Tiền sản giật

50 %
50 %
Information about Tiền sản giật
Health & Medicine

Published on February 17, 2014

Author: vonamson1

Source: slideshare.net

Description

Tiền sản giật, sản giật, chẩn đoán, xử trí, tiên lượng, bài giảng GS Trần Danh Cường

Thai nghÐn nguy c¬ cao PGS. TS. TrÇn danh cêng

§Þnh nghÜa Thai nghÐn nguy c¬ cao lµ nh÷ng trêng hîp phụ nữ cã thai mang các nguy cơ +Các nguy c¬ cho người mẹ +Các nguy c¬ cho thai +Các nguy cơ cho cả hai Do +Do c¸c nguyªn nh©n xuất hiện tõ tríc khi cã thai +Do các nguyªn nh©n xuÊt hiÖn trong lúc cã thai. +Do các nguyên nhân xuất hiện trong khi chuyển dạ và đẻ

C¸c nguyªn nh©n xuÊt hiÖn tõ tríc khi cã thai Chñ yÕu lµ c¸c bÖnh lý cña ngêi mÑ -C¸c bÖnh néi khoa +BÖnh tim +BÖnh phæi +BÖnh cao huyÕt ¸p +BÖnh thËn

+BÖnh néi tiÕt +C¸c bÖnh m¸u +C¸c bÖnh hÖ thèng

-C¸c bÖnh ngo¹i khoa +ChÊn th¬ng khung chËu lµm thay ®æi h×nh d¸ng vµ kÝch thíc cña nã +C¸c can thiÖp ë cét sèng hay vïng hËu m«n trùc trµng

-C¸c bÖnh lý phô khoa +DÞ d¹ng c¬ quan sinh dôc +C¸c khèi u tö cung vµ phÇn phô +C¸c can thiÖp phÉu thuËt ë tö cung +C¸c can thiÖp phÉu thuËt ë vïng tÇng sinh m«n

C¸c nguyªn nh©n xuÊt hiÖn trong khi cã thai C¸c nguyªn nh©n thuộc vÒ phÝa người mÑ: +TiÒn sö s¶n khoa nÆng nÒ +TiÒn s¶n giËt +BÖnh thËn vµ thai nghÐn +BÖnh ®¸i ®êng vµ thai nghÐn

-C¸c nguyªn nh©n vÒ phÝa thai: +Thai chËm ph¸t triÓn trong tö cung +Thai to +Thai bÊt thêng

-C¸c nguyªn nh©n vÒ phÝa phÇn phô +Rau b¸m bÊt thêng: rau tiÒn ®¹o +BÊt thêng níc èi: ®a èi, thiÓu èi +BÊt thêng mµng èi: rØ èi, vì èi

CÁC NGUYÊN NHÂN XUẤT HIỆN TRONG CHUYÊN DẠ VÀ ĐẺ C¸c nguyªn nh©n thuộc vÒ phÝa người mÑ: +Cơn co tử cung bất thường +Chuyển dạ kéo dài +Mẹ rặn yếu

-C¸c nguyªn nh©n vÒ phÝa thai: +Suy thai +Ngôi bất thường +Thai to

-C¸c nguyªn nh©n vÒ phÝa phÇn phô +Sa dây rau +Rau bong non, bong sớm +Chảy máu nhiều trong rau tiền đạo +Ối vỡ non, ối vỡ sớm

C¸ch Ph¸t hiÖn THai nghÐn nguy c¬ cao Kh¸m thai: -Hái tiÒn sö -Kh¸m toµn th©n -Kh¸m c¸c bé phËn nÕu cÇn thiÕt sÏ kh¸m c¸c chuyªn khoa phï hîp -§o chiÒu cao tö cung, vßng bông, kh¸m phï, ®o huyÕt ¸p -XÐt nghiÖm níc tiÓu -Siªu ©m thai

-Ph¸t hiÖn c¸c bÖnh lý cña ngêi phô n÷ còng nh nh÷ng bÖnh lý xuÊt hiÖn trong thêi kú thai nghÐn -Tiªn lîng thai nghÐn -§a ra híng xö trÝ vµ kÕ hoặc theo dâi thai nghÐn

2/18/2014

tiÒn s¶n giËtnhiÔm ®éc thai nghÐn TS. TrÇn Danh Cêng

§Æt vÊn ®Ò -TiÒn s¶n giËt hiÖn nay vÉn lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n g©y tö vong mÑ, thai chết lưu, gây chết trẻ sơ sinh và g©y ra bÖnh tËt cho trÎ s¬ sinh: 16,3% tö vong mÑ là do TSG. -Tû lÖ TSG: 3-5% -ChÈn ®o¸n TSG chñ yÕu dùa vµo hái bÖnh vµ kh¸m LS -Cã hai d¹ng tiÒn s¶n giËt

BÖnh lý tiÒn s¶n giËt símN«n nghÐn

HỘI CHỨNG NÔN nghÐn -Nguyªn nh©n + Sinh ®«i, chöa nhiÒu thai +Chöa trøng +ThÇn kinh t©m lý: Sî cã thai, mong cã thai +Mét sè bÖnh lý cò: Cêng gi¸p, bÖnh thËn, bÖnh cao HA

N«n nhÑ (nghÐn) +Buån n«n, n«n nhiÒu vao buæi s¸ng +T¨ng tiÕt níc bät +TÝnh t×nh thay ®æi + ¨n uèng kh«ng b×nh thêng: ¨n dë +Kh«ng cÇn ®iÒu trÞ, hÕt tù nhiªn sau 3 th¸ng

N«n nÆng hay nghÐn nÆng +B¾t ®©u tõ n«n nhÑ, c¸c triÖu chøng t¨ng dÇn chia làm 3 giai đoạn kế tiếp nhau +Thêi kú n«n möa: N«n liªn tôc, n«n ra mËt xanh, mËt vµng +Thêi kú suy dinh dìng: BÖnh nh©n gÇy mßn, thÓ tr¹ng gÇy, mÊt líp mì díi da, bông lâm lßng thuyÒn +Thêi kú cã BC TK: BÖnh nh©n lo l¾ng, thë nhanh, m¹ch nhanh nhá

§iÒu trÞ +Thay ®æi chç ë, chÕ ®é ¨n uèng, lµm viÖc + Dïng thuèc : Chèng n«n, +Bá thai nÒu ®iÒu trÞ kh«ng KQ

BỆNH LÝ MUỘN BỆNH TIỀN SẢN GIẬT

®Þnh nghÜa TSG lµ mét bÖnh lý do thai, xuÊt hiÖn vµo cuèi cña thai kú, biÓu hiÖn b»ng 3 triÖu chøng chÝnh: phï, cao HA vµ ®¸i ra protein BÖnh cã diÔn biÕn phøc t¹p vµ cã nhiÒu biến chøng cho mÑ vµ cho thai Theo quan niệm hiện nay TSG ®îc coi lµ mét bÖnh toµn th©n

MỘT SỐ KHÁI NIỆM §îc gäi lµ t¨ng HA khi +HA tèi ®a >30 mmHg vµ HA tèi thiÓu > 15 mmHg ë ngêi phô n÷ biÕt tríc HA +Đo 2 lÇn c¸ch nhau 4h trong t thÕ ngåi Hoặc +HA tèi ®a > 140 mmHg vµ HA tèi thiÓu > 90 mmHg +Đo 2 lÇn c¸ch nhau 4h

Chó ý +BN ph¶i ®îc ngåi nghØ +HA ®o ë tay ph¶i +M¸y ®o HA ®îc ®Æt ngang møc cña tim +§o nh¾c l¹i nhiÒu lÇn lµ rÊt cÇn thiÕt +KÝch thíc cña b¨ng ®o HA ph¶i phï hîp víi träng lîng vµ kÝch thíc cña tay ngêi phô n÷

MỘT SỐ KHÁI NIỆM Được coi là đái ra Protein (hay protein niÖu) khi +Protein >0,3g/24h +Hay >0.5g/l +Protein nÆng >3.5g/l

MỘT SỐ KHÁI NIỆM Được coi là phù khi +Tăng cân quá mức +Phù trắng, mềm ở các chi hay ở thành bụng +Phù toàn thân +Tràn dịch các màng

Trong tiÒn s¶n giËt cã thÓ gÆp +T¨ng huyÕt ¸p kÌm theo protein niÖu +HoÆc t¨ng huyÕt ¸p kÌm theo phï +HoÆc xuÊt hiÖn c¶ ba

CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA TSG -YÕu tè nguy c¬ vÒ phÝa gia ®×nh: gen -YÕu tè miÔn dÞch: Gi¶ thuyÕt lµ do sù thÝch øng kh«ng t«t vÒ miÔn dÞch trong thai nghÐn nh: hay gÆp ë ngêi con so, thay ®æi chång, thô tinh nh©n t¹o. Nguy cơ TSG x 4-5 lÇn ë ngêi con so -YÕu tè dinh dìng

CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA TSG -YÕu tè sinh lý như +Chñng téc +Tuæi ngêi mÑ: TSG x 4-5 lÇn ë ngêi phô n÷ > 35 tuæi +Tuæi thai vµ träng lîng thai khi đẻ: TSG t¨ng cao ë ngêi mÑ ®îc ®Î tríc 34 tuÇn vµ träng lîng khi sinh < 2500g

CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA TSG -C¸c yÕu tè liªn quan ®Õn thai nghÐn +Chöa ®a thai +Chöa bÊt thêng: dÞ d¹ng thai, dÞ d¹ng NST, hay chöa trøng +NhiÔm trïng ®êng tiÕt niÖu

CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA TSG -BÖnh lý cña ngêi mÑ + BÖnh cao huyÕt ¸p m·n tÝnh hay bÖnh thËn + BÐo ph× + §¸i ®êng kh«ng phô thuéc insuline + Gi¶m tiÓu cÇu + BÖnh lý m¹ch m¸u trong thai nghÐn

CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA TSG -C¸c yÕu tè m«i trêng + Thuèc l¸ + §é cao + Phong c¸ch sèng: ho¹t ®éng thÓ lùc, stress

SINH LÝ BỆNH HỌC CỦA TSG -TiÒn s¶n giËt lµ bÖnh néi m¹ch cña ngêi mÑ, b¾t nguån tõ b¸nh rau -§©y lµ mét héi chøng bÖnh lý chØ s¶y ra ë loµi ngêi, kh«ng quan s¸t thÊy ë ®éng vËt -Cho nªn kh«ng thÓ dïng thùc nghiÖm trªn ®éng vËt ®Ó chøng minh bÖnh lý nµy ®îc

SINH LÝ BỆNH HỌC CỦA TSG C¸c chøng cí chøng tá cã nguån gèc tõ b¸nh rau: +ChØ x¶y ra trong thai nghÐn, biÕn mÊt sau khi c¾t bá b¸nh rau +BÖnh vÉn cã thÓ x¶y ra ngay c¶ khi kh«ng cã ph«i (chöa trøng) +Ngay c¶ khi kh«ng cã liªn hÖ víi tö cung (chöa trong æ bông)

SINH LÝ BỆNH HỌC CỦA TSG C¬ chÕ bÖnh sinh cho ®Õn nay vÉn cßn cha ®îc s¸ng tá nhiÒu, trong mét sè nghiªn cøu gÇn ®©y ®· cã thÓ cho thấy chóng x¶y ra theo nhiÒu giai ®o¹n kÕ tiÕp nhau. +Ban đầu: rèi lo¹n qu¸ tr×nh thay ®æi cña ®éng m¹ch tö cung trong thai nghÐn nguyªn nh©n lµ do bÊt thêng sự x©m nhËp cña tÕ bµo nu«i, lµm gi¶m cÊp m¸u trong c¸c gai rau +Sau đó: thiÕu oxy b¸nh rau, rèi lo¹n c¸c chÊt oxy hãa dÉn ®Õn lµm rèi lo¹n chøc n¨ng cña hîp bµo nu«i

SINH LÝ BỆNH HỌC CỦA TSG +Tiếp theo: rèi lo¹n chøc n¨ng cña néi m¹c m¹ch cña ngêi mÑ liªn quan ®Õn các chÊt ®îc gi¶i phãng ra tõ b¸nh rau vào tuÇn hoµn m¸u ngêi mÑ: như c¸c gèc tù do, lipit oxy hãa, c¸c cytokine, chính những chÊt nµy sÏ t¹o ra c¸c dÊu hiÖu l©m sµng ë ngêi mÑ

ChÈn ®o¸n tiÒn s¶n giËt

CÁC DẤU HIỆU LÂM SÀNG Phï +Tr¾ng, mÒm, Ên lâm +Phï kÝn ®¸o ë chi díi, cã thÓ phï toµn th©n, trµn dÞch c¸c mµng: phæi, bông, n·o… +Ph¸t hiÖn phï: C©n, Ên trªn nÒn cøng (t¨ng >500g/tuÇn, hay 2250g/th¸ng) Ph©n biÖt +Phï tim, phï thËn, phï dinh dìng, phï giun chØ, phï do chÌn Ðp

CÁC DẤU HIỆU LÂM SÀNG §¸i ra protein +Lµ triÖu chøng xuÊt hiÖn sím, hay gÆp nhÊt, mÊt muén nhÊt sau ®Î +B×nh thêng: kh«ng cã Protein trong níc tiÓu +Gäi lµ ®¸i ra Protein khi: >0,5g/l mÉu níc tiÓu bÊt kú vµ > 0,3g/l mÉu níc tiÓu 24h. +Lîng Protein trong níc tiÓu nhiÒu Ýt tuú theo thÓ TSG

CÁC DẤU HIỆU LÂM SÀNG T¨ng huyÕt ¸p: Lµ triÖu chøng quan träng võa cã gi¸ trÞ chÈn ®o¸n, theo dâi ®iÒu trÞ vµ tiªn lîng +Gäi lµ t¨ng: >=140/90 mmHg +NÕu biÕt tríc HA: Gäi lµ t¨ng: HA t©m thu > 30mmHg, HA tèi thiÓu >15mHg +HuyÕt ¸p trung b×nh: HAtèi ®a+2HA tèi thiÓu/3: Gäi lµ t¨ng HA >20 mmHg +HA t¨ng kh«ng ®ång nhÊt: T¨ng HA tèi ®a, tèi thiÓu hay c¶ hai

CÁC DẤU HIỆU LÂM SÀNG TriÖu chøng l©m sµng kh¸c -ThiÕu m¸u: Da xanh, niªm m¹c nhît -Phæi: Trµn dÞch mµng phæi -Tim: TiÕng thæi c¬ n¨ng, trµn dÞch mµng ngoµi tim -Bông: Cã dich cæ tríng -M¾t: Mê, gi¶m thÞ lùc, phï vâng m¹c

TRIỆU CHỨNG CẬN LÂM SÀNG Xét nghiệm sinh hóa máu: cần đánh giá -Chøc n¨ng thËn: Ure, creatinin, ®Þnh lîng Protein niÖu, axit uric -Chøc n¨ng gan: SGOT, SGPT -Protein máu: Albumin -Điện giải: chú ý ca+ -Bilirubin máu

TRIỆU CHỨNG CẬN LÂM SÀNG Xét nghiệm huyết học: cần đánh giá -Số lượng hồng cầu: trong HC HELLP, rau bong non -Số lượng tiểu cầu: rất quan trọng để chẩn đoán HC HELLP

TRIỆU CHỨNG CẬN LÂM SÀNG Xét nghiệm nước tiểu: cần đánh giá Định lượng protein: mẫu nước tiểu bất kỳ hoặc 24h Các xét nghiệm cận lâm sàng có thể được làm cách nhau hàng giờ hoặc hàng ngày tùy theo thể TSG

TRIỆU CHỨNG CẬN LÂM SÀNG Siêu âm Doppler thai để đánh giá +Sự phát triển của thai: đo thai, đo nước ối, đánh giá bánh rau +Phát hiện suy thai: lượng nước ối, Doppler ĐM rốn, ĐM não và CSNR +Phát hiện và chẩn đoán rau bong non: hình ảnh bánh rau, Doppler ĐMTC Có thể làm ngày 2-3 lần hay làm hàng ngày

TRIỆU CHỨNG CẬN LÂM SÀNG Siêu âm Doppler thai để đánh giá +Đánh giá tình thạng thai thông qua các chỉ số sinh tồn như chỉ số Mainning, chỉ số trưởng thành thai như chỉ số siêu âm của Boog +Đánh giá tình trạng toan hóa máu thai nhi bằng thăm dò Doppler ống tĩnh mạch hay ống Arantius Có thể làm ngày 2-3 lần hay làm hàng ngày

TRIỆU CHỨNG CẬN LÂM SÀNG Theo dõi ghi nhịp tim thai bằng máy để đánh giá tình trạng thai thông qua phân tích biểu đồ ghi nhịp tim thai +Biểu đồ bình thường: không có suy thai +Biểu đồ nghi ngờ suy thai: cần theo dõi sát +Biểu đồ suy thai: cần lấy thai ngay Có thể theo dõi nhiều lần/ngày hoặc hàng ngày

ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh -ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh:Dùa vµo c¸c triÖu chøng l©m sµng vµ cËn l©m sµng: ChÈn ®o¸n ph©n biÖt: + BÖnh t¨ng HA m·n tÝnh + BÖnh viªm thËn + Phï do c¸c nguyªn nh©n kh¸c + §¸i ra Protein do c¸c nguyªn nh©n kh¸c

Tiªn lîng -VÒ phÝa mÑ: TiÕn triÓn cña c¸c triÖu chøng LS -VÒ phÝa thai: Tuæi thai, t×nh tr¹ng thai -§¸p øng ®iÒu trÞ

Ph©n lo¹i TSG theo quan niÖm cò NhÑ Trung b×nh NÆng T¨ng c©n 0,5kg/tuÇn 1kg/tuÇn 2kg/tuÇn T¨ng HA >= 14/9 >150 > 160 Protein niÖu 1-2g 3-4g >5g Lîng níc tiÓu ThÞ lùc Phï >800ml/24h <800 ml/24h < 400ml BT Gi¶m/mê Mê h¼n Ch©n Bông tay Toµn th©n

Phân loại tiền sản giật theo quan niệm hiện nay Tiền sản giật nhẹ Tiền sản giật trung bình Tiền sản giật nặng Sản giật

TiÒn s¶n giËt nÆng +HA tèi ®a ≥ 170 mmHg vµ HA tèi thiÓu ≥ 110 mmHg +HoÆc kÌm theo mét sè triÖu chøng kh¸c: gi¶m TC < 150 000 +Creatinine > 100 micromol/l +Protein > 3g/24 h +KÌm theo men gan > 40 UI/l h hoÆc ®au vïng thîng vÞ, ®au vïng gan, mê m¾t, ®au ®Çu

TiÒn s¶n giËt nÆng +HA tèi ®a ≥ 160 mmHg vµ HA tèi thiÓu ≥ 110 mmHg +Creatinine > 1,2mg/dl +Protein > 2g/l +TiÓu cÇu < 100 000/ml +KÌm theo men gan tang, hoÆc ®au vïng thîng vÞ, ®au vïng gan, mê m¾t, ®au ®Çu +S¶n giËt hoÆc phï phæi

TiÒn s¶n giËt nÆng: +HA tèi ®a ≥ 160 mmHg vµ HA tèi thiÓu ≥ 110 mmHg và đái protein +HoÆc tăng HA vừa kÌm theo thiÓu niÖu (<500 ml/24h), kÌm theo Protein niÖu > 3,5g/24h, kÌm theo HC HELLP, kÌm theo c¸c rèi lo¹n thÇn kinh, kÌm theo s¶n giËt hoÆc cã thai chËm PT

Tiền sản giật nặng một số khái niệm khác Thiểu niệu (<500ml nước tiểu/24 giờ) Tăng Creatinine Giảm tiểu cầu Đau bụng bên phải, tổn thương chức năng gan Đau đầu liên tục hay rối loạn thị giác Phù phổi, bệnh cơ tim Thai phát triển HELLP: Hemolysis Elevated Liver enzymes & Low Platelets

TIỀN SẢN GIẬT PHỤ THÊM -XuÊt hiÖn protein niÖu sau 20 tuÇn ë phô n÷ cã cao huyÕt ¸p tõ tríc khi cã thai - HoÆc huyÕt ¸p cao tõ tríc 20 tuÇn

TIẾN TRIỂN TỰ NHIÊNKHÔNG ĐIỀU TRỊ Các biến chứng của TSG nếu không được theo dõi và điều trị đúng cách -S¶n giËt -Rau bong non -HC HELLP -VÒ phÝa thai: Thai SDD, thai suy m·n, thai chÕt lu

HỘI CHỨNG HELLP §îc ®Þnh nghÜa bëi Weinstein lµ sù phèi hîp cña: +Tan m¸u (H) +T¨ng men gan (EL) +Gi¶m tiÓu cÇu (LP) Mét sè trêng hîp HC HELLP kh«ng cã tan m¸u gäi lµ HC HELLP kh«ng cã H

SẢN GIẬT +Lµ nh÷ng c¬n giËt cã tÝnh chÊt chu kú xuÊt hiÖn ë ngêi phô n÷ có thai mà cã c¸c dÊu hiÖu cña TSG ®iÓn h×nh +HoÆc xuÊt hiÖn co giËt ë nh÷ng ngêi cã cao HA, protein niÖu, gi¶m tiÓu cÇu hoÆc cã t¨ng men gan +Mét sè trêng hîp s¶n giËt kh«ng kÌm theo t¨ng huyÕt ¸p +XuÊt hiÖn tríc ®Î, trong chuyÓn d¹ hay sau ®Î

SẢN GIẬT Cã giai ®o¹n b¸o tríc biÓu hiÖn b»ng xuất hiện c¸c dÊu hiÖu c¬ n¨ng +§au ®Çu +Mê m¾t +§au vïng thîng vÞ +§au vïng gan

SẢN GIẬT Xuất hiện các c¬n giËt cã tÝnh chÊt chu kú gồm 4 giai đoạn +GiËt x©m nhiÔm +GiËt cóng +GiËt gi·n c¸ch +H«n mª

SẢN GIẬT ChÈn ®o¸n ph©n biÖt +§éng kinh +H¹ can xi huyÕt +Hysterie +H«n mª do ®¸i ®êng, do xuÊt huyªt n·o

Tử vong do tiền sản giật

Các nguyên nhân gây tử vong Xuất huyết nội sọ, phù, nhồi máu Bệnh não do cao HA Phù phổi và HC suy hô hấp Bệnh đông máu, giảm tiểu cầu Co giật Rau bong non Loạn nhịp tim, suy tim Vỡ gan Tai biến đường thở

ĐIỀU TRỊ TIỀN SẢN GIẬT

Nguyên tắc điều trị tiền sản giật Điều trị TSG là điều trị triệu chứng 1. Quyết định thời điểm lấy thai 2. Điều trị cao HA 3. Phòng co giật

ĐIỀU TRỊ TSG -§iÒu dìng: +NghØ ng¬i tuyÖt ®èi, +ChÕ ®é ¨n gi¶m muèi

ĐIỀU TRỊ TSG -Chèng phï TruyÒn Albumin -§iÒu trÞ protein niÖu: Dïng kh¸ng sinh

ĐIỀU TRỊ TSG §iÒu trÞ t¨ng huyÕt ¸p -Cao huyÕt ¸p lµ mét triÖu chøng cña TSG, nã võa cã gi¸ trÞ tiªn lîng võa cã gi¸ trÞ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®iÒu trÞ. -§iÒu trÞ cao huyÕt ¸p trong TSG chØ lµ ®iÒu trÞ triÖu chøng chø kh«ng ph¶i ®iÒu trÞ nguyªn nh©n -Cho ®Õn nay vÉn cha cã mét c«ng íc nµo b¾t buéc ph¶i ®iÒu trÞ cao huyÕt ¸p mét c¸ch hÖ thèng. -C¸c nghiªn cøu ®Òu thèng nhÊt cÇn ®iÒu trÞ h¹ ¸p khi huyÕt ¸p tèi thiªu > 110 mmHg hoÆc huyÕt ¸p tèi ®a > 160 mmHg

ĐIỀU TRỊ TSG §iÒu trÞ t¨ng huyÕt ¸p -Môc ®Ých cña ®iÒu trÞ cao HA trong TSG: h¹ huyÕt ¸p ®Õn møc ®é cã thÓ chÞu ®ùng ®îc, kh«ng nªn h¹ HA mét c¸ch ®ét ngét v× hÖ thèng tuÇn hoµn TC-Rau sÏ bÞ tæn th¬ng dÉn ®Õn thiÕu oxy thai dÉn ®Õn suy thai -Trong nh÷ng trêng hîp t¨ng HA nÆng, cÇn ph¶i dïng nh÷ng thuèc cã t¸c dông nhanh, m¹nh, v« h¹i, dÔ dµng kiÓm so¸t vµ kh«ng cã bÊt kú mét ¶nh hëng nµo ®èi víi mÑ vµ thai

ĐIỀU TRỊ TSG §iÒu trÞ t¨ng huyÕt ¸p -C¸c ®iÒu trÞ hiÖn nay kh«ng ®îc sö dông + Thuèc øc chÕ men chuyÓn, thuèc tranh chÊp thô c¶m quan cña AngiotÐnine II Thuèc nµy kh«ng ®îc dïng v× chóng g©y rèi lo¹n chøc n¨ng thËn cña thai cã thÓ dÉn ®Õn thai chÕt lu.

ĐIỀU TRỊ TSG §iÒu trÞ t¨ng huyÕt ¸p -C¸c ®iÒu trÞ hiÖn nay kh«ng ®îc sö dông + Thuèc lîi tiÓu G©y rèi lo¹n qu¸ tr×nh hÊp thu muèi níc dÉn ®Õn gi¶m kali m¸u Mét sè trêng hîp TSG cã t×nh tr¹ng gi¶m huyÕt ®éng ChØ dïng khi cã t×nh tr¹ng thiÓu niÖu hay v« niÖu

ĐIỀU TRỊ TSG §iÒu trÞ t¨ng huyÕt ¸p -C¸c thuốc ®iÒu trÞ hiÖn nay ít ®îc dïng + Alpha Methyldopa (Aldomet): KÐo dµi 4-6 giê + Clonidine (Catapressan): Thuèc t¸c dông lªn thÇn kinh TW

ĐIỀU TRỊ TSG §iÒu trÞ t¨ng huyÕt ¸p -C¸c thuốc ®iÒu trÞ hiÖn nay ít ®îc dïng + Betabloquant: T¸c dông lªn TKTW + Dihydralazine (Nepressol): Thuèc t¸c dông gi·n m¹ch ngo¹i biªn m¹nh, g©y ra tôt huyÕt ¸p m¹nh dÉn ®Õn suy thai. Cã nhiÒu t¸c dông phô: §au ®Çu, tim nhanh, h¹ huyÕt ¸p, run tay, ®au vïng thîng vÞ, n«n

ĐIỀU TRỊ TSG §iÒu trÞ t¨ng huyÕt ¸p +Nitriate: Thuèc gi·n m¹ch m¹nh ChØ ®Þnh: ThÊt b¹i sau khi sö dông c¸c thuèc kh¸c G©y nhÞp tim thai chËm +Diazoxide Thuèc gi·n m¹ch ngo¹i biªn m¹nh, nhanh (1-5 phót), kÐo dµi 28 giê (truyÒn TM: 30-60mg/5 phót) Nguy c¬ tö vong mÑ, thiÕu m¸u n·o ngêi mÑ

ĐIỀU TRỊ TSG §iÒu trÞ t¨ng huyÕt ¸p -Nh÷ng thuèc ®îc sö dông nhiÒu nhÊt hiÖn nay +Labetalol (Trandate): Thuèc gi·n m¹ch ngo¹i biªn: T¸c dông KT thô c¶m quan β vµ α : T¸c dông sau 5-10 phót. KÐo dµi 3-6 h TruyÒn: 10-20mg ®Õn 80mg/30phót. Lµ thuèc lý tëng ®iÒu trÞ cao huyÕt ¸p nÆng, kh«ng ¶nh hëng ®Õn lu lîng tuÇn hoµn tö cung rau. T¸c dông phô: Khi dïng liÒu cao cã thÓ lµm cho nhÞp tim thai chËm, thai chÕt lu

ĐIỀU TRỊ TSG §iÒu trÞ t¨ng huyÕt ¸p -Nh÷ng thuèc ®îc sö dông nhiÒu nhÊt hiÖn nay +C¸c thuèc øc chÕ canxi: Lµ nh÷ng chÕ phÈm cã t¸c dông gi·n m¹ch ngo¹i biªn m¹nh do t¸c dông øc chÕ dßng canxi ë b¬m canxi trªn mµng tÕ bµo mµ chñ yÕu ë TB c¬ v©n cña m¹ch m¸u. Kh«ng cã t¸c dông lªn tÜnh m¹ch, lªn TKTW §êng dïng: TM hay ®êng uèng

ĐIỀU TRỊ TSG §iÒu trÞ t¨ng huyÕt ¸p -Nh÷ng thuèc ®îc sö dông nhiÒu nhÊt hiÖn nay +C¸c thuèc øc chÕ canxi: Nifedipine (Adalate): LiÒu 10-20mg/ cø 2-6h/1lÇn T¸c dông sau khi uèng 15-20phót, kÐo dµi 2-5h Kh«ng nªn sö dông ngËm díi lìi v× g©y h¹ HA kÐo dµi cã thÓ gÊy rèi lo¹n nhÞp tim thai Kh«ng thÊy cã ¶nh hëng ®Õn huyÕt ®éng cña thai

ĐIỀU TRỊ TSG §iÒu trÞ t¨ng huyÕt ¸p -Nh÷ng thuèc ®îc sö dông nhiÒu nhÊt hiÖn nay +C¸c thuèc øc chÕ canxi: Nicardipine (Loxen) LiÒu dïng: 0,5-1mg truyÒn TM chËm T¸c dông sau 5-10 phót sau , kÐo dµi 2-8h Cha thÊy cã t¸c dông xÊu ®Õn thai còng nh trÎ s¬ sinh

ĐIỀU TRỊ TSG §iÒu trÞ t¨ng huyÕt ¸p -Nh÷ng thuèc míi ®iÒu trÞ cao huyÕt ¸p +Ketaserine: Thuèc ®èi kh¸ng trªn thô c¶m quan S2 cña Serotonine: Cã t¸c dông gi·n m¹ch ngo¹i biªn +Urapidil (Eupresil, Mediatensyl): Thuèc gi·n m¹ch ngo¹i biªn m¹nh th«ng qua øc chÕ thô c¶m quan α1 adrenergic, gi¶m søc c¶n ngo¹i biªn cña hÑ tuÇn hoµn

Các thuốc điều trị cao HA và kiểm soát cao HA thai kỳ Thuốc uống Labetalol Methyldopa Nifedipine 100-400mg; 2-3 lần/ngày 250-500mg; 2-4 lần/ngày 10-20mg; 2-3 lần/ngày Thuốc tiêm(cấp cứu cao HA *) Labetalol Hydralazine Nitroglycerin Nitroprusside 10-20mg 10-20mg 2-4mcg/phút(bolus 100mcg) 2-4mcg/phút *Cao HA nghiêm trọng với phù phổi, rối loạn thị giác, đau đầu hay sản giật

ĐIỀU TRỊ TSG Sulfat Magie -Gi·n m¹ch: Tham gia vµo ®iÒu trÞ cao HA -Gi·n c¬: Tranh chÊp canxi -T¨ng ¸p lùc thÈm thÊu m¸u: Chèng phï Dïng ®êng truyÒn TM Theo dâi ®iÒu trÞ b»ng ph¶n x¹ g©n x¬ng Ngìng ®iÒu trÞ 2-4mmol/l

XỬ TRÍ SẢN KHOA Đánh giá mẹ và con 1. Tuổi thai ≥ 38 tuần 2. Tuổi thai ≥ 34 tuần + Tình trạng mẹ và con Nếu 33-34 tuần: Có Sinh Không Steroids+sinh >48 giờ Nếu 22-32 tuần: . Steroids . Thuốc hạ HA . Đánh giá mẹ con . Sinh lúc 34 tuần

TSG NẶNG CẦN LẤY THAI TRONG 48h CHỈ ĐỊNH CỦA MẸ ↑ HA không kiểm soát được HA max>160hay HA min>110 Bong nhau Phù phổi Thở ngắn, SaO2 < 94% Sản giật Dấu hiệu sắp sản giật Đau đầu thường xuyên hay rối loạn thị lực Nguy cơ vỡ gan Đau thượng thận vị/dưới gan HC HELLP hay TC < 100,000 Chức năng thận xấu, thiểu niệu Creatinine/HT>1,4mg/dl

KẾT LUẬN §iÒu trÞ h¹ HA trong TSG lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó tr¸nh nh÷ng biÕn chøng cho mẹ và thai. Tuy nhiªn cÇn phải lùa chän nh÷ng thuèc cã t¸c dông nhanh, dÓ kiÓm so¸t trªn l©m sµng vµ v« h¹i cho mÑ vµ cho thai. Thuèc ®îc khuyÕn c¸o hay dïng nhÊt hiÖn nay: Labetalol vµ thuèc øc chÕ canxi

PHÒNG BỆNH Kh¸m ph¸t hiÖn c¸c bÖnh lý cña ngêi mÑ tríc khi cã thai Qu¶n lý thai nghÐn tèt §iÒu trÞ sím khi xuÊt hiÖn c¸c triÖu chøng cña tiÒn s¶n giËt

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TIÊN ĐOÁN TSG

C¸c chÊt §¸nh dÊu tiªn ®o¸n TSG -Cho ®Õn nay ®Ó tiªn ®o¸n sím TSG chØ dùa vµo dÊu hiÖu l©m sµng xuÊt hiÖn sím nhÊt: Phï chi díi, t¨ng c©n bÊt thêng, ®¸i ra protein -Mét sè nghiªn cøu ®ang cè g¾ng t×m c¸c chÊt ®¸nh dÊu ®Ó chÈn ®o¸n sím vµ tiªn ®o¸n TSG -Mét sè chÊt ®· ®îc nghiªn cøu vµ thÊy chóng cã mèi t¬ng quan chÆt chÏ víi TSG

C¸c chÊt §¸nh dÊu tiªn ®o¸n TSG -BÊt thêng cña ph¶n øng oxy ho¸, néi m¹c m¹ch m¸u vµ chøc n¨ng thËn. +Fibronectin: Ngìng b×nh thêng 3,8 Microgam/ml (2226tuÇn) nguy c¬ x 6,7 lÇn khi nã t¨ng ®é nhËy 73%, ®é ®Æc hiÖu 87%

C¸c chÊt §¸nh dÊu tiªn ®o¸n TSG -C¸c chÊt ®¸nh dÊu huyÕt thanh ë qói II: lµ nh÷ng chÊt ®îc ®Þnh lîng trong xÐt nghiÖm sµng läc HC Down +AFP: T¨ng lµm t¨ng nguy c¬ TSG, thai lu, thai chËm PT hay ®Î non +HCG: T¨ng lµm t¨ng nguy c¬ TSG, thai lu, thai chËm PT hay ®Î non Chóng ph¶n ¸nh cã rèi lo¹n chøc n¨ng cña b¸nh rau. CÇn theo dâi t¨ng cêng trong trêng hîp tû lÖ µP vµ HCG t¨ng cao.

C¸c chØ sè tiªn ®o¸n b»ng siªu ©m -Doppler §M TC +QuÇn thÓ nguy c¬ thÊp: RI > 0,58: Nguy cã TSG x 4,2 lÇn DÊu hiÖu Notch: Mét bªn nguy c¬ TSG x 7,9 lÇn DÊu hiÖu Notch: C¶ hai bªn nguy c¬ TSG x 15,9 lÇn +QuÇn thÓ nguy c¬ cao: RI > 0,58: Nguy c¬ TSG x 2,7 lÇn DÊu hiÖu Notch mét bªn vµ hai bªn nguy c¬ TSG x 2,4 lÇn vµ 2,8 lÇn

2/18/2014

2/18/2014

Add a comment

Related presentations

Related pages

TIỀN SẢN GIẬT - SẢN GIẬT - Seadrop Blog

Tăng huyết áp là một triệu chứng có thể có sẵn trước khi mang thai hoặc nguyên nhân do thai và là dấu hiệu báo động ...
Read more

Tiền sản giật - Triệu chứng nguy hiểm cần lưu ý - Mẹ Yêu Con

Tiền sản giật ảnh hưởng tới 5-10% bà bầu, có thể gây tổn hại cho cả mẹ và con. Do đó, việc thử máu và nước tiểu ...
Read more

TIỀN SẢN GIẬT - SẢN GIẬT - Seadrop Blog

Cao huyết áp là một triệu chứng có thể có sẵn trước lúc mang thai, hoặc xuất hiện lúc mang thai, hay nặng lên do thai nghén ...
Read more

Tiền sản giật - nỗi khiếp đảm của bà bầu khi vượt cạn - GD&TĐ

Tiền sản giật là nguyên nhân của nhiều tai biến sản khoa như đẻ non, thai chết lưu, nhau bong non… có thể đe dọa tính ...
Read more

Tiền sản giật - sản giật - Sản khoa - Thai nghén - Bệnh ...

Tiền sản giật - sản giật ... Trang chủ Diễn đàn Tư vấn sức khỏe Nghiên cứu khoa học Gửi tài liệu của ...
Read more

Tiền sản giật - sản giật

Tiền sản giật - sản giật Tiền sản giật - sản giật là hai thuật ngữ mô tả bệnh lý trong thai kỳ xảy ra bởi huyết áp ...
Read more

Tiền sản giật - dongtrunghathaocanada.com

Tiền sản giật là biến chứng do nhiễm độc thai nghén, chiếm tỉ lệ 6-8% số phụ nữ mang thai. Tiền sản giật phần lớn ...
Read more

Tiền sản giật | Dumex Vietnam

Tiền sản giật là gì? Tiền sản giật chỉ xuất hiện trong quá trình mang thai hoặc ngay sau khi sinh. May mắn là đa số các ...
Read more

Tiền sản giật là gì và nguy hiểm thế nào? - Mẹ Yêu Con

Hỏi: Em mang thai tháng thứ 7, và cũng sắp đến ngày sinh rồi. Em cũng tìm đọc nhiều tài liệu liên quan đến chuyện sinh đẻ.
Read more