Traindetrainer pdf

50 %
50 %
Information about Traindetrainer pdf
Sports

Published on October 23, 2014

Author: De7Mythen

Source: slideshare.net

Description

Voor de trainersgroep van schaatsvereniging DKIJV Delft een eerste meeting verzorgd over (sport)coaching.

1. Under coaching wordt verstaan het doorlopen van een gestructureerd en doelgertcht proces waarbij de coach de gecoachte op interactteve wijze aanzet tot effecttef gedrag door bewustwording en persoonlijke groei te vergroten, het bouwen aan zetfvertrouwen en het exploreren. ontwikkelen en toepassen van eigen mogelilkheden mensbeeld, waar sta je (voor)? Hotistisch mensbeeld mmamemk geestemk saciaal en — de undeetbaarheid er van Pusltteve Intentte ALLE gedrag en denkbeetden komen voort ult de Interme tot het guede Grenzen en begrenzen ——de wet — protocotlen en rege1s(vereniging) — beroepsgroep (tramers) — persuontijke grenzen Onderdeten (beroeps)houdmg — mlevingsvermogen — respect — echthetd Gevotg / our pupit, trainee — vuelt Ztch begrepen — stelt Z1C1'1 (gemakkelijker) open — 15 meer beretd na re denken over eigen gedrag 6 Onbewust onbekwaam Bewust onbekwaam Bewust bekwaam Onbewust bekwaam acteren. zet je de/ een standaard? Macht — gezag — formele macht — sanctiemacht — deskundighetdsmacht — argumentattemacht — referenttemacht informattemacht Zender — ontvanger Stellmg Als de cmtvanger het met gued begrijpt ngt mt altijd aan de zender Communiceren Je kunt met niet Cummuniceren Van verschil van menmg near connict De WAARDE Van confhcten Professmneet (laten) escaleren Conftictmechanismen 0 — niet ingaan up kntiek —(weer]eentegenste|1ing mbrengen‘Maar‘ — op depersoon spelen — weglopen — uor| og(bez1nnen op schade aan de ander) Onder trainmg wordt verstaan het regelmatig en systematisch tnedteflefl Van‘ en tn tntensitett toenemende. betastingprikkels met de bedoeling hat prestatievernmgen te Iaten stugen invoelen en vandaaruit verder Verdringingsweerstand Overdrachtsweerstand Ziektewinstweerstand 21] die niet weten Weerstand vanuxt gewetensfunctte 21] die niet wttlen 21] die (denken niet te) kunnen "dus oak probtemen“ Maslow Universele behoeften cegnitief domein oefe"e" O Onrlerzoek —van jeze/ f— [9 positles m de drie domeinen en geefze een plaars Doe dir verve/ gens voar een trainee ter oefenfng, Iichametijk o ectief domem

Add a comment

Related presentations

Related pages

Antwan Radt - Google+

Antwan Radt - Ondernemer | o.a. De7Mythen, Profiel in Beeld, SOY De Byzaak, Antwan's Angels - Ondernemer. ... Traindetrainer pdf. slideshare.net.
Read more

en-->The Perspectivity Game March 9: Train the Trainer ...

Title: The Perspectivity Game March 9: Train the Trainer session in NLThe Perspectivity Game 9 Maart: Train-de-Trainer sessie in NL: Author: Perspectivity
Read more

Workshop Associatiekaarten 25 sept 13.00 - 16.30 Utrecht ...

Workshop Associatiekaarten 25 sept 13.00 - 16.30 Utrecht www.lacretio.nl/traindetrainer . Title: 0001-6793628.jpg Author: LaCretio Created Date: 7/18/2014 ...
Read more

Search and compare training courses - Springest

At Springest you'll find 40,252 courses and training programmes brought to you by 458 providers. Search, filter, read reviews by other people and request ...
Read more

Terms of Use and Privacy Policy — About Springest & Blog

Terms of Use and Privacy Policy. ... Download our terms and privacy policy as a PDF (82kB). About Springest. About Holacracy; About Springest; Edukans ...
Read more

Academy for Distance Learning rates an 8.9 on Springest ...

Academy for Distance Learning has answered 2 questions our users asked. ... you're getting instant access to the PDF brochure. Book a course Ready to learn?
Read more