Thành phố hcm

18 %
82 %
Information about Thành phố hcm
Books

Published on March 8, 2014

Author: zusiunhansiu

Source: slideshare.net

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020 (Trích Nghị quyết số 16 – NQ/TW, ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiêm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020) 1.Từ nay đến năm 2020 trên cơ sở vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ, Thành phố cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang kiên định, con đường xã hội chủ nghĩa, nỗ lực phấn đấu chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức giữ vững ổn định chính trị - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển Thành phố nhanh và bền vững với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung bình của cả nước, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm an ninh quốc phòng. Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu đóng góp ngày càng lớn với khu vực và cả nước; chính thức trở thành trung tâm lớn về kinh tế tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á; góp phần tích cực đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa vào năm 2020 2. Để thực hiện thằng lợi mục tiêu tổng quát nêu trên, cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây: 2.1 Khai thác tốt nhất tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tằng trưởng và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh; phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân thời kỳ 2011 – 2020 cao hơn 1,5 lần mức tăng trưởng bình quân của cả nước; GDP bình quân đầu người cuối năm 2020 đạt khoảng 8.500 USD -Thúc đẩy phát triển nhóm các ngành dịch vụ đạt chất lượng hiệu quả; trong đó tập trung nâng cao ti trọng câc ngành dịch vụ; thương mại quốc tế; tài chính, ngân hàng; dịch vụ cảng, kho bãi hậu cần hàng hải và xuất nhập khẩu vận tải đa phương thức; du lịch. Phát triển và quản lý tốt các loại thị trường hàng hóa; thị trường tài chính, thị trường bất động sản, thị trường khoa học – công nghệ; thị trường lao động… -Tập trung phát triển 4 ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng cao( cơ khí điện tử; công nghệ thông tin; hóa dược – cao su, chế biến tinh lương thực, thực phẩm). Lựa chọn một số công đoạn các sản phẩm có giá trị gia tăng cao trong các ngành khác để đầu tư, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch, tiết kiệm năng lượng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu cơ bản hoàn thành cuối năm 2015; phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả bền vững. - Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút đầu tư trong và ngoài nước, chú trọng thu hút các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch và bảo vệ môi trường. Các thành phần kinh tế cùng phát triển, cạnh tranh bình đẳng trước pháp luật nâng

cao vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, hiệu quả và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp; phât triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã; tiếp tục phát huy tốt sự chủ động liên kết, hợp tác phát triển ngày càng có hiệu quả với các tỉnh thành phố 2.2 Tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch, thiết kế đô thị, quản lý quy hoạch kiến trúc, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quản lý đô thị gắn với kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Đầu tư nâng cấp cải tạo chỉnh trang đô thị cũ. Bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích manh mẽ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư đặc biệt chú ý khai thác nguồn vốn từ nhà xưởng quyền sử dụng đất để góp phần tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Chủ động phối hợp với các bộ ngành Trung ương và các địa phương liên quan tập trung xây dựng hệ thống giao thông công cộng có sức trở lớn đường sắt đô thị, phát triển đường vành đai, đường trên cao, đường cao tốc, luồng tàu đường biển đường sông; các hệ thống cấp nước , thoát nước, chống ngập, xử lý chất thải, hạ tầng năng lượng, hạ tầng viễn thông…Đầu tư xây dựng hệ thống đê ven biển, công trình thủy lợi ven song Sài Gòn, hệ thống cống ngăn triều kiểm soát lũ, giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, kết nối với kết cấu hạ tầng các tỉnh lân cận và vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực tham gia bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó, hạn chế tác hại do biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 2.3. Nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương xã hội hóa, huy động nguồn lực phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học- công nghệ, y tế. văn hóa, thể dục – thể thao. Tiếp tục đầu tư đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển mạnh khoa học – công nghệ gắn với phát triền kinh tế tri thức, làm nền tảng thúc đẩy thành phố phát triển nhanh và bền vững. Tiếp tục củng có hoàn thiện mạng lưới y tế từ Thành phố đến cơ sở. Tập trung xây dựng phát triển khu y tế kĩ thuật cao, các trung tâm y tế chuyên sâu và một số bệnh viện tại các cừa ngõ Thành phố. Nâng cao chất lượng hoạt động bệnh viện quận huyện…Coi trọng phát triển y tế dự phòng, nâng cao tinh thần phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế. Giải quyết căn bản tình trạng quá tải các bệnh viện. Phát triển mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng, nâng cao thể chất của nhân dân; phát triển thể thao thành tích cao, nhất là các môn Thành phố có truyền thống và ưu thế. Phát triển nâng cao chất lượng và quản lý tốt các hoạt động văn hóa theo hướng văn minh, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị tinh thần mang nét đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, văn học – nghệ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân; từng bước giảm dần sự cách biệt về mức hưởng thụ văn hóa giữa đô thị và nông thôn xây dựng nếp sống văn hóa và văn minh đô thị. Thực hiện tốt các chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, rút ngắn khoảng cách nghèo giàu trong các tầng lớp nhân dân. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn tệ nạn xã hội, tội phạm; giảm tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự, an toàn cho nhân dân. 2.4. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong mọi

tình huống; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng nền tảng chính trị vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an ninh quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Xây dựng lực lượng quân đội , công an trong sạch vững mạnh toàn diện, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Triển khai có hiệu quả việc đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bất ngờ xảy ra. 2.5. Triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế văn hóa. Thực hiện tốt các nội dung hợp tác đã kí kết với địa phương các nước; chủ động ngăn ngừa tác động tiêu cực phát sinh trong quá trình hội nhập quốc tế. Tăng cường đổi mới hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam và thành phố để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và kiều bào tham gia xây dựng đất nước. 2.6. Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay “ đạt được sự chuyển biến rõ rệt trong đó tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cấp trên… Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố, xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch vững mạnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền gắn với xây dựng mô hình chính quyền đô thị, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực tốt và gắn bó mật thiết với nhân dân, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ xuất than từ công nhân, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH, LĨNH VỰC (09 ngành, lĩnh vực) (Trích Nghị quyết số 3/2013/NQ – HĐND, ban hành ngày 13/5/2013 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025) 1. Định hướng phát triển ngành dịch vụ - Phát triển dịch vụ mang tính đột phá trên cơ sở nâng cao chất lượng, hiệu quả các ngành dịch vụ và đầu tư phát triển một các sản phẩm dịch vụ; phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm dịch vụ của khu vực Đông Nam Á. -Tập trung phát triển 09 nhóm ngành dịch vụ cao cấp - Đẩy mạnh phát triên kết cấu hạ tầng dịch vụ hiện đại - Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khu vực dịch vụ giai đoạn 2011 – 2015 đạt từ 11,17% 12,07% năm, giai đoạn 2016 – 2020 đạt từ 10,17% - 11% năm, giai đoạn 2021 – 2025 đạt từ 8,55% - 9,37% năm. 2. Định hướng phát triển công nghiệp – xây dựng. -Phát triển công nghiệp – xây dựng thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào những ngành lĩnh vực, những công đoạn có hàm lượng giá trị gia tăng cao, phát triển 04 nhóm ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học – công nghệ và giá trị gia tăng cao -Tốc độ tăng trưởng GDP cua khu vực công nghiệp- xây dựng giai đoạn 2011 – 2015 đạt bình quân 8,7%/ năm, giai đoạn 2016 – 2020 đạt bình quân 8,7%/ năm và giai đoạn 2021 – 2025 đạt bình quân 8,5%/năm 3. Định hướng phát triển nông nghiệp – nông thôn. -Phát triển nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh theo hướng nông nghiệp đô thị. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP khu vực nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2015bình quân đạt 5% năm, giai đoạn -Đầu tư thỏa đáng, đáp ứng nhu cầu cho phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ -Củng cố và hoàn thiện cơ chế liên kết hợp tác giữa nhà nước – nhà khoa học – doanh nghiệp 2016 – 202 đạt 5% và giai đoạn 2021 – 2025 đạt 5%/năm. Phấn đấu đến năm 2015 đạt 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới (56/56 xã không tính hai xã Bình Hưng huyện Bình Chánh và xã Trung Chánh huyện Hóc Môn đã có tốc độ đô thị hóa rất cao) 4. Định hướng phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội a, Lao động, việc làm: tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2015 đạt 70%, năm 2020 đạt 85%, và năm 2025 đạt 90% b, Giáo dục – đào tạo: Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, hoàn thiện cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, nội dung và phương thức giáo dục; đẩy mạnh xã hội hóa và liên kết quốc tế huy động mọi nguồn lực vào việc đầu tư cho ngành giáo dục và đào tạo, phấn đấu đến năm 2020 xây dựng Thành phố thành một trung tâm lớn về giáo dục đào tạo chất lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á. c, Y tế: - Thực hiện tốt các chương trình quốc gia về sức khỏe, củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế từ cơ sở đến Thành phố; xây dựng các cụm bệnh viện tại các cửa ngõ thành phố - Phát triển nguồn nhân lực y tế - Mở rộng hợp tác quốc tế về y tế d, Văn hóa thể thao - Phát triển văn hóa theo hướng văn minh hiện đại phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo tính đa dạng về văn hóa - Kết hợp hài hòa giữa phát triên kinh tế với phát triển văn hóa - Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm thể thao của cả nước 5. Định hướng phát triển khoa học và

về phát triển khoa học công nghệ. -Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý khoa học và công nghê. 6. Định hướng phát triển quốc phòng, an ninh - Thực hiên tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới, phòng chống “ diễn biến hòa bình” giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội. - Xây dựng lực lượng quân đội, công an thành phố vững mạnh toàn diện. 7, Đinh hướng phát triển dồng bộ hạ tầng kĩ thuật a, Giao thông: Mạng lưới giao thông được tập trung phát triển nối liền các khu đô thị mới, các khu dô thị vệ tinh , khu công nghiệp, các công trình đầu mối giao thông liên vùng, gắn kết chặt chẽ với các tinh trong vùng đô thịThành phố Hồ Chí Minh. Phát triển đồng bộ mạng lưới đường bộ đường sắt, đường thủy, đường hàng không. b, Công nghệ thông tin và bưu chính viễn thông Từng bước hoàn thiện mạng bang thông rộng đến toàn bộ Thành Phố; phát triển hạ tầng viễn thông hiện đại kết nối với siêu xa lộ thông tin trong nước và quốc tế; phát triển an toàn thông tin và an ninh mạng. Xây dựng các khu công nghệ cao, khu công viên phần mềm trọng điểm quốc gia… b, Cấp điện: Tốc độ tăng điện thương phẩm giai đoạn 2011 – 2015 khoảng từ 7 – 8,5%/ năm, giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 7 – 8%/ năm. Điện thương phẩm năm 2015 khoảng 21,5 – 23 tỷ Kwh, năm 202 khoảng 33 – 35,4 tỷ Kwh, năm 2025 khoảng 48,5 – 50 tỷ Kwh. d, Cấp nước -Đảm bảo tổng công suất cấp nước vào năm 2015 đạt 2.840.000 / ngày đêm, đến năm 2020 đạt 3.100.000 / ngày đêm và năm 2025 đạt 3.700.000 công nghệ. / ngày đêm( ngoài ra đến năm 2015 hạn chế nguồn nước ngầm tự khai thác còn khoảng 330.000 / ngày đêm, đến năm 2020 còn khoảng 200.000 / ngày đêmvà tiến tới cấm khai thác hoàn toàn vào năm 2025) - Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, từng bước hiện đại hóa trang thiết bị kĩ thuật ngành nướ, tiến dần tới trình độ quản lý và vận hành của các nước tiên tiến trên thế giới. e, Thoát nước - Phát triển hệ thống thoát nước phù hợp với sự phát triển của Thánh phố, đảm bảo phát triển đồng bộ các khu vực và các ngành cơ sở hạ tầng khác. - Xã hội hóa huy động các nguồn lực trong nước quốc tế cho đầu tư xây dựng và quản lý vận hành hệ thống thoát nước 8. Phát triển nhà ở Định hướng phát triển 5 chương trình nhà ở, bao gồm: - Chương trình thay thế chung cư hư hỏng xuống cấp; dự kiến sẽ tiến hành di rời. xây mới để đến năm 2015 không còn tình trạng chung cư cũ hết hạn sử dung trên địa bàn thành phố. - Chương trình nhà ở xã hội: bao gồm 6 chương trình nhánh như (1) Nhà ở cho cán bộ công chức Thành phố (2) Chương trình nhà ở cho người có công cách mạng (3) Chương trình nhà lưu trú công nhân (4) Chương trình kí túc xá sinh viên (5) Chương trình nhà ở thu nhập thấp và (6) Chương trình nhà ở cho người nghèo, - Chương trình xây dựng căn hộ tái định cư - Chương trình di dời các hộ dân sống trên và ven kênh rạch; phấn đấu cơ bản hoàn thành di dời cơ bản các hộ trên và ven kênh rạch giai đoạn 2011 – 2015. - Chương trình nhà ở công vụ; nghiên cứu xây dựng nhà ở công vụ đáp ứng yêu cầu ở sinh hoạt cho các cán bộ các

cấp khi thực hiện nhiệm vụ nhà nước từ nay đến 2025. 9. Bảo vệ môi trường Kiểm soát, ngăn chặn giảm thiểu ô nhiễm không khí, tiếng ồn, nước mặt nước ngầm, chất thải rắn thông thường và các chất thải nguy hại, đồng thời khắc phục những nơi bị ô nhiễm nghiêm trọng, phục hồi các hệ sinh thái, đa dạng sinh học, bảo vệ phát triển Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng, gắn với ứng phó biến đổi khí hậu DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT , BOT, BOT KẾT HỢP BT Hình thức đầu tư: BOT, BOT kết hợp BT (ưu tiên BOT) ST T 1 I 1 2 Tên dự án Mục tiêu dự án Địa điểm dự kiến thực hiện đầu tư Tóm tắt các thông số kĩ thuật chủ yếu của dự án Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng) Địa chỉ liên hệ đăng kí 7 2 3 4 5 6 LĨNH VỰC GIAO THÔNG CẦU ĐƯỜNG VÀ CÁC NÚT GIAO THÔNG Tạo them hành Xây dựng đường lang dọc theo trục Quy mô xây trên cao tuyến số Bắc Nam nhằm Quận 1, 3 Sở dựng: 1 (dọc kênh giảm áp lực giao Tân Bình, giao + Chiều dài toàn Nhiêu Lộc – Thị thông khu vực Bình 13.230 thông tuyến: 10,8 km Nghè, đoạn từ trung tâm, kết nối Thạnh, Phú vận + Chiều rộng Lăng Cha Cả đến sân bay Tân Sơn Nhuận tải 16,5 m. cầu thị Nghè) Nhất với trung tâm thành phố. Xây dựng đường Xây dựng trục trên cao – tuyến hướng tầm trên Quy mô xây Sở số 2 (từ điểm cao theo hướng Quận 10, 11 dựng: giao giao cắt với từ khu vực trung huyện Bình + Dài: 10,2 km 15. 843 thông tuyến số 1, theo tâm đi ra theo Chánh + Chiều rộng vận đường Tô Hiền hướng Tây của 16,5 m. tải Thành – Lữ Gia Thành phố

3 4 5 6 7 8 – Bình Thời – đường số 3 đến đường vành đai 2) Xây dựng đường trên cao tuyến số 3 (từ tuyến số 3 tai Tô Hiến Thành – Lê Hồng Phong – Lí Thái Tổ - Nguyễn Văn Cừ, trục Bắc Nam Nguyễn Văn Linh) Xây dựng đường lối từ nút giao Bình Thái đến ngã ba Linh Đông ( đường vành đai 2 thành phố) Xây dựng trục hướng tâm trên cao kết nối khu vực trung tâm đi ra hướng Nam thành phố Hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực Quận 5,7,10 Quy mô xây dựng: +Dài 7,3 km + Rộng: 16,5 m Quận 9 Thủ Đức Quy mô đầu tư: + Chiều dài tuyến: 1988 m + Mặt cắt ngang: 63m Quận Thủ Đức Quy mô đầu tư: + Chiều dài tuyến: 2700 m + Mặt cắt ngang: 60 m Xây dựng đường lối từ ngã ba Linh Đông đến nút giao Gò Dưa ( đường vành đai 2 thành phố) Hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực Mở rộng quốc lộ 22 ( Đường xuyên Á) Quận 12 Hoàn chỉnh các huyện Hooc đường trục hướng Môn Củ tâm Chi Hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực, góp phần phát triển kinh tế xã hội khu vực dọc trục đường tỉnh lộ 15 Hoàn thiện hệ Sửa chữa nâng thống giao thông cấp đường Trịnh khu vực, góp Thị Miếng (Tỉnh phần phát triển lộ 15 mới), huyện kinh tế xã hội khu Hóc Môn vực dọc trục Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ (từ đường Đông Bắc Tân Chánh Hiệp đến ngã ba Bầu) quận 12 Quận 12 Huyện Hóc Môn Chiều dài tuyến 20 km, lộ giới từ 60 m đến 120m Chiều dài tuyến: 1.919m,. Mặt cắt ngang 35m (bao gồm 6 làn xe+ 3m dải phân cách +2 vìa hè x 3,75m. Chiều dài tuyến 6km. Mặt cắt ngang 35m (bao gồm 06 làn xe + 3m dải phân cách + 2 vỉa hè 11.000 Sở giao thông vận tải 582 Sở giao thông vận tải 1.024 Sở giao thông vận tải 12.850 Sở giao thông vận tải 714 Sở giao thông vận tải 512 Sở giao thông vận tải

9 10 11 12 Nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 15 trên địa bàn huyện Củ Chi (từ cầu Sáng đến cầu Súc) Xây dựng đường song hành với đường Nguyễn Văn Tạo Nâng cấp mở rộng trục đường An Dương Vương – Phan Anh – Bình Long – Hương Lộ 3 Đường Bắc Nam giai đoạn 2 ( đoạn từ cầu Ông Lãnh – Nguyễn Văn Linh) đường tỉnh lộ 15 Hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực, góp phần phát triển kinh tế xã hội khu vực dọc trục đường tỉnh lộ 15 Đáp ứng nhu cầu phát triển giao thông vận tải, đô thị hóa khu vực Khu đô thị công nghiệp cảng Hiệp Phước Tăng cường năng lực giao thông Tăng cường năng lực giao thông Huyện Củ Chi Huyện Nhà Bè x 3,75) Chiều dài tuyến 35km. Mặt cắt ngang 35m (bao gồm 06 làn xe + 3m dải phân cách + 2 vỉa hè x 3,75) Quy mô đầu tư: - Chiều dài tuyến: 10,65 km -Mặt cắt ngang: 6 làn xe, lộ giới 30m. Quận 6, 8 Bình Tân và Tân Phú Quy mô đầu tư: - Chiều dài tuyến: 10,65 km -Mặt cắt ngang: 6 làn xe, lộ giới 30m Quận 4, 7 Quy mô đầu tư: - Chiều dài tuyến: 3,73 km -Mặt cắt ngang: 40m – 46m. 13 Nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 19 Tăng cường năng lực giao thông Huyện Củ Chi 14 Nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 14 (đường Phan Văn Hớn) Tăng cường năng lực giao thông Huyện Hóc Môn 15 Nút giao ngã 6 Công trường Dân Chủ Cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao Quận 3, 10 16 Xây dựng cầu Hoàn thiện hệ Quận 2, 9 Quy mô đầu tư: - Chiều dài tuyến: 5,7 km -Mặt cắt ngang: 40m Quy mô đầu tư: - Chiều dài tuyến: 7 km -Mặt cắt ngang: 40m Quy mô đầu tư: - Nút giao khác mức -Diện tích chiếm dụng: 1,8 ha 541m x 22m 6.000 Sở giao thông vận tải 1.200 Sở giao thông vận tải 10.000 Sở giao thông vận tải 4.720 Sở giao thông vận tải 1.200 656 Sở giao thông vận tải Sở giao thông vận tải 426 Sở giao thông vận tải 1.025 Sở

Rạch Chiếc 2 trên đường vành đai 2 thành phố 17 18 19 Xây dựng đường nối từ cầu Rạch Chiếc 2 đến nút giao thông Bình Thái ( đường vành đai 2 thành phố) Xây dựng đường dọc kênh 5 Xây dựng đường dọc kênh 7 thống giao thông trong khu vực Hoàn thiện hệ thống giao thông trong khu vực Hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính trong khu đô thị Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh Hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính trong khu đô thị Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh cầu BTCT Huyện Thủ Đức Huyện Củ Chi Huyện Củ Chi 3.820m x 67m 2.975m x 60m 4.160m x (40 – 50) m giao thông vận tải 1.195 Sở giao thông vận tải 587 Sở giao thông vận tải 923 Sở giao thông vận tải Xây dựng đường dọc kênh 6 Hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính trong khu đô thị Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi 4.200m x 50m 670 21 Xây dựng đường nội bộ nối kênh 5 - kênh 7 Hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính trong khu đô thị Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh Huyện Củ Chi 1.800m x 20m 188 22 Sửa chữa nâng cấp đường Tam Tân Tạo cơ sở phát triển khu đô thị Tây Bắc thành Huyện Củ Chi 11.384m x 40m 4.472 20 Ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thi Tây Bắc Ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thi Tây Bắc Ban quản lý đầu

23 Xây dựng nút giao thông tại chân đường dẫn vào cầu An Hạ 24 Xây dựng cầu đi bộ Thủ Thiêm 25 Sửa chữa nâng cấp đường Đặng Thúc Vịnh ( Tỉnh lộ 9) 26 II 27 phố,nâng cao hiệu quả mạng lưới giao thông thành phố, bảo đảm hệ thống giao thông an toàn, thông suốt Tạo cơ sở phát triển khu đô thị Tây Bắc thành phố,nâng cao hiệu quả mạng lưới giao thông thành phố, bảo đảm hệ thống giao thông an toàn, thông suốt Kết nối trung tâm Thủ Thiêm và trung tâm quận 1 Huyện Củ Chi 124m x 23m cầu BTCT, đường dẫn 254m x 23m 347 Quận 1, 2 300m x 12m 860 tư xây dựng khu đô thi Tây Bắc Ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thi Tây Bắc Ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thi Tây Bắc Giải quyết lưu Sở thông củng cố và giao phát triển hạ tầng Huyện Hóc 5.200m x 40m 1813 thông giao thông trên Môn vận địa bàn huyện tải Hóc Môn Giải quyết lưu Sở thông củng cố và Nâng cấp mở giao phát triển hạ tầng Huyện Hóc rộng đường 6.905m x 30m 551 thông giao thông địa Môn Đường Công Khỉ vận bàn tinh Hóc tải Môn LĨNH VỰC THOÁT NƯỚC, CHỐNG NGẬP VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Đê bao bờ sông -Công trình Tổng chiều dài Trung tả sông Sài Gòn chống nước tràn 8.200m; các tâm ( đoạn còn lại) từ do lũ, từ thượng Quận 2, cổng bọng dưới điều 995 rạch Cầu Ngang nguồn do triều Thủ Đức đê kết hợp chính hành đến khu đô thị cường nhằm bảo trang đô thị và chống Thủ Thiêm vệ dân cư và bảo vệ môi ngập

28 29 30 công trình cơ sở hạ tầng thuộc phía bờ tả sông Sài Gòn (đoạn còn lại) từ rạch Cầu Ngang đến khu đô thị Thủ Thiêm -Chống ngập úng vùng một của khu vực TP. Hồ Chí Minh do triều cường, xả lũ Tuyến đê bảo vệ nước triều dâng ven sông Sài Gòn cao do bão và do từ sông Vàm biến đổi khí hậu Thuật đến sông toàn cầu. Kinh - Kết hợp bảo vệ chống xói lở bờ với chỉnh trang cảnh quan đô thị dọc bờ sông Sài Gòn. Nhà Bè -Khống chế mực nước và kiểm soát môi trường nước khu vực phía trong đê bao, để không cao hơn Cống kiểm soát mực nước cho thủy triều sông phép theo yêu Kinh cầu tiêu cắt đỉnh triều - Không làm cản trở đến giao thông thủy liên vùng -Khống chế mực nước và kiểm soát môi trường nước khu vực Cổng kiểm soát phía trong đê bao, triều Tân Thuận để không cao hơn mực nước cho phép theo yêu cầu tiêu, Cắt đỉnh trường, trong đó tổng đoạn kè xây mới là 4.200 m Quận 1,4, 7 , Bình Thạnh và Quận Nhà Bè Dài 60 m, cao trình mặt đê +3m, bề rộng mặt đê theo quy mô đường giao thông Huyện Nhà Bè 3 khoang cống rộng 40m x 3 = 120m Cao trình ngưỡng cổng =5.5m Cửa van phẳng Quận 4, 7 Rộng từ50m + 15m (âu thuyền) = 65m, Cao trình ngưỡng cổng – 6,00 m nước thành phố 8376 Trung tâm điều hành chống ngập nước thành phố 837 Trung tâm điều hành chống ngập nước thành phố 740 Trung tâm điều hành chống ngập nước thành phố

31 Cổng kiểm soát triều Bến Nghé 32 Cổng kiểm soát triều Phú Xuân 33 Dự án tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên (giai đoạn 2) Dự án thành phần 6B. Hệ thống thu gom nước mưa, nước thải và trạm bơm lưu vực Tham Lương – triều -Không làm cản trở lớn đến giao thông thủy liên vùng -Khống chế mực nước và kiểm soát môi trường nước khu vực phía trong đê bao, để không cao hơn mực nước cho phép theo yêu cầu tiêu, Cắt đỉnh triều -Không làm cản trở lớn đến giao thông thủy liên vùng -Khống chế mực nước và kiểm soát môi trường nước khu vực phía trong đê bao, để không cao hơn mực nước cho phép theo yêu cầu tiêu, Cắt đỉnh triều -Không làm cản trở lớn đến giao thông thủy liên vùng Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thu gom nước lưu vực 5.703 ha Quận 1 Huyện Nhà Bè Quận 12, Gò Vấp, Bình Thạnh Rộng từ 25m đến 30m, cao trình ngưỡng cổng từ 500m, đến 5,50 m. Cửa van phẳng Tổng khẩu độ thoát nước: 120 m Cao trình ngưỡng cống – 5,5m Hệ thống cống cấp 1,2 và 3 400 Trung tâm điều hành chống ngập nước thành phố 822 Trung tâm điều hành chống ngập nước thành phố 5039 Trung tâm điều hành chống ngập nước thành phố

34 35 36 37 Bến Cát Dự án tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên (giai đoạn 2) Dự án Thành phần 1: Xây dựng kè bờ kênh và hạ tầng kỹ thuật hai bên kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên Dự án tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên (giai đoạn 2) Dự án Thành phần 2: Xây dựng 01 cổng điều tiết kết hợp âu thuyền tại cửa rạch Nước Lên Dự án tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên Dự án Thành phần 5: Xây dựng nhà máy xử lý rác thải lưu vực Tây Sài Gòn Dự án tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Vệ sinh môi trường nước lưu vực kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên Giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương – Bến Cát –rạch Nước Lên Xử lý nước thải lưu vực Tây Sài Gòn Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thu gom nước lưu vực 8.260 ha Quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Binh, Tân Phú, Bình Tân, Huyện Hóc Môn, Bình Chánh Huyện Bình Chảnh Quận Tân Phú Quận 12 Gò Vấp Bình Thạnh -Làm kè hai bên bờ kênh L = 32 km -Làm đường và công viên dọc kênh 01 cổng + âu thuyền 150.000 /ngày đêm Hệ thống cống cấp 1,2 và 3 8.826 Trung tâm điều hành chống ngập nước thành phố 406 Trung tâm điều hành chống ngập nước thành phố 1.650 Trung tâm điều hành chống ngập nước thành phố 10.798 Trung tâm điều hành chống ngập

Lên(giai đoạn 2) Dự án Thành phần 7: Xây dựng hệ thống thu gom nước mưa, nước thải và trạm bơm lưu vực Tây Sài Gòn 38 39 40 III 41 Cải thiện môi trường nạo vét Vệ sinh môi kênh rạch phục trường lưu vực vụ thoát nước rạch cầu Sơn, cầu đảm bảo đồng bộ Bông, rạch Lăng, với dự án Vệ sinh rạch Văn Thánh môi trường thành phố ( Lưu vực Nghiêu Lộc – Thị Nghệ ) đang thực hiện nước thành phố Quận Bình Thạnh Quy mô xây dựng tổng chiều dài là 12,5 km 4.400 Quy mô đầu tư: + Hệ thống thu gom dài 15 km Xây dựng hệ + Trạm bom thống thu gom và công suất nhà máy xử lý Vệ sinh môi 340.000 nước thải lưu vực trường nước lưu Huyện Bình 4.840 Tân Hóa – Lò vực Tân Hòa Lô Chảnh /ngày đêm. Cốm Gốm + Nhà máy xử lý nước thải công suất 300.000 /ngày đêm Quy mô đầu tư -Công suất: Thu gom, xử lý 139.000 toàn bộ nước thải Xây dựng trạm sinh hoạt trong /ngày đêm Quận Thủ xử lý nước thải khu vực, cải thiện 5.544 - Tuyến cổng Đức Bắc Sài Gòn I chất lượng môi thu gom nước trường lưu vực thải D1500: Bắc Sài Gòn 1 15km - 3 trạm bơm VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG LỚN Xây dựng tuyến Cung cấp dịch vụ Quy mô xây xe điện mặt đất vận tải hành Quận 2,7 dựng: số 02 (từ đường khách công cộng Huyện Bình + Tổng chiều 7.700 Nguyễn Văn có năng lực Chánh dài 14 km Linh Quận 2) chuyên trở lớn, + Hướng Sở Giao thông vận tải Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố Trung tâm điều hành chống ngập nước thành phố Ban quản lý đườn g sắt

an toàn và giảm ô nhiễm môi trường 42 Cung cấp dịch vụ Xây dựng tuyến vận tải hành xe điện mặt đất khách công cộng số 03 (ngã 6 Gò có năng lực Vấp – công viên chuyên trở lớn, phần mềm Quang an toàn và giảm ô Trung – ga Tân nhiễm môi Thời Hiệp) trường Nguyễn Văn Linh – Quận 2 Tiêu chuẩn kỹ thuật. Áp dụng tiêu chuẩn thiết kế xây dựng và toa xe theo công nghệ tiên tiến thế giới Quy mô xây dựng: + Tổng chiều dài 8,5 km + Xây dựng trên Quận 12 Gò cao Tiêu chuẩn Vấp kỹ thuật. Áp dụng tiêu chuẩn thiết kế xây dựng và toa xe theo công nghệ tiên tiến thế giới đô thị 4.400 Ban Quản lý đườn g sắt đô thị Chú thích: Từ danh mục 18 – 26 là danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT, BT và BOT kết hợp BT (đợt 2) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 5745/ QĐ – UBND, ngày 12/11/2012 của Uỷ Ban Nhân dân Thành Phố. LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ ĐỊNH HƯỚNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TY CP THIẾT BỊ & VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ GMT VIỆT NAM Trụ sở chính tại Hà Nội: GMT VIETNAM CORPORATION 6th FLOOR, INDOCHINA BUILDING, 241 XUAN THUY, CAU GIAY, HA NOI, VIET NAM Hotline: +84.129.3683333 Tel: +84-4-62.63.50.68 - ext 686 | Fax: +84-4-62.63.50.69 Email: info@gmtvietnam.com; Website: http://www.gmtvietnam.com; http://www.tuvanduan.net.vn

Add a comment

Related presentations

Related pages

Thành phố Hồ Chí Minh – Wikipedia tiếng Việt

Thành phố Hồ Chí Minh nghe ... (nay là đường Nguyễn Thái Học. Q.1, TP.HCM) thời kỳ đầu thế kỷ 20 còn rất hoang s ...
Read more

Trang chủ - WebSite Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng UBND thành phố; Tòa án nhân dân TP; ... TP HCM; Ðiện thoại: 38226191; Fax: 38296723 Email: cityweb@tphcm.gov.vn ® Ghi ...
Read more

Tin nóng an ninh trật tự 24h - Báo Công An Thành Phố Hồ ...

Báo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh - Tin nóng về tình hình an ninh trật tự, chuyện vụ án, cảnh giác, tìm xe, thông tin từ ...
Read more

Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh

ĐH Sư phạm TP. HCM: ... chính quyền và Nhân dân Thành phố đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, ...
Read more

Vietbando - Bản đồ Việt Nam | Tìm đường đi | Địa chỉ | Địa ...

Xem bản đồ 63 tỉnh thành, tìm ... Bản đồ tphcm, Bản đồ thành phố hồ chí ... Hiện tại chức năng này chỉ có ở TP.HCM.
Read more

Đại Học Y Dược TPHCM - yds.edu.vn

Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định bổ ... Phường 11, Quận 5, Tp.HCM. ĐT: (+84-8 ...
Read more

Chuyển phát nhanh

Địa chỉ: 125 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh : Trở về đầu Trang Chủ
Read more

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

HCM triển khai nhiều loại học bổng cho sinh viên đầu năm học 2016 ... "Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh: ...
Read more

Cổng thông tin điện tử Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh

hỘi thi “ngƯỜi tuyÊn truyỀn phÁp luẬt giỎi” ngÀnh giÁo dỤc vÀ ĐÀo tẠo thÀnh phỐ hỒ chÍ minh nĂm 2016 22/7/2016
Read more

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trang chủ; Giới thiệu chung. Ban lãnh đạo TP Hồ Chí Minh; Các cơ quan trực thuộc; Lịch sử - Văn hóa; Điều kiện tự nhiên
Read more