The Sheep breeds of Karnataka

42 %
58 %
Information about The Sheep breeds of Karnataka
Entertainment

Published on November 7, 2008

Author: jayavetdoc

Source: authorstream.com

PÀ£ÁðlPÀzÀ PÀÄj vÀ½UÀ¼ÀÄ : PÀ£ÁðlPÀzÀ PÀÄj vÀ½UÀ¼ÀÄ qÁ.Dgï.dAiÀIJæà ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzÁå¥ÀPÀgÀÄ ¥À±ÀÄ ªÀĺÁ«zsÁå®AiÀÄ, ºÉ¨Áâ¼À,¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ Slide 2: §£ÀÆßgÀÄ qÉPÀ̤ ºÁ¸À£À §¼Áîj §£ÀÆßgÀÄ : §£ÀÆßgÀÄ vÀ½ PÀAqÀħgÀĪÀ f¯ÉèUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ §tÚ zÉúÀzÀ gÀZÀ£É ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàw ªÀiÁA¸ÀzÀ «µÉñÀvÉ PÀA§½ §£ÀÆßgÀÄ : §£ÀÆßgÀÄ F vÀ½AiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ£À ¸ÀARåUÀ¼À°è PÀAqÀħgÀĪÀ f¯ÉèUÀ¼ÀÄ EzÀÄ ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ ªÀļÀªÀ½î vÁ®ÆèPÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ §£ÀÆßgÀÄ ºÉÆç½AiÀÄ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ PÉ®ªÀÅ ¨sÁUÀUÀ¼À°è PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ. §£ÀÆßgÀÄ : §£ÀÆßgÀÄ ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÆ 2jAzÀ 10 PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁPÀÄvÁÛgÉ. §£ÀÆßgÀÄ : §£ÀÆßgÀÄ ªÀiÁ¸À®Ä ©½, ºÁ®Ä PÉ£É ªÉÄʧtÚ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÀwÛ£À ¨sÁUÀ PÀAzÀÄ §tÚªÀ£ÀÄß ºÀA¢gÀÄvÀÛªÉ §£ÀÆßgÀÄ : §£ÀÆßgÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ UÉqÀتÁVgÀÄvÀÛªÉ PÉÆÃqÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è ªÀÄÆUÀÄG©âPÉÆAqÀÄ JzÀÄÝ PÁtÄvÀÛzÉ. JzÉAiÀÄ ¨sÁUÀªÀÅ G©âPÉÆAqÀÄ CUÀ®ªÁVgÀÄvÀÛªÉ §£ÀÆßgÀÄ : §£ÀÆßgÀÄ 13-17 wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥ÁæAiÀÄPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ. 2 ªÀµÀðzÀ°è 3 ¨Áj ªÀÄj ºÁPÀÄvÀÛzÉ. DgÀÄ wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è 14-16 PÉ.f.vÀÆPÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¥ÀÆtðªÁV ¨É¼ÀzÀ PÀÄjUÀ¼ÀÄ 35-45PÉ.f.zÉúÀzÀ vÀÆPÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. §£ÀÆßgÀÄ : §£ÀÆßgÀÄ F vÀ½AiÀÄ ªÀiÁA¸À Cw GvÀÌøµÀÖªÁzÀÄzÀÄ. ªÀiÁA¸ÀzÀ J¼ÉUÀ¼À ªÀÄzÉå PÉƧÄâ vÀÄA©PÉÆArgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉìĹzÁUÀ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ ¸ÀĪÁ¸À£É ºÁUÀÄ ªÀiÁzsÀÄAiÀÄð §gÀÄvÀÛzÉ. w£Àß°PÉÌ vÀÄA§ gÀÄaAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁA¸ÀzÀ E¼ÀĪÀjAiÀÄÄ ±ÉÃPÀqÀ 40-45 §gÀÄvÀÛzÉ §£ÀÆßgÀÄ : §£ÀÆßgÀÄ GuÉÚAiÀÄ UÀÄtªÀÄlÖ GvÀÛªÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÀÆ ¸ÀܽÃAiÀĪÁV PÀA§½UÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀÄvÁÛgÉ. qÉPÀ̤ : qÉPÀ̤ ¸ÁPÁtÂPÉ §tÚ zÉúÀzÀ gÀZÀ£É ªÀiÁA¸ÀzÀ «µÉñÀvÉ PÀA§½ qÉPÀ̤ : qÉPÀ̤ ©eÁ¥ÀÄgÀ UÀÄ®âUÀð ¨É¼ÀUÁ« zÁgÀªÁqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdåzÀ°è F vÀ½AiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ£À ¸ÀARåUÀ¼À°è PÀAqÀħgÀĪÀ f¯ÉèUÀ¼ÀÄ qÉPÀ̤ : qÉPÀ̤ F vÀ½AiÀÄ ªÉÄÊ §tÚzÀ°è §ºÀ¼À ªÉÊ«zsÀåvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. PÀAzÀÄ, PÀ¥ÀÄà «Ä²ævÀ ©½ §tÚ ºÉZÁÑV PÀ¥ÀÄà ªÉÄÊ §tÚ ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ GzÀݪÁVgÀĪÀÅ¢®è. lUÀgÀÄUÀ¼À PÉÆA§ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄgÀĽAiÀiÁV ¸ÀÄwÛÛPÉÆÃqÀAvÉ ¨É¼É¢gÀÄvÀÛzÉ qÉPÀ̤ : qÉPÀ̤ ªÀiÁA¸ÀzÀ E¼ÀĪÀj ±ÉÃPÀqÀ 45-50% §gÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁA¸À CµÉÖãÀÄ gÀÄaPÀgÀªÀ®è. UÀAqÀÄ PÀÄj ºÁUÀÆ ªÀÄÄ¢ ªÀAiÀĹì£À ºÉtÄÚPÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁA¸ÀPÁÌV ªÀ¢ü¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. qÉPÀ̤ : qÉPÀ̤ F PÀÄjUÀ½AzÀ ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀ GuÉÚ §gÀÄvÀÛzÉ F GuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÀµÀðzÀ°è JgÀqÀĨÁj PÀvÀÛj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. GuÉÚAiÀÄE¼ÀĪÀj ªÀµÀð ¥Àæw 750 jAzÀ 1000UÁæA §gÀÄvÀÛzÉ. GuÉÚ¬ÄAzÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è GvÀÛªÀÄ ªÀÄlÖzÀ PÀA§½, ªÀÄ¥sÀègïvÀÄAqÁV ºÁUÀÄ vÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ºÁ¸À£À : ºÁ¸À£À §tÚ zÉúÀzÀ gÀZÀ£É ªÀiÁA¸ÀzÀ «µÉñÀvÉ PÀA§½ ºÁ¸À£À : ºÁ¸À£À FvÀ½AiÀÄÄ §£ÀÆßgÀÄ vÀ½¬ÄAzÀ ¸Àé®à ©ü£ÀߪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄʧtÚ UÁvÀæ ªÀÄvÀÄÛ DPÁgÀzÀ°è §£ÀÆßgÀÄ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆîÄvÀÛzÉ. FvÀ½AiÀÄ°è vÀ¯É ºÁUÀÄ PÉÆgÀ½£À ¨sÁUÀ PÀ¥ÀÄà E®èªÉ PÀAzÀÄ §tÚzÁÝVgÀÄvÀÛzÉ. PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¸Àé®à JvÀÛgÀªÁV PÁtÄvÀÛªÉ. ºÁ¸À£À : ºÁ¸À£À GuÉÚAiÀÄÄ vÀÄA§ MgÀlÄ. EzÀÄ ºÁ¸ÀĪÀ PÀA§½UÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À®Ä ¸ÀºÀ AiÉÆÃUÀåªÁzÀÄzÀ®è. ªÀiÁA¸À CµÀÄÖ gÀÄaPÀgÀªÁVgÀĪÀÅ¢®è ªÀiÁA¸ÀzÀ E¼ÀĪÀj ±ÉÃPÀqÀ 45 jAzÀ 48 §gÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄjUÀ¼ÀÄ ²ÃWÀæªÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. ¨É¼Áîj ªÀÄvÀÄÛ avÀæzÀÄUÀð eÁw : ¨É¼Áîj ªÀÄvÀÄÛ avÀæzÀÄUÀð eÁw §tÚ zÉúÀzÀ gÀZÀ£É ªÀiÁA¸ÀzÀ «µÉñÀvÉ PÀA§½ ¨É¼Áîj ªÀÄvÀÄÛ avÀæzÀÄUÀð eÁw : ¨É¼Áîj ªÀÄvÀÄÛ avÀæzÀÄUÀð eÁw F vÀ½UÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV avÀæzÀÄUÀð ºÁUÀÄ §¼Áîj f¯ÉèUÀ¼À°è PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. UÁvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÀnÖ£À°è ºÉZÁÑV rPÀ̤ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆîÄvÀÛªÉ. ªÉÄÊ §tÚ PÀ¥ÀÄà, §ÆzÀÄ §tÚ, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÄÃ¯É ©½AiÀÄ ªÀÄZÀÑUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. ¨É¼Áîj ªÀÄvÀÄÛ avÀæzÀÄUÀð eÁw : ¨É¼Áîj ªÀÄvÀÄÛ avÀæzÀÄUÀð eÁw PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ vÀÄA§ JvÀÛgÀªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÉÄÊ°UÀlÖ¯É DAiÀiÁ¸ÀªÀUÀzÀAvÉ DºÁgÀPÉÆøÀÌgÀ wgÀÄUÁqÀ§®èªÀÅ. lUÀgÀÄUÀ¼À°è PÉÆA§ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄgÀĽAiÀÄV ¸ÀÄwÛPÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. ªÀiÁA¸ÀzÀ E¼ÀĪÀj ±ÉÃPÀqÀ 40-45 EgÀÄvÀÛªÉ. ¨É¼Áîj ªÀÄvÀÄÛ avÀæzÀÄUÀð eÁw : ¨É¼Áîj ªÀÄvÀÄÛ avÀæzÀÄUÀð eÁw ¨É¼É¢gÀĪÀ lUÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÁ¸Àj 35 jAzÀ 45 PÉ.f vÀÆUÀÄvÀÛªÉ. ºÉtÄÚ PÀÄjUÀ¼ÀÄ 30-35 PÉ.f vÀÆUÀÄvÀÛªÉ. UÀAqÀÄ ªÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÀiÁ¸ÀzÀ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁA¸À ªÀÄvÀÄÛ ZÀªÀÄðPÉÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. GuÉÚAiÀÄÄ PÀrªÉÄ zÀeÉðAiÀÄzÀÄ, EzÀjAzÀ PÀA§½UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛgÉ.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Department of AH & VS, Karnataka : Elite Breeds of Karnataka

Important breed of Karnataka; Native track is Mysore, Mandya, Bangalore, Kolar, Tumkur, Hassan, Chitradurga; ... Bannur Sheep : Found in Malavalli and Bannur;
Read more

Breed Profiles - Central Sheep and Wool Research Institute ...

Bellary : Distributed in Bellary district of Karnataka. Sheep found to the north of the Tungabhadra River are called “Deccani” and those to the south ...
Read more

A Study on Kenguri as Mutton Breed of Sheep in Southern ...

A Study on Kenguri as Mutton Breed of Sheep in Southern Karnataka, India 1G.S ... Kenguri sheep breed from Koppal and Raichur districts of Northern ...
Read more

Breeds of Sheep & Goat — Vikaspedia

Indigenous and exotic breeds of sheep and goat, ... Vikaspedia A-A A+. Search Site ... It is distributed in Mandya district of Karnataka.
Read more

sheep and goat breeds of india - Food and Agriculture ...

Among the Indian sheep breeds, the most important in number and distribution are Marwari and Deccani. ... Andhra Pradesh and Karnataka.
Read more

Bengaluru Sheep & Goat Training & Consultancy

Breeds; Training; Consultancy; Knowledge ... entrepreneurs in procurement of land anywhere in Karnataka. Breeding: Sheep & goats are ... Sheep & Goat ...
Read more

Sheep Rearing Kannada BAIF Karnataka - YouTube

Sheep Rearing Kannada BAIF Karnataka ... Prakash Reddy about sheep farming ... BEAUTIFUL KARNATAKA ...
Read more

Sheep breeds - Livestock Production Management - Google Sites

Livestock Production Management. Search this site. Links. ... The country has about 40 breeds of sheep out of which 24 are distinct. ... Karnataka, Tamil ...
Read more

Karnataka Sheep & Wool Development Corporation Ltd.,

Karnataka sheep and wool development corporation is ... The quality and quantity of sheep products produced by the local breeds of sheep are inferior ...
Read more

Sheep Breeds | Modern Farming Methods

Sheep breeds are of three types according ... FROM WHERE I CAN GET ORIGINAL DORSET BREED IN INDIA OR IN KARNATAKA. ... Modern Farming Methods ...
Read more