Tom tat sach "Mua Franchise - co hoi cho doanh nghiep Viet Nam" - Li Quy Trung

50 %
50 %
Information about Tom tat sach "Mua Franchise - co hoi cho doanh nghiep Viet Nam" - Li Quy...
Books
tom

Published on December 19, 2008

Author: 5011

Source: slideshare.net

Description

Tom tat quyen sach rat hay ve Franchise cua nha sang lap Pho 24 ong Li Quy Trung, file duoc thuc hien boi www.toiyeumarketing.com

A Lí Quý Trung Profile - Sinh năm 1966 - Đồng sáng lập và Giám Đốc Điều Hành của tập đoàn Nam An và Phở 24 - Sở thích : Golf, âm nhạc, tranh sơn dầu, chơi piano - Màu sắc yêu thích : Xanh lá cây - Được chọn là Giáo sư danh dự của Đại học Griffith_ Australia. (2007)

B Franchise history • Töø “Franchise” coù nguoàn goác töø tieáng Phaùp laø “franc” coù nghóa laø “freedom” (töï do). • Thaäp nieân 90 laø thôøi gian Franchise phaùt trieån maïnh nhaát do ñoäi nguõ nhaân vieân quaûn trò cao caáp bò caét giaûm bieân cheá do khuûng hoûang kinh teá.

Franchise là gì ? Franchise laø moät hôïp ñoàng hay moät thoûa thuaän giöõa ít nhaát 2 ngöôøi, trong ñoù: Ngöôøi mua Franchise ñöôïc caáp quyeàn baùn hay phaân phoái saûn phaåm, dòch vuï theo cuøng moät keá hoïach hay heä thoáng tieáp thò cuûa ngöôøi chuû thöông hieäu.

Người mua Franchise được gì ? • Thương hiệu • Phương phaùp kinh doanh • Hoã trôï tieáp thò, quaûng caùo, khuyeán maõi • Ñaøo taïo, huaán luyeän nhaân vieân • Hoã trôï trong caùc vaán ñeà phaùp lyù • …

D Lợi thế khi mua Franchise – An toøan: Saûn phaåm ñaõ coù thöông hieäu neân seõ coù ngay moät löôïng khaùch haøng toái thieåu. – Ñöôïc Franchiser (ngöôøi baùn Franchise) giuùp ñôõ: luoân ñöôïc hoã trôï tröôùc vaø sau khi khai tröông. – Chi phí quaûng caùo thaáp hôn: Chi phí seõ ñöôïc chuû thöông hieäu vaø caùc cöûa haøng cuøng heä thoáng khaùc chia seû. – Töï laøm chuû laáy mình: Vaãn coù theå töï quyeát coâng vieäc haøng ngaøy nhö moät ngöôøi chuû. – Deã vay tieàn ngaân haøng: Ngöôøi chuû thöông hieäu ñoùng vai troø caàu noái giöõa ngöôøi mua franchise vaø ngaân haøng. – Nhaõn hieäu ñaõ ñöôïc baûo hoä.

Thách thức khi mua Franchise – Chi phí: • Initial fee: phí ban ñaàu • Royalty fee: phí haøng thaùng • Marketing fee: phí tieáp thò – Khoâng ñöôïc töï yù thay ñoåi heä thoáng: trang trí noäi thaát, thöïc ñôn, ñoàng phuïc,… – Coâng söùc vaø tieàn boû ra cho quaûng caùo ñeå cuûng coá theâm thöông hieäu ñeàu seõ thuoäc veà ngöôøi chuû thöông hieäu.

Người mua Franchise lý tưởng • Tin vaøo saûn phaåm vaø moâ hình kinh doanh • Am hieåu thò tröôøng ñòa phöông • Coù kieán thöùc veà lónh vöïc kinh doanh • Coù thaùi ñoä hôïp taùc toát • Coù khaû naêng taøi chính

Người bán Franchise lý tưởng • Coù saûn phaåm, dòch vuï ñaëc saéc so vôùi ñoái thuû caïnh tranh • Ñang hoïat ñoäng hieäu quaû • Hoã trôï cho franchisee baèng caùc chöông trình ñaøo taïo, tö vaán, quaûng caùo, khuyeán maõi,… • Coù khaû naêng kieåm soùat chaát löôïng saûn phaåm, dòch vuï,…

Các phương thức mua Franchise Single-unit Franchise Joint- Master ventures Franchise Area development franchise

Single-unit Franchise • Ngöôøi mua Franchise coù theå laø moät caù nhaân hay moät coâng ty nhoû ñöôïc chuû thöông hieäu hay ñaïi lyù ñoäc quyeàn cuûa chuû thöông hieäu caáp quyeàn kinh doanh taïi 1 ñòa ñieåm vaø moät thôøi gian nhaát ñònh (3-5 naêm)

Master Franchise • Chuû thöông hieâu caáp pheùp cho ngöôøi mua master franchise ñoäc quyeàn kinh doanh thöông hieäu cuûa mình trong moät khu vöïc, thaønh phoá, quoác gia trong moät thôøi gian nhaát ñònh. Ngöôøi mua coù theå baùn franchise laïi cho ngöôøi thöù 3 döôùi hình thöùc single-unit franchise.

Area development franchise • Ngöôøi mua Franchise ñöôïc caáp ñoäc quyeàn cho moät khu vöïc trong moät thôøi gian nhaát ñònh tuy nhieân khoâng ñöôïc pheùp baùn franchise cho baát cöù ai.

Joint - ventures • Chuû thöông hieäu hôïp taùc vôùi moät doanh nghieäp ñòa phöông thaønh laäp coâng ty lieân doanh. Hình thöùc naøy ñöôïc aùp duïng khi chuû thöông hieäu quaù muoán xaâm nhaäp vaøo moät thì tröôøng naøo ñoù maø khoâng coù ñoái taùc mua Franchise thuaàn tuùy.

Triển khai Thành lập Chọn mặt Kí hợp đồng doanh bằng thuê nhà nghiệp Phân tích & Tuyển dụng Xây dựng đánh giá thị nhân viên cửa hàng trường Huấn luyện Chuẩn bị nhân viên khai trương

Kĩ năng cần thiết Kinh Điều doanh hành Con người

Top franchise opportunities 2009

Add a comment

Related presentations

Related pages

Tom tat sach "Mua Franchise - co hoi cho doanh nghiep Viet ...

Tom tat quyen sach rat hay ve Franchise cua nha sang lap Pho 24 ong Li Quy Trung, file duoc thuc hien boi www.toiyeumarketing.com
Read more

TÓM TẮT SÁCH "MUA FRANCHISE - CƠ HỘI MỚI CHO CÁC DOANH ...

... anh Trung cũng cho ra đời một quyển sách rất hay về Franchise nhằm ... Tom tat sach “Mua ... Li Quy Trung. View SlideShare ...
Read more

Tom tat sach "Mua Franchise - co hoi cho doanh nghiep Viet ...

Tom tat quyen sach rat hay ve Franchise cua nha sang lap Pho 24 ong Li Quy Trung, file duoc thuc
Read more

Danh Sach Doanh Nghiep Viet Nam Trien Khai ERP

Tom tat sach "Mua Franchise - co hoi cho doanh nghiep Viet Nam" ... Tom tat quyen sach rat hay ve Franchise cua nha sang lap Pho 24 ong Li Quy Trung, ...
Read more