Tipus de mercats. Sara Alabort i Rossanna Gomar

50 %
50 %
Information about Tipus de mercats. Sara Alabort i Rossanna Gomar
Education

Published on February 12, 2014

Author: helenrotova

Source: slideshare.net

Quin tipus de mercats existeixen actualment? Sara Alabort i Rosanna Gomar

Taula de continguts 1. Competència perfecta 2. Competència imperfecta 2.1 Monopoli 2.2 Mercats oligopolísitcs 2.3 Competència monopolística

1. Competència perfecta És aquell en que hi ha molts compradors i molts vendedors, de manera que cap productor no té capacitat per influir en el preu del mercat.

Condicions de la competència perfecta •Les empreses són preu acceptants: No tenen capacitat per fixar un preu, el fixa el mercat. • Hi ha molts oferents i demandants. • El producte és homogeni: No hi ha diferència entre els productes oferits. •Hi ha informació perfecta. Els participants tenen coneixement de les condicions en què opera el mercat. •No hi ha barreres d´entrada. Hi ha llibertat d´entrada i sortida d´empreses en el mercat. Hi ha pocs mercats d´aquest tipus, alguns exemples són: Mercats agrícoles i llotges de peix.

La competència perfecta i els beneficis Els beneficis extraordinaris desapareguen i s'obtinguen beneficis normals, els ingressos que obtinguen les empreses permeten cobrir totes totes les despeses, inclosa una retribució normal dels empresaris. L'existència de beneficis extraordinaris en un mercat competitiu provoca l'entrada de nous oferents, mentre que l'existència de pèrdues d'una indústria competitiva provoca l'eixida d'empreses.

2. Competència imperfecta Es produeix quan les empreses que l´integren tenen capacitat per influir en el preu del mercat. Hi ha barreres d´entrada de noves empreses en determinats mercat per la tecnologia requerida i per la dificultat d'accedir a determinats factors productius.

2.1 Monopoli És un mercat en què hi ha un únic oferent que té capacitat plena per a determinar el preu. -Característiques: ⇒ L´existència d´un únic oferent. ⇒ L´homogeneïtat del producte. ⇒ L´existència de barreres d´entrada. ⇒ La demanda de l´empresa és la demanda del mercat. ⇒ Si vol vendre una quantitat més gran ha de reduir el preu.

Causes que expliquen la seua aparició: ⇒ El control exclusiu d´un factor productiu per part d´una empresa, indispensable per a la producció d´un bé. Ex: Una mina de diamants. ⇒ La concessió d´una patent. Confereix a un inventor el dret de fabricar un producte determinat durant un període de temps. ⇒ El control estatal de l´oferta en determinats serveis. Ex: Servei de correus, ferrocarril,… Subministrats per empreses concessionàries. ⇒ L´existència d´un mercat de mida gran i una estructura de costos de la indústria peculiar. Es pot donar lloc a un monopoli natural ( és una empresa que té un cost mitjà per unitat de producció que disminueix indefinidament).

Anàlisi comparatiu entre el monopoli i la competència perfecta Competència perfecta Monopoli Preu venda Més baix Més alt Nivell de producció Superior Inferior Beneficis Obté menys beneficis Obté majors beneficis Consumidors Són lliure a l´hora d ´elegir el producte Es veuen perjudicats per pagar un preu superior i veure reduïda la quantitat d´oferta

2.2 Mercats oligopolísitcs Hi ha un nombre reduït d´oferents, que exerceixen un cert control sobre el preu i que són mútuament interdependents. Produeixen uns béns homogenis i fan front a una gran quantitat de compradors. La interdependència estratègica sorgeix quan només hi ha unes quantes empreses en un mercat, de manera que els plans d´una depenen del comportament de les seues rivals

Com es determinen els preus en l´oligopoli? - Les empreses determinen els preus basant-se en el que esperen vendre i tenint en compte les reaccions dels rivals, per evitar-ho: • Intentar endevinar les accions dels rivals i dissenyar estratègies en conseqüència. • Arribar a acords i formar un càrtel, cooperar en comptes de competir. • Iniciar guerres de preus. Les empreses incrementen la seua quota del mercat duent a terme reduccions de preus successives. El càrtel més conegut és l ´OPEP

Si una empresa redueix el preu els seus ingressos i demanda s'incrementaran i les altres es veuran forçades a respondrehi per mantenir el seu percentatge de vendes. Aleshores les empreses no entren en guerres de preus i solen arribar a acords. La forma més coneguda és el càrtel. Actualment està prohibit. Politica de marques i llibertat d'entrada i sortida En aquests mercats són capaços de diferenciar el seu producte, la fidelitat dels clients a la marca dóna a l'empresa un cert poder per pujar o baixar els preus. Actua com a monopoli de la seua marca. Ex: Restaurants , electrodomèstics... La publicitat té un paper molt important.

2.3 Competència monopolística És l´estructura de mercat en la qual moltes empreses venen productes semblants però no idèntics. La diferenciació entre béns i serveis és la clau de l´aparició de la competència monopolística. • Hi ha molts oferents. • El producte és diferenciat. • No hi ha barreres d´entrada.

Claus de la competència monopolística 1. El mercat està atomitzat. Hi han moltes empreses amb poca quota de mercat. 2. Els béns que produeixen les empreses estan diferenciats. Els consumidors són capaços de distinguir-los (marques) 3. Cada empresa té poder, però limitat per fixar el preu del producte quan actua individualment. 4. No hi ha barreres d'entrada i sortida del sector. Hi ha llibertat per entrar al mercat.

Resum Competència perfecta Monopoli Oligopoli Competència monopolística Nombre d'oferents Infinits Únic Reduït Molts Tipus de bé Homogeneïtat Homogeneïtat Homogeneïtat El producte és diferenciat Barreres d'entrada No hi han Si hi han Si hi han No hi han Preu Benefici PCPerfecta < PCMonpolística < POligopoli < PMonopoli BCPerfecta < BCMonpolística < BOligopoli < BMonopoli

Add a comment

Related presentations

Related pages

Tipus de mercats. Feli Mahiques i Célia Gómez - Education

Download Tipus de mercats. Feli Mahiques i Célia Gómez. Transcript. 1. NOM: Celia Gómez Climent Feli Mahiques Climent CURS: 1º BAT A. 2.
Read more

Tipus mercats. Àngela Salvador i Manolo Llario - Education

Tipus mercats. Àngela Salvador i Manolo Llario; System is processing data Please download to view Download 1
Read more