Trobla Julij

33 %
67 %
Information about Trobla Julij

Published on November 23, 2009

Author: MiniSport

Source: slideshare.net

Description

Mini sport vadba za otroke v Velikih Laščah, zaključna prireditev otrok v Velikih Laščah

Trobla 4/2009  Æupanova stran  Trobla 4/2009 Županov nagovor na Kazalo: Trobla glasilo Velike Laøœe slavnostni akademiji Obœine ISSN 1408-5852 Æupanov nagovor na slavnostni akademiji 3 ISSN 1408-5852 Tisk: Tiskarna Peterlin, s.p. Obœinski prazik 2009 - reportaæa 4 Letnik 15, øtevilka 4, Naslov uredniøtva: ob občinskem prazniku Obœinska priznanja 6 8. julij 2009 Trobla, Levstikov trg 1, Spoøtovani letoønji dobitni- ne øole, dosegajo izje- Razstava Trubarjevi kraji na Trubarjevi domaœiji 9 ki obœinskih priznanj, spoøtovani mne rezultate. In œesar Izhaja sedemkrat letno, 1315 Velike Laøœe. œastni obœan, poslanec in poslanka sem øe posebej vesel, Gledaliøki abonma 2009/2010 10 dræavnega zbora, spoøtovani kolegi skoraj ne mine priredi- gospodinjstva v obœini prejmejo æupani, podæupanja, obœinske svetni- tve v obœini, da na njej Obvestila, razpisi 11 ce in svetniki, drugi gostje, cenjene ne bi nastopili profesorji glasilo brezplaœno. Tel.: 01/781 03 70 Ob zakljuœku øolskega leta, Zlati odliœnjaki, Œestitka Nuøi Japelj 12 obœanke in obœani! Prisrœen pozdrav ali uœenci glasbene øole. Naklada: 1.510 izvodov vsem, ki ste priøli na naøo osrednjo Tudi danes bo tako. Starøi in otroci skupaj brali in pisali, Vrtec na Turjaku 13 E-poøta: trobla@velike-lasce.si prireditev letoønjega obœinskega pra- znika. Prepriœan sem, da smo z Poletna øola v naravi 14 Izdajatelj: Obœina Velike Laøœe izgradnjo nove øportne Gozdna uœna pot 16 Kljub dejstvu da vsako leto veliko dvorane, v kateri se da- Izdajateljski svet: Anton Zakrajøek, Prispevke za Troblo postorimo, so pred nami venomer nes nahajamo, zagotovili zelo do- dokonœali bomo zasaditev parka pod Øport na OØ Primoæa Trubarja 17 Anton Benjamin Strah, lahko oddate tudi novi izzivi. bre pogoje za øportno udejstvovanje bloki v Velikih Laøœah in jeseni zaœeli Z izgradnjo novega vrtca pred peti- naøih osnovnoøolskih otrok kot tudi z urejanjem parka in parkiriøœa ob Dan sonca, 4. festival ustvarjalnosti 18 Peter Podlogar, v nabiralnik, ki se nahaja mi leti smo dosegli, da v naøi obœini drugi mladini in ostalim obœankam velikolaøkem pokopaliøœu. Izdelan Po sledovih Andreja Turjaøkega 20 do letos ni bilo otroka, ki ne bi bil in obœanom, ki se v popoldanskih imamo æe idejni naœrt, ki predvide- Urøa Vesel, Andrej Kraøevec, v hodniku sprejet v vrtec. Øe veœ, manjkajoœa in veœernih urah æelijo razgibati in va veœ kot 50 parkirnih mest, dodatni Velikolaøki festival - Koncert renesanœne glasbe 22 druæiti. ploœnik in zasaditev drevja in grmov- Franci Peœnik, Urøa Modic, pritliœja obœinske stavbe. mesta v oddelkih smo dopolnjeva- li celo z otroki sosednjih obœin. Æal nic. Minister Lukøiœ na Trubarjevi domaœiji, Trubarjev œetrtek 23 Na podroœju druæbenih dejavnostih Joæe Stariœ, Franci Modic mi je, da je letos situacija drugaœna. naj omenim, da æe razmiøljamo o za- Øe naprej bomo sof inancirali razne Novice s Parnasa 24 Kljub zagotovitvi dodatnega oddelka Naslednja Trobla gotovitvi dodatnih uœilnic v osnovni projekte s podroœja malega gospo- Baletna predstava v Levstikovem domu 25 Odgovorna urednica: izide v sredo, v vrtcu, nekaj otrok ne bo sprejetih. øoli. V postopku je æe javni razpis iz- darstva, kmetijstva in turizma. Le- 16. septembra Prav zato, ker se zavedamo teæav, s bire projektanta. tos smo æe zakljuœili z odkupom KUD Rob v Kriæni jami 26 Majda Kovaœiœ Cimperman, v.d. 2009. katerimi so se sreœali starøi teh otrok, zemljiøœa poslovne cone Loœica pri na obœini æe intenzivno razmiøljamo Z zadovoljstvom ugotavljam, da smo Prispevke oddajte Turjaku, s œimer je obœina postala la- Zakljuœni øportni nastop, Æogarija Velike Laøœe 27 Uredniøki odbor: Nuøa Dedo Lale, in iøœemo moænosti, kako œim prej reøili tudi teæave, ki smo jih letos ime- najpozneje stnik 5 hektarov zazidljivih zemljiøœ. zagotoviti dodatne prostore, oziro- li na podroœju zdravstvene oskrbe. Z Zakljuœek sezone nogometaøev ØD NK Velike Laøœe 28 Majda Kovaœiœ Cimperman, do 2. septembra To je letoønja naøa najveœja investi- ma kako reøiti nastalo teæavo. Pred veliko truda in energije smo uspeli 2009. cija, vredna veœ kot 400.000 evrov. NK Bravo in igralci s Turjaka in Velikih Laøœ 29 petimi leti, ko je bil vrtec dograjen, prenesti to dejavnost na Zdravstveni Ana Porenta, Veronika Vasiœ, Ne glede na dejstvo da prvi razpis za je bilo v njem kar nekaj moænosti za dom Ribnica. Æelim, da bi zdravstve- komunalno ureditev te cone ni uspel, Kolesarski kronometer Knej–Karlovica 30 razøiritev. Pri naœrtih smo raœunali na oskrba ostala na takem nivoju tudi Boris Zore øe vedno upam, da se bodo ta dela s tem, da se bo v prihodnje øtevilo v prihodnje, v kar najveœjo korist ØD NK Velike Laøœe v sezoni 2008/2009 31 zaœela øe letos. Lektoriranje: Nuøa Dedo Lale otrok najbræ poveœalo, œeprav so naøim obœanom. Vabilo na Cestni kronometer, Lovci LD Velike Laøœe gostili... 32 takratni kazalci kazali celo trend Omeniti æelim tudi zaœetek izgradnje Vsekakor ne bomo zanemarili razvoj- Prelom: Moj Repro, d.o.o., zmanjøevanja rojstev. Vendar naj odprtega øirokopasovnega omreæja Lovci LD Velike Laøœe prouœujejo svojega medveda 34 Fotograf ija na naslovnici: nih aktivnosti na drugih podroœjih. poudarim, da je na tem podroœju elektronskih komunikacij, ki naj bi Krvava Peœ Velikolaøki park, Tudi letos bomo nadaljevali z asfal- teæko natanœno predvideti, koliko se f inanciral izkljuœno iz evropskih Infotoœka v Krvavi Peœi 35 foto Marija Ivanc Œampa tiranjem cest ter osvetlili øe kakøen novih druæin se bo v bodoœe priselilo sredstev. Ker vsa investicija pote- odsek ceste ali kraja, kjer je to po- Ekoloøka pridelava prosa v Gradeæu, Tekmovanje lastnikov gozdov 36 v naøe kraje, oziroma, koliko otrok ka preko obœine, øe vedno obstaja trebno. se bo v obœini rodilo. S podobnimi moænost, da bo naøa obveza plaœilo Proslava Zarje spominov v Smreœju pri Turjaku 37 Z novo vodovodno vrtino pri Strletih DDV. Sicer pa intenzivno poteka- oziroma mnogo veœjimi problemi Obiskali smo Primorsko 38 Deæurni telefon za vodovod je: 051 619 577 se sreœujejo tudi druge slovenske obœine. Mogoœe smo k dejstvu, da smo øe izboljøali preskrbo z vodo na celotnem obmoœju. S povezavo dveh jo razgovori s pristojnimi dræavnimi uradniki oziroma iøœemo variante, Balinanje, korak do zdravja 39 so pri nas vse øtevilœnejøe druæine, vodovodnih sistemov, Karlovica in Ve- da bi se izognili tudi temu stroøku, pripomogli tudi na obœini, saj name- like Laøœe, pa smo zagotovili rezerv- ki za obœino, glede na velikost inve- Kulturni most, Upokojenci na izletu po Dolenjski 40 njamo za vsakega novorojenœka kar no koliœino vode na velikolaøkemu sticije, vsekakor ne bi bil majhen. Vabilo na likovni teœaj 41 500 evrov. Po podatkih, ki jih ima- vodovodnemu sistemu. Naj omenim Izgradnja odprtega øirokopasovnega mo, je to celo najveœ v dræavi. Zato tudi naøa razmiøljanja in celo æe is- omreæja elektronskih komunikacij Gasilsko tekmovanje v orientaciji, Letni zbor OZVVS Velike Laøœe 42 bi prosil vse tiste starøe, katerih otro- kanje lokacije, kjer bi zgradili øe z optiœno povezavo bo spodbudila ci letos niso bili sprejeti v vrtec, za dodatno vodovodno vrtino, ki bi na- razvoj razliœnih storitev, poveœala Podjetniøke informacija 44 Urejanje in vzdræevanje vseh zelenih povrøin, pajala turjaøki vodovodni sistem, ki uœinkovitost javnih institucij in go- razumevanje. Sporoœam pa, da bomo Devet let Mina cafeja, Salamiada 2009 v Robu 46 ter podiranje in obrezovanje dreves na obœini storili vse v smeri, da bomo smo ga pred kratkim morali prevzeti spodarstva, omogoœila hitrejøi dostop stisko œim prej reøili. v upravljanje od VO–KE iz Ljublja- do raznih podatkov ter tako do prido- Na obisku ... Pri Antonu Zakrajøku na Drkovem 47 Bojan Matijasec s.p. ne. Vodni oskrbi namenjamo veliko bitve znanja, ki ga pri svojem delu in S preureditvijo starega vrtca v glas- f inanœnih sredstev, saj se zavedamo øolanju pogosto potrebujemo. Pisma 48 Tel: 070 666 738/ beno øolo smo pred leti æe ustvarili pomembnosti tega podroœja. 070 564 362 pogoje za glasbeno udejstvovanje Vseskozi se zavedamo pomena Pisma/Zahvale 49 E-mail: bojan.matijasec@amis.net øe veœjemu øtevilu naøih otrok, ki s Glede urejanja prostora bi rad pou- druøtvenih dejavnosti in zato mno- Javni nateœaj za oddajo poslovnega prostora 50 Web: www.vrtnarstvo-matijasec.com svojim znanjem, ki ga pridobivajo s daril, da bomo øe naprej spodbuja- go sredstev namenjamo tudi kultur- pomoœjo profesorjev ribniøke glasbe- li ureditve vaøkih in drugih srediøœ, nim, øportnim, turistiœnim in drugim

Trobla 4/2009  Obœinske strani Obœinske strani  Trobla 4/2009 prireditvam ter programom druøtev. Obœina Velike Laøœe je kar prepo- znavna v slovenskem prostoru. In za to gre zahvala tudi vsem naøim Občinski praznik 2009 druøtvom, njihovim predsednikom in tistim posameznikom, ki tvorno V dneh od 4.–7. junija 2009 so v Obœini Osrednja prireditev pa se je priœela sodelujejo pri organiziranju odmev- Velike Laøœe potekale razliœne priredi- ob 19. uri, ko je pred obœinsko stavbo nih prireditev. Øe posebej je bilo to tve ob obœinskem prazniku. godba s Kostanjevice na Krki pripravi- oœitno v lanskem letu, ko smo pra- la kratek koncert. Œastni sprevod so ob znovali 500. obletnico Trubarjevega Praznovanje se je priœelo v œetrtek, 4. zvokih kostanjeviøke godbe spremlja- rojstva. junija, s 13. tradicionalno obœinsko re- li tudi predstavniki druøtev s prapori. vijo pevskih zborov v viteøki dvorani na Kljub v zadnjem œasu mnogokrat Slavnostna akademija se je nadaljeva- gradu Turjak, ki jo æe vsa leta organizira omenjeni recesiji, v kateri se nahaja la v øportni dvorani v Velikih Laøœah. KUD Marij Kogoj. svet, se na obœini trudimo, da bi kar Prireditev sta povezovala Nuøa Gaøper najveœ sredstev namenjali za nove Naslednji dan je bilo v organizaci- in Matjaæ Gruden, program pa so obli- investicije. Ohraniti bi æeleli visoko ji KUD-a Primoæ Trubar Velike Laøœe kovali: otroøki in mladinski pevski zbor mesto po investicijskih vlaganjih v in Javnega zavoda Trubarjevi kraji na Osnovne øole Primoæa Trubarja Velike obœini tudi v bodoœe. Naj vas sezna- Trubarjevi domaœiji odprtje razstave Laøœe pod vodstvom Majde Kokoøinek, nim, da po zadnjih podatkih, ki jih Trubarjevi kraji, sledil pa je koncert simfoniœni orkester Glasbene øole Rib- v posebni øtudiji objavlja Fakulteta kvinteta Tivoli. V soboto, 6. junija, je nica pod vodstvom dirigenta Matjaæa za upravo na podroœju investicijskih v dopoldanskem œasu na trgu pred Le- Jevønikarja, kvartet Gallus, kitarist Jan Nagovor æupana Antona Zakrajøka Simfoniœni orkester Glasbene øole Ribnica vlaganjih, naøa obœina zaseda 33. vstikovim domom potekal trøki dan, ki Zakrajøek in trio f lavt (Neja Indihar, mesto izmed 210 slovenskih obœin. ga je tudi letos organiziral Javni zavod Tjaøa Kaplan in Lara Ivanc). Trubarjevi kraji. Øe bolje pa smo uvrøœeni po kazalcu ekonomiœnosti obœinske uprave. Po tem kazalcu, ki je najpomembnejøi za prikaz uspeønosti dela, pa naøa obœina izmed 210 slovenskih obœin zaseda odliœno 12. mesto. Ob tej priloænosti bi æelel omeni- ti øe to, da naøa obœina sodi tudi v krog prve petine slovenskih obœin z Kvaret Gallus najmanjøo zadolæitvijo. Za vse te doseæke bi se æelel zahvaliti vsem, ki mi marsikdaj svetujete, pre- dlagate in kdaj tudi kaj pokritizirate. Hvala podæupanji dr. Tatjani Dev- jak in vsem drugim obœinskim sve- tnicam in svetnikom, ki so s svojimi odloœitvami pripomogli, da bo naøa obœina tudi v letoønjem letu deleæna øtevilnih investicij. Zahvala naj gre tudi vsem zaposlenim v obœinski upravi, ki so zadolæeni za realizacijo Koncert godbe Kostanjevica na Krki Trio f lavt Otroøki in mladinski pevski zbor iz Osnovne øole Primoæa Trubarja sprejetih odloœitev. Tudi letos bodo podeljena obœinska priznanja. Œestitke vsem dobitnikom z moje strani, naj bodo ta priznanja zahvala za vse njihovo dosedanje delo, trud, udejstvovanja, doseæke. Vesel sem dejstva, da bo obœina tudi letos dobila œastnega obœana. Zahvaljujem se vsem sodelujoœim na danaønji prireditvi, vsem, ki so sode- lovali in øe bodo na ostalih priredi- tvah v okviru obœinskega praznova- nja, ter vsem tistim, ki ste si danes vzeli œas, da s to prireditvijo skupaj proslavimo naø obœinski praznik. Æelim vam en lep veœer in prijetno druæenje po zakljuœku slavnostne akademije. Anton Zakrajøek, æupan Slavnostni sprevod Jan Zakrajøek Nagrajenci

Trobla 4/2009  Obœinski praznik Obœinski praznik  Trobla 4/2009 ŒASTNO OBŒANSTVO Misijonar Opeka si je s svojim neutru- PRIZNANJE OBŒINE Kogovøek, kot zdajønjemu ravnatelju - organiziranje suøenja sadja v suøilni ZLATO PLAKETO dnim delom prisluæil øtevilna najviøja Matjaæu Jevønikarju, ki sta znala urav- sezoni, priznanja tako dræavnih kot cerkvenih VELIKE LAØŒE novesiti delo med posameznimi eno- OBŒINE VELIKE LAØŒE V skladu z obœinskim odlokom o pri- - druøtvo skrbi za razstavo o zgodo- krogov v razliœnih dræavah sveta: tami in uspela zagotoviti napredek in PLANINSKEMU DRUØTVU znanjih in nagradah je Obœinski svet vini Gradeæa na osnovi kopij doku- V skladu z obœinskim odlokom o pri- glasbeno rast naøih uœencev. Le-ti do- Obœine Velike Laøœe na 7. izredni - 1994 postane osebnost leta na Ma- segajo izredne doseæke na regijskih in mentov Slovenskega etnografskega VELIKE LAØŒE za 30-letnico seji 15. maja 2009 sprejel sklep, da dagaskarju, znanjih in nagradah je Obœinski svet muzeja in drugega gradiva ter pred- uspeønega delovanja. Obœine Velike Laøœe na 7. izredni seji dræavnih tekmovanjih, nekateri od njih se œastno obœanstvo Obœine Velike metov v prizidku suøilnice, - 1996 postane izjemna osebnost leta, 15. maja 2009 sprejel sklep, da se pa celo nadaljujejo øolanje na Glasbeni Obrazloæitev: Laøœe v letu 2009 podeli: ki deluje zunaj Slovenije, priznanji Obœine Velike Laøœe v letu srednji øoli v Ljubljani. - prizadevajo si za ohranjanje kra- Obœina Velike Laøœe se lahko po- 2009 podeli: jinske in stavbne dediøœine, zbirke MISIJONARJU PETRU OPEKI - 1998 prejme dræavno priznanje za Glasbena øola Ribnica je obogati- hvali z velikim øtevilom druøtev, ki za njegovo zavzemanje za praviœnost starega orodja pod kozolcem, œrne njegovo prizadevanje za œlovekove la æivljenje mladih v Velikih Laøœah, zdruæujejo ljudi z veseljem do delova- in mir v svetu. GLASBENI ØOLI RIBNICA kuhinje, stare gostilniøke kleti, sta- pravice, za 10-letno delovanje v Obœini Velike omogoœila jim je razvoj glasbenih spo- nja na najrazliœnejøih podroœjih. Eno rih kozolcev, vodnjakov in nekdanje Predlagatelji: Laøœe. sobnosti, razvoj njihovih talentov, sou- najstarejøih je Planinsko druøtvo Velike - 2000 je nominiran za Nobelovo na- Kogojeve hiøe, stvarja pogoje za oblikovanje pozitivne Laøœe, saj je bilo ustanovljeno pred do- Æupan Anton Zakrajøek, Obœinski od- grado za mir, Predlagatelj: samopodobe mladih in pogoje za njiho- - v okviru ohranjanja starih opravil brimi 30 leti. Uradno je bilo registrirano bor Slovenske demokratske stranke Ve- - 2007 prejme odlikovanje z naslo- vo aktivno preæivljanje prostega œasa. obujajo roœno izdelovanje zobotreb- leta 1978, tako da je v lanskem letu pra- Obœinski odbor Slovenske ljudske like Laøœe in Obœinski odbor Slovenske vom viteza legije œasti, najviøje fran- stranke Velike Laøœe. cev, pletenje koøar in metel, ekoloøko znovalo 30-letnico delovanja. ljudske stranke Velike Laøœe. Delovanje Glasbene øole Ribnica v cosko priznanje, pridelovanje prosa do prosene kaøe, Velikih Laøœah tudi uspeøno in kvalite- Zametki segajo sicer øe nekaj let nazaj, Obrazloæitev: ekoloøko pridelovanje in suøenje - 2008 mu papeæ Benedikt XVI. izroœil tno sooblikuje kulturno æivljenje v naøi ko so se na pobudo dveh izkuøenih sadja, œebelarjenje, peko kruha in Misijonar Peter posebno nagrado v spomin na vie- obœini. gornikov Janeza Grebenca (Mlekarje- slaøœic po starih receptih v kruønih Opeka ima svoje tnamskega kardinala Van Thuana, ki vega Ivana) in Janeza Kokoøinka zbra- peœeh, izdelovanje roæ iz papirja, korenine v Slo- jo podeljuje fundacija sv. Mateja, DRUØTVU ZA OHRANJANJE li øe: Lado Kovaœiœ, Janez Andoløek, - v druøtvu oæivljajo in ohranjajo stare Franja Jamnik in Manfred Deterding veniji – mama - 2008 mu mons. Alojz Uran preda DEDIØŒINE GRADEÆ za delova- izhaja iz æupnije nje na podroœju ohranjanja kulturne in obiœaje, kot so godovanje (of iranje), in ob »okrogli mizi« pri Koprivcu pod- odliœje sv. Cirila in Metoda. Velike Laøœe, oœe naravne dediøœine praznovanje pomladi, tepeøkanje, prli idejo o ustanovitvi samostojnega iz Begunij pri Poslanstvo in veliœino njegovega dela maøkare ob porokah, ljudsko petje, Peter Opeka spoøtujejo po vsem svetu, najbolj s Predlagatelj: uspeøno pa deluje tudi etno skupina Cerknici. ponosom pa tam, kjer je Peter Opeka Obœinski odbor Slovenske demokratske druøtva »Suhe œeøplje«, Peter Opeka je velik œlovek. Mnogi pra- doma – Madagaskar, Argentina, Slo- stranke Velike Laøœe. vijo, da je naslednik Matere Terezije. Je - organizirajo delavnice o starih opra- venija, Velike Laøœe. Velike Laøœe, kot edini Slovenec, ki je bil kadarkoli nomi- vilih, naravoslovne dneve o tradici- svoj kraj tudi vedno omenja in ga vedno niran za Nobelovo nagrado za mir. Je onalnem shranjevanju sadja in zele- rad obiøœe. Povezan je s øirøo æupnijsko vèliki misijonar in borec za praviœnost njave, o predelavi mleka ipd., skupnostjo, tako da se delœek moœi, ko in mir v svetu, æe trideset let prinaøa jo izæareva v sluæbi do najrevnejøih, pri - poleg tega pa organizirajo øe progra- upanje najrevnejøim na Madagaskarju, bogosluæju ob vsakem njegovem obi- me spoznavanja dediøœine, sprehode veœ kot 100.000 ljudi je reøil iz bede sku v Velikih Laøœah lahko dotakne tudi Ravantelj Glasbene ølole Ribnica Matjaæ med kulturno in naravno dediøœino æivljenja na smetiøœu. Trenutno skrbi za nas. Jevønikar kot npr. Sprehod po Trubarjevi rojstni veœ kot 20.000 ljudi preko zdruæenja fari s Trubarjevo malico na Gradeæu, Na æeljo Petra Opeke je v njegovem Obrazloæitev: AKAMASOA – »Dobri prijatelji«. imenu priznanje za œastno obœanstvo Dislocirani oddelek glasbene øole Rib- - druøtvo uspeøno organizira praznik prejel sobrat lazarist in prodekan nica v Velikih Laøœah uspeøno deluje æe suhega sadja na Gradeæu in priredi- Teoloøke fakultete, prof. dr. Robert deseto leto in bo ravno v letoønjem letu, tev Boæiœni œas na Gradeæu v okvi- Petkovøek. Petra Opeko je opisal kot Predsednik druøtva za ohranjanje dediøœine ru katerega razstavljajo jaslice iz letu 2009, praznoval okroglo obletnico enega najbolj prepoznavnih Sloven- Gradeæ Boris Zore razliœnih materialov po celi vasi, svojega zelo uspeønega delovanja. Na cev v tujini. Bolj kot njegovo prepo- Predsednica Planinskega druøtva Velike æeljo obœanov in tedanjega obœinskega Obrazloæitev: - druøtvo je iniciator projekta obno- Laøœe Olga Verovøek znavnost v svetu pa je izpostavil na- vodstva ter s soglasjem Ministrstva za ve Gradeæa v programu razvoja vezanost na rodno Slovenijo. Iz zave- øolstvo in øport se je oddelek Glasbe- Druøtvo za ohranjanje dediøœine je podeæelja 2007-2013 in si prizadeva Planinskega druøtva Velike Laøœe. Kot sti svojih korenin namreœ œrpa svojo ne øole Viœ prenesel na Glasbeno øolo bilo ustanovljeno leta 2004 z name- za ustvarjanje pogojev: za obnovo ustanovni œlani – podpisniki so se jim moœ za svoje delo. Dr. Petkovøek je Ribnica. Sprva so delovali v prostorih nom ohranjanja kulturne in naravne starih gradeøkih hiø v turistiœne na- pridruæili øe Stane Økulj, Franc Økulj, øe poudaril, da misijonarjeve moœi Levstikovega doma, septembra 2004 pa dediøœine ter ustvarjanja moænosti za mene, za obnovo starega vaøkega je- Marjan Sedej in Anton Perhaj. pravzaprav ne usihajo, paœ pa z leti so svoje delovanje prenesli v nove pro- razvoj turizma na podeæelju. Ideja o dra, za ureditev spominske sobe Ma- naraøœajo in prejeto priznanje bo nje- store Glasbene øole v Velikih Laøœah. nastanku se je rodila po uspeønih ob- V prvih letih je bilo delovanje omeje- riju Kogoju in gradeøkih glasbenikov, gov zagon øe pospeøilo. Priznanje za novitvenih delih stare Suøilnice sad- no na organizacijo pohodov, kar je øe 18 vpisanih uœencev, pet razliœnih za ureditev nastanitvenih kapacitet v œastno obœanstvo je sicer majhno, a ja Gradeæ, ki jo je zgradilo sadjarsko vedno glavno poslanstvo planinskih inøtrumentov in nauk o glasbi v zaœetku, starih obnovljenih hiøah in drugo. pomembno zrno, ki bo zagotovo bo- druøtvo v letih 1938–1951. K ustano- druøtev. Pohvalno je, da je vodstvo PD gato obrodilo sadove v njegovem delu 79 uœencev, sedem instrumentov, nauk vitvi druøtva so pripomogli konkretni Velike Laøœe veliko energije in f inanœnih na daljnem Madagaskarju med pomoœi o glasbi in 28 uœencev v dveh oddel- rezultati prostovoljnega dela vaøœanov PRIZNANJE IN sredstev vlagalo v izobraæevanje. Na kih glasbene pripravnice danes, kaæe najbolj potrebnimi. Ob koncu pa je dr. na izjemno vztrajno, poærtvovalno in Gradeæa in f inanœna podpora Obœine POHVALE ÆUPANA osnovi tega je kar nekaj œlanov prido- Petkovøek dejal, da Slovenija prav pre- Velike Laøœe. Trenutno druøtvo øteje 95 bilo nazive »planinski vodnik«. Svoje ko osebe misijonarja Petra Opeke sto- profesionalno delo vseh zaposlenih. œlanov. znanje starejøi planinci z veseljem po- V skladu z obœinskim odlokom o pri- pa v svet in se kaæe s tistim, kar Slove- Da je oddelek glasbene øole v Velikih sredujejo mladim. Tako æe dobro dese- Aktivnosti druøtva: znanjih in nagradah ima tudi æupan nija lahko najbolj plemenitega pokaæe Laøœah tako uspeøen, gre zahvala poleg tletje izredno uspeøno deluje planinski moænost podeliti zlata priznanja in – svojo dobrodelnost. vsem uœiteljem tudi vodstvu Glasbene - upravljanje suøilnice sadja in skrb za pohvale. V letoønjem letu je æupan kroæek na OØ Primoæa Trubarja. Z iz- V imenu Petra Opeke je priznanje sprejel prof. dr. Robert Petkovøek øole, tako prejønji ravnateljici Bernardi njeno vzdræevanje, podelil: vajanjem razliœnih aktivnosti opravlja

Trobla 4/2009  Obœinski praznik Obœinski praznik  Trobla 4/2009 zelo pomembno poslanstvo: pribliæati mladini lepote narave, jo vzpodbujati Obrazloæitev: Obrazloæitev: se lahko udejstvuje vseh veœjih tek- movanj tako doma kot v tujini. Ob Razstava KUD Primoæ Trubar Velike Laøœe ima Marko Koæar je eden najzasluænejøih k planinarjenju, jo pouœiti o varnem in odgovornem vedenju v hribih ter dolgoletno tradicijo, ki nadaljuje s kul- krvodajalcev v Sloveniji, saj daruje kri tem mu daje veliko podporo in stoji ob strani njegova druæina. S svojim Trubarjevi kraji s tem razvijati zdrav duh v zdravem turnim izroœilom in raste iz naøe bogate zibeli slovenske besede in gledaliøœa æe od leta 1962. V teh letih je enega najbolj humanih in solidarnih dejanj øportnim æivljenjem, trdim delom in na Trubarjevi telesu. rezultati daje vzor mladim ter jim z Œlani PD so dejavni tudi na podroœju (Trubar, Levstik, Stritar, Javorøek). œloveka za soœloveka opravil kar 427- krat. znanjem in izkuønjami podaja teme- domačiji na markiranja in vzdræevanja planinskih Odrasla gledaliøka skupina ves œas ohranja stike z naøimi avtorji – œe naj Naøa dejanja, ki jih ne motivirajo ozki lje na njihovi øportni poti. Rašici poti, ki so pri Planinski zvezi Slove- Uspehi: omenimo 1986 uprizorjeno Javorøkovo sebiœni interesi, temveœ naøe zanima- V organizaciji KUD-a Primoæ Trubar, nije registrirane kot trase PD Velike Javnega zavoda Trubarjevi kraji in Æivljenje in smrt Primoæa Trubarja, ki nje za druge, pravzaprav koristijo nam - 4x dræavni prvak (2005–2009), Laøœe. Najveœ »dela« jim prav go- Obœine Velike Laøœe je na letoønjem, ga lahko vidimo tudi na TV Slovenija samim. In ne samo to. Osmislijo naøe tovo da Velikolaøka kulturna pot in - zmagovalec veœjih medna- æe 27. sreœanju likovnih umetnikov, – in jih ohranja skozi izjemno kvaliteto æivljenje.Ko mislimo na druge, nas z njo povezan vsakoletni pohod ob rodnih turnirjev, ki jih orga- v soboto, 9. maja, ustvarjalo dvajset predstavitve v sveæem spominu aktual- manj skrbi zase. Œe nas je manj strah obœinskem prazniku. nizira WAKO (world amate- slikarjev in kiparjev. Svoja umetniøka nega œloveka. Na dræavno, Linhartovo zase, nam je æivljenje laæje. Najveœ kar ur kickboxing organization), dela so predstavili na razstavi ob V lanskem – Trubarjevemu letu 2008 sreœanje gledaliøkih skupin, so se, œe Petra Kogoj lahko storimo za soœloveka pa je, da - zmagovalec turnirja in no- obœinskem prazniku, 5. junija, v ga- so na pobudo æupana izvrstno orga- ostanemo v preteklih petih letih, uvr- mu damo kri. Lastnosti kot iskrenost, resnicoljubnost, silec zlatega pasu, ter naziva leriji Skedenj na Trubarjevi domaœiji nizirali obœinski pohod na Triglav. V stile KUD-ove uprizoritve Levstikove- øirokosrœnost, pokonœnost in zaneslji- Marko Koæar s svojim humanim deja- kickboxing øampiona 2007 v Av- na Raøici. soboto drugega avgusta se je na Kre- ga Junteza v letu 2005 ter Javorøkovo vost so ji odmerjene v najveœji meri. njem ni le samo vse pohvale vreden striji, darici zbralo rekordno øtevilo naøih Veselje do æivljenja v letu 2007, kar Sodelovali so: vzor, ampak æe vrsto let tudi vzpodbu- obœanov, veœ kot 40, ki so se udeleæili pomeni najviøji doseæek za ljubiteljske Ko smo se spraøevali, koga naj prosi- - zmagovalec svetovnega pokala ja prijatelje, znance, obœane in mlade Joæe Centa, Ljubljana zanimivega kulturnega programa gledaliøke skupine v Sloveniji. mo za sodelovanje pri øolskem glasilu, 2008 na Madæarskem, potencialne darovalce krvi, da se laæje v poœastitev 500. obletnice rojstva pevskem zboru, v literarnem nateœaju, Viljem Jakopin, Ljubljana V lanskem letu – Trubarjevemu letu odloœijo za darovanje krvi. - 2. mesto na evropskem prvenstvu Primoæa Trubarja. Te prireditve sta se je bila prav Petra vedno na œelu sezna- Veljko Toman, Rakitna 2008 – so navduøili z zadnjo izmed WAKO 2008 na Portugalskem, udeleæila tudi takratni predsednik vla- ma. Wang Hiuqin, Ljubljana produkcij, avtorsko predstavo Abece- EDIN LATIŒ de republike Slovenije Janez Janøa in

Add a comment

Related pages

datum izida: 5. julij 2007 • Obœinski praznik ...

Trobla 4/2007 2 Oglasi Cenjene stranke obveøœamo, da smo se preselili v Ljubljano. Nov naslov: SHIROLL d.o.o., Obrije 10, 1000 Ljubljana, tel. 01 545-15 ...
Read more

Koledar prireditev Trobla

Trobla 4/2006 2 Koledar prireditev Trobla glasilo Občine Velike Lašče ... JULIJ Velike Lašče Medena tržnica (Čebelarsko društvo Velike Lašče ...
Read more

Stiška Trobla | Facebook

Stiška Trobla. 190 osebam je to všeč · 1 govori o tem. Stiško Troblo sestavljajo učenci GŠ Grosuplje pod mentorstvom R. Petriča. Our brass ensemble ...
Read more

Forum Otrok: trobla za kolo - Ringaraja.net

Forum - Otrok: trobla za kolo : Otroci ... V kolikor potrdiš svojo odločitev, da odstopiš, bomo v tvoj spletni brskalnik namestili piškotek, ki nam bo ...
Read more

Atom Syndication Format namespace - World Wide Web ...

Atom Syndication Format namespace. The namespace name http://www.w3.org/2005/Atom is intended for use as per The Atom Syndication Format, a December 2005 ...
Read more

ISSUU - Klasje julij 2012 by Ecetera d.o.o.

Klasje julij 2012. Na soncnem 43.taboru v Sentvidu,Kopalisce s tradicijo Visnja Gora,Dirka po Sloveniji, Novo pokopalisce v Ivancni Gorici
Read more