tiet 29 Bai tap vecto trong khong gian

23 %
77 %
Information about tiet 29 Bai tap vecto trong khong gian
Education

Published on April 11, 2008

Author: 222254100250

Source: authorstream.com

Slide1:  KiÓm tra bµi cò A A' D D' C C' B B' I M L K Slide2:  BµI TËP: vec-t¬ trong kh«ng gian Ho¹t ®éng 1: RÌn luyÖn kÜ n¨ng vËn dông c¸c phÐp to¸n vect¬ vµo bµi to¸n chøng minh ®¼ng thøc vect¬ Bµi 2/91: Cho h×nh hép ABCD.A’B’C’D’. Chøng minh r»ng: Slide4:  Ho¹t ®éng 2: Sö dông c¸c phÐp to¸n vect¬ ®Ó x¸c ®Þnh ®iÓm (bµi to¸n dùng h×nh) Slide5:  Bµi 5/92: Cho h×nh tø diÖn ABCD. H·y x¸c ®Þnh 2 ®iÓm M vµ E sao cho: Nh×n vµo hÖ thøc cña ý a) liªn hÖ tíi quy t¾c nµo? VËy M lµ ®Ønh cßn l¹i cña h.b.h ABMC Slide6:  A C D B M E M VËy E lµ ®Ønh cña h×nh b×nh hµnh AMED b) Theo ý a) ta cã H·y sö dông kÕt qu¶ ý a) ®Ó lµm ý b) Ta l¹i cã hÖ thøc t­¬ng tù nh­ ý a) VËy kÕt luËn g× vÒ vÞ trÝ cña ®iÓm E Slide7:  Ho¹t ®éng 3: RÌn luyÖn kÜ n¨ng chøng minh 3 vect¬ ®ång ph¼ng: Ph­¬ng ph¸p chøng minh 3 vect¬ ®ång ph¼ng Slide8:  Gi¶i: Ta cã: Slide9:  Chøng minh 3 vec t¬ ®ång ph¼ng, 3 vec t¬ kh«ng ®ång ph¼ng. Chøng minh 4 ®iÓm ®ång ph¼ng, 4 ®iÓm kh«ng ®ång ph¼ng. Cñng cè bµi: Slide10:  D B G E C A F H 3.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Tiết 29. Chương III - Vectơ trong không gian - Thư ...

Tiết 29. Chương III - Vectơ trong không gian. Tham khảo; Bài giải – Đáp án; Powerpoint; Xem tài liệu.. ... ;. ...
Read more

Bài giảng Tuần 22 - Tiết 29 - Bài 1: Vectơ trong ...

Tiết 29. Bài 1. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN Mục Tiêu: Qua bài học HS cần:
Read more

Giáo án Tự chọn mô Toán 11 - Tiết 29: Vectơ ...

TIẾT 29 VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN . SỰ ĐỒNG PHẲNG CỦA CÁC VECTƠ (Tiết 1) ***** Ngày soạn : …./… / 2008 Ngày dạy : ...
Read more

Bài 37+38: Không gian vectơ và không gian con - YouTube

... KGVT 2/16 Khong Gian con ... Bài 29+30: Không gian vectơ và ... Cơ sở và số chiều của một không gian vector ...
Read more

Giáo án Hình học 11 - Tiết: 28, 29 - Bài 1: Vectơ ...

VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN Tiết : 28 – 29 Ngày soạn : 12 / 2 / 2008 Ngày dạy : 19 / 2 / 2008 (Lớp : 11B1,11B2 ) I. MỤC TIÊU : ...
Read more

KGVT 9/16 Co so-So chieu part 1 - YouTube

Cơ sở và số chiều của một không gian vector ... AXTT #8/13 Mot bai toan lien ... BTDH khong gian vecto va khong gian con ...
Read more

Không gian vectơ – Wikipedia tiếng Việt

Có người cho thêm hai tính chất đóng trong định nghĩa của không gian vectơ: V đóng dưới phép cộng vectơ: Nếu u, v V, thì u + v V.
Read more