advertisement

The Vegan News. Nº1, novembre de 1944.

67 %
33 %
advertisement
Information about The Vegan News. Nº1, novembre de 1944.
News & Politics

Published on February 20, 2014

Author: jefrare

Source: slideshare.net

Description

Primer número de The Vegan News. Original en anglès i traducció al català. (Annex: traducció al castellà).
advertisement

Capçelera original. Primer número de The Vegan News. Original en anglès i traducció al català. (Annex: traducció al castellà). THE VEGAN NEWS. Quarterly magazine of THE VEGAN NEWS. Magazín trimestral de la de non-dairy vegetarians. gent vegetariana no-làctia. Price 2d. (Post free 3d.). Preu 2 penics (Enviament postal 3 penics). Yearly subscription 1/-. Nº 1. November 1944. Subscripció anual 1£. Nº 1. Novembre 1944. http://www.vegansociety.com/uploadedFiles/About_The_Society/Publications/The_Vegan_mag azine/Feature_Articles/1944-news.pdf The recent articles and letters in The Vegetarian Messenger on the question of the use of dairy have revealed very strong evidence to show that the production of these foods involves much cruel exploitation and slaughter of highly sentient life. The excuse that it is not necessary to kill in order to obtain dairy produce is untenable for those with a knowledge of livestock farming methods and of the competition wich even humanitarian farmers must face if they are to remain in business. Els recents articles i cartes a The Vegetarian Messenger sobre la qüestió de la utilització dels productes lactis han revelat una clara evidència que demostra que la producció d'aquests aliments requereix molta explotació cruel i la massacre de vida altament sensible. L'excusa que no és necessari matar per obtenir productes lactis és insostenible per qui té coneixement dels mètodes de cria de bestiar i de la competència que fins i tot les persones agricultores humanitàries han d'afrontar si volen romandre en el negoci. For years many of you accepted, as lactovegetarians, that the flesh-food industry and the dairy produce industry were related, and that in some ways they subsidised one another. We accepted, therefore, that the case on ethical grounds for the disuse of these foods was exceptionally strong, and we hoped that sooner or later a crisis in our conscience would set us free. Durant anys, moltes i molts de vostès, com a persones lacto-vegetarianes, assumiren que els productes de la indústries de la carn i dels lactis estaven relacionats i que, d'alguna manera, aquestes indústries eren subsidiàries una de l’altra. Acceptaren, doncs, que el cas de deixar d’usar aquests aliments per raons ètiques estava excepcionalment clar i esperaren que, tard o d’hora, arribara la crisi de consciència que ens fera lliures. That freedom has now come to us. Having followed a diet free from all animal foods for periods varying from a few weeks in some cases, to many years in others, we believe our ideas and experiences are sufficiently mature to be recorded. The unquestionable cruelty associated with the productions of dairy produce has made it clear that lactovegetarianism I but a half-way house between flesh-eating and a truly humane, civilised diet, Ens ha arribat aquesta llibertat. Després d'haver seguit una dieta lliure d’aliments d'origen animal, per períodes que van des d'un parell de setmanes en alguns casos a molts anys en els altres, creiem que les nostres idees i experiències són prou madures per ser transmeses. La crueltat indiscutible associada a la producció de lactis ha deixat clar que el lacto-vegetarianisme no és més que un refugi a mig camí entre l’alimentació càrnia i la veritablement humana,

and we think, therefore, that during our life on la dieta civilitzada, i creiem que, per tant, mentre earth we should try to evolve sufficiently to dure la nostra vida a la terra, s’ha de tractar make the “full journey”. d'evolucionar prou com per a fer el "viatge complet". We can see quite plainly that our present civilisation is built on the exploitation on animals, just as past civilisation were built on the exploitation of slaves, and we believe the spiritual destiny of humans is such that in time they will view with abhorrence the idea that humans once fed on the products on animals’ bodies. Even though the scientific evidence may be lacking, we shrewdly suspect that the great impediment to human’s moral development may be that they are a parasites of lower forms of animal life1. Investigation into the non-material (vibrational) properties of foods has yet barely begun, and it is not likely that the usual materialistic methods of research will be able to help much with it. But is not possible that a result of eliminating all animal vibrations form our diet we may discover the way not only to really healthy cell construction but also to a degree of intuition and psychic awareness unknown at a present? Podem veure molt clarament que la nostra civilització actual es basa en l'explotació dels animals, així com la civilització passada es construí sobre l'explotació de les persones esclaves, i creiem que el destí espiritual dels éssers humans és tal que, amb el temps, veuran amb horror la idea que hi hagué humans que una vegada s’alimentaren dels cossos dels animals. Tot i que l'evidència científica pot mancar, sospitem que el gran impediment per al desenvolupament moral de la humanitat pot ser que és paràsita de les formes inferiors de vida animal. La investigació de les propietats no materials dels aliments (vibracionals) no ha fet més que començar, i no és probable que els mètodes usuals d’investigació materialista li puguen ajudar molt. Però, no és possible que, com a resultat de l'eliminació de totes les vibracions d'animals que formen la nostra dieta, no només puguem descobrir el camí cap a una construcció de les cèl·lules molt saludable, sinó que també obtinguem com a regal un grau desconegut d'intuïció i consciència psíquica? A common criticism is that the time is not yet ripe for our reform. Can time ever be ripe for any reform unless it is ripened by human determination? Did Wilberforce wait for the “ripening” of time before he commenced his fight against slavery? Did Edwin Chadwick, Lord Shaftesbury, and Charles Kingsley wait for such a non-existent moment before trying to convince the great dead weight of public opinion that clean water and bathrooms would be an improvement? If they had declared their intention to poison everybody the opposition they met could hardly have been greater. There is an obvious danger in leaving the fulfilment of our ideals to posterity, for posterity may not have our ideals. Evolution can be retrogressive, indeed there seems always to be a strong gravitation the wrong way unless existing standards are guarded and new visions honoured. For these reason we have formed our Group, the first of its kind, we believe, in this or any other country. Una crítica comuna és que el moment no és madur per a assumir la nostra causa. Quan és madur per a qualsevol reforma si no es per determinació humana? Sabé Wilberforce esperar a la "maduració" del temps abans de començar la seua lluita contra l'esclavitud? Saberen Edwin Chadwick, Lord Shaftesbury, i Charles Kingsley esperar eixe moment inexistent abans de tractar de convèncer al gran pes mort de l'opinió pública que l'aigua neta i el bany serien una millora? Si hagueren declarat que tenien la intenció d’enverinar la gent, l’oposició que afrontaren difícilment hauria estat major. Hi ha un evident perill en deixar el compliment dels nostres ideals a la posteritat, perquè la posteritat pot no tindre els nostres ideals. L'evolució pot ser retrògrada; de fet, sempre sembla atreta per una forta gravitació en sentit contrari al progrés, a menys que les normes existents siguen vigilades i honrades amb noves visions. Per aquestes raons hem format el nostre grup, el primer del seu tipus, segons el nostre parer, en aquesta o en qualsevol altre país. Organisation of the group. Our 25 Organització del grup. Els nostres 25 Members are scattered far and wide, therefore membres es troben dispersos al llarg i ample del ADNV per un llenguatge inclusiu: “… and we believe the spiritual destiny of man is such that in time he will view with abhorrence the idea that men once fed on the products on animals’ bodies. Even though the scientific evidence may be lacking, we shrewdly suspect that the great impediment to man’s moral development may be that he is a parasite of lower forms of animal life. 1

a Committee is not possible. In the absence of other volunteers I have undertaken the duties of Hon. Secretary, Hon. Treasurer and Hon. Auditor, and if this undemocratic Constitution offends, I am intentionally or accidentally, to embezzle the Group’s funds from subscriptions of a shilling a year! país i, per tant, el comitè no és possible. En absència d'altres persones voluntàries, he dut a terme els deures de Honorable Secretari, Honorable Tresorer i Honorable Auditor, i si aquesta Constitució antidemocràtica ofèn, puc malversar intencional o accidentalment el fons del grup, de les subscripcions d'un xíling l'any! The work of the Group at first will be confined to the propaganda contained in the Bulletin. Very great interest has recently been aroused by our arguments, and it seems certain that the Bulletin well be widely read. Many orders for the first 4 quarterly issues have already been received, and more will come when we advertise. Mr. J. W. Robertson Scott, Editor of The Countryman, has written to us Al principi, la tasca del grup es limita a la propaganda continguda en el butlletí. Recentment, s’ha despertat un gran interès pels nostres arguments, i sembla ben segur que el butlletí serà àmpliament llegit. Ja s’han rebut moltes ordres pels primers 4 números trimestrals, i vindran més quan fem publicitat. El senyor J. W. Robertson Scott, editor de The Countryman, ha escrit per a nosaltres: –“I should be glad to hear what success you have in collecting non-dairy produce consumers. I have always felt that from agricultural point of view the vegetarian occupies an illogical position, for just as eggs cannot be produced without killing cockerels, dairy produce cannot be economically got without the co-operation of the butcher”. "Hauria d'estar content de saber que té èxit en l’organització de les persones consumidores de productes no lactis. Sempre he sentit que, des del punt de vista agrícola, la persona vegetariana ocupa una posició il·lògica, perquè així com els ous no es poden produir sense matar pollastres, els lactis no es poden aconseguir econòmicament sense la col·laboració de la carnisseria”. The clarity by which vegetarians generally are seeing this issue is well represented by the result of a recent debate arranged by the Croydon Vegetarian Society, when the motion was carried almost unanimously “That vegetarians should aim at eliminating all dairy produce”. If we remember rightly the voting was 30 to 2. La claredat amb la que la gent vegetariana està veient aquest tema està ben representada amb el resultat d'un debat recent organitzat per la Societat Vegetariana Croydon, quan fou aprovada gairebé per unanimitat la següent moció: "que la gent vegetariana ha d'apuntar a eliminar tots els productes lactis". Si recorde bé, la votació va ser de 30 a 2. Our members are pronounced individualists, not easily scared by criticism, and filled with the spirit of pioneers, and one feels they will never allow their magazine to degenerate into a purely secretarial production. All are invited to subscribe something periodically to make the magazine interesting, useful, and thought provoking. Could we have a series of articles (of about 500 words) on “My spiritual Philosophy”? Articles, letters, recipes, diet charts, health records, press cuttings, gardening hints, advice on baby cultures, advertisements (free to Members), all well be welcome. Letters of criticism from those who disagree with us will also published. This is real pioneer work, and if we cooperate fully we shall certainly see an advancement in humanitarian practice, and perhaps we shall reveal some otherwise inaccessible dietetic truths. Let us remember how very much of modern dietetic research is fostered by vested interests and performed in vivisection laboratories, and that incidentally we are still without much data concerning the merits of Les nostres persones membres es pronuncien individualment, no s'espanten fàcilment per la crítica i estan plenes de l'esperit de les pioneres, i un sent que mai permetran que la seua revista degenere en una producció merament de secretaria. Tots i totes estan convidats i convidades a subscriure periòdicament alguna cosa interessant, útil i estimulant per a la revista. Podríem tindre una sèrie d'articles (al voltant de 500 paraules) sobre "La meva filosofia espiritual"? Articles, cartes, receptes, dietes alimentàries, informació sobre salut, retalls de premsa, consells de jardineria, assessorament sobre les cultures de la primera infància, anuncis (gratuïts per les persones membres), tots seran benvinguts. Les cartes amb crítiques per part d'aquelles que no estan d'acord amb nosaltres també seran publicades. Aquest és un treball pioner real i, si cooperem plenament, sens dubte veurem un avanç de la pràctica humanitària, i potser anem a revelar algunes veritats dietètiques que d'altra manera serien inaccessibles. Recordem com, en gran mesura, la investigació dietètica moderna està impulsada

diets free from animal food. We know that domesticated animals to-day are almost universally diseased, therefore so long as 99’9999% of the population consume the products of these diseased bodies, how are we to measure the mischief such foods may be doing? A hundred people living strictly on a “live” non-animal diet for a few years would furnish data of inestimable value. Government grants have been made for much less useful social work. per interessos creats i desenvolupats en laboratoris de vivisecció i que, precisament, encara tenim poques dades sobre els mèrits de les dietes lliures d'aliment animal. Sabem que, hui en dia, gairebé tots els animals domesticats estan malalts i, per tant, sempre que 99'9999% de la població consumeix els productes d'aquests cossos malalts, com podem mesurar el dany que aquest tipus d'aliments pot estar fent? Un centenar de persones que viuen durant anys una “vida” amb una dieta estrictament no animal subministrarien dades de valor inestimable. S’han fet subvencions oficials per a treballs molt menys útils socialment. Wanted a name. We should all consider carefully what our Group, and our magazine, and ourselves, shall be called. “Non-dairy” has become established as a generally understood colloquialism, but like “non-lacto” it is too negative. Moreover it does not that we are opposed to the use of eggs as food. We need a name that suggests what we DO eat. And if possible one that conveys the idea that even with all animal foods taboo, Nature still offers us a bewildering assortment from which to choose. “Vegetarian” and “Fruitarian” are already associated with societies that allow the “fruits” (!) of cows and fowls, therefore it seems we must make a new and appropriate word. As this first issue of our periodical had to be named, I have used the title “The Vegan News”. Should we adopt this, our diet will soon become known as a VEGAN diet, and we should aspired to the rank of VEGANS. Members’ suggestions well be welcomed. The virtue of having a short title is best known to those of us who, as secretaries of vegetarian societies have to type or write the word vegetarian thousands of time a year! Volíem un nom. Tots i totes hem de considerar acuradament com serem nomenats nosaltres, el nostre grup i la nostra revista. "Persones no làcties" s'ha consolidat com a expressió col·loquial, generalitzada i entenedora, però, de la mateixa manera que "no-lacto", és molt negatiu. A més, no inclou que s'oposem a la utilització dels ous com a aliment. Necessitem un nom que suggerisca ALLÒ QUE MENGEM, i si és possible que transmeta la idea que malgrat tots els tabus dels aliments d'origen animal, la naturalesa encara ens ofereix una varietat desconcertant entre els quals triar. Persona "vegetariana" i "frugívora" ja estan associats amb les societats que permeten els "fruïts" (!) De vaques i gallines, i per la qual cosa sembla que hem de fer una paraula nova i adequada. En aquest primer número, el nostre diari havia de tindre un nom i he fet servir el títol "The News Vegan". Si adoptem aquest nom, la nostra dieta aviat serà coneguda com a dieta VEGANA, i hem d'aspirar a la categoria de persones VEGANES. Els suggeriments de les persones membres seran d'agrair. La virtut de tindre un títol curt és la més coneguda per aquelles persones que, com secretàries de les societats vegetarianes, han de mecanografiar o escriure la paraula “vegetarià, vegetariana” milers de vegades a l’any! Our relations with the lacto-vegetarians. The object of our Group is to state a case for a reform that we think is moral, safe and logical. In doing so we shall, of course, say strongly why we condemn the use of dairy produce and eggs. In return we shall expect to be criticised. It will be not concern of ours if we fail to convert others, but we do think, it should concern THEM if, deep in their hearts, they know we are right. In any case, there need there be no animosity between ourselves and the “lactos”. We all accept that lactovegetarianism has a well appointed place in dietary evolution, and for this reason several of us spend a great deal of our time working for Les nostres relacions amb les persones lacto-vegetarianes. L'objectiu del nostre grup és establir un cas per a una reforma que creiem que és moral, segura i lògica. D'aquesta manera podrem, per descomptat, dir per què condemnem enèrgicament l'ús dels productes lactis i els ous. Esperem crítiques a canvi. Ens hem de preocupar si no tenim capacitat de convèncer altres persones, però també crec que serà una preocupació d’ELLES I ELLS que, en el fons dels seus cors, saben que tenim raó. En qualsevol cas, cal que no hi haja animositat entre nosaltres i la gent "lacto". Tots i totes acceptem que el lacto-vegetarianisme té una bon lloc en l'evolució dietètica, i per això molts i moltes de

the lacto-vegetarian cause. During recent years the two national vegetarian societies have devoted much spaces in their magazines to this question of the use of dairy produce, and we have every reason to believe they will attach importance to our work and occasionally report on it. nosaltres hem dedicat una gran part del nostre temps a treballar per la causa lacto-vegetariana. Durant els últims anys, les dues societats vegetarianes nacionals han dedicat molt espai de les seues revistes a aquesta qüestió de la utilització de productes lactis, i tenim totes les raons per creure que donaran importància al nostre treball i que de tant en tant n’informaran. (Before forming the Group, the suggestion was made to The Vegetarian Society that such a Section be formed as part to the society. The suggestion was considered sympathetically by the Committee, who decided that the full energies of the Society must continue to be applied to the task of abolishing flesh-eating, and that any such Group would, therefore be freer to act as an independent body). (Abans que es formara, el grup proposà a la Vegetarian Society que es constituira com a secció de la societat. El suggeriment va ser considerat amb simpatia pel Comitè, que decidí que totes les energies de la institució s’han de seguir aplicant a la tasca d'abolir el consum de carn, i que qualsevol grup d’aquestes característiques, per tant, és més lliure per a actuar com a organisme independent). The need to prove that it is possible to thrive without dairy produce is, of course, far too important for any lacto-vegetarian to ignore. To resign oneself to lacto-vegetarianism as a satisfactory solution to de diet problem is to accept a sequence of horrible farmyard and slaughter-house incidents as a part of an inevitable Divine Plan. Need it be added that it would imply too accepting the spectacle of a grown person attached to the udder of a cow as a dignified and rational intention on the part of Nature!2 La necessitat de demostrar que és possible prosperar sense productes lactis és, per descomptat, massa important per a que qualsevol persona lacto-vegetariana ho ignore. Resignar-se al lacto-vegetarianisme com a solució satisfactòria al problema de la dieta és acceptar l’horrible seqüència de la granja i l’escorxador com a part d'un Pla Diví inevitable. Cal afegir que això també implicaria acceptar l'espectacle d'una persona adulta unida a la mamella d'una vaca com una intenció digna i racional per part de la Naturalesa! Without making any claims to selfrighteousness, we feel in a strong position to criticise lacto-vegetarianism, because the worst we can say will be but a repetition of criticism we have already levelled against ourselves. Therefore we shall express the Truth as we see it and feel it, and thought our friends the lactovegetarians may reject our ideas if they wish, we hope they will not reject US for stating them. Sense fer cap crida al fariseisme, ens sentim en una posició forta per criticar el lactovegetarianisme, perquè el pitjor que podem dir no serà més que una repetició de les crítiques que ja ens hem fet nosaltres mateixos i mateixes. Per tant, expressarem la veritat tal com la veiem i sentim, i pensem que les nostres amigues, les persones lacto-vegetarianes, poden rebutjar les nostres idees si ho desitgen, però esperem que ningú ENS rebutge per indicació d’elles i ells. Concerning ourselves. So far as we are aware, every Member of our Group has discarded the use of dairy produce for humanitarian reasons. We are not by any means ignorant of orthodox dietetic theories, and in exercising our moral conviction we find we must refute some of these theories. We do so without fear because we feel that a moral philosophy combined with a dash of common sense is a more rational guide than theories hatched in vivisection laboratories. We will not accept that adequate nutrition need violate conscience. We question very strongly whether those dieteticians who laud the praises of Pel que fa a nosaltres. Pel que sabem, tots els membres del nostre grup han descartat l'ús de productes lactis per raons humanitàries. No ignorem de cap manera les teories dietètiques ortodoxes, i en l'exercici de la nostra convicció moral trobem que hem de refutar algunes d'aquestes teories. Ho fem sense por perquè sentim que una filosofia moral combinada amb una mica de sentit comú és una guia més racional que les teories nascudes en els laboratoris de vivisecció. No acceptarem que una nutrició adequada necessita violar la consciència. Ens preguntem molt seriosament si aquestes persones dietistes que lloen les virtuts ADNV per un llenguatge inclusiu: “Need it be added that it would imply too accepting the spectacle of a grown man attached to the udder of a cow as a dignified and rational intention on the part of Nature!” 2

animal proteins have ever tried a living on a sensible diet free from such proteins, and if they have not we fail to see how they can pass useful judgement. We KNOW that human’s anatomy is unquestionably frugivorous3. We know that milk drinking by adults is an absurdity never intended by Nature. We KNOW that we are at least as well without dairy produce as we were with it. We KNOW that 40% at least of cows are now tubercular. We KNOW that pasteurisation enables the milk retailers to sell milk several days old. We KNOW what happens to those who feed on the “nourishing first-class proteins” recommended by orthodox dieticians -they nearly all die of malignant and filthy diseases. Heaven help us if our diet fails us to anything like the same degree! Apart from saying that we are “Quite well, thanks”, we consider the time perhaps premature to make any great claims for the physiological superiority of our diet. Humbly, your Secretary is able to state that he can now cycle 23o miles in a day, whereas years ago when he stoked himself with milk and eggs he was ready for Bed and Breakfast after doing half that distance. He can also dig his allotments for ten hours a day without feeling any different next morning, but we must be careful in making claims lest the world hears of us and expects to meet eight foot rosy cheeked muscular monsters who are immune to all ills of the flesh. We may be sure that should anything so much as a pimple ever appear to marr the beauty of our physical form, it will be entirely due in the eyes of the world to our own silly fault for not eating “proper food”. Against such a pimple the great plagues of diseases now ravaging nearly all members of civilised society (who live on “proper food”) will pass unnoticed. It is as well that we give ourselves to meet our critics! In our more reflective moments we cannot help thinking that there are greater risks in life than living on clean salads, fruits, nuts, and whole cereals. We can hardly wish to be classed as moral giants because we choose to live on a diet so obviously favouring self preservation. de proteïnes animals ha provat alguna vegada a la vida una dieta equilibrada lliure d'aquestes proteïnes, i si no ho han fet no tenim capacitat de veure com es pot fer un judici d’utilitat. Nosaltres SABEM que l'anatomia de l’ésser humà és, sens dubte, frugívora. SABEM que el consum de llet per part de persones adultes és un absurd que mai ha estat la intenció de la Natura. SABEM que podem estar sense productes lactis almenys tan bé com si els tenim. SABEM que, ara, almenys el 40% de les vaques són tuberculoses. SABEM que la pasteurització permet la gent minorista de vendre llet de fa dies. SABEM el que li passa a la gent que s'alimenta de les "nutritives proteïnes de primera classe", recomanades per persones nutricionistes ortodoxes –que gairebé tota mor de malignes i fastigoses malalties. Que el cel ens ajude si la nostra dieta ens falla amb quelcom semblant a això! A part de dir que estem "bastant bé, gràcies", considerem que potser és un moment prematur per a fer qualsevol gran proclama de la superioritat fisiològica de la nostra dieta. Humilment, el vostre secretari és capaç d'afirmar que ara pot fer 230 milles de bicicleta en un dia, mentre que anys enrere, quan s’alimentava amb llet i ous, estava llest per a un Bed and Breakfast4 després de fer la meitat d'aquesta distància. També pot fer les seues assignacions durant deu hores al dia sense sentir cap diferència al matí següent. Però hem d’anar amb compte quan fem una proclamació perquè el món, quan sàpiga de nosaltres, no espere trobarse amb musculosos monstres de huit peus5 i rosades galtes que són immunes a totes les malalties de la carn. Podem tindre la seguretat que si alguna cosa de la mida d’un gra mai semblara alterar la nostra bellesa física, als ulls del món seria culpa nostra perquè, estúpidament, no ens alimentem amb "menjar adequat". Per contra si, ara, el gra devasta amb grans plagues gairebé tots els membres de la societat civilitzada (que viuen amb una "alimentació adequada"), passarà desapercebut. És així que ens donem a conèixer a la gent que ens crítica! En els nostres moments més reflexius, no podem deixar de pensar que hi ha grans riscos en la vida que viuen a les amanides netes, les fruites, els fruïts secs i cereals integrals. Difícilment podem desitjar ens classifiquen com a gegants i gegantes morals perquè triem una dieta que, òbviament, afavoreix la nostra ADNV per un llenguatge inclusiu: “We KNOW that man’s anatomy is unquestionably frugivorous”. Casa rural que ofereix llit i desdejuni. 5 Un peu són 29’57cm. El monstre és d’uns 2’5m. 3 4

preservació. Believing that some Members may wish to correspond with each other, we propose to publish in our next issue their names and addresses. Any Member preferring not to be included in the list should let me know. Amb el convenciment que algunes persones membres es podrien escriure amb altres, ens proposem publicar al proper número els seus noms i adreces. Qualsevol persona membre que preferisca no ser inclosa en la llista m’ho hauria de fer saber. We hear that a pamphlet opposing the use of milk was written 40 years ago by a Harley Street specialist. Docs any Member happen to know anything of this publication? Hem sentit parlar d’un pamflet que s'oposa a la utilització de la llet, que fou escrit fa 40 anys per un especialista de Harley Street. Per casualitat, alguna persona membre sap alguna cosa d'aquesta publicació? Concerning those not yet with us. We agree that to eliminate all dairy produce creates personal difficulties which vary in magnitude from one individual to another. We agree also that the present is not the easiest time to make such a change, but we think that in laying the foundations of our Movement now, many will soon join us as one of their “Peace Aims”. We know that there is particular unrest in the minds of vegetarians generally concerning the use of rennet in cheese making, and as this appears to be the most glaring inconsistency of lacto-vegetarianism, we suggest that others do as we did and eliminate cheese first. Our friend and fellow member Dugald Semple tells us he has never tasted cheese, therefore it cannot be considered as an essential “binding agent” for body soul! The following passages from the editorial of the current issue of “The Vegetarian News” does not, we think, allow of much argument “Most vegetarians are doubtless aware that the use of calve’s rennet in the production of cheese has always presented a problem to anyone of humane principles, necessitating as it does the killing of calves to obtain the rennet. In the supposed absence of any purely vegetarian substitute for rennet some vegetarians abstain altogether from the use of cheese, except for the simple cottage varieties, while probably the majority of vegetarians take their ration of ordinary cheese and try to forget the incidence of the calve’s rennet in its making”. Should moralists dissipate their energies trying to forget such things? Pel que fa a qui no està encara amb nosaltres. Estem d'acord que eliminar tots els productes lactis crea dificultats personals que varien de magnitud d'un individu a un altre. També estem d'acord que aquest no és el moment més fàcil per a fer aquest canvi, però creiem que hem d’establir ara les bases del nostre moviment i que, aviat, moltes persones s'unisquen a ell com a un dels seus "objectius de pau". Sabem que hi ha molta preocupació de les persones vegetarianes pel que fa a l'ús de quall en la fabricació de formatge i, com aquesta sembla la més flagrant incoherència del lactovegetarianisme, suggerim que altres persones facen com nosaltres i eliminen primer el formatge. El nostre amic i company, el membre Dugald Semple, ens diu que ell mai ha provat el formatge i que, per tant, no pot ser considerat com un "agent vinculant" essencial per l'ànima del cos! Els següents passatges de l'editorial del darrer número de "The Vegetarian News", creiem, no permetran molta discussió sobre que "la majoria de les persones vegetarianes són, sens dubte, conscients que l'ús del quall de vedell per a la producció de formatge sempre ha presentat un problema amb els principis humans, ja que exigeix la matança de vedells per a obtenir el quall. Amb la suposada absència de qualsevol substitut purament vegetarià pel quall, algunes persones vegetarianes s’abstenen completament de l'ús de formatge a excepció de les varietats artesanes simples, mentre que, probablement, la majoria pren la seua ració de formatge comú i intenta oblidar la incidència de quall de vedell en la seua elaboració". Haurien els i les moralistes de dissipar les seues energies intentant oblidar aquestes coses? During the war eggs have all but vanished, and they can radily be dispensed with for good without any sense of loss if one dwells on the fact that they are for the most part nothing more than reconstituted grubs and beetles! The elimination of milk undoundtedly presents the greatest difficulty. Nut milk is a good Durant la guerra els ous desaparegueren, en podem prescindir fàcilment per sempre sense cap sentit de pèrdua si ens aturem en el fet que són, per a la majoria, només que cucs i escarabats reconstituïts! L'eliminació de la llet presenta major dificultat. Llet de nou és un bon substitutiu, però no va bé en el te (per tant, talleu

substitute, but it does not go well in tea (therefore cut out the tea and add yet another ten years to your life!). el te i afegiu encara deu anys a la vostra vida!). Those of us who have lived for long periods without dairy produce are able to give the assurance that we remain well and strong; that we enjoy our food as much as ever, and that once the new diet has been arranged the sight and small of dairy produce is soon forgotten. Aquells i aquelles de nosaltres que hem viscut durant llargs períodes sense productes lactis podem oferir la seguretat que ens mantenim bé i amb fortalesa, que gaudim del nostre menjar tant com sempre, i que una vegada que amb la nova dieta s’ha visualitzat el xicotet pes dels productes lactis, s'obliden aviat. “The incidence of disease of one kind and another continues to be a great limiting factor in milk production, besides involving loss to the farmer. Tuberculosis is one of the most intractable sources of trouble, so much so that a speaker at the Farmers’ Club recently said we had made no progress in the last 40 years”. "La incidència de malalties d'un o altre tipus segueix sent un gran factor limitant en la producció de llet i, a més, implica pèrdues per la persona agricultora. La tuberculosi és una de les fonts d'angoixa més complicades, fins al punt que, recentment, l’speaker del Club de Pagesia va dir que no s’havia fet cap progrés als últims 40 anys ". The Agricultural Correspondent, Yorkshire Post”, 18.11.1944 “The “Give me a drink of whisky, I’m thirsty”. “You should drink milk – milk makes blood”. “But I’m not blood-thirsty”. Corresponsal d'agricultura, Post", 18.11.1944. d’"El Yorkshire "Dona’m un glop de whisky, tinc set". "Vostè ha de beure llet” “La llet està feta que la sang, i no tinc set de sang". Donald Watson. 57 Evesham Road, Leicester. Donald Watson. 57 Evesham Road, Leicester. 24 November 24 th, de novembre 1944. THE VEGAN NEWS. Magazine trimestral de la gente vegetariana no láctea. Precio 2 peniques (Envío postal 3 peniques). Suscripción anual 1 £. N º 1. Noviembre 1944. Los recientes artículos y cartas en The Vegetarian Messenger sobre la cuestión de la utilización de los productos lácteos han revelado una clara evidencia que demuestra que la producción de estos alimentos requiere mucha explotación cruel y la masacre de vida altamente sensible. La excusa que no es necesario matar para obtener productos lácteos es insostenible por quien tiene conocimiento de los métodos de cría de ganado y de la competencia que incluso las personas agricultoras humanitarias deben afrontar si quieren permanecer en el negocio. Durante años, muchas y muchos de ustedes, como personas lacto-vegetarianas, asumieron que los productos de la industria de la carne y los lácteos estaban relacionados y que, de alguna manera, estas industrias eran subsidiarias una de la otra. Aceptaron, pues, que el caso de dejar de usar estos alimentos por razones éticas estaba excepcionalmente claro y esperaron que, tarde o temprano, llegara la crisis de conciencia que nos hiciera libres. Nos ha llegado esta libertad. Después de haber seguido una dieta libre de alimentos de origen animal, por períodos que van desde un par de semanas en algunos casos a muchos años en los demás, creemos que nuestras ideas y experiencias están lo suficientemente maduras para ser transmitidas. La crueldad indiscutible asociada a la producción de lácteos ha dejado claro que el lacto-vegetarianismo no es más que un refugio a medio camino entre la alimentación cárnica y la verdaderamente humana, la dieta civilizada, y creemos que, por tanto, mientras dure nuestra vida en la tierra, se debe tratar de evolucionar lo suficiente como para hacer el "viaje completo". Podemos ver muy claramente que nuestra civilización actual se basa en la explotación de los animales, así como la civilización pasada se construyó sobre la explotación de las personas esclavas, y creemos que el destino espiritual de los seres humanos es tal que, con el tiempo, verán

con horror la idea de que hubo humanos que una vez se alimentaron de los cuerpos de los animales. Aunque la evidencia científica puede carecer, sospechamos que el gran impedimento para el desarrollo moral de la humanidad puede ser que es parásita de las formas inferiores de vida animal. La investigación de las propiedades no materiales de los alimentos (vibracionales) no ha hecho más que empezar, y no es probable que los métodos usuales de investigación materialista le puedan ayudar mucho. Pero, ¿no es posible que, como resultado de la eliminación de todas las vibraciones de animales que forman nuestra dieta, no sólo podamos descubrir el camino hacia una construcción de las células muy saludable, sino que también obtengamos como regalo un grado desconocido de intuición y conciencia psíquica? Una crítica común es que el momento no está maduro para asumir nuestra causa. Cuando está maduro para cualquier reforma si no es por determinación humana? Supo Wilberforce esperar a la "maduración" del tiempo antes de comenzar su lucha contra la esclavitud? Supieron Edwin Chadwick, Lord Shaftesbury y Charles Kingsley esperar ese momento inexistente antes de tratar de convencer al gran peso muerto de la opinión pública que el agua limpia y el baño serían una mejora? Si hubieran declarado que tenían la intención de envenenar a la gente, la oposición que afrontaron difícilmente habría sido mayor. Hay un evidente peligro en dejar el cumplimiento de nuestros ideales a la posteridad, porque la posteridad puede no tener nuestros ideales. La evolución puede ser retrógrada, de hecho, siempre parece atraída por una fuerte gravitación en sentido contrario al progreso, a menos que las normas existentes sean vigiladas y honradas con nuevas visiones. Por estas razones hemos formado nuestro grupo, el primero de su tipo, a nuestro juicio, en esta o en cualquier otro país. Organización del grupo. Nuestros 25 miembros se encuentran dispersos a lo largo y ancho del país y, por tanto, el comité no es posible. En ausencia de otras personas voluntarias, he llevado a cabo los deberes de Honorable Secretario, Honorable Tesorero y Honorable Auditor, y si esta Constitución antidemocrática ofende, puedo malversar intencional o accidentalmente el fondo del grupo, de las suscripciones de un chelín al año! Al principio, la tarea del grupo se limita a la propaganda contenida en el boletín. Recientemente, se ha despertado un gran interés por nuestros argumentos, y parece seguro que el boletín será ampliamente leído. Ya se han recibido muchas órdenes por los primeros 4 números trimestrales, y vendrán más cuando hagamos publicidad. El señor J. W. Robertson Scott, editor de The Countryman, ha escrito para nosotros: "Debería estar contento de saber que tiene éxito en la organización de las personas consumidoras de productos no lácteos. Siempre he sentido que, desde el punto de vista agrícola, la persona vegetariana ocupa una posición ilógica, porque así como los huevos no se pueden producir sin matar pollos, los lácteos no se pueden conseguir económicamente sin la colaboración de la carnicería". La claridad con la que la gente vegetariana está viendo este tema está bien representada con el resultado de un debate reciente organizado por la Sociedad Vegetariana Croydon, cuando fue aprobada casi por unanimidad la siguiente moción: "que la gente vegetariana debe apuntar a eliminar todos los productos lácteos ". Si recuerdo bien, la votación fue de 30 a 2. Nuestras personas miembras se pronuncian individualmente, no se asustan fácilmente por la crítica y están llenas del espíritu de las pioneras, y uno siente que nunca permitirán que su revista degenere en una producción meramente de secretaría. Todos y todas están invitados e invitadas a suscribir periódicamente algo interesante, útil y estimulante para la revista. Podríamos tener una serie de artículos (alrededor de 500 palabras) sobre "Mi filosofía espiritual"? Artículos, cartas, recetas, dietas alimenticias, información sobre salud, recortes de prensa, consejos de jardinería, asesoramiento sobre las culturas de la primera infancia, anuncios (gratuitos para las miembras), todos serán bienvenidos. Las cartas con críticas por parte de aquellas que no están de acuerdo con nosotros también serán publicadas. Este es un trabajo pionero real y, si cooperamos plenamente, sin duda veremos un avance de la práctica humanitaria, y quizás vamos a revelar algunas verdades dietéticas que de otra manera serían inaccesibles. Recordemos cómo, en gran medida, la investigación dietética moderna está impulsada por intereses creados y desarrollados en laboratorios de vivisección y que, precisamente, todavía tenemos pocos datos sobre los méritos de las dietas libres de alimento animal. Sabemos que, hoy en día, casi todos los animales domesticados están enfermos y, por tanto, siempre que 99'9999% de la población consume los

productos de estos cuerpos enfermos, ¿como podemos medir el daño que este tipo de alimentos puede estar haciendo? Un centenar de personas que viven durante años una "vida" con una dieta estrictamente no animal suministrarían datos de valor inestimable. Se han hecho subvenciones oficiales para trabajos mucho menos útiles socialmente. Queríamos un nombre. Todos y todas debemos considerar cuidadosamente cómo seremos nombrados y nombradas, nuestro grupo y nuestra revista. "Personas no lácteas" se ha consolidado como expresión coloquial, generalizada y comprensible. Sin embargo, del mismo modo que "nolacto", es muy negativo. Además, no incluye que nos oponemos a la utilización de los huevos como alimento. Necesitamos un nombre que sugiera LO QUE COMEMOS, y si es posible que transmita la idea de que a pesar de todos los tabúes de los alimentos de origen animal, la naturaleza todavía nos ofrece una variedad desconcertante entre los que elegir. Persona "vegetariana" y "frugívora" ya están asociados con las sociedades que permiten los "frutos" (!) De vacas y gallinas, y por lo que parece que tenemos que hacer una palabra nueva y adecuada. En este primer número, nuestro diario debía tener un nombre y he usado el título "The News Vegan". Si adoptamos este nombre, nuestra dieta pronto será conocida como dieta VEGANA, y debemos aspirar a la categoría de personas VEGANAS. Las sugerencias de las miembras serán de agradecer. La virtud de tener un título corto es la más conocida por aquellas personas que, como secretarias de las sociedades vegetarianas, deben mecanografiar o escribir la palabra "vegetariano, vegetariana" miles de veces al año! Nuestras relaciones con las personas lacto-vegetarianas. El objetivo de nuestro grupo es establecer un caso para una reforma que creemos que es moral, segura y lógica. De esta manera podremos, por supuesto, decir por qué condenamos enérgicamente el uso de los productos lácteos y los huevos. Esperamos críticas a cambio. Tenemos que preocuparnos si no tenemos capacidad de convencer a otras personas, pero también creo que será una preocupación de ELLAS Y ELLOS que, en el fondo de sus corazones, saben que tenemos razón. En cualquier caso, es necesario que no haya animosidad entre nuestra gente y las personas "lacto". Todos y todas aceptamos que el lacto-vegetarianismo tiene una buen lugar en la evolución dietética, y por eso muchos y muchas hemos dedicado una gran parte de nuestro tiempo a trabajar por la causa lacto-vegetariana. Durante los últimos años, las dos sociedades vegetarianas nacionales han dedicado mucho espacio de sus revistas a esta cuestión de la utilización de productos lácteos, y tenemos todas las razones para creer que darán importancia a nuestro trabajo y que de vez en cuando informarán. (Antes de que se formara, el grupo propuso a la Vegetarian Society que se constituirá como sección de la sociedad. La sugerencia fue considerada con simpatía por el Comité, que decidió que todas las energías de la institución debían seguirse aplicando a la tarea de abolir el consumo de carne, y que cualquier grupo de estas características, por lo tanto, es más libre para actuar como organismo independiente). La necesidad de demostrar que es posible prosperar sin productos lácteos es, por supuesto, demasiado importante para que cualquier persona lacto-vegetariana lo ignore. Resignarse al lactovegetarianismo como solución satisfactoria al problema de la dieta es aceptar la horrible secuencia de la granja y el matadero como parte de un Plan Divino inevitable. ¡Hay que añadir que esto también implicaría aceptar el espectáculo de una persona adulta unida a la ubre de una vaca como una intención digna y racional por parte de la Naturaleza! Sin hacer ninguna llamada al fariseísmo, nos sentimos en una posición fuerte para criticar el lactovegetarianismo, porque lo peor que podemos decir no será más que una repetición de las críticas que ya nos hemos hecho nosotros y nosotras. Por lo tanto, expresaremos la verdad tal como la vemos y sentimos, y pensamos que nuestras amigas, las personas lacto-vegetarianas, pueden rechazar nuestras ideas si lo desean, pero esperamos que nadie NOS rechace por indicación de ellas y ellos. En cuanto a nosotros y nosotras. Por lo que sabemos, todas las personas miembras de nuestro grupo han descartado el uso de productos lácteos por razones humanitarias. De ninguna manera ignoramos las teorías dietéticas ortodoxas, y en el ejercicio de nuestra convicción moral encontramos que debemos refutar algunas de estas teorías. L o hacemos sin miedo porque sentimos que una filosofía moral combinada con un poco de sentido común es una guía más racional que las teorías nacidas en los laboratorios de vivisección. No aceptamos que una nutrición adecuada necesita violar la conciencia. Nos preguntamos muy seriamente si estas personas

dietistas que alaban las virtudes de proteínas animales ha probado alguna vez en la vida una dieta equilibrada libre de estas proteínas, y si no lo han hecho no tenemos capacidad de ver cómo se puede hacer un juicio de utilidad. SABEMOS que la anatomía del ser humano es, sin duda, frugívora. SABEMOS que el consumo de leche por parte de personas adultas es un absurdo que nunca ha sido la intención de la Naturaleza. SABEMOS que podemos estar sin productos lácteos al menos tan bien como si los tenemos. SABEMOS que, ahora, al menos el 40% de las vacas son tuberculosas. SABEMOS que la pasteurización permite a la gente minorista vender leche de hace días. SABEMOS lo que le pasa a la gente que se alimenta de las "nutritivas proteínas de primera clase", recomendadas por personas nutricionistas ortodoxas -que casi todas mueren de malignas y asquerosas enfermedades. ¡Que el cielo nos ayude si nuestra dieta nos falla con algo parecido a esto! Aparte de decir que estamos "bastante bien, gracias", consideramos que quizás es un momento prematuro para hacer cualquier gran proclama de la superioridad fisiológica de nuestra dieta. Humildemente, su secretario es capaz de afirmar que ahora puede hacer 230 millas de bicicleta en un día, mientras que años atrás, cuando se alimentaba con leche y huevos, estaba listo para un Bed and Breakfast6 después de hacer la mitad de esta distancia. También puede hacer sus asignaciones durante diez horas al día sin sentir ninguna diferencia a la mañana siguiente. Pero debemos tener cuidado cuando hacemos una proclamación porque el mundo, cuando sepa de nosotros y nosotras, no espere encontrarse con musculosos monstruos de ocho pies7 y rosadas mejillas que son inmunes a todas las enfermedades de la carne. Podemos tener la seguridad de que si algo del tamaño de un grano nunca pareciera alterar nuestra belleza física, a los ojos del mundo sería culpa nuestra porque, estúpidamente, no nos alimentamos con "comida adecuada". Por el contrario si, ahora, el grano devasta con grandes plagas casi todos los miembros de la sociedad civilizada (que viven con una "alimentación adecuada"), pasará desapercibido. Es así que nos damos a conocer a la gente que nos crítica! En nuestros momentos más reflexivos, no podemos dejar de pensar que hay grandes riesgos en la vida que viven en las ensaladas limpias, las frutas, los frutos secos y cereales integrales. Difícilmente podemos desear que nos clasifiquen como gigantes morales porque elegimos una dieta que, obviamente, favorece nuestra preservación. Con el convencimiento de que algunas personas miembras se podrían escribir con otras, nos proponemos publicar el próximo número sus nombres y direcciones. Cualquier persona que prefiera no ser incluida en la lista me lo debería hacer saber. Hemos oído hablar de un panfleto que se opone a la utilización de la leche, que fue escrito hace 40 años por un especialista de Harley Street. Por casualidad, alguna persona miembra sabe algo de esta publicación? En cuanto a quien no está todavía con nosotros y nosotras. Estamos de acuerdo en que eliminar todos los productos lácteos crea dificultades personales que varían de magnitud de un individuo a otro. También estamos de acuerdo en que este no es el momento más fácil para hacer este cambio, pero creemos que debemos establecer ahora las bases de nuestro movimiento y que, pronto, muchas personas se unan a él como uno de sus "objetivos de paz". Sabemos que hay mucha preocupación de las personas vegetarianas respecto al uso de cuajo en la fabricación de queso y, como esta parece la más flagrante incoherencia del lacto-vegetarianismo, sugerimos que otras personas hagan como nosotros y eliminen primero el queso. Nuestro amigo y compañero, el miembro Dugald Semple, nos dice que él nunca ha probado el queso y que, por tanto, no puede ser considerado como un "agente vinculante" esencial para el alma del cuerpo! Los siguientes pasajes de la editorial del último número de "The Vegetarian News", creemos, no permitirán mucha discusión sobre que "la mayoría de las personas vegetarianas son, sin duda, conscientes de que el uso del cuajo de ternero para la producción de queso siempre ha presentado un problema con los principios humanos, ya que exige la matanza de terneros para obtener el cuajo. Con la supuesta ausencia de cualquier sustituto puramente vegetariano por cuajo, algunas personas vegetarianas se abstienen completamente del uso de queso con excepción de las variedades artesanas simples, mientras que, probablemente, la mayoría toma su ración de queso común e intenta olvidar la incidencia del cuajo de ternero en su elaboración". Habrían los y las moralistas de disipar sus energías intentando olvidar estas cosas? 6 7 Casa rural que ofrece cama i desayuno. Un pie son 29’57cm. El monstruo es de unos 2’5m.

Durante la guerra los huevos desaparecieron, podemos prescindir de ellos fácilmente, para siempre y sin ningún sentido de pérdida si nos detenemos en el hecho que son, para la mayoría, sólo son gusanos y escarabajos reconstituidos! La eliminación de la leche presenta mayor dificultad. La leche de nuez es un buen sustitutivo, pero no le va bien al té (por tanto, cortad el té y añadid aún diez años a la vida!). Aquellos y aquellas de nosotros que hemos vivido durante largos períodos sin productos lácteos podemos ofrecer la seguridad que nos mantenemos bien y con fortaleza, que disfrutamos de nuestra comida tanto como siempre, y que una vez que con la nueva dieta se ha visualizado el pequeño peso de los productos lácteos, se olvidan pronto. "La incidencia de enfermedades de uno u otro tipo sigue siendo un gran factor limitante en la producción de leche y, además, implica pérdidas para la persona agricultora. La tuberculosis es una de las fuentes de angustia más complicadas, hasta el punto que, recientemente, el speaker del Club de Granjeros y Granjeras dijo que no se había hecho ningún progreso en los últimos 40 años ". Corresponsal de agricultura, de "El Yorkshire Post", 18.11.1944. "Dame un trago de whisky, tengo sed". "Usted debe beber leche" "La leche está hecha de sangre, y no tengo sed de sangre". Donald Watson. 57 Evesham Road, Leicester. 24 de noviembre 1944.

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

The Vegan News. Nº1, novembre de 1944. - scribd.com

Capçelera original. Primer número de The Vegan News. Original en anglès i traducció al català. (Annex: traducció al castellà). THE VEGAN NEWS.
Read more

Animalisme CAT: 01/10/12

The Vegan News, nº1, novembre 1944. El novembre de 1944, encara faltaven 6 mesos per a la fi de la II Guerra Mundial.
Read more

GYM NEWS N°19 Novembre 1992 - Documents

GYM NEWS N°19 Novembre 1992; Download. of 10
Read more

Llet. | Animalisme CAT

Donald Watson. The Vegan News, nº1, novembre de 1944. Només hem de llegir un text molt senzill, fet per la indústria de la lle t [1].
Read more

In Costa Concordia gevonden resten zijn mogelijk van ...

... Rai News 24 en Mediaset Italia worden binnenkort via de Horizon Mediabox app als bèta versie ... Dat doet ze met de lancering van de Nº1, ...
Read more

La llei del mar. - scribd.com

La llei del mar El perill més temut per la gent del mar no és la mort a un naufragi.És pitjor sobreviure i restar a la deriva, a un bot o una bal...
Read more

Registration - Usenet.nl

Registration. 1 / 3 Yes, I want to learn about other offers via the newsletter. I can cancel it at any time. ...
Read more

AkdenizCell

Akdenizcell İletişim Çakmak caddesi çakmak plaza zemin kat no 63 - 64 Seyhan / ADANA 0322 363 04 41 0322 363 30 60 info@akdenizcell.com
Read more

Le più belle immagini dal mondo - Trip - Vacation - groupon

les populations à risques, Action contre Microwave Noncontact Motion Sensing Genette Gérard | pdf Raoul, Gobry Ivan | pdf Me faire ça à moi !, Pierre ...
Read more