Thu phap - Vietnamese calligraphy

7 %
93 %
Information about Thu phap - Vietnamese calligraphy
Entertainment

Published on January 9, 2009

Author: tnhuho

Source: authorstream.com

Slide 1: Heart Of Brush - Thu phap' Viet - Lausanne - Suisse nvh ch?n l?c và trình bày ... gi?i thi?u d?n b?n h?u Slide 2: Cánh cò cõng n?ng cõng mua M? tôi cõng c? b?n mùa gió suong – N. Cao Hoàn Slide 3: M?t mù V?NG TU?NG d?i thay Sao roi xu?ng d?t cá bay lên tr?i – Tr?n V. Luong Slide 4: N?ng v? th?m cu chi?u nay Ngu?i xua khu?t n?o chân mây cu?i tr?i – Tâm Dung Slide 5: EM an, em nói, em cu?i Ki?p này không có hai ngu?i nhu EM – H? Zd?nh Slide 6: Ngàn nam xin mãi là HOA T?ng cho d?i chút ng?c ngà phù du – N. dang Trình Slide 7: Ði xa m?i th?y QUÊ NHÀ, TU?I THO - K? NI?M theo ta m?t d?i – Tr?n T?n Kh?i Slide 8: Quê nhà dón T?t mai dào n? Ð?t khách ch? Xuân mua tuy?t giang – H?u Tài Slide 9: Xuân chúc b?n g?n xa: H?nh phúc d?n m?i nhà Bay v? dàn chim Vi?t: Dân gi?u nu?c m?nh ra – T.T. Kh?i Slide 10: DÁNG XUÂN t? thu? so khai Hôm nay tr? l?i gót hài còn xanh – Ng?c Danh Slide 11: Màu h?ng nhu?m th?m dào tuoi M?i XUÂN d?n ngõ tuoi cu?i v?i nhau – Tâm Dung Slide 12: Quanh dây nghe tho?ng làn huong NÀNG XUÂN nhu dã ng?p du?ng ph? xa – T.T. L? Uyên Slide 13: Tr? v? ch?n cu quê huong Mà sao nhu khách qua du?ng vi?n du – Luu V. V?nh Slide 14: Tay anh em hãy t?a d?u Cho anh nghe n?ng trái s?u r?ng roi – Huy C?n Slide 15: Anh n?m ngoài s? th?c - Em ng?i trong chiêm bao Cách nhau xa bi?t m?y - Nh? thuong quá thì sao? – H. M.T? Anh n?m ngoài s? th?c - Em ng?i trong chiêm bao Cách nhau xa bi?t m?y - Nh? thuong quá thì sao? – H. M.T? Slide 16: Hiên ngang d?ng gi?a bi?n, tr?i L?ng nhìn tu? nguy?t bao d?i d?i thay Slide 17: Bây gi? trong cõi mù suong Ph?i chang b?n GIÁC cu?i du?ng tìm ra Slide 18: Sáng nay d?i nón ra d?ng Tìm con cò tr?ng s? l?ng dêm qua Ch?t nghe âm v?ng r?ng xa: Hôm qua là c?a hôm qua m?t r?i! – Ng?c Danh Slide 19: Bao gi? em hi?n là hoa Ta lên gõ c?a trang tà mu?n kinh – Ng?c Danh Slide 20: Dù cho v?n d?m muôn phuong Nhìn dâu cung th?y quê huong hình hài - NDC Slide 21: D?ng chân d?ng l?i tr?i non nu?c M?t m?nh tình riêng ta v?i ta – Bà Huy?n Thanh Quan Slide 22: Chung quanh nh?ng dá cùng cây Bi?t ngu?i tri k? dâu dây mà tìm? – T?n Ðà Slide 23: Cái thu? ban d?u luu luy?n ?y Ngàn nam h? d? m?y ai quên – Th? L? Slide 24: G?p nhau ? gi?a con du?ng Mùa Xuân phía tru?c, miên tru?ng phía sau – Bùi Giáng

Add a comment

Related presentations

Related pages

Vietnamese Calligraphy - Thư Pháp Việt Nam (Trường Phái ...

Vietnamese Calligraphy - Thư Pháp Việt Nam (Trường Phái Hoạ Hình) ... DANG HOC CHANG TRAI VANG CUA THU PHAP VIET - Duration: 12:21.
Read more

Vietnamese Calligraphy - Thư Pháp Việt Nam (Trường Phái ...

Play, watch and download Vietnamese Calligraphy - Thư Pháp Việt Nam (Trường Phái Hoạ Hình) video (Duration: 04:25), you can convert to mp3, mp4 ...
Read more

Tịnh Tâm- thư pháp Xuân Thành - Vietnamese Calligraphy ...

Tịnh Tâm- thư pháp Xuân Thành - Vietnamese Calligraphy ... Calligraphy with Thich Nhat Hanh - Duration: 2:23. Sounds True 3,688 views.
Read more

Calligraphy Streams In Vietnam - Yakaty

Calligraphy is called “ Thu Phap ” in Vietnamese; “Thu” means script while “Phap” means rule, in combination, the term means “the rule of writing
Read more

Vietnamese Calligraphy - Thư Pháp Việt Nam (Trường Phái ...

Vietnamese Calligraphy – Thư Pháp Việt Nam Trường Phái Hoạ Hình,Vietnamese Calligraphy – Thu Phap Viet Nam Truong Phai Hoa Hinh
Read more

Thang Hoa Thu Phap Viet / Huyvu Calligraphy - Buffalo, NY

Thang Hoa Thu Phap Viet / Huyvu Calligraphy - Buffalo, NY, Buffalo, New York. 39 likes · 12 talking about this · 32 were here. Với một niềm đam ...
Read more

Vietnamese calligraphy - Wikipedia, the free encyclopedia

Vietnamese calligraphy (Vietnamese Quốc Ngữ: thư pháp Việt Nam, Hán Nôm: 書法越南) refers to the calligraphic traditions of Vietnam.
Read more

Calligraphy streams in Vietnam - vietnamonline.com

Much has changed and adapted through the line of history and Vietnamese calligraphy, ... Calligraphy is called “Thu Phap” in Vietnamese; ...
Read more

thuphap font | UrbanFonts.com

thuphap Font | Download thuphap for Windows and Mac | Category: Brush ; Free Fonts ... Calligraphy. Casual Script. Celtic. Clarendon Serif. Comic. Condensed.
Read more