Thi Truong Tai Chinh [Bui Khac Son Vn]

13 %
88 %
Information about Thi Truong Tai Chinh [Bui Khac Son Vn]

Published on July 20, 2007

Author: tdtrung

Source: slideshare.net

NÂNG CAO CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG BHTG TRONG MẠNG LƯỚI AN TOÀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA Bui Khac Son General Director Deposit Insurance of Vietnam

Nội dung PHẦN I: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ VIỆC ĐẢM BẢO AN TOÀN, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG PHẦN II: MẠNG LƯỚI AN TOÀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA PHẦN III: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA TỔ CHỨC BHTG TRONG MẠNG LƯỚI AN TOÀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA PHẦN IV: NÂNG CAO CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG BHTG PHẦN V: KẾT LUẬN

PHẦN I: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ VIỆC ĐẢM BẢO AN TOÀN, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

PHẦN II: MẠNG LƯỚI AN TOÀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA

PHẦN III: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA TỔ CHỨC BHTG TRONG MẠNG LƯỚI AN TOÀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA

PHẦN IV: NÂNG CAO CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG BHTG

PHẦN V: KẾT LUẬN

PHẦN I: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ VIỆC ĐẢM BẢO AN TOÀN, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ VIỆC ĐẢM BẢO AN TOÀN, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 1.1. Xu hướng phát triển thị trường tài chính 1.2. Đảm bảo an toàn, phát triển bền vững thị trường tài chính

1.1. Xu hướng phát triển thị trường tài chính

1.2. Đảm bảo an toàn, phát triển bền vững thị trường tài chính

Xu hướng phát triển thị trường tài chính Sự tương tác, phụ thuộc về kinh tế và tài chính giữa các nước trong khu vực Cuộc khủng hoảng tài chính 1997-1998, nguyên nhân và kết quả Xu hướng cạnh tranh giữa các nền kinh tế Sự liên kết giữa ngân hàng- bảo hiểm Cuộc cách mạng CNTT và truyền thông

Sự tương tác, phụ thuộc về kinh tế và tài chính giữa các nước trong khu vực

Cuộc khủng hoảng tài chính 1997-1998, nguyên nhân và kết quả

Xu hướng cạnh tranh giữa các nền kinh tế

Sự liên kết giữa ngân hàng- bảo hiểm

Cuộc cách mạng CNTT và truyền thông

Đảm bảo an toàn, phát triển bền vững thị trường tài chính Cơ sở pháp lý: luật hóa mối quan hệ của các cơ quan giám sát với nhau và giữa cơ quan giám sát với với hệ thống tài chính-ngân hàng Áp dụng các tiêu chuẩn về kế toán, kiểm toán; quản trị rủi ro Bảo vệ người tiêu dùng, người gửi tiền, nhà đầu tư

Cơ sở pháp lý: luật hóa mối quan hệ của các cơ quan giám sát với nhau và giữa cơ quan giám sát với với hệ thống tài chính-ngân hàng

Áp dụng các tiêu chuẩn về kế toán, kiểm toán; quản trị rủi ro

Bảo vệ người tiêu dùng, người gửi tiền, nhà đầu tư

PHẦN II: MẠNG LƯỚI AN TOÀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA

MẠNG LƯỚI AN TOÀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA 2.1. Khái niệm, mô hình hoạt động 2.2. Vai trò, chức năng nhiệm vụ 2.3. Sự phối hợp giữa các cơ quan trong mạng lưới giám sát an toàn tài chính 2.4. Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật

2.1. Khái niệm, mô hình hoạt động

2.2. Vai trò, chức năng nhiệm vụ

2.3. Sự phối hợp giữa các cơ quan trong mạng lưới giám sát an toàn tài chính

2.4. Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật

Mô hình mạng lưới an toàn tài chính Bộ tài chính Mạng an toàn tài chính Khung pháp lý vững chắc, phân chia chức năng nhiệm vụ rõ ràng và cơ chế phối hợp hiệu quả Tổ chức BHTG NHTW Tổ chức giám sát khác

Vai trò chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn tài chính Nhiệm vụ Mục tiêu Công cụ Chiến lược

Nhiệm vụ

Mục tiêu

Công cụ

Chiến lược

Mô hình giám sát các dịch vụ tài chính quốc gia Rủi ro quốc gia Bảo vệ người tiêu dùng Bảo vệ người gửi tiền Ngân hàng trung ương Bộ Tài chính Bảo hiểm tiền gửi Ủy ban quản lý các hoạt động giám sát dịch vụ tài chính quốc gia i. Cấu trúc hành chính và kỹ thuật iv.Khả năng chế tài iii. Kiểm tra tại chỗ và xây dựng thể chế ii. Hệ thống giám sát và phân tích chất lượng từ xa Hệ thống và năng lực giám sát/ kiểm soát

Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính Ngân hàng Trung ương Bộ Tài chính Bảo hiểm tiền gửi TCP/IP Dữ liệu chia sẻ Dữ liệu chia sẻ Dữ liệu chia sẻ

PHẦN III: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA TỔ CHỨC BHTG TRONG MẠNG LƯỚI AN TOÀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA TỔ CHỨC BHTG TRONG MẠNG LƯỚI AN TOÀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA 3.1 Mô hình, chức năng của tổ chức BHTG 3.2 Phạm vi hoạt động

3.1 Mô hình, chức năng của tổ chức BHTG

3.2 Phạm vi hoạt động

Chi trả Chi trả với chức năng mở rộng Giảm thiểu rủi ro Các mô hình bảo hiểm tiền gửi Pay-box Risk minimize Pay-box extended function

Chi trả

Chi trả với chức năng mở rộng

Giảm thiểu rủi ro

Phạm vi hoạt động Lựa chọn loại tiền tệ được bảo hiểm Đối tượng tham gia bảo hiểm ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác, ngân hàng bán buôn, công ty tài chính, công ty Bảo hiểm, công ty chứng khoán Chức năng của tổ chức giảm thiểu rủi ro

Lựa chọn loại tiền tệ được bảo hiểm

Đối tượng tham gia bảo hiểm

ngân hàng thương mại,

ngân hàng hợp tác,

ngân hàng bán buôn,

công ty tài chính,

công ty Bảo hiểm,

công ty chứng khoán

Chức năng của tổ chức giảm thiểu rủi ro

PHẦN IV: NÂNG CAO CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG BHTG

NÂNG CAO CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG BHTG 4.1 Mục tiêu của mạng lưới an toàn tài chính quốc gia 4.2 Nâng cao cơ sở pháp lý cho hoạt động BHTG

4.1 Mục tiêu của mạng lưới an toàn tài chính quốc gia

4.2 Nâng cao cơ sở pháp lý cho hoạt động BHTG

Mục tiêu của mạng lưới an toàn tài chính quốc gia Hệ thống phát triển an toàn, bền vững; Người tiêu dùng, người gửi tiền, nhà đầu tư được bảo vệ tốt nhất; Hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước để xử lý đổ vỡ và tái cấu trúc hệ thống, điều phối tốt hoạt động giám sát; Hoạt động quản lý của NHTW, Bộ Tài chính, BHTG, UBCK đều phát triển và có hiệu quả.

Hệ thống phát triển an toàn, bền vững;

Người tiêu dùng, người gửi tiền, nhà đầu tư được bảo vệ tốt nhất;

Hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước để xử lý đổ vỡ và tái cấu trúc hệ thống, điều phối tốt hoạt động giám sát;

Hoạt động quản lý của NHTW, Bộ Tài chính, BHTG, UBCK đều phát triển và có hiệu quả.

Nâng cao cơ sở pháp lý cho hoạt động BHTG Luật BHTG Xác định thẩm quyền chức năng Tính độc lập trong hoạt động của BHTG Đồng bộ các văn bản pháp lý liên quan đến BHTG Nâng cao cơ sở pháp lý đồng thời nâng cao năng lực thể chế và tài chính

Luật BHTG

Xác định thẩm quyền chức năng

Tính độc lập trong hoạt động của BHTG

Đồng bộ các văn bản pháp lý liên quan đến BHTG

Nâng cao cơ sở pháp lý đồng thời nâng cao năng lực thể chế và tài chính

PHẦN V: KẾT LUẬN

KẾT LUẬN 5.1 Nâng cao cơ sở pháp lý cho hoạt động BHTG 5.2 Đề xuất nâng cao cơ sở pháp lý cho BHTGVN

5.1 Nâng cao cơ sở pháp lý cho hoạt động BHTG

5.2 Đề xuất nâng cao cơ sở pháp lý cho BHTGVN

Nâng cao cơ sở pháp lý cho hoạt động BHTG Phối hợp và chỉ đạo chặt chẽ giữa các cơ quan QH, CP, BTC, NHTW và BHTG BHTG là tổ chức độc lập, với mục tiêu bảo vệ người gửi tiền và ổn định hệ thống tài chính Áp dụng các chuẩn mực quốc tế về tài chính-ngân hàng, khuyến nghị của IADI.

Phối hợp và chỉ đạo chặt chẽ giữa các cơ quan QH, CP, BTC, NHTW và BHTG

BHTG là tổ chức độc lập, với mục tiêu bảo vệ người gửi tiền và ổn định hệ thống tài chính

Áp dụng các chuẩn mực quốc tế về tài chính-ngân hàng, khuyến nghị của IADI.

Đề xuất nâng cao cơ sở pháp lý cho BHTGVN Xây dựng luật BHTG, đồng bộ với các luật NHNN, luật Các tổ chức tín dụng, luật Bảo hiểm, luật Chứng khoán, luật Bảo vệ người tiêu dùng Nâng cao về năng lực tài chính, nguồn nhân lực, công nghệ thông tin cho BHTGVN. Phối hợp giữa BHTGVN với các cơ quan giám sát khác theo quy định của Luật BHTG.

Xây dựng luật BHTG, đồng bộ với các luật NHNN, luật Các tổ chức tín dụng, luật Bảo hiểm, luật Chứng khoán, luật Bảo vệ người tiêu dùng

Nâng cao về năng lực tài chính, nguồn nhân lực, công nghệ thông tin cho BHTGVN.

Phối hợp giữa BHTGVN với các cơ quan giám sát khác theo quy định của Luật BHTG.

Cảm ơn !

Add a comment

Related presentations

Related pages

Thi Truong Tai Chinh [Bui Khac Son Vn] - Education

1. NÂNG CAO CƠ SỞ PHÁP LÝ CHOHOẠT ĐỘNG BHTG TRONG MẠNG LƯỚI AN TOÀN TÀI CHÍNH QUỐC GIABui Khac Son General Director Deposit Insurance ...
Read more

cafef.vn - Kênh thông tin kinh tế - tài chính Việt Nam

CafeF - Kênh tin tức kinh tế, tài chính, thông tin chứng khoán của Việt Nam mới nhất được cập nhật liên tục, chính xác và ...
Read more

Chính sách bảo mật – Bảo mật và Điều khoản – Google

thực thi Điều khoản dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tàng. phát hiện, ...
Read more

Yahoo

vn.yahoo.com. Châu Âu. België (nl) Belgique (fr) ... Đây cũng chính là người mà ông phải mất nhiều công để chinh phục nhiều nhất.
Read more

Phân biệt thị trường tiền tệ và ... - tailieu.vn

Phân biệt thị trường tiền tệ và thị trường vốn. thực trạng 2 thị trường tại Việt Nam và giải pháp phát triển.
Read more

Thị trường tài chính: Minh bạch thông tin cao để giảm “rủi ...

Hội nhập quốc tế đem đến cả thách thức và cơ hội cho hệ thống tài chính VN ... toàn khả thi khi mà các ... son ” bên ...
Read more

baochinhphu.vn - BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC ...

Kỳ thi THPT quốc gia 2017 ... Chiến sĩ sống sót duy nhất trong vụ tai nạn ... "Báo điện tử Chính phủ" hoặc "www.chinhphu.vn" khi ...
Read more

Google

Google.com.vn hiện đã có bằng các ngôn ngữ: English Français 中文(繁體)
Read more