Tiempos y ángulos

33 %
67 %
Information about Tiempos y ángulos
Education

Published on January 12, 2008

Author: tista

Source: slideshare.net

Description

Resumen del sistema sexagésimal aplicado a la medida de tiempo y ángulos.

Å Ø ÑÔÓ Ý Ò ÙÐÓ× ÙØ ×Ø Î Ð × Å Ò Ò Þ ¾ Ö ÖÓ ¾¼¼ ÙØ ×Ø Î Ð × Å Ò Ò Þ ½ » ½½

½ Ë ×Ø Ñ Ë Ü × Ñ Ð ½ Ë ×Ø Ñ Ë Ü × Ñ Ð Ò ÙÒ × ×Ø Ñ × Ü ×Ñ Ð ÙÒ ×¸ ÙÒ ÕÙ Ú Ð ¾ ÙÖ Ó× 60 ÙÒ × Ð ÓÖ Ò ÒÑ ØÓ Ò Ö ÓÖº Ð ÓÒØÖ Ö Ó ÕÙ Ð À ×Ø Ö º Ä ÒÙÑ Ö Ò Ñ ÝÓÖ ÐÓ× Ñ × × ×Ø Ñ × ÒÙÑ Ö Ò¸ Ð × Ü × Ñ Ð ÒÓ Ð Ò º ¿ ÍÒ × × Ù× ÑÙ Ó Ò Ð ÓÑÔÙØ Ò Ò Ö Ð Ò Ò Ð Ð ´ ÓÑÓ × Ü × Ñ Ð × Ò ÙÐÓ× Ý ÔÓÖ ÑÔÐÓ Ð Ò Ö Óµ¸ Ô ÖÓ × Ò Ð Ñ Ò ÙÐÓ׺ Ø ÑÔÓ Ñ Ó× Ì Ñ Ò ÕÙ Ò Ú ×Ø Ó× Ð × ×Ø Ñ × Ü ×Ñ Ð Ò Ð Ñ Ò ÙÒ È × Ö Ð Ð Ø ÑÔÓº À Ý 24 ÓÖ × Ò 1 ¸ 60 Ñ ÒÙØÓ× Ò ÙÒ ÓÖ Ý 60 ÜÔÖ × Ò Ñ Ð Ð ÓÑÔÐ Ý × ÙÒ Ó× Ò ÙÒ Ñ ÒÙØÓº Ä × ÙÒ × Ñ ÒÓÖ × ÕÙ ÙÒ × ÙÒ Ó × Ú Ú Ö× ÇÔ Ö ÓÒ × Ò Ñ Ò ÓÒ Ð × ×Ø Ñ Ñ Ð ´ Ñ × ÙÒ Ó¸ ÒØ × Ñ Ð × ×Ø Ñ × Ü × Ñ Ðº × ÙÒ Ó¸ Ø ºººµº ËÙÑ Ê ×Ø ÅÙÐØ ÔÐ Ò ÔÓÖ ÙÒ Ò Ñ ÖÓ Ú × Ò ÔÓÖ ÙÒ Ò Ñ ÖÓ ÙØ ×Ø Î Ð × Å Ò Ò Þ ¾ » ½½

¾ ÙÖ Ó× À ×Ø Ö º Ä ÒÙÑ Ö Ò Ð Ò º ½ Ë ×Ø Ñ Ë Ü × Ñ Ð ÄÓ× ÐÓÒ Ó× ÑÔÐ Ò ÙÒ × ×Ø Ñ × Ü × Ñ Ðº ÄÓ× Ò Ñ ÖÓ× ¾ ÙÖ Ó× Ð Ò Ó× × × Ö Ò Ò ÙÒ ÓÖÑ ¸ Ù× Ò Ó ÙÒ Ù À ×Ø Ö º Ä ÒÙÑ Ö Ò Ð ÑÒ Ò Ð Ò Ô Ö Ù Ö Ñ Ö × Ò ÙÒ Ø Ð × Ö ÐÐ Ð Ò º ¿ ÍÒ × ×Ù Ú ÕÙ ÐÙ Ó × ÜÔÓÒ Ò Ð ×ÓÐ Ô Ö Ò ÙÖ ÖÐ × Ý ÕÙ × Ü × Ñ Ð × Ò ÙÐÓ× Ý ÕÙ × Ò Ô ÖÑ Ò ÒØ Ñ ÒØ º Ø ÑÔÓ Ñ Ó× ÙÒ È × Ö Ð ÜÔÖ × Ò Ñ Ð Ð ÓÑÔÐ Ý Ú Ú Ö× ÇÔ Ö ÓÒ × Ò Ð × ×Ø Ñ × Ü × Ñ Ðº ËÙÑ Ê ×Ø ÅÙÐØ ÔÐ Ò ÔÓÖ ÙÒ Ò Ñ ÖÓ Ú × Ò ÔÓÖ ÙÒ Ò Ñ ÖÓ ÙØ ×Ø Î Ð × Å Ò Ò Þ ¿ » ½½

¿ ÍÒ × × Ü × Ñ Ð × Ò ÙÐÓ× Ý Ø ÑÔÓ ½ Ë ×Ø Ñ Ë Ü × Ñ Ð ¾ ÙÖ Ó× À ×Ø Ö º Ä ÒÙÑ Ö Ò Ð Ò º ¿ ÍÒ × × Ü × Ñ Ð × Ò ÙÐÓ× Ý Ø ÑÔÓ Ñ Ó× ÙÒ È × Ö Ð ÜÔÖ × Ð ÓÑÔÐ Ò Ñ Ð Ý ÍÒ Ò ÙÐÓ 43 Ö Ó׸ 34 Ñ ÒÙØÓ× Ý 21 × ÙÒ Ó× × × Ö Ú Ú Ö× ÇÔ Ö ÓÒ × Ò ÓÑÓ 43Ó 34′ 21” Ð × ×Ø Ñ × Ü × Ñ Ðº ËÙÑ Ê ×Ø ÅÙÐØ ÔÐ Ò ÔÓÖ ÙÒ Ò Ñ ÖÓ Ú × Ò ÔÓÖ ÙÒ Ò Ñ ÖÓ ÙØ ×Ø Î Ð × Å Ò Ò Þ » ½½

Ñ Ó× ÙÒ ½ Ë ×Ø Ñ Ë Ü × Ñ Ð Ù ÖÓ Ñ Ó× ÙÒ ¾ ÙÖ Ó× À ×Ø Ö º Ä ÒÙÑ Ö Ò Ð Ò º ¿ ÍÒ × × Ü × Ñ Ð × Ò ÙÐÓ× Ý Ø ÑÔÓ Ñ Ó× ÙÒ ÑÔÐÓ× È × Ö Ð ÜÔÖ × Ò Ñ Ð Ð ÓÑÔÐ Ý Ú Ú Ö× ÇÔ Ö ÓÒ × Ò Ð × ×Ø Ñ × Ü × Ñ Ðº ËÙÑ Ê ×Ø ÅÙÐØ ÔÐ Ò ÔÓÖ ÙÒ Ò Ñ ÖÓ Ú × Ò ÔÓÖ ÙÒ Ò Ñ ÖÓ ÙØ ×Ø Î Ð × Å Ò Ò Þ » ½½

È × Ö Ð ÜÔÖ × Ò Ñ Ð Ð ÓÑÔÐ Ý Ú Ú Ö× ½ Ë ×Ø Ñ Ë Ü × Ñ Ð ¾ ÙÖ Ó× À ×Ø Ö º Ä ÒÙÑ Ö Ò Ð Ò º ¿ ÍÒ × × Ü × Ñ Ð × Ò ÙÐÓ× Ý Ø ÑÔÓ Ñ Ó× ÙÒ È × Ö Ð ÜÔÖ × Ò Ñ Ð Ð ÓÑÔÐ Ý Ú Ú Ö× ÇÔ Ö ÓÒ × Ò Ð × ×Ø Ñ × Ü × Ñ Ðº ËÙÑ Ê ×Ø ÅÙÐØ ÔÐ Ò ÔÓÖ ÙÒ Ò Ñ ÖÓ Ú × Ò ÔÓÖ ÙÒ Ò Ñ ÖÓ ÙØ ×Ø Î Ð × Å Ò Ò Þ » ½½

ÇÔ Ö ÓÒ × Ò Ð × ×Ø Ñ × Ü × Ñ Ðº ½ Ë ×Ø Ñ Ë Ü × Ñ Ð Ì Ò ÑÓ× Ð × ÓÔ Ö ÓÒ × × × ÓÒÓ × ¾ ÙÖ Ó× À ×Ø Ö º Ä ÒÙÑ Ö Ò ËÙÑ º ¿ ÍÒ Ð Ò º × Ê ×Ø º × Ü × Ñ Ð × ÅÙÐØ ÔÐ Ò ÔÓÖ ÙÒ Ò Ñ ÖÓº Ò ÙÐÓ× Ý Ø ÑÔÓ Ú × Ò ÔÓÖ ÙÒ Ò Ñ ÖÓº Ñ Ó× ÙÒ È × Ö Ð ÜÔÖ × Ò Ñ Ð Ð ÓÑÔÐ Ý Ú Ú Ö× ÇÔ Ö ÓÒ × Ò Ð × ×Ø Ñ × Ü × Ñ Ðº ËÙÑ Ê ×Ø ÅÙÐØ ÔÐ Ò ÔÓÖ ÙÒ Ò Ñ ÖÓ Ú × Ò ÔÓÖ ÙÒ Ò Ñ ÖÓ ÙØ ×Ø Î Ð × Å Ò Ò Þ » ½½

ËÙÑ ÙØ ×Ø Î Ð × Å Ò Ò Þ » ½½

Ê ×Ø ÙØ ×Ø Î Ð × Å Ò Ò Þ » ½½

ÅÙÐØ ÔÐ Ò ÔÓÖ ÙÒ Ò Ñ ÖÓ ÙØ ×Ø Î Ð × Å Ò Ò Þ ½¼ » ½½

Ú × Ò ÔÓÖ ÙÒ Ò Ñ ÖÓ ÙØ ×Ø Î Ð × Å Ò Ò Þ ½½ » ½½

Add a comment

Related presentations

Related pages

indice - Recursos - educaLAB

MEDIDA DEL TIEMPO Y LOS ÁNGULOS. PRECISIÓN Y ESTIMACIÓN EN LAS MEDIDAS. INTRODUCCIÓN Una civilización muy antigua, los ...
Read more

4º Sistema Sexagesimal - Matemáticas Secundaria

Medidas de ángulos y tiempos SOLUCIONARIO BRUÑO: Pincha aquí; El sistema de numeración decimal y sexagesimal SOLUCIONARIO ANAYA 2008 : Pincha aquí
Read more

Suma y resta de ángulos o tiempos: sistema sexagesimal ...

Video educativo para las clases de quinto y sexto de matemáticas sobre la suma y resta de angulos o tiempos (horas, minutos, segundos). El ...
Read more

Medida de ángulos y de tiempo - editorialrubinos | Just ...

4 Medida de ángulos y de tiempo ¿Cuánto mide un ángulo recto? ¿Y un ángulo llano? Solución: Un ángulo recto mide 90° y un ángulo llano 180 ...
Read more

9 Ángulos y rectas - Matemáticas en el IES Valle del Oja ...

9 Ángulos y rectas INTRODUCCIÓN A nuestro alrededor encontramos rectas y ángulos ... Resta los tiempos en segundos y pasa el resultado a h/min/s. 9
Read more

Ángulo - Wikipedia, la enciclopedia libre

Los ángulos agudos y obtusos son ángulos oblicuos. Ángulo completo o perigonal Un ángulo completo o perigonal, tiene una amplitud de rad.
Read more

2º ESO. Tema 4: MEDIDAS DE ÁNGULOS Y DE TIEMPO

Estos apuntes de Matemáticas van destinados a mis alumnos del Primer Ciclo de la ESO y a cualquier persona que le interesen. Espero que os sirvan de ayuda.
Read more

¿Como funciona el medir angulos con tiempo en el espacio ...

por ejemplo, alguien me puede explicar que significa esto: 1,74'' es un angulo, y hasta donde se creo q esas comillas son segundos ...
Read more

EJERCICIOS PROPUESTOS angulos - Scribd - Read books ...

ANGULOS. 1) De estas afirmaciones son verdaderas: 6) En la figura, determinar el valor de y: I.- La suma de los ángulos adyacentes suplementarios equivale ...
Read more