Tscg presentation english and tagalog for web

50 %
50 %
Information about Tscg presentation english and tagalog for web
Design

Published on March 9, 2014

Author: SteveRiley4

Source: slideshare.net

Description

TSC Global Presentation in English and Tagalog for Filipino Audience

WHO WE ARE SINO KAMI

THIS IS NOT NEW TECHNOLOGY ITO AY HINDI MAKABAGONG TEKNOLOHIYA • INVENTED IN 1962 BY WESTERN FORMS NILIKHA NOONG 1962 NG WESTERN FORMS • 10 MILLION HOMES IN 40 COUNTRIES SINCE 1995 10 MILYONG MGA TAHANAN SA 40 BANSA MULA 1995

Things to Remember Mga Bagay na Dapat Tandaan • Less cost • Mas kaunting gastos • Four Times Faster • Mas mabilis ng apat na beses • Flexible designs • Nababagong disenyo • Safety – seismic and wind • Kaligtasan – pagyanig at hangin • More profit • Mas malaking kita

 WF sister company  Building systems leader since 1955  Kapatid na kumpanya ng WF  Bumubuo ng mga sistema mula 1955   Best-in-class aluminum hand-set forms Rapid deployment of integrated development & construction solutions  Mabilis na paglawak ng pinagsamang pag-unlad at solusyon sa konstruksyon  Large scale mixed use projects for global clients  Proyektong may malawakan at iba’t ibang paggamit para sa mga kliyente sa buong mundo.  Optimize capital & human resources achieving high production efficiencies with maximum ROI  Sinusulit ang kapital at yamangpantao na kung saan makakamit ang mataas na kahusayan sa produksyon na may pinakamalaking pagbalik ng puhunan.  Pinakamahusay sa mga aluminum hand-set forms  2013 – forms placed 30 M cu yds concrete  2013 – Ang mga porma ay nakapaglagay ng 30 milyong kubiko yardang kongkreto  2013 – 500,000 housing units built with Western Forms in 45 countries  2013 – 500,000 na yunit ng pabahay ang naitayo ng Western Forms sa 45 bansa  Affiliate member Western Forms Group  Isang kaalyadong miyembro ng Western Forms Group  Products and expertise used for rapid construction of concrete buildings  Gamit ang mga produkto at kagalingan para sa mabilis na konstruksyon ng mga kongkretong gusali  International training and construction management services  Pandaigdigang pagsasanay at serbisyo sa pamamahala ng konstruksyon

OUR MISSION ANG AMING LAYUNIN • • • • • • • • Reduce the housing deficit in the Philippines Bawasan ang kakulangan ng pabahay sa Pilipinas. Build strong, long lasting, high quality homes made with concrete. Bumuo ng matatag, pangmatagalan, mataas na kalidad ng tahanan na gawa sa kongkreto. Deliver house shells in a one day cycle. Maghatid ng mga balangkas ng bahay sa bawat araw. Reduce cost of construction compared to traditional post & beam with in-fill masonry. Bawasan ang gastos sa konstruksyon kumpara sa tradisyunal na poste at beam na may buhos na semento.

WHAT THIS MEANS TO YOU ANG IBIG SABIHIN NITO SA IYO • Rapid delivery of high quality housing on mass scales at lower cost. • Mabilis na paghatid ng mataas na kalidad ng pabahay na may malawakang paggamit sa mas mababang halaga. • Accelerate delivery of your product to market. • Mabilis na paghatid ng iyong mga produkto sa merkado. • Reduce impact of social housing mandates on your profits. • Mababang epekto sa iyong kita ng mga regulasyon sa panlipunang pabahay. • Lower your construction cost. • Mababa ang iyong gastusin sa konstruksyon.

WHAT THIS MEANS TO YOU ANG IBIG SABIHIN NITO SA IYO • • • • Increase the quality of your housing product. Mataas ang kalidad ng iyong pabahay. Reduce cost of financing. Mababa ang gastusing pinasyal. • Design flexibility. • Nababagong disenyo.

WHAT WE DO ANG AMING MGAGAWAIN • Industrialized construction – design, manufacture, train, produce. • Disenyo ng industriyal na konstruksyon, lumikha, magturo, gumawa. • Manufacture custom concrete forming equipment that enables entire concrete house shells to be formed and cast in one day cycles. • Gumawa ng pasadyang kagamitan sa pagporma ng kongkreto na nagbibigay-daan sa buong balangkas ng kongretong bahay na mabuo at maporma sa buong araw. • Useful life of equipment measured in thousands of cycles. • Ang kapaki-pakinabang na itinatagal ng kagamitan ay nasusukat sa mga libong siglo.

WHAT WE DO ANG AMING MGAGAWAIN • Amortized cost of forms pennies per square meter. • Hulugang halaga ng mga porma na barya lamang kada metro kuwadrado. • Training – forming, concrete placing, and construction management. • Pagsasanay – pagporma, paglagay sa kongkreto, pamamahala sa konstruksyon. • Uniform loading design concepts versus point load design with infill. • Magkakatulad na konsepto ng disenyo sa pagkarga kumpara sa disenyong point load na may buhos na semento.

Custom Forms Specific to Your Design Pasadyang Porma na Tiyak sa Iyong Disenyo

MONOLITHIC CASTING WALLS AND FLOORS MONOLITIK NA PAGPORMA NG MGA PADER AT SAHIG

UNIFORM LOADING DESIGN MAGKAKATULAD NA DISENYO NG PAGKARGA

Wall to Floor or Roof Connection Koneksyon sa Pader at Sahig o Bubong Ledger System | 100 X 200 Std Height: 200 mm (8”) Std Length (W1): Varies – 3000 mm maximum 100 X 200 Ledger Thickness: 7.8 mm (.3078”) Hole Pattern: 1-hole Material: Aluminum Weight: 5 lb per lf Hardware: Cap PinLock, HD Form Clips, and Pin & Wedge

WHAT WE HAVE DONE ANG AMING MGA NAGAWA

De La Riva – Mexico w w w.we st e r n fo r m s . co m

De La Riva – Mexico w w w.we st e r n fo r m s . co m

Casas Quma - Mexico Structure Type w w w.we st e r n fo r m s . co m

Casas Quma - Mexico Structure Type w w w.we st e r n fo r m s . co m

Trinity Housing – Trinidad-Tobago w w w.we st e r n fo r m s . co m

De La Riva – Mexico w w w.we st e r n fo r m s . co m

Spectrum – Guatemala w w w.we st e r n fo r m s . co m

ViveICA – Paseos del Valle – Guadelajara, Mexico w w w.we st e r n fo r m s . co m

La Joila - Guatemala w w w.we st e r n fo r m s . co m

DESIGN ASSIST, FORMS, ON-SITE SERVICES MGA TULONG SA DISENYO, PAGPORMA, SERBISYO SA MISMONG LUGAR NG PROYEKTO

VERTICAL CONSTRUCTION BERTIKAL NA KONSTRUKSYON

SOCIAL HOUSING PANLIPUNANG PABAHAY

HOW WE DO IT PAANO NAMIN GINAGAWA

ViveICA – Paseos del Valle – Guadelajara, Mexico w w w.we st e r n fo r m s . co m

ViveICA – Paseos del Valle – Guadelajara, Mexico w w w.we st e r n fo r m s . co m

SCHEDULES AND LABOR COST ISKEDYUL AT GASTOS SA PAGGAWA

Spectrum – Terrazas de Villaflores – Guatemala w w w.we st e r n fo r m s . co m

Spectrum – Terrazas de Villaflores – Guatemala w w w.we st e r n fo r m s . co m

Spectrum – Terrazas de Villaflores – Guatemala Other Metrics (walls & elevated slabs) Number of Men on Shell Ground Floor Crew 12 3 6 2 4 27 2nd Floor Form workers Electricians Iron workers Plumbers Pour crew Men Number of Men on Shell Crew 12 3 6 2 4 27 Form workers Electricians Iron workers Plumbers Pour crew Men Total man hours Average wage rate/hour Total Shell Labor Avg hours/ day 10 4 4 4 3 1 day form cycle 1 1 1 1 1 Avg hours/ day 10 4 4 4 3 1 day form cycle 1 1 1 1 1 $ 3.00 $ 1,056.00 Ext. Hours 120 12 24 8 12 176 Ext. Hours 120 12 24 8 12 176 352 $ 7.28 $/m2 floor area Cycle Time 1 Unit / 2 days w w w.we st e r n fo r m s . co m

Infinite Concrete – Granada – Jamaica w w w.we st e r n fo r m s . co m

Infinite Concrete – Project Name – Jamaica Infinite Concrete All values in USD Selling Price Estimated Total Unit Cost Value Estimated Unit "Shell Cost" Value Estimated Unit Indirect cost value Description 3 bedroom m2 floor area Avg. $/m2 (carpet area) $/ Unit Floor Area 116 $ 275,000.00 $ 2,370.00 $ 220,000.00 $ 1,896.55 $ 99,000.00 $ 853.45 $ 121,000.00 $ 1,043.10 w w w.we st e r n fo r m s . co m

Infinite Concrete – Project Name – Jamaica Other Metrics (walls & elevated slabs) Number of Men on Shell Avg hours/ Ground Floor Crew day 12 Form workers 10 2 Electricians 5 5 Iron workers 5 3 Plumbers 4 4 Pour crew 3 26 Men 2nd Floor Number of Men on Shell Crew 6 1 3 2 4 16 Form workers Electricians Iron workers Plumbers Pour crew Men Total man hours Average wage rate/hour Total Shell Labor Avg hours/ day 8 5 5 4 3 $ 801.00 1 day form cycle 1 1 1 1 1 Ext. Hours 120 10 25 12 12 179 Ext. Hours 48 5 15 8 12 88 267 3.00 $ 1 day form cycle 1 1 1 1 1 $ 6.91 $/m2 floor area Cycle Time 1 Unit / 2 days w w w.we st e r n fo r m s . co m

Grupo Herso – San Nicholas – Mexico w w w.we st e r n fo r m s . co m

Grupo Herso – San Nicholas – Mexico w w w.we st e r n fo r m s . co m

Grupo Herso – San Nicholas – Mexico Other Metrics (walls & elevated slabs) Number of Men on Shell Ground Floor Crew 8 Form workers 2 Electricians 5 Iron workers 2 Plumbers 4 Pour crew 21 Men Other Metrics (walls & elevated slabs) Number of Men on Shell 2nd Floor Crew 8 Form workers 2 Electricians 5 Iron workers 3 Plumbers 4 Pour crew 22 Men Total man hours Avg hours/ day 7 6 6 4 3 1 day form cycle 1 1 1 1 1 Avg hours/ day 7 6 6 4 3 1 day form cycle 1 1 1 1 1 Average wage rate/hour $ $ 720.00 Ext. Hours 56 12 30 12 12 122 240 3.00 Total Shell Labor Ext. Hours 56 12 30 8 12 118 $ 12.63 $/m2 floor area Cycle Time 1 Unit / 2 days w w w.we st e r n fo r m s . co m

Inmobiliaria Residencial – Brisas Norte de Golf – Panama w w w.we st e r n fo r m s . co m

Inmobiliaria Residencial – Brisas Norte de Golf – Panama w w w.we st e r n fo r m s . co m

Inmobiliaria Residencial – Brisas Norte de Golf – Panama w w w.we st e r n fo r m s . co m

Inmobiliaria Residencial – Brisas Norte de Golf – Panama Inmobiliaria Residential All values in USD Description Selling Price m2 floor area (carpet area) 3 bedroom 130 $/ Unit Avg. $/m2 Floor Area $ 180,000.00 $ 1,384.62 Estimated Total Unit Cost Value $ 144,000.00 $ 1,107.69 Estimated Unit "Shell Cost" Value $ 64,800.00 $ 498.46 Estimated Unit Indirect cost value $ 79,200.00 $ 609.23 w w w.we st e r n fo r m s . co m

Inmobiliaria Residencial – Brisas Norte de Golf – Panama Other Metrics (walls & elevated slabs) Number of Men on Shell Ground Floor Crew 10 3 6 4 10 33 2nd Floor Form workers Electricians Iron workers Plumbers Pour crew Men Number of Men on Shell Crew 12 3 8 4 12 39 Form workers Electricians Iron workers Plumbers Pour crew Men Total man hours Average wage rate/hour Total Shell Labor Avg hours/ day 10 4 4 4 3 1 day form cycle 1 1 1 1 1 Avg hours/ day 10 4 4 4 3 1 day form cycle 1 1 1 1 1 $ 3.25 $ 1,293.50 Ext. Hours 100 12 24 16 30 182 Ext. Hours 120 12 32 16 36 216 398 $ 9.95 $/m2 floor area Cycle Time 1 Unit / 2 days w w w.we st e r n fo r m s . co m

Altta Homes – San Pedrito – Mexico w w w.we st e r n fo r m s . co m

Altta Homes – San Pedrito – Mexico w w w.we st e r n fo r m s . co m

Altta Homes – San Pedrito – Mexico Front Floorplan Elevation Rear Floorplan Elevation w w w.we st e r n fo r m s . co m

Altta Homes – San Pedrito – Mexico Alta Homes All values in USD Description Selling Price m2 floor area (carpet area) 2 bedroom 61 $/ Unit Avg. $/m2 Floor Area $ 58,000.00 $ 950.82 Estimated Total Unit Cost Value $ 46,400.00 $ 760.66 Estimated Unit "Shell Cost" Value $ 20,880.00 $ 342.30 Estimated Unit Indirect cost value $ 25,520.00 $ 418.36 w w w.we st e r n fo r m s . co m

Altta Homes – San Pedrito – Mexico Other Metrics (walls & elevated slabs) Ground Floor Number of Men on Shell Crew 8 2 3 2 4 19 Form workers Electricians Iron workers Plumbers Pour crew Men Avg hours/ day 5 3 4 3 3 Total man hours Average wage rate/hour $ $ 570.00 Ext. Hours 40 6 12 6 12 76 7.50 Total Shell Labor 1 day form cycle 1 1 1 1 1 76 $ 9.34 $/m2 floor area Cycle Time 1 Unit / 1 Day w w w.we st e r n fo r m s . co m

Things to Remember Mga Bagay na Dapat Tandaan • Less cost • Mas kaunting gastos • Four Times Faster • Mas mabilis ng apat na beses • Flexible designs • Nababagong disenyo • Safety – seismic and wind • Kaligtasan – pagyanig at hangin • More profit • Mas malaking kita

HOW TO GET STARTED PAANO MAGSIMULA • Send us your blueprints • Ipadala sa amin ang inyong mga blueprint • Select a project for consideration of cast-in-place construction using removable concrete forms. • Pumili ng proyektong binibigyan ng konsiderasyon ang cast-in-place na konstruksyon gamit ang natatanggal na porma ng kongkreto. • Contact Randal Parsley at: rparsley@tscglobal.org or 720 549 9303 Ext. 103 • Kontakin si Randal Parsley sa: rparsley@tscglobal.org or 720 549 9303 Ext. 103

HOW TO GET STARTED PAANO MAGSIMULA • Evaluate & Layout Formwork • Suriin at Iayos ang mga Kakailanganing Molde • Our design and technical teams will evaluate your project and consult with you to develop a solution that meets your quality, cycle time, and final budget requirements. • Susuriin ng aming koponan sa disenyo at teknikal ang inyong proyekto at sasangguni sa inyo upang bumuo ng solusyon na tutugon sa inyong mga pangangailangan sa kalidad, oras na gugugulin at kakailanganing pangkalahatang budget.

THE END: AND THE BEGINING ANG WAKAS: AT ANG PANIMULA

Add a comment

Related presentations

My Music Magazine Pitch

My Music Magazine Pitch

October 30, 2014

music mag pitch

Questionaire charts

Questionaire charts

November 4, 2014

bk

Final research

Final research

November 5, 2014

final research

Cersaie 2014

Cersaie 2014

October 30, 2014

allestimento in cartone per il Cersaie 2014 alberi in cartone scultura in cartone

Quarta turma do workshop de Infografia, ministrado por Beatriz Blanco e Marcos Sin...

Related pages

Tagalog | LinkedIn

View 218076 Tagalog posts, presentations, ... Word Services Coordinator at english-to-tagalog.com Past Web ... Tscg presentation english and tagalog for web.
Read more

Tagalog to English | Tagalog Phrases

Tagalog English Dictionary. Try our Tagalog to English Dictionary Need an English to Tagalog DIctionary? Tagalog to English Translations. Search our ...
Read more

EMGOLDEX English Presentation - YouTube

Web Page http://about ... EmGoldex Tagalog Presentation Latest (2015) ... 9:46 EMGOLDEX English Presentation PROFESSIONAL EDITION - Duration: 10:42.
Read more

Tagalog Translation: Tagalog Translation Services by ...

If you are searching for quality Tagalog to English translation or English to Tagalog translation ... Web site translation; ... presentation for a ...
Read more

Swissgolden English Presentation - the best presentation ...

The best English presentation of Swissgolden ... Swissgolden English Presentation - the best ... Swiss Golden Tagalog Presentation ...
Read more

Google Translate

Google's free online language translation service instantly translates text and web pages. This translator supports: English ... English. Spanish. French ...
Read more

Professional Spanish translation service - Free ...

... text and web pages from English to Spanish. ... Our professional Spanish translation team translated thousands of websites professionally into Spanish.
Read more

(Philippine) - Tagalog Dictionary Online Translation ...

Tagalog (Philippine, Filipino) Dictionary Online Translation, Language, Grammar. Tagalog dictionary (Philippine) ... English > Tagalog translation Google.
Read more