Thesis 04 5205108

50 %
50 %
Information about Thesis 04 5205108
Education

Published on March 13, 2014

Author: pichitnannantavichit

Source: slideshare.net

ชื่อโครงการ : โครงการอาคารสานักงานใหญ่บริษัท เรียวฮิน เคคาขุ จากัด (ประเทศไทย)

สุภาษิตญี่ปุ่นโบราณกล่าวว่า “กินแต่พอดี จะไม่ต้องหาหมอ” มีความหมายว่าให้กินแต่พอประมาณ ทว่า ซ่อนนัยยะอย่างลึกซึ้งสอนให้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอดีซึ่งเป็นแนวทางที่มูจินามาใช้เพื่อส่งมอบคุณค่า ของสินค้าให้กับลูกค้า “MUJI” แปลว่า “ไม่มีแบรนด์” เป็นคาเรียกสั้นๆ มาจากคาเต็มว่า “มูจิรุชิ เรียว ฮิน” (Mujirushi Ryohin) แบรนด์คอนเซ็ปต์ของมูจิกับทฤษฎีเรื่องความพอเพียง มีความเหมือนกันในเรื่องของการใช้ความเรียบ ง่ายเป็น ดังนั้นแม้ว่าการขยายตัวเข้ามาเปิดสาขาในไทยของมูจิจะเข้ามาในฐานะแบรนด์ที่ได้รับความนิยม ในระดับโลกจากญี่ปุ่น แต่จุดขายกลับตอบโจทย์เรื่องของความพอเพียงที่คนไทยกาลังหันมาศึกษา อย่างจริงจังมากขึ้น ทฤษฎีความพอเพียงคือใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย อยู่อย่างพอมี พอกิน พอเก็บ สมฐานะ ขณะที่ปรัชญา การให้กาเนิดสินค้าของมูจิก็เพื่อให้เป็นสินค้าที่ตอบสนองการใช้งานที่จาเป็นและเป็นประโยชน์ใน ชีวิตประจาวันเท่านั้น สินค้าของมูจิจะเน้นที่เอกลักษณ์ความเรียบง่าย ใช้วัสดุคุณภาพ คานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีราคาขายที่เหมาะสม เพราะไม่ต้องมีต้นทุนเพิ่มจากสิ่งที่เกินความต้องการไม่ว่าจะเป็นหีบห่อ สีสัน ดีไซน์ หรือแฟชั่น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นรายละเอียดที่จะถูกตัดออกไปเป็นอันดับต้น ๆ นโยบายของ Muji จะมุ่งเน้นไปที่ “This will work” มากกว่า “This is what I want”.

ณ ปัจจุบัน Muji มีผลิตภัณฑ์มากถึง 5,000 ชิ้น ครอบคลุมของใช้เกือบทุกอย่างในชีวิตประจาวัน ตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเขียน เครื่องครัว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาหารกึ่งสาเร็จรูป เสื้อผ้า เครื่องสาอาง อุปกรณ์ในรถยนต์ จนถึงขั้นบ้านสาเร็จรูป การย้อนรอยความคิดของนักการตลาดกระแสหลักนี้ กลับทาให้ Muji มีความโดดเด่นอย่างมาก ความ จริงแนวคิดของการไม่ยึดติดในยี่ห้อหรือตราสัญลักษณ์นั้น มีที่มาจากแนวคิดแบบเซน (Zen) ที่อยู่กับ ความเรียบง่าย สะท้อนจิตวิญญาณของคนญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี แต่ความคิดแบบนี้ก็ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะใน ญี่ปุ่นกระแสโลกร้อนและการรณรงค์ให้ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมได้ช่วยเอื้อให้เกิดความต้องการสินค้าประเภท นี้มากขึ้น

องค์ประกอบ หลัก 31% องค์ประกอบรอง 24% ส่วนสนับสนุน 10% ส่วนสาธารณะ 14% ส่วนบริการ 6% ส่วนจอดรถ 15% องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบรอง ส่วนสนับสนุน ส่วนสาธารณะ ส่วนบริการ ส่วนจอดรถ องค์ประกอบ พื้นที่รวม (ตารางเมตร) องค์ประกอบหลัก 6,220 องค์ประกอบรอง 4,856 ส่วนสนับสนุน 2,058 ส่วนสาธารณะ 2,875 ส่วนบริการ 1,120 ส่วนจอดรถ 2,887 รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 20,016

ขนาดของที่ตั้งโครงการประมาณ : 13,459 ตารางเมตร หรือประมาณ 8.4 ไร่ ทาเลที่ตั้งโครงการ (site location) รูปร่างและขนาดที่ดิน (Site Dimension) ภาพที่แสดงตั้งโครงการ ถนนประเสริฐมนูกิจ ถนนเสนานิเวศน์ อยู่ในบริเวณ พ 1-11 คือพื้นที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรม โดยมี อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) = 1:5 อัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR) = ร้อยละ 6

+

Add a comment

Related presentations

Related pages

Pichitnan Nantavichit - Google+

Thesis 5205108. thesis5205108.blogspot.com. 1. Add a comment... Pichitnan Nantavichit Shared publicly - 2013-04-21 . บทที่ 1. thesis5205108 ...
Read more