor radio prin asigurarea evidentei ignarilor de frecvente ~i intretinerea permanenta a azelor de date specializate care formeaza egistrul national al frecventelor asignate/alocate; I 19. monitorizeaza spectrul de frecvente radio c atribuire neguvemamentala; 20. supravegheaza~i controleaza respectarea bliga~iilor cuprinse in licen~ele de utilizare a frecventelor radio sau in licen!ele de emisi ori in reglementarile din domeniul rfdiocomunicatiilor;quot;quot;I, 21. identifica pietele relevante din sectorul comunica!iilor electronice;r~iM 22. efectueazaanalizele de pia!a in situa!iile in care acesteasunt obligatorii, potrivit legii; I 23. desemneazafurnizorii de reteIe ~i de servicii de comunicatii electronice cu putere s~mnificativa pe pia!a; ~ I 24. impune in sarcina furnizorilor de retele sa de servicii de comunica!ii electronice cu utere semnificativa pe pia!a obliga!iile prevazute 1 art. 9-13 din Ordonan!a Guvemului ill. ~4!2002 privind accesulla retelele publice de comuni atii electronice ~i lainfrastructura asociata,

precum ~i interconectareaacestora, aprobata cu modificari ~i completari prill Legea ill. 527/2002, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ~i la art. 15-,18din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal ~i drepturile utilizatorilor cu privire la retel~le ~i serviciile de comunicatii electronice, republicata; 25. desemneazafumizorii de serviciu universal In domeniul comunicatiilor electronice ... ~i I , srrviciilor po~tale~i impune obligatii corespunzatoarein sarcina acestora; I 26. gestioneaza mecanismele de finantare a obligatiilor legate de asigurarea serviciului upiversal, prevazute de legislatia speciala; I 27. stabile~temasurile necesarepentru implementarea portabilita~ii numerelor; 28. controleaza Indeplinirea obliga~iilor impuse fumizorilor de serviciu universal In temeiul prevederilor legisla~iei speciale; 29. exercita atributiile stabilite prill Legea ill: 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracterpersonal ~i protectia vietii private In sectorul comunicatiilor electronice, cu completarile ulterioare; 30. exercita atributiile care revin autorita~ii de reglementare In temeiul prevederilor <Jrdonantei Guvemului ill. 31/2002 privind serviciile po~tale, aprobata cu modificari ~i completari prin Legeanr. 642/2002, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 31. elibereaza avizele necesare obtinerii autorizatiei de construire a pilonilor ~i cladirilor c¥e pot afecta functionarea sisteme1orde monitorizare ale ANCOM; 32. elaboreaza reg1ementarile necesare pentru realizarea comunicatiilor caire Sistemul nCil~ional pentru apeluri de urgenta; unic 33. participa la lucrarile Comisiei interdepartamentalede radiocomunicatii. (3) ANCOM exercita atributiile specifice In domeniul tehnologiei informatiei prevazute in legi speciale. (4) ANCOM exercita urmatoarele atribu~ii specifice In domeniul echipamentelor radio ~i all echipamentelorterminate de telecomunicatii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilita~ii el.ectromagnetice: 1. controleaza, dupa introducerea pe piata, daca toate echipamentele radio ~i echipamenteleterminale de telecomunicatii respecta cerin~eleesentiale de protectie a sanata~ii~i sigurantei utilizatorului ~i a oricarei alte persoane, precum ~i de protectie privind compatibilitatea electromagnetica, iar in plus, pentru echipamentele radio verifica daca acestea stint astfel construi

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

LEGE nr. 7 din 9 ianuarie 2007 pentru aprobarea Ordonantei ...

LEGE nr. 7 din 9 ianuarie 2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148 ... Beneficiaza de aceleasi drepturi si una dintre ...
Read more

LEGE nr. 149 din 5 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonantei ...

LEGE nr. 149 din 5 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2010 privind ... ca una sau mai multe intreprinderi se ...
Read more

O noua OUG privind ANC-ul si alte acte normative

... etc.) ceva atributii ale autoritatii din comunicatii (azi se numeste ANC, ... modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr ... una in mod direct ...
Read more

Training Vanzari Iasi / acreditat ANC / Extreme Training

Comisia va fi una mixtă formată din reprezentanți ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări) ... Variantele de plată sunt următoarele:
Read more

Plangere impotriva ordonantei Pagina 2 - Forum, Avocatnet.ro

... (oprește o copie) și acesta ia hotărârea finală pt una din variantele arătate, ... Discutie Plangere impotriva ordonantei
Read more

Drept Procesual Penal - Raspunsuri - Documents

... retinerea; obligarea la tratament medical; sechestrul; nici una din variantele de mai ... impotriva rezolutiei sau ordonantei de ...
Read more

Cele cinci schimbări esențiale pe care le propune reforma ...

Guvernul Dacian Cioloș își propune să schimbe din ... (ANC ), a unei ... odată decizia luată, să putem să o aplicăm cât mai repede. E una din ...
Read more

Curs Specialist in Managementul Deseurilor + examinare Anc

Curs Specialist in Managementul Deseurilor + examinare Anc. Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata de navigare in site.
Read more