Toán học Hình 10 Sách nâng cao Trục hệ trục tọa độ

50 %
50 %
Information about Toán học Hình 10 Sách nâng cao Trục hệ trục tọa độ
Education

Published on April 11, 2008

Author: 222254100250

Source: authorstream.com

Slide1:  Trôc to¹ ®é vµ hÖ trôc to¹ ®é Biªn so¹n vµ thùc hiÖn Hoµng V¨n HuÊn …………..@…………… Tæ: To¸n - Tin Tr­êng THPT S¬n §éng sè 1 Slide2:  Trôc to¹ ®é Trôc to¹ ®é vµ hÖ trôc to¹ ®é Slide3:  Trôc to¹ ®é vµ hÖ trôc to¹ ®é Trôc to¹ ®é *) To¹ ®é cña vect¬ vµ cña ®iÓm trªn trôc Slide4:  Trôc to¹ ®é vµ hÖ trôc to¹ ®é Trôc to¹ ®é *) To¹ ®é cña vect¬ vµ cña ®iÓm trªn trôc Slide5:  Trôc to¹ ®é vµ hÖ trôc to¹ ®é Trôc to¹ ®é Slide6:  Trôc to¹ ®é vµ hÖ trôc to¹ ®é VÝ dô: Trªn trôc Ox cho hai ®iÓm A vµ B lÇn l­ît cã to¹ ®é lµ a vµ b. T×m to¹ ®é cña vect¬ AB vµ BA. T×m to¹ ®é trung ®iÓm cña ®o¹n AB Trôc to¹ ®é Slide7:  Trôc to¹ ®é vµ hÖ trôc to¹ ®é VÝ dô: Trªn trôc Ox cho hai ®iÓm A vµ B lÇn l­ît cã to¹ ®é lµ a vµ b. T×m to¹ ®é cña vect¬ AB vµ BA. T×m to¹ ®é trung ®iÓm cña ®o¹n AB Trôc to¹ ®é VÝ dô: Trªn trôc Ox cho hai ®iÓm A vµ B lÇn l­ît cã to¹ ®é lµ a vµ b. T×m to¹ ®é cña vect¬ AB vµ BA. T×m to¹ ®é trung ®iÓm cña ®o¹n AB Slide8:  Trôc to¹ ®é vµ hÖ trôc to¹ ®é *) §é dµi ®¹i sè cña vect¬ trªn trôc NhËn xÐt: Slide9:  Trôc to¹ ®é vµ hÖ trôc to¹ ®é 2) HÖ trôc to¹ ®é Chó ý: MÆt ph¼ng ®· cho to¹ ®é ®­îc gäi lµ mÆt ph¼ng to¹ ®é O: Gèc to¹ ®é Ox: Trôc hoµnh Oy: Trôc tung Tªn gäi: HÖ trôc to¹ ®é Slide10:  Trôc to¹ ®é vµ hÖ trôc to¹ ®é 3) To¹ ®é cña vect¬ ®èi víi hÖ trôc to¹ ®é Slide11:  Trôc to¹ ®é vµ hÖ trôc to¹ ®é 3) To¹ ®é cña vect¬ ®èi víi hÖ trôc to¹ ®é §Þnh nghÜa: Slide12:  Trôc to¹ ®é vµ hÖ trôc to¹ ®é 3) To¹ ®é cña vect¬ ®èi víi hÖ trôc to¹ ®é Slide13:  Trôc to¹ ®é vµ hÖ trôc to¹ ®é 3) To¹ ®é cña vect¬ ®èi víi hÖ trôc to¹ ®é VÝ dô: Slide14:  3) To¹ ®é cña vect¬ ®èi víi hÖ trôc to¹ ®é Trôc to¹ ®é vµ hÖ trôc to¹ ®é Slide15:  Trôc to¹ ®é vµ hÖ trôc to¹ ®é 4) BiÓu thøc to¹ ®é cña c¸c phÐp to¸n vect¬ Ta cã kÕt qu¶ tæng qu¸t: (SGK-28) VÝ dô: Slide16:  Trôc to¹ ®é vµ hÖ trôc to¹ ®é 4) BiÓu thøc to¹ ®é cña c¸c phÐp to¸n vect¬ VÝ dô: Mçi cÆp vect¬ sau cã cïng ph­¬ng kh«ng? Slide17:  Trôc to¹ ®é vµ hÖ trôc to¹ ®é 5) To¹ ®é cña ®iÓm §Þnh nghÜa: Slide18:  Trôc to¹ ®é vµ hÖ trôc to¹ ®é 5) To¹ ®é cña ®iÓm NhËn xÐt: Gäi H, K lÇn l­ît lµ h×nh chiÕu cña M trªn Ox vµ Oy. Suy ra: Ta cã: Slide19:  Trôc to¹ ®é vµ hÖ trôc to¹ ®é 5) To¹ ®é cña ®iÓm VÝ dô: Slide20:  Trôc to¹ ®é vµ hÖ trôc to¹ ®é 5) To¹ ®é cña ®iÓm VÝ dô: Slide21:  Trôc to¹ ®é vµ hÖ trôc to¹ ®é 5) To¹ ®é cña ®iÓm VÝ dô: O Slide22:  Trôc to¹ ®é vµ hÖ trôc to¹ ®é 5) To¹ ®é cña ®iÓm Tæng qu¸t: Slide23:  Trôc to¹ ®é vµ hÖ trôc to¹ ®é 6) To¹ ®é trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng vµ to¹ ®é cña träng t©m tam gi¸c Bµi to¸n 1: Slide24:  Trôc to¹ ®é vµ hÖ trôc to¹ ®é 6) To¹ ®é trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng vµ to¹ ®é cña träng t©m tam gi¸c VÝ dô: T×m to¹ ®é ®iÓm M’ ®èi xøng víi M(7;-3) qua A(1;1) Slide25:  Trôc to¹ ®é vµ hÖ trôc to¹ ®é 6) To¹ ®é trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng vµ to¹ ®é cña träng t©m tam gi¸c Bµi to¸n 2: Slide26:  Trôc to¹ ®é vµ hÖ trôc to¹ ®é 6) To¹ ®é trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng vµ to¹ ®é cña träng t©m tam gi¸c VÝ dô: Cho ba ®iÓm A(2;0) , B(0;4) , C(1;3). Chøng minh A , B , C lµ ba ®Ønh cña mét tam gi¸c. T×m to¹ ®é träng t©m G cña tam gi¸c ABC Slide27:  Trôc to¹ ®é vµ hÖ trôc to¹ ®é 6) To¹ ®é trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng vµ to¹ ®é cña träng t©m tam gi¸c Tæng qu¸t: NÕu P lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng MN th× 2) NÕu G lµ träng t©m cña tam gi¸c ABC th× Slide28:  Bµi hoc ®Õn ®©y lµ kÕt thóc Chóc c¸c em häc giái !

Add a comment

Related presentations

Related pages

Bài 4: Hệ trục tọa độ - Thư viện tương tác - Học liệu mở

Hệ trục tọa độ gồm hai trục vuông góc với nhau. (SGK lớp 10, sách ... giáo án Toán lớp 10, hình học lớp 10, toán nâng cao ...
Read more

Toán 10- Nâng cao - Chương 1. VECTƠ - Bài 5. TRỤC TỌA ĐỘ ...

Toán 10- Nâng cao - Chương 1 ... Hệ trục tọa độ. Trên hình ... Toàn bộ chương trình sách giáo khoa môn Toán, phần Hình học ...
Read more

Hệ trục tọa độ - Học trực tuyến cùng CADASA.VN

Bài giảng Hệ trục tọa độ Đăng ... Toán Lớp 11; Toán Lớp 10; Toán cao cấp ... Hình Học. Chương 1. VecTơ. B1 ...
Read more

Chương Trình Toán Lớp 10 - Học trực tuyến ...

Hệ trục tọa độ. ... đề thi học kì, trong sách giáo khoa toán lớp 10 ... trong các sách vật lý 10 nâng cao và phân ...
Read more

Phương pháp dựng trục tọa độ trong bài Hình học không gian ...

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ sao ... số giải pháp nâng cao kỹ năng giải toán hình học không gian ... sách bảo mật ...
Read more

Giáo án bài Hệ trục tọa độ - Hình học 10 - GV. Trần Thiên ...

Qua bài học Hệ trục tọa độ giáo viên giúp học sinh hiểu trục toạ độ là gì độ dài đại số trên trục. Hệ trục ...
Read more

HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN - TaiLieu.VN

HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN I. MỤC TIÊU ... Hóa học 11; Sinh học 11; Toán lớp 10; ... hệ trục tọa độ Oxyz T.Tung, trục cao.
Read more

TIẾT 11 :HỆ TRỤC TỌA ĐỘ ( TIẾT 2 BÀI 4) - Toán học 10 ...

Tìm kiếm nâng cao ... ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI... 10 ĐIỀU LƯU Ý KHI HỌC TẬP ... HỆ TRỤC TỌA ĐỘ ...
Read more