Tipus de mercats. Jordi Vañó.

50 %
50 %
Information about Tipus de mercats. Jordi Vañó.
Education

Published on March 3, 2014

Author: helenrotova

Source: slideshare.net

MODELS DE MERCAT Jordi Vañó Bellver 1r batxillerat

TAULA DE CONTINGUTS 1.La competència perfecta 2.El monopoli 3.L' oligopoli 4. La competència monopolística

1.La competència perfecta Un mercat de competència perfecta és aquell en què hi han molts compradors i molts venedors

1.1 Condicions de la competència perfecta El mercat competitiu ha de complir les condicions següents: ● Les empreses són preu-acceptants ● Hi ha molts oferents i demandants ● El producte és homogèni ● Hi ha informació perfecta ● Hi ha llibertat d'entrada i sortida d'empreses

1.2 Funcionament dels mercats en competència perfecta Les empreses competitives són preu acceptants perquè consideren que el preu és una dada del mercat ● Per a diferenciar la competència perfecta la corba de la demanda d'una empresa és horizontal

1.3 La competència perfecta i els beneficis El preu d'equilibri és igual per a totes les empreses, els beneficis no. Les empreses que no obtinguen beneficis normals han de: – Readaptar els processos productius per augmentar els beneficis – Liquidar les instal·lacions i traslladar-se a un sector més rendible L'existència de beneficis extraordinaris provoca l'entrada de nous oferents, mentre que les pèrdues provoca l'eixida. Només els beneficis normals asseguren una estabilitat.

2.1 La competència imperfecta És freqüent que les empreses tinguen un cert marge de maniobra per alterar el preu, es tracta de mercats de competència imperfecta Un mercat de competència imperfecta es produeix quan les empreses que l'integren tenen capacitat per influir en el preu del mercat de manera individual

2.2 El monopoli Un monopoli és un mercat en que hi ha un únic oferent que té capacitat plena per determinar el preu. Els mercats monopolístics es caracteritzen per: un únic oferent, l'homogeneïtat del producte i l'existència de barreres a l'entrada d'empreses En aquest mercat: la corba de demanda de mercat és la corba de demanda de l'empresa i si vol vendre una quantitat més gran ha de reduir el preu

2.2 Causes de l'aparició del monopoli -El control exclusiu d'un factor productiu -La concessió d'una patent:el dret a un inventor de fabricar el producte en exclussivitat -El control estatal de l'oferta de determinats serveis, com el ferrocarril. -L'existència d'un mercat de mida gran i una estructura de costos de la indústria peculiar i pot donare lloc a un monopoli natural. Com pot ser la xarxa fixa de telèfon, la distribuïdora de l'aigua potable a una ciutat... Un monopoli natural és una empresa que té un cost mitjà per unitat de producció que disminueix indefinidament

2.2 Anàlisi comparativa del monopoli i la competència perfecta Una indústria és monopolista quan el preu de venda és més alt que el preu que el mercat fixaria lliurement en competència perfecta, i el nivell de producció és inferior. L'empresa monopolística obtindrà uns beneficis més grans que en condicions de competència perfecta, i els consumidors es veuran perjudicats perquè hauran de pagar un preu superior i la quantitat oferida del bé baixarà

3.L'oligopoli Un mercat oligopolistic és aquell en qué hi ha un nombre reduit de venedors que produeixen uns productes força homogenis i fan front a una gran quantitat de compradors. La característica bàsica de l'oligopoli és la interdependència estratègica La interdependència estratégica sorgeix quan nomès hi han unes quantes empreses en un mercat,de manera que els plans d'una empresa depenen de la conducta de les seues rivals

3.1 La fixació de preus de l'oligopoli Hi ha diferents possibilitats: ● ● ● Intentar endevinar les accions dels rivals i dissenyar estratégies en conseqüència Arribar a acords i formar un cártel (prohibit a la uE) Iniciar guerres de preus La maximització dels beneficis en els mercats oligopolistics s'aconsegueix fent que els participants es posen d'acord per limitar les vendes. O a través de la divisió del mercat a parts iguals o per árees geográfiques. Alguns oligopolis a Espanya són les companyies elèctriques i les distribuïdores de combustible, amb Repsol, Campsa i Cepsa que dominen el mercat.

3.2 Les guerres de preus Una guerra de preus és una situació en la qual les empreses integrants decideixen entrar en una disputa econòmica de preus ruïnosament baixos. Si totes les empreses abaixen el preu en la mateixa proporció,el resultat final de la guerra de preus serà que la quota de mercat de les empreses no serà modificada i disminuiran els ingressos obtinguts.Es veuran afavorits els consumidors

4.La competència monopolística La competència monopolistica és l'estructura de mercat en la qual moltes empreses venen productes semblantsperò no idèntics.La diferencició entre béns i serveis és la clau de l'aparició de la competència monopolística. En els mercats de competència monopolística,cadascun dels venedors,es capaç de diferenciar el seu producte del que ofereixen tots els competidors.Es parla també de mercat de clienteles per referir-se al conjunt de mercaderies que satisfan un mateix tipus de necessitat

4.2 Les claus de la competència monopolística ● ● ● ● ● El mercat està atomitzat:el sector està format per moltes empreses Els béns que produeixen les empreses estan diferenciats gràcies a la marca o publicitat. Cada empresa té poder, però limitat,per fixar el preu del producte quan actua individualment No hi ha barreres d'entrada i sortida del sector, hi ha llibertat per a l'entrada de noves empreses o lliure concorrència És l'estructura de mercat que més es dóna a la realitat.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Tipus de mercats. Priscila Medina - Education

Share Tipus de mercats. Priscila Medina.
Read more

Tipus de Mercat - YouTube

Tipus de Mercat Anna Castan. ... Tipus de mercats - Duration: 3:55. jordi c 59 views. 3:55
Read more

Tipus de mercats - YouTube

A continuacio, trobareu un capítol introductori dels mercats i els diferents tipus que trobem
Read more

Francisco vañó ferre. - Education - documents.tips

La comunicació per Xelo Vañó 1. La comunicació Xelo Vañó Psicòloga Equip de Prevenciò Comunitària ... Tipus de mercats. Jordi Vañó. ...
Read more

Altres fires i mercats - vilafranca.cat

Altres fires i mercats. Mapa Web. Índex ... Mercat de llibres i roses de Sant Jordi ... les diferents parades venen tot tipus de flors i ornamentacions ...
Read more