THESIS-BOOK5105642

50 %
50 %
Information about THESIS-BOOK5105642

Published on March 14, 2014

Author: JAINNIZIA

Source: slideshare.net

ลิขสิทธิ์เป็นของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2556 โดย นางสาววิภารัตน์ สมหมาย หอจดหมายเหตุวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE BACHELOR DEGREE OF ARCHITECTURE FACULTY OF ARCHITECTURE, RANGSIT UNIVERSITY 2013 by MISS WIPARAT SOMMAY THE ARCHIVES OF FRANCO-SIAMESE WAR

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : หอจดหมายเหตุวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ นําเสนอโดย : นางสาววิภารัตน์ สมหมาย อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อนุมัติให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัญฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต _____________________________ (ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ กลุ่มที่ 7 _____________________________ ประธานกรรมการ(อาจารย์ที่ปรึกษา) ( ผศ.สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ์ ) _____________________________ กรรมการ ( ดร.ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์ ) _____________________________ กรรมการและเลขาธิการ ( ผศ.ประเสริฐ ศักดิ์ธนากูล )

Thesis Title : THE ARCHIVES OF FRANCO-SIAMESE WAR Present by : MISS WIPARAT SOMMAY Thesis Advisor : Asst.Prof. SOMSARIT TARNPAN Accepted by Faculty of Architecture, Rangsit University in partial fulfillment of the requirement for Bachelor Degree. __________________________ (Asst.Prof.Dr.Narupol Chaiyot) Dean of Faculty of Architecture Thesis Committee Group 7 _____________________________ Chairperson (Thesis Advisor) ( Asst.Prof. Somsarit Tanapant ) _____________________________ Member ( Dr.Paikarn Raksasutiphan ) _____________________________ Member & Secretary ( Asst.Prof. Prasert Sakdhanakul )

ก หัวข้อวิทยานิพนธ์ : หอจดหมายเหตุวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ นําเสนอโดย : นางสาววิภารัตน์ สมหมาย อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ์ ปีการศึกษา : 2556 บทคัดย่อ วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (Franco-Siamese War หรือ "สงครามฝรั่งเศส-สยาม") เป็น เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างราชอาณาจักรสยามกับฝรั่งเศสในสมัยสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3 ที่ ปากแม่นํ้าเจ้าพระยา ซึ่งเกิดขึ้นในปีพ.ศ.2436 จากการอ้างอํานาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ฝั่งซ้ายของ แม่นํ้าโขง ที่เป็นเหตุการณ์สําคัญในรัชกาลที่ ๕ ที่ทําให้เสียดินแดนมากที่สุดและต้องเสียเงิน จํานวน ๓ ล้าน ฟรังก์ เพื่อเป็นค่าสินไหมค่าปรับสงคราม โดยข้อบังคับนี้ทําให้รัชกาลที่ ๕ ทรง โศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมาก จึงได้เกิดโครงการหอจดหมายเหตุ วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ เพื่อ รวบรวม เก็บรักษา อนุรักษ์ และจัดแสดง ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ และให้ ประชาชนได้รําลึกถึงเหตุการณ์ที่สยามได้ปกป้ องดินแดนฝั่งซ้ายของแม่นํ้าโขง ซึ่งเป็นเกียรติ์แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและบุคคลที่เกี่ยวข้องสืบไป

ข THESIS TITLE : THE ARCHIVES OF FRANCO-SIAMESE WAR PRESENT BY : MISS WIPARAT SOMMAY THESIS ADVISOR : Ass Prof. SOMSARIT TARNPAN ACADEMIC YEAR : 2013 ABSTRACT Franco-Siamese War is conflict between Siam and French around 1893 at Chao Phraya River. In the 5th reign of Siam is the most of lose one’s land result from claim power cover Mekong River of French. After that Siam must pay money around 3 million franc for war fines. Hence, The King ordered to build the building of Franco- Siamese War annals. There are collection, conservation preserves and exhibits for recalled to honor of King Chulalongkorn.

ซ กิตติกรรมประกาศ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ์ตามเป้ าหมายเพราะได้รับความร่วมมือช่วยเหลือและ คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าอย่างยิ่ง จากผู้มีพระคุณหลายท่าน อาทิ คุณแม่วิลาวรรณ หอมชื่น และ คุณพ่อรินทร์ สมหมาย ผู้ที่ให้กําเนิด แรงบันดาลใจ และทุน มือปืนทุกท่าน คุณกู๊ด คุณไอซ์ สถ.21 คุณแต๋ม คุณแบงค์ชนิน และแก้งหมีน้อยน่ารัก เพื่อนร่วมชั้น คุณแจ๋ว เด็กถาปัตเชียงใหม่ และ พี่ก้อน พี่ดูโอ้ที่บริษัท สตูดิโอครับค่า คุณกรพินธุ์ ทวีตา (หัวหน้ากลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ) และ คุณละอองเทียน นพขุนทด (นักจดหมายเหตุ) ผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ตลอดจนอาจารย์ทุกท่านในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รวมถึง ผศ.สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ให้คําปรึกษาตรวจแก้ไขและให้คําแนะนําตลอดมา ซึ่งข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ............................................ ( นางสาววิภารัตน์ สมหมาย ) นักศึกษาผู้เสนอโครงการ

ฌ บทนํา วิกฤตการณ์ รศ. 112 ( Franco-Siamese War หรือ "สงครามฝรั่งเศส-สยาม" ) เป็น เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างราชอาณาจักรสยามกับฝรั่งเศสในสมัยสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3 ที่ ปากแม่นํ้าเจ้าพระยา ซึ่งเกิดขึ้นในปีพ.ศ.2436 จากการอ้างอํานาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ฝั่งซ้ายของ แม่นํ้าโขง ที่เป็นเหตุการณ์สําคัญในรัชกาลที่ ๕ ที่ทําให้เสียดินแดนมากที่สุดและต้องเสียเงิน จํานวน ๓ ล้าน ฟรังก์ เพื่อเป็นค่าสินไหมค่าปรับสงคราม โดยข้อบังคับนี้ทําให้รัชกาลที่ ๕ ทรง โศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมาก ประเด็นปัญหา เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีพื้นที่เก็บรวบรวมเอกสารเหตุการณ์ วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ไว้ในที่ๆ เดียวกัน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจและลืมตระหนักรําลึกถึงถึงเหตุการณ์ วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ วัตถุประสงค์การศึกษา 1, เพื่อศึกษาขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์ทางด้านสถาปัตยกรรมอย่างเป็นระบบ 2. เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการอันเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพ 3.เพื่อศึกษาถึงปัญหาและแนวทางการในการแก้ไขปัญหาในขั้นตอนการออกแบบที่จะทํา ให้ ได้งานสถาปัตยกรรมที่มีความสัมพันธ์ดับหน้าที่ 4. เพื่อศึกษาการเลือกขนาด และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของที่ตั้งโครงการ 5. เพื่อศึกษากิจกรรมต่างๆในโครงการ และความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอย 6. เพื่อศึกษาการเลือกใช้ระบบโครงสร้าง และงานระบบเทคโนโลยีทางอาคาร ขั้นตอนการศึกษา 1.แสดงความเป็นมาและประเด็นที่มาของโครงการรวมถึงวัตถุประสงค์ขอบเขตและ ขั้นตอน ของการศึกษาวิทยานิพนธ์การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 2.เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการในด้านหน้าที่ใช้สอยด้าน รูปแบบด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี และด้านประวัติศาสตร์ 3.กําหนดเป้ าหมายของโครงการด้านหน้าที่ใช้สอยรูปแบบ,ด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม ด้าน เทคโนโลยี และด้านประวัติศาสตร์ 4.กําหนดแนวคิดของโครงการด้านหน้าที่ใช้สอยรูปแบบ,ด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม และ ด้าน เทคโนโลยี

ญ 5.กําหนดรายละเอียดของโครงการด้านหน้าที่ใช้สอยรูปแบบ,ด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม ด้าน เทคโนโลยี และด้านประวัติศาสตร์ 6. สรุปภาพรวมของโครงการ และเสนอแนวทางการออกแบบเบื้องต้น 7. ออกแบบโครงการ และนําเสนอผลงานในการออกแบบ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 1.ได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบงานสถาปัตยกรรม โดยการผสมผสานเทคโนโลยีและ ระบบ บริหารจัดการอาคารเข้ากับงานสถาปัตยกรรม 2. ได้เรียนรู้ระบบเทคโนโลยีทางอาคาร และการออกแบบที่ว่าง 3. ได้เรียนรู้ถึงการวางผังอาคาร บนพื้นที่ใกล้แหล่งนํ้า 4. ได้เรียนรู้ถึงการออกแบบหอจดหมายเหตุให้เข้ากับประวัติศาสตร์ 5. ได้เรียนรู้การใช้แนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม

ฎ สรุปสาระสําคัญ โครงการหอจดหมายเหตุวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ เป็นโครงการสร้างขึ้นมาให้เพื่อทําตาม ขั้นตอนในการออกแบบโครงการ ในการหาข้อมูล ข้อเท็จจริง รายละเอียดต่างๆของโครงการและ แสดงแนวความคิดในการออกแบบ เพื่อบรรลุเป้ าหมายของโครงการ ดังนั้น จึงมีการกําหนด ขั้นตอนได้ 6 ขั้นตอนดังนี้ บทที่ 1 เป้ าหมายโครงการ โครงการ “หอจดหมายเหตุ วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒” เป็นโครงการที่รวบรวม เก็บ รักษาอนุรักษ์ จัดแสดง และให้บริการศึกษาค้นคว้าวิจัยเอกสารจดหมายเหตุ ที่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์ วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ไว้ในที่ที่เดียวกัน ส่งเสริมให้ประชาชนรําลึกถึงเหตุการณ์ที่สยามได้ปกป้ อง ดินแดนฝั่งซ้ายของแม่นํ้าโขงเพื่อรักษาดินแดนส่วนมากและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีคลังปัญญาที่ ดีไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการเก็บเอกสารจดหมายเหตุให้มี ทั้งการเก็บที่ถูกต้องและทันสมัย รวมถึงการแสดงถึงเอกลักษณ์ของเหตุการณ์วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ ผ่านทางอาคารให้มีความงดงามเหมาะสมกับฐานะของอาคาร บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ หอจดหมายเหตุวิกฤตการณ์ร.ศ.๑๑๒เป็นสถาบันราชการที่มีความสําคัญต่อ ประวัติศาสตร์ของสยามประเทศ แต่โครงการประเภทนี้ยังไม่เป็นที่รู้จัก ดังนั้นจึงทําให้การศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลจากโครงการ จึงจําเป็นต้องใช้วิธีการอ้างอิงจากโครงการสํานักหอจอดหมาย เหตุแห่งชาติทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อทําการศึกษาทางด้านข้อมูลพื้นฐาน บทที่ 3 แนวความคิดโครงการ โดย มีที่มาจากข้อมูลพื้นฐานและการคิดค้นแนวทางใหม่ๆที่ดีขึ้นจากปัญหาที่พบ ซึ่ง มี ความสอดคล้องกับเป้ าหมายโครงการโดยมีลําดับขั้นตอนของการกําหนดแนวความคิด โครงการ ตั้งแต่ภาพรวมของโครงการ รายละเอียดในแต่ละส่วนจากภายนอกเข้าสู่โครงการภายในโครงการ บทที่ 4 รายละเอียดโครงการ การศึกษารายละเอียดโครงการ เป็นการศึกษาเพื่อทราบถึงข้อมูลต่างๆ ของตัวโครงการ ทั้งในด้านของความต้องการด้านพื้นที่ใช้สอย, รูปแบบ, เศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยีตลอดจน รายละเอียดของโครงการในส่วนต่างๆทั้งนี้เพื่อนําไปเป็นแนวทางในการออกแบบให้มี ประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ

ฏ บทที่ 5 สรุปโครงการ ขั้นตอนนี้เป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างการจัดทําโครงการ (Programming Stage) กับ ขั้นตอนการออกแบบ (Design Stage) ซึ่งเป็นการสรุปเนื้อหาและวิเคราะห์เพื่อเริ่มต้นการ ออกแบบ สิ่งที่นําเสนอเป็นการสรุปข้อมูลเพื่อให้เข้าใจภาพรวมโครงการทั้งหมด ทั้งพื้นที่ใช้สอย โครงการและที่ตั้งโครงการ และการนําเอาข้อมูลทุกด้านมาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบ ความเป็นไปได้ในการออกแบบและนําไปทําการออกแบบขั้นต้น บทที่ 6 แนวความคิดในการออกแบบ เนื่องจากโครงการที่ตั้งอยู่เป็นแหล่งชุมชนและมีสถานศึกษากระจายอยู่โดยรอบ การ ออกแบบจึงจําเป็นต้องคํานึงถึงด้านสภาพแวดล้อม ที่ตั้งของโครงการ ทั้งยังต้องคํานึง การรับรู้ การใช้งานของผู้เข้ามาใช้โครงการ รวมทั้งบรรยากาศในการศึกษา การเก็บรักษาเอกสาร การรับรู้ ถึงเหตุการณ์วิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ให้เหมาะสมกับโครงการ

ฐ คํานํา โครงการหอจดหมายเหตุวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ (THE ARCHIVES OF FRANCO- SIAMESE WAR ) เป็นผลงานงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ตามหลักสูตรสถาปัตยกรรม ศาสตร์บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้นําการรวบรวมข้อมูลและการ วิเคราะห์ถึงองค์ประกอบต่างๆที่มีอิทธิพลในการออกแบบ รวมถึงการทําการสังเคราะห์ที่ จําเป็นต้องใช้ในขั้นตอนการออกแบบ และสามารถนําเสนอออกมาในรูปแบบของการออกแบบ ทางสถาปัตยกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เป็นจริงของผู้ใช้อาคาร โดยมี สภาพแวดล้อมที่ดีและต้องได้มาตรฐานอาคารสาธารณะสอดคล้องกับบริบทพร้อมมีศักยภาพกับ การศึกษา และการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างเป็นระบบสะดวกและมีความเป็นสากลมาก ขึ้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับย่อประกอบด้วย โครงสร้างวิทยานิพนธ์และสรุปเนื้อหาสาระสําคัญตามบท ส่วนที่สองเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามโครงสร้างของวิทยานิพนธ์โดยบันทึกไว้ในแผ่น CD-ROM หากเนื้อหา ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับและหวังว่าผลการศึกษาโครงการ หอจดหมายเหตุวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ (THE ARCHIVES OF FRANCO-SIAMESE WAR )คงเป็น ประโยชน์ต่อผู้สนใจเพื่อผลแห่งการพัฒนางานสถาปัตยกรรมต่อไป ............................................ ( นางสาววิภารัตน์ สมหมาย ) 12 / มีนาคม / 2557

ฑ สารบัญ หน้า บทคัดย่อภาษาไทย ฉ บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ช กิตติกรรมประกาศ ซ บทนํา ฌ สรุปสาระสําคัญ ฎ คํานํา ฐ สารบัญ ฑ รายการตาราง น รายการภาพ ป บทที่ 1 เป้ าหมายโครงการ 1.1 เป้ าหมายโครงการด้านหน้าที่ใช้สอย 1-1 1.1.1กลุ่มผู้ใช้โครงการหลัก 1.1.2 กลุ่มผู้ใช้โครงการรอง 1.1.3 กลุ่มผู้บริหารและพนักงาน 1.2 เป้ าหมายองค์ประกอบโครงการและพื้นที่ใช้สอยโครงการ 1-2 1.2.1 ส่วนบริหารโครงการ 1.2.2 ส่วนวิจัยและบริหารเอกสาร 1.2.3 ส่วนเอกสารสําคัญ 1.2.4 ส่วนบันทึกเหตุการณ์ 1.2.5 ส่วนกลุ่มอนุรักษ์เอกสาร 1.2.6 ส่วนบริการประสารส่งเสริมจดหมายเหตุ 1.2.7 ส่วนสนับสนุนโครงการ 1.2.8 ส่วนบริการสาธารณะ 1.2.9 ส่วนบริการอาคาร

ฒ หน้า 1.2.10ส่วนที่จอดรถ 1.3 เป้ าหมายโครงการทางด้านรูปแบบ 1.3.1 การเลือกทําเลที่ตั้งโครงการ -แทบลุ่มแม่นํ้าโขง-บริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาว จ.มุกดาหาร -ป้ อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ -สถานทูตฝรั่งเศส จ.กรงเทพฯ มหานคร -จ.จันทบุรี , จ.ตราด 1-4 1-4 1.3.2 การกําหนดขนาดที่ตั้งโครงการ 1-7 1.4 เป้ าหมายจินตภาพโครงการ 1-8 1.4.1 กิจกรรมหรือหน้าที่ใช้สอยของโครงการ 1-8 1.4.2 ผู้ใช้โครงการ 1-8 1.4.3 ที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของที่ตั้งโครงการ 1-8 1.5.เป้ าหมายโครงการด้านเศรษฐศาสตร์ 1-9 1.5.1 แหล่งเงินทุนโครงการ 1-9 1.5.2 งบประมาณเบื้องต้น - ราคาที่ดินและคาปรับปรุงที่ดิน - ราคาค่าก่อสร้างอาคาร - ค่าดําเนินการ 1-9 1.5.3 ผลตอบแทนทางการเงิน - ผลตอบแทนสังคม 1-10 1.6 เป้ าหมายโครงการทางด้านเทคโนโลยี 1-10 - Air-Condition - Structure - Electric system - Sound Control - Emergency Control

ณ หน้า - Lighting System บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 2.1 ข้อมูลพื้นฐานด้านหน้าที่ใช้สอย 2-1 2.1.1 ผู้ใช้โครงการ - กลุ่มผู้ใช้โครงการหลัก - กลุ่มผู้ใช้โครงการรอง - กลุ่มผู้บริหารและพนักงาน 2-1 2.1.2 กิจกรรม - ประเภทกิจกรรม 2-5 2.1.3 รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ - รูปแบบพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้หลัก - รูปแบบพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้รอง - รูปแบบพฤติกรรมของกลุ่มบริหารและพนักงาน 2-7 2.2 ข้อมูลพื้นฐานทางด้านรูปแบบ 2-9 2.2.1 จินตภาพ - จินตภาพภายนอก - Jewish Museum - Extension To The Denver Art Museum - Imperial War Museum North - จิตภาพภายใน - สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ - ศูนย์สารสนเทศ สํานักราชเลขาธิการ - หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ์พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเชียงใหม่ 2-9 2-9 2-10 2-11 2-11 2-14 2-16 2.3 ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ 2-18

ด หน้า 2.3.1 การลงทุนของโครงการ - ขอบเขตการลงทุน - แหล่งที่มาของเงินทุน - งบประมาณการลงทุน - ค่าก่อสร้าง - ค่าใช้จ่าย 2-18 2.3.2 การตลาด 2-20 2.4 ข้อมูลพื้นฐานด้านเทคโนโลยี 2-20 2.4.1ระบบประกอบอาคาร - ระบบโครงสร้าง - ระบบปรับอากาศ - ระบบสุขาภิบาล - ระบบไฟฟ้ ากําลัง - ระบบไฟฟ้ าฉุกเฉิน - ระบบสื่อสารโทรคมนาคม - ระบบป้ องกันอัคคีภัยและระบบ - ระบบแสงสว่าง - ระบบกําจัดขยะ 2-20 บทที่ 3 แนวความคิดโครงการ 3-1 3.1 แนวความคิดด้านหน้าที่ใช้สอย 3.1.1 ภาพโครงการโดยรวม 3-1 3-2 3.1.2 ส่วนวิจัยและบริหารเอกสาร 3-4 3.1.3 ส่วนกลุ่มอนุรักษ์เอกสาร 3-4 3.1.4 ส่วนเอกสารสําคัญ 3-6 3.1.5 ส่วนบันทึกเหตุการณ์ 3-7 3.1.6 ส่วนบริการประสารส่งเสริมจดหมายเหตุ 3-7

ต หน้า 3.1.7 ส่วนสนับสนุนโครงการ 3-9 3.1.8 ส่วนสาธารณะ 3-9 3.1.9 ส่วนบริหารโครงการ 3-10 3.1.10 ส่วนบริการอาคาร 3.1.11 ส่วนที่จอดรถ 3-10 3-11 3.2 แนวความคิดด้านรูปแบบ 3.3 แนวความคิดด้านเศรษฐศาสตร์ 3.3.1 ประสิทธิภาพอาคาร - พื้นที่ใช้งานสุทธิ - พื้นที่สนับสนุน 3.3.2 คุณภาพอาคาร 3.4 แนวความคิดด้านเทคโนโลยี 3.4.1 ระบบอาคาร - ระบบโครงสร้างอาคาร - ระบบผนังอาคาร - ระบบปรับอากาศ - ระบบสุขาภิบาล - ระบบไฟฟ้ ากําลัง - ระบบสื่อสารโทรคมนาคม - ระบบแสงสว่าง - ระบบไฟฟ้ ากําลังสํารอง 3.4.2 เทคโนโลยีพิเศษ - ระบบ VDO - ระบบ Multimedia Library - ระบบ CCTV - ระบบการควบคุมความชื่นสัมพันธ์ 3-12 3-12 3-12 3-13 3-14 3-14 3-15

ถ - ระบบควบคุมอุณหภูมิ - ระบบดับเพลิง - ระบบตรวจจับควันไฟ บทที่ 4 รายละเอียดโครงการ 4.1 รายละเอียดโครงการด้านหน้าที่ใช้สอย 4.1.1 ส่วนวิจัยและบริหารเอกสาร 4.1.2 ส่วนกลุ่มอนุรักษ์เอกสาร 4.1.3 ส่วนเอกสารสําคัญ 4.1.4 ส่วนบันทึกเหตุการณ์ 4.1.5 ส่วนบริการประสารส่งเสริมจดหมายเหตุ 4.1.6 ส่วนบริหารโครงการ 4.1.7 ส่วนสนับสนุนโครงการ 4.1.8 ส่วนสาธารณะ 4.1.9 ส่วนบริการอาคาร 4.1.10 ส่วนที่จอดรถ 4.2 รายละเอียดโครงการด้านรูปแบบ บทที่ 5 สรุปโครงการ 5.1 สรุปภาพรวมโครงการ 5.1.1 พื้นที่โครงการ 5.1.2 ความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอย 5.1.3 ที่ตั้งโครงการ - แผนที่ตั้งโครงการ - สภาพที่ตั้งโครงการ 5.1.4 งบประมาณลงทุนโครงการ - ราคาที่ดินและคาปรับปรุงที่ดิน - ราคาค่าก่อสร้างอาคาร หน้า 4-1 4-4 4-6 4-9 4-10 4-11 4-14 4-16 4-17 4-19 4-22 4-23 5-1 5-1 5-3 5-3 5-7

ท - ค่าดําเนินการ 5.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์พื้นที่อาคารและที่ตั้งโครงการ 5.3 โจทย์เพื่อการออกแบบ 5.4 การออกแบบทางเลือก - การวางผังบริเวณ บทที่ 6 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6.1.1 แนวความคิดในการวางผังโครงการ - การวางผังโครงการ 6.1.2 แนวความคิดในการออกแบบ - กระบวนการความคิดภายรูปร่าง-รูปทรงอาคาร - กระบวนการความคิดภายในอาคาร 6.1.3 ผลของการออกแบบ - ด้านภายใน - ผังพื้นชั้นหนึ่ง - ผังพื้นชั้นสอง - ผังพื้นชั้นสาม - ผังพื้นชั้นสี่ - ผังพื้นชั้นห้า - ผังหลังคา - รูปตัดอาคาร - A - รูปตัดอาคาร - B - รูปตัดอาคาร - C - รูปตัดอาคาร - D - รูปทัศนียภาพภายใน -ด้านภายนอก - รูปด้านอาคาร – A หน้า 5-8 5-9 5-10 6-1 6-1 6-1 6-2 6- 3 6-5 6-5 6-5 6-6 6-6 6-7 6-7 6-8 6-8 6-9 6-9 6-10 6-15

ธ - รูปด้านอาคาร – B - รูปด้านอาคาร – C - รูปด้านอาคาร – D - รูปทัศนียภาพภายนอก - รูปแบบจําลอง นักศึกษาผู้เสนอโครงการ บรรณานุกรม หน้า 6-15 6-16 6-16 6-17 6-20

น รายการตาราง หน้า บทที่ 1 เป้ าหมายโครงการ ตารางที่ 1.1 แสดงขนาดพื้นที่ขององค์ประกอบอาคาร 1-4 ตารางที่ 1.2 แสดงคะแนนการพิจารณาที่ตั้งโครงการ 1-7 บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ ตารางที่ 2.1 แสดงจํานวนผู้ใช้บริการ/ผู้เข้าชมสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 2-2 ตารางที่ 2.2 แสดงการคาดคะเนของผู้ใช้บริการ/ผู้เข้าชมสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรุงเทพมหานครในอนาคตอีก 10 ปี ข้างหน้า คือ ตั้งแต่พ.ศ. 2556-2566 2-4 ตารางที่ 2.3 แสดงลักษณะของส่วนแต่ละส่วนในโครงการหอจดหมายเหตุ วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ 2-6 บทที่ 3 แนวความคิดโครงการ ตารางที่ 3.1 แสดงอัตราส่วนประสิทธิภาพอาคารโดยแบ่งตามกลุ่มกิจกรรมของอาคาร 3-13 ตารางที่ 3.2 แสดงราคาค่าก่อสร้างจําแนกตามชนิดอาคารระดับคุณภาพ 3-14 บทที่ 4 รายละเอียดโครงการ ตารางที่ 4.1 แสดงพื้นที่โครงการทั้งหมด 4-1 ตารางที่ 4.2 แสดงสรุปจํานวนเจ้าหน้าที่ของโครงการ “หอจดหมายเหตุวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ 4-2 ตารางที่ 4.3 แสดงพื้นที่โครงการของส่วนวิจัยและบริหารเอกสาร 4-5 ตารางที่ 4.4 แสดงพื้นที่โครงการของส่วนอนุรักษ์เอกสาร 4-8 ตารางที่ 4.5 แสดงพื้นที่โครงการของส่วนเอกสารสําคัญ 4-9 ตารางที่ 4.6 แสดงพื้นที่โครงการของส่วนบันทึกเหตุการณ์ 4-10 ตารางที่ 4.7 แสดงพื้นที่โครงการของส่วนบริการประสารส่งเสริมจดหมายเหตุ 4-13 ตารางที่ 4.8 แสดงพื้นที่โครงการของส่วนบริหารโครงการ 4-15 ตารางที่ 4.9 แสดงพื้นที่โครงการของส่วนสนับสนุนโครงการ 4-16

บ หน้า ตารางที่ 4.10 แสดงพื้นที่โครงการของส่วนสาธารณะ 4-18 ตารางที่ 4.11 แสดงพื้นที่โครงการของส่วนบริการอาคาร 4-21 ตารางที่ 4.12 แสดงพื้นที่โครงการของส่วนที่จอดรถ 4-22 บทที่ 5 สรุปโครงการ ตารางที่ 5.1 แสดงพื้นที่โครงการทั้งหมด 5-2

ป สารบัญภาพ หน้า บทที่ 1 เป้ าหมายโครงการ ภาพที่ 1.1 แสดงพื้นที่ตั้งของทําเลที่ตั้ง ลําดับที่ 1 1-5 ภาพที่ 1.2 แสดงพื้นที่ตั้งของทําเลที่ตั้ง ลําดับที่ 2 1-5 ภาพที่ 1.3 แสดงพื้นที่ตั้งของทําเลที่ตั้ง ลําดับที่ 3 1-6 ภาพที่ 1.4 แสดงผังสีการใช้ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร บริเวณที่ตั้งโครงการ 1-7 บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ ภาพที่ 2.1 แสดงโครงสร้างบุคลากรของสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 2-3 ภาพที่ 2.2 แสดงแผนภูมิการคาดคะเนชองผู้ใช้บริการ/ผู้เข้าชมสํานักหอจดหมายเหตุ แห่งชาติกรุงเทพมหานครในอนาคตอีก 10 ปี ข้างหน้า คือ ตั้งแต่พ.ศ. 2556-2566 2-4 ภาพที่ 2.3 แสดงรูปแบบพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้หลัก 2-7 ภาพที่ 2.4 แสดงรูปแบบพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้รอง 2-7 ภาพที่ 2.5 แสดงรูปแบบพฤติกรรมของกลุ่มบริหารและพนักงาน 2-8 ภาพที่ 2.6 แสดงรูปร่างและรูปทรงของ Jewish Museum 2-10 ภาพที่ 2.7 แสดงรูปร่างและรูปทรงของ Extension To The Denver Art Museum 2-10 ภาพที่ 2.8 แสดงรูปร่างและรูปทรงของ Imperial War Museum North 2-11 ภาพที่ 2.9 แสดงอาคารสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 2-11 ภาพที่ 2.10 แสดงผังอาคารชั้น1 ของสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 2-12 ภาพที่ 2.11 แสดงผังอาคารชั้น2 ของสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 2-12 ภาพที่ 2.12 แสดงผังอาคารชั้น3 ของสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 2-13 ภาพที่ 2.13 แสดงผังอาคารชั้น4 ของสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 2-13 ภาพที่ 2.14 แสดงผังอาคารชั้น5 ของสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 2-14 ภาพที่ 2.15 แสดงอาคารศูนย์สารสนเทศ สํานักราชเลขาธิการ 2-14 ภาพที่ 2.16 แสดงผังอาคารชั้น1 ของศูนย์สารสนเทศ สํานักราชเลขาธิการ 2-15 ภาพที่ 2.17 แสดงผังอาคารชั้น2 ของศูนย์สารสนเทศ สํานักราชเลขาธิการ 2-15 ภาพที่ 2.18 แสดงผังอาคารชั้น3 ของศูนย์สารสนเทศ สํานักราชเลขาธิการ 2-16

ผ หน้า ภาพที่ 2.19 แสดงอาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ์พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ 2-16 ภาพที่ 2.20 แสดงผังอาคารชั้น1 ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ์ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ 2-17 ภาพที่ 2.21 แสดงผังอาคารชั้น2 ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ์ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ 2-17 บทที่ 3 แนวความคิดโครงการ ภาพที่ 3.1 แสดงแผนผังภาพรวมโครงการ ( Overall Project ) 3-2 ภาพที่ 3.2 แสดงแผนผังลําดับความสําคัญของผู้ใช้หลัก 3-3 ภาพที่ 3.3 แสดงแผนผังลําดับความสําคัญของผู้ใช้รอง 3-3 ภาพที่ 3.4 แสดงแผนผังลําดับความสําคัญของกิจกรรมของผู้ใช้งาน 3-4 ภาพที่ 3.5 แสดงแผนผังส่วนวิจัยและบริหารเอกสาร 3-4 ภาพที่ 3.6 แสดงแผนผังส่วนอนุรักษ์เอกสาร 3-5 ภาพที่ 3.7 แสดงแผนผังส่วนอนุรักษ์เอกสารลายลักษณ์ 3-5 ภาพที่ 3.8 แสดงแผนผังส่วนอนุรักษ์เอกสารโสตทัศน 3-6 ภาพที่ 3.9 แสดงแผนผังส่วนเอกสารสําคัญ 3-6 ภาพที่ 3.10 แสดงแผนผังส่วนบันทึกเหตุการณ์ 3-7 ภาพที่ 3.11 แสดงแผนผังส่วน บริการประสานส่งเสริมจดหมายเหตุ 3-7 ภาพที่ 3.12 แสดงแผนผังส่วน บริการประสานส่งเสริมจดหมายเหตุลายลักษณ์ 3-8 ภาพที่ 3.13 แสดงแผนผังส่วน บริการประสานส่งเสริมจดหมายเหตุโสตทัศน 3-8 ภาพที่ 3.14 แสดงแผนผังส่วนสนับสนุนโครงการ 3-9 ภาพที่ 3.15 แสดงแผนผังส่วนสาธารณะ 3-9 ภาพที่ 3.16 แสดงแผนผังส่วนบริหารโครงการ 3-10 ภาพที่ 3.17 แสดงแผนผังส่วนบริการอาคาร 3-11 ภาพที่ 3.18 แสดงแผนผังส่วนที่จอดรถ 3-11 ภาพที่ 3.19 แสดงเครื่องควบคุมความชื้นแบบใช้ซิลิกาเจล (silica gel) 3-16 ภาพที่ 3.20 แสดงเครื่องวัดอุณหภูมิ คือ เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) 3-16 ภาพที่ 3.21 แสดงเครื่องดับเพลงและเครื่องตรวจจับควัน 3-17

ฝ บทที่ 5 สรุปโครงการ ภาพที่ 5.1 แสดงแผนภูมิสรุปพื้นที่โครงการ หน้า 5-2 ภาพที่ 5.2 แสดงแผนผังความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอย 5-3 ภาพที่ 5.3 แสดงที่ตั้งโครงการในรูปแบบแผนที่ 5-3 ภาพที่ 5.4 แสดงที่ตั้งโครงการในรูปแบบกราฟฟิค 5-4 ภาพที่ 5.5 แสดงลักษณะทางกายภาพและพื้นที่โครงการ 5-5 ภาพที่ 5.5 แสดงการเข้าถึงที่ตั้งโครงการ 5-5 ภาพที่ 5.7 แสดงการวิเคราะห์มุมมองจากภายในที่ตั้งโครงการออกสู่ภายนอกโครงการ 5-6 ภาพที่ 5.8 แสดงการมุมมอง D จากภายในที่ตั้งโครงการออกสู่ภายนอกโครงการ 5-6 ภาพที่ 5.9 แสดงการวิเคราะห์มุมมองจากภายนอกที่ตั้งโครงการเข้าสู้ภายในโครงการ 5-6 ภาพที่ 5.10 แสดงการมุมมอง D จากภายนอกที่ตั้งโครงการเข้าสู่ภายในโครงการ 5-7 ภาพที่ 5.11 แสดงพื้นที่โครงการ ตามกฏหมาย 5-8 ภาพที่ 5.12 แสดงวางตําแหน่งของกลุ่มพื้นที่โครงการ (ZONING) 5-10 บทที่ 6 การออกแบบสถาปัตยกรรม ภาพที่ 6.1 แสดงการวางผังโครงการ 6-1 ภาพที่ 6.2 แสดงช่วงเวลาช่วงเวลาที่ประเทศฝรั่งเศสเข้ามามีบทบาทในสยามประเทศ 6-2 ภาพที่ 6.3 แสดงช่วงเวลาเหตุการณ์วิกฤตการณ์ร.ศ.๑๑๒ เข้ามามีผลกระทบกับตัวอาคาร 6-2 ภาพที่ 6.4 แสดงข้อกําหนดของกฎหมายและมุมมองต่างๆ เข้ามามีผลกระทบกับตัวอาคาร 6-3 ภาพที่ 6.5 แสดงเหตุการณ์วิกฤตการณ์ ร.ศ.112มีผลกระทบกับความรู้สึกภายในอาคาร 6-4 ภาพที่ 6.6 แสดงผังพื้นชั้นหนึ่ง 6-5 ภาพที่ 6.7 แสดงผังพื้นชั้นสอง 6-5 ภาพที่ 6.8 แสดงผังพื้นชั้นสาม 6-6 ภาพที่ 6.9 แสดงผังพื้นชั้นสี่ 6-6 ภาพที่ 6.10 แสดงผังพื้นชั้นห้า 6-7 ภาพที่ 6.11 แสดงผังหลังคา 6-7 ภาพที่ 6.12 แสดงรูปตัดอาคาร A 6-8 ภาพที่ 6.13 แสดงรูปตัดอาคาร B 6-8

พ หน้า ภาพที่ 6.14 แสดงรูปตัดอาคาร C 6-9 ภาพที่ 6.15 แสดงรูปตัดอาคาร D 6-9 ภาพที่ 6.16 แสดงทัศนียภาพภายในส่วนต้อนรับ 6-10 ภาพที่ 6.17 แสดงทัศนียภาพภายในนิทรรศการชั่วคราว 6-10 ภาพที่ 6.18 แสดงทัศนียภาพภายในนิทรรศการถาวรห้องช่วงก่อนสงคราม 6-11 ภาพที่ 6.19 แสดงทัศนียภาพภายในทางเชื่อมระหว่างห้องนิทรรศการถาวร 6-11 ภาพที่ 6.20 แสดงทัศนียภาพภายในห้องนิทรรศการถาวรช่วงสงคราม ( ช่วงแสดงวีทีทัศน์ ) 6-12 ภาพที่ 6.21 แสดงทัศนียภาพภายในห้องนิทรรศการถาวรช่วงสงคราม 6-12 ภาพที่ 6.22 แสดงทัศนียภาพภายในห้องนิทรรศการถาวรช่วงหลังสงคราม 6-13 ภาพที่ 6.23 แสดงทัศนียภาพภายในห้องนิทรรศการถาวรห้องพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) 6-13 ภาพที่ 6.24 แสดงทัศนียภาพภายในร้านค้า 6-14 ภาพที่ 6.25 แสดงทัศนียภาพภายในอาคารห้องสมุด 6-14 ภาพที่ 6.26 แสดงรูปด้านอาคาร A 6-15 ภาพที่ 6.27 แสดงรูปด้านอาคาร B 6-15 ภาพที่ 6.28 แสดงรูปด้านอาคาร C 6-16 ภาพที่ 6.29 แสดงรูปด้านอาคาร D 6-16 ภาพที่ 6.30 แสดงทัศนียภาพภายนอก 6-17 ภาพที่ 6.31 แสดงทัศนียภาพภายนอก 6-17 ภาพที่ 6.32 แสดงทัศนียภาพภายนอก 6-18 ภาพที่ 6.33 แสดงทัศนียภาพภายนอก 6-18 ภาพที่ 6.34 แสดงทัศนียภาพภายนอก 6-19 ภาพที่ 6.35 แสดงทัศนียภาพภายนอก 6-19 ภาพที่ 6.36 แสดงทัศนียภาพภายนอก 6-20 ภาพที่ 6.37 แสดงแบบจําลอง 6-20 ภาพที่ 6.38 แสดงแบบจําลอง 6-21 ภาพที่ 6.39 แสดงแบบจําลอง 6-21 ภาพที่ 6.40 แสดงแบบจําลอง 6-22 ภาพที่ 6.41 แสดงแบบจําลอง 6-22หอจดหมายเหตุ วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ The Archives of Franco-Siamese war เป้ าหมายโครงการ 1-1 บทที่ 1 เป้ าหมายโครงการ เป้ าหมายโครงการ โครงการ “หอจดหมายเหตุ วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒” เป็นโครงการที่รวบรวม เก็บ รักษาอนุรักษ์ จัดแสดง และให้บริการศึกษาค้นคว้าวิจัยเอกสารจดหมายเหตุ ที่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์ วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ไว้ในที่ที่เดียวกัน ส่งเสริมให้ประชาชนรําลึกถึงเหตุการณ์ที่สยามได้ปกป้ อง ดินแดนฝั่งซ้ายของแม่นํ้าโขงเพื่อรักษาดินแดนส่วนมากและส่งเสริมให้ประชาชนได้มีคลังปัญญาที่ ดีไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการเก็บเอกสารจดหมายเหตุให้มี ทั้งการเก็บที่ถูกต้องและทันสมัย รวมถึงการแสดงถึงเอกลักษณ์ของเหตุการณ์วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ ผ่านทางอาคารให้มีความงดงามเหมาะสมกับฐานะของอาคาร ดังนั้นโครงการ “หอจดหมายเหตุ วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒” จึงเปรียบเหมือนโครงการ ที่จะมารองรับอุปสงค์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีจุดประสงค์ที่จะตอบสนองเป้ าหมายทางด้าน ต่างๆดังนี้ 1.1 เป้ าหมายโครงการด้านหน้าที่ใช้สอย กลุ่มเป้ าหมายผู้ใช้โครงการ จากการสํารวจ สามารถแบ่งประเภทผู้ใช้โครงการ ได้ดังนี้ 1.1.1 กลุ่มผู้ใช้โครงการหลัก (Main User) ผู้ที่มาค้นคว้าข้อมูล -ประชาชนทั่วไป -นักเรียน นิสิต นักศึกษา -อาจารย์ นักวิจัย -นักวิชาการ -แขกทางราชการ 1.1.2 กลุ่มผู้ใช้โครงการรอง (Sub User) 1.1.2.1 ผู้ที่มาติดต่อหน่อยงาน บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 1.1.1.2 นักท่องเที่ยว 1.1.3 กลุ่มผู้บริหารและพนักงาน (Administration and Staffs) 1.1.3.1 ผู้บริหารโครงการ

หอจดหมายเหตุ วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ The Archives of Franco-Siamese war เป้ าหมายโครงการ 1-2 1.1.3.2 เจ้าหน้าที่ส่วนบริหาร 1.1.3.3 เจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยและบริหารเอกสาร 1.1.3.4 เจ้าหน้าที่ส่วนเอกสารสําคัญ 1.1.3.5เจ้าหน้าที่ส่วนบันทึกเหตุการณ์ 1.1.3.6 เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์เอกสาร 1.1.3.1 เจ้าหน้าที่ส่วนบริการค้นคว้า 1.1.3.8เจ้าหน้าที่ส่วนนิทรรศการ 1.1.3.9 พนักงานบริการดูแลรักษาอาคารฝ่ายต่างๆ 1.2 เป้ าหมายองค์ประกอบโครงการและพื้นที่ใช้สอยโครงการ องค์ประกอบโครงการ จากโครงสร้างองค์ประกอบภายในโครงการ ”หอจดหมายเหตุ วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒” มีการกําหนดเป้ าหมายให้พื้นที่ส่วนต่างๆ ของโครงการสามารถตอบ สนองต่อการใช้สอยอย่างมีประสิทธิภาพ และให้องค์ประกอบภายในโครงการมีความสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่โครงการ และผู้เข้าใช้พื้นที่โดยแบ่งองค์ประกอบของโครงการได้ดังนี้ 1.2.1 ส่วนบริหารโครงการ -ห้องผู้อํานวยการ -ห้องผู้ช่วยผู้อํานวยการ -ห้องฝ่ายธุรการ -ห้องฝ่ายบัญชีและการเงิน -ฝ่ายอาคารสถานที่ -ห้องประชุม 1.2.2 ส่วนวิจัยและบริหารเอกสาร -ห้องทํางานกลุ่มวิจัยและบริหารเอกสาร -ศูนย์เก็บเอกสารก่อนจัดเรียง 1.2.3 ส่วนเอกสารสําคัญ -ห้องทํางานกลุ่มเอกสารสําคัญ -ห้องพักเอกสารก่อนจัดหมวดหมู่ 1.2.4 ส่วนบันทึกเหตุการณ์ -ห้องทํางานกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ -คลังเก็บเอกสารกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ 1.2.5 ส่วนกลุ่มอนุรักษ์เอกสาร -ห้องทํางานกลุ่มอนุรักษ์เอกสาร

หอจดหมายเหตุ วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ The Archives of Franco-Siamese war เป้ าหมายโครงการ 1-3 -ส่วนตากกระดาษและอัดกระดาษให้เรียบ -ห้องสะเทินเอกสาร -คลังเก็บเอกสารลายลักษณ์อักษร -ห้องซ่อมอัลบั้มรูปภาพ -ห้องถ่ายไมโครฟิล์ม -ห้องมืด -คลังเก็บเอกสารลายลักษณ์ 1.2.6 ส่วนบริการประสารส่งเสริมจดหมายเหตุ -ห้องทํางานกลุ่มบริการประสานส่งเสริมกิจการจดหมายเหตุ -ห้องพักหนังสือ -ห้องบัญชีเอกสาร -ห้องบริการสืบค้นเอกสารลายลักษณ์ -บริเวณชั้นเก็บหนังสือ -ห้องบริการสืบค้นเอกสารโสตทัศน -บริเวณเก็บแผนที่แผนผัง -บริเวณเก็บเอกสารโสตของราชวงศ์จักรี 1.2.7 ส่วนสนับสนุนโครงการ -ห้องจัดแสดงนิทรรศการวิฤตการณ์ รศ.๑๑๒ -ห้องจัดแสดงพระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่๕ -ห้องสื่อดิจิตอล แสง สี เสียง -ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ -อนุสรณ์เกียรติยศของบุคคล ณ เหตุการณ์ -ร้านค้าขายของที่ระลึก 1.2.8 ส่วนบริการสาธารณะ -ประชาสัมพันธ์ -ร้านขายหนังสือ ขายของที่ระลึก -ร้านอาหาร -ห้องนํ้า 1.2.9 ส่วนบริการอาคาร -ห้องพนักงานทําค

Add a comment

Related pages

วธัญญู สำเภาทอง ...

THESIS-BOOK5105642. slideshare.net. 1. Add a comment... วธัญญู สำเภาทอง (เจมส์) Shared publicly - 2014-08-31 .
Read more