Tham Do O Bung

50 %
50 %
Information about Tham Do O Bung

Published on June 17, 2007

Author: sangbsdk

Source: slideshare.net

Description

tham do o bung

5. Th¨m dß æ bông Môc tiªu: 1. M« t¶ ®−îc kü thuËt th¨m dß gan, ®−êng mËt ngoµi gan vµ l¸ch. 2. Tr×nh bµy ®−îc kü thuËt th¨m dß d¹ dµy. 3. M« t¶ c¸ch th¨m dß c¸c t¹ng cßn l¹i. 1. ®¹i c−¬ng Th¨m dß æ bông lµ th× ®Çu tiªn ®Ó quyÕt ®Þnh mäi can thiÖp vµo c¸c t¹ng trong æ bông. Thñ thuËt nh»m x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÞ trÝ, tÝnh chÊt cña tæn th−¬ng, liªn quan cña nã víi c¸c t¹ng kh¸c, nhÊt lµ c¸c t¹ng l©n cËn ®Ó cã quyÕt ®Þnh phÉu thuËt thÝch hîp. §©y lµ mét thñ thuËt kinh ®iÓn, ngµy nay nhê cã c¸c tiÕn bé vÒ néi soi tiªu hãa, soi æ bông nªn c¸c th−¬ng tæn bÖnh lý ®· ®−îc x¸c ®Þnh tr−íc mæ t−¬ng ®èi ®Çy ®ñ, tuy vËy mäi quyÕt ®Þnh c¸ch thøc phÉu thuËt vÉn ph¶i dùa trªn tæn th−¬ng cô thÓ ®−îc x¸c ®Þnh qua th¨m dß sau khi më bông, nhÊt lµ ®èi víi vÕt th−¬ng thÊu bông th× th¨m dß æ bông lµ b¾t buéc kh«ng thÓ bá qua. Nguyªn t¾c cña thñ thuËt lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ c¸c th−¬ng tæn, kh«ng ®−îc bá sãt, nhÊt lµ trong chÊn th−¬ng bông th× ph¶i th¨m dß kü toµn bé æ bông. Nh÷ng tr−êng hîp th¨m dß bÖnh lý cña tõng t¹ng riªng biÖt th× ta cã nh÷ng ®−êng mæ t−¬ng øng, nh−ng nÕu cÇn ph¶i th¨m dß toµn bé æ bông th× tèt nhÊt lµ më ®−êng gi÷a trªn vµ d−íi rèn ®Ó cã thÓ th¨m dß réng r·i vµ dÔ dµng. 2. Th¨m dß gan vµ ®−êng mËt ngoµi gan 2.1. §−êng më bông Th«ng th−êng mæ ®−êng gi÷a trªn rèn, ngoµi ra cßn ®i ®−êng d−íi bê s−ên ph¶i hoÆc ®−êng gi÷a trªn rèn phèi hîp më vu«ng gãc sang bªn ph¶i, hai ®−êng nµy c¾t ngang qua nhiÒu c¬ g©y th−¬ng tæn gi¶i phÉu nÆng cho thµnh bông. 2.2. Th¨m dß thïy ph¶i vµ ®−êng mËt ngoµi gan - Th¨m dß mÆt trªn: Sau khi ®· më thµnh bông vµ bäc mÐp vÕt mæ, ®Æt mét van cho ng−êi phô n©ng bê s−ên ph¶i lªn vµ mét van mÒm ®Ì ®¹i trµng gãc gan, t¸ trµng xuèng d−íi, chiÕu ®Ìn mæ vµo vïng d−íi s−ên ph¶i. Ng−êi mæ quan s¸t mÆt trªn gan b»ng m¾t, ®ång thêi dïng bµn tay luån gi÷a c¬ hoµnh vµ vßm gan (lßng bµn tay «m lÊy mÆt trªn gan) ®Ó t×m th−¬ng tæn cña gan. Th¨m dß tæn th−¬ng mÆt trªn gan lµ khã v× gan th−êng ¸p s¸t víi vßm hoµnh. 2.3. Th¨m dß mÆt d−íi vµ ®−êng mËt ngoµi gan (H×nh 5.1) §Æt mét van vµo n©ng mÐp ph¶i vÕt mæ vµ bê d−íi gan ph¶i lªn, mét van mÒm ®Ì nhÑ t¸ trµng xuèng d−íi ta cã thÓ nh×n thÊy râ mÆt d−íi gan, tói mËt. NÕu ®Æt mét van dµi h¬n n©ng nhÑ c¶ tói mËt vµ mÆt d−íi gan lªn ta cã thÓ thÊy râ cuèng gan, gåm èng mËt chñ ë phÝa bªn ph¶i, ®éng m¹ch gan ë phÝa bªn tr¸i, tÜnh m¹ch cöa n»m phÝa sau hai thµnh phÇn trªn. 32

H×nh 5.1. MÆt d−íi gan. 1. Tói mËt. 2. MÆt d−íi gan. 3. T¸ trµng. 4. §éng m¹ch gan. 5. TÜnh m¹h cöa. 6. èng mËt chñ 2.4. Th¨m dß thïy tr¸i Thïy tr¸i cña gan th¨m dß th−êng dÔ, ®Æt van n©ng vÕt mæ lªn ®· cã thÓ thÊy ®−îc mÆt trªn thïy tr¸i, dïng tay Ên nhÑ bê d−íi thïy tr¸i xuèng ta sÏ kiÓm tra ®−îc toµn bé mÆt trªn thïy gan tr¸i. KÐo d¹ dµy xuèng d−íi, n©ng vÕt mæ lªn ta sÏ nh×n thÊy mÆt d−íi thïy gan tr¸i. 3. th¨m dß l¸ch L¸ch n»m rÊt s©u, s¸t vßm hoµnh tr¸i vµ thµnh ngùc sau bªn nªn th¨m dß t−¬ng ®èi khã. §Æt mét van kÐo mÐp tr¸i vÕt mæ sang tr¸i, kÐo d¹ dµy xuèng d−íi vµ sang ph¶i, chiÕu ®Ìn mæ vµo vïng l¸ch ta cã thÓ quan s¸t ®−îc cuèng l¸ch, phÝa tr−íc cña l¸ch. Ng−êi mæ luån bµn tay ph¶i s¸t thµnh bông lªn d−íi vßm hoµnh tr¸i lßng bµn tay «m toµn bé mÆt ngoµi cña l¸ch ®Ó t×m tæn th−¬ng. 4. th¨m dß d¹ dµy 4.1. Th¨m dß mÆt tr−íc d¹ dµy Më bông ®−êng gi÷a trªn rèn, banh réng vÕt mæ b»ng van tù gi÷ ta thÊy ngay mét phÇn cña mÆt tr−íc d¹ dµy, gãc bê cong nhá vµ mét phÇn cña bê cong lín. 4.2. Th¨m dß phÇn trªn cña d¹ dµy Gåm cã t©m vÞ vµ phÇn trªn th©n vÞ, ®Òu n»m ë bªn tr¸i cét sèng. - Dïng mét van banh vÕt mæ ®Æt ë mÆt d−íi gan tr¸i n©ng thuú gan tr¸i lªn vµ kÐo mÐp tr¸i cña vÕt mæ sang tr¸i ®Ó cho ng−êi phô gi÷. - Ng−êi mæ dïng g¹c lín kÐo d¹ dµy xuèng d−íi vµ sang ph¶i sÏ thÊy ®−îc ph×nh vÞ lín, phÇn ®øng bê cong nhá, t©m vÞ - thùc qu¶n, cã thÓ nh×n hoÆc sê thÊy d©y thÇn kinh sè X tr¸i nh− sîi c−íc ch¹y däc tr−íc thùc qu¶n - t©m vÞ. 4.3. Th¨m dß phÇn d−íi cña d¹ dµy Gåm cã mÆt tr−íc cña hang vÞ, m«n vÞ vµ hµnh t¸ trµng, c¸c th−¬ng tæn bÖnh lý nh− loÐt, ung th− d¹ dµy th× cã kho¶ng 70% lµ ë vïng nµy. VÞ trÝ cña m«n vÞ vµ hµnh t¸ 33

trµng ë bªn ph¶i cét sèng, s¸t víi ®Çu tôy, cuèng gan. §Ó th¨m dß vïng nµy ta tiÕn hµnh nh− sau: - Dïng mét van banh vÕt mæ ®Æt vµo mÆt d−íi gan ®Ó n©ng mÆt d−íi gan ph¶i vµ tói mËt lªn ®ång thêi kÐo mÐp ph¶i cña vÕt mæ sang bªn ph¶i, giao cho ng−êi phô gi÷. - Ng−êi mæ dïng g¹c lín kÐo d¹ dµy sang tr¸i vµ xuèng d−íi ta sÏ thÊy ®−îc: + PhÇn ngang bê cong nhá, bê cong lín vµ mÆt tr−íc hang vÞ. + M«n vÞ vµ hµnh t¸ trµng, th«ng th−êng cã mét tÜnh m¹ch ch¹y v¾t ngang phÝa tr−íc m«n vÞ. - KiÓm tra lu«n c¶ tói mËt, cuèng gan, ®Çu tôy vµ c¸c h¹ch ë vïng nµy. - Trong tr−êng hîp ung th− d¹ dµy ë phô n÷ nhÊt thiÕt ph¶i th¨m dß buång trøng hai bªn xem cã u hay kh«ng. 4.4. Th¨m dß mÆt sau MÆt sau d¹ dµy lµ thµnh tr−íc cña hËu cung m¹c nèi, v× vËy muèn th¨m dß mÆt sau d¹ dµy ta ph¶i ®i vµo hËu cung m¹c nèi. Khi th¨m dß chó ý kh«ng ®−îc bá sãt c¸c th−¬ng tæn ë mÆt sau th©n vÞ. §Ó cã thÓ béc lé réng r·i mÆt sau d¹ dµy, trong sè c¸c ®−êng vµo hËu cung m¹c nèi ta chØ dïng ba ®−êng ®Ó vµo th¨m dß mÆt sau d¹ dµy sau ®©y: §−êng qua hai l¸ tr−íc cña m¹c nèi lín: - KÐo nhÑ m¹c nèi lín vµ ®¹i trµng ngang xuèng d−íi ®ång thêi kÐo d¹ dµy lªn trªn ®Ó thÊy râ nh÷ng kho¶ng v« m¹ch ë phÝa ngoµi cung m¹ch bê cong lín cña d¹ dµy. Chäc thñng hai l¸ tr−íc cña m¹c nèi lín, më réng vÒ hai phÝa, nÕu cã c¾t ph¶i nh÷ng m¹ch m¸u nhá th× cÇm m¸u kü, ta cã mét ®−êng vµo hËu cung m¹c nèi kh¸ réng r·i, béc lé mÆt sau d¹ dµy ®Ó kiÓm tra mét c¸ch dÔ dµng. - Sau khi th¨m dß xong ph¶i kh©u kÝn l¹i chç më nµy. §−êng qua hai l¸ sau cña m¹c nèi lín: (H×nh 5.2) H×nh 5.3. Më qua m¹c treo ®¹i trµng ngang. H×nh 5.2. Më hai l¸ sau cña m¹c nèi lín. - C¨ng ®¹i trµng ngang, kÐo toµn bé m¹c nèi lín lªn phÝa trªn ®Ó lé râ khe gi÷a ®¹i trµng ngang vµ m¹c mèi lín. R¹ch vµ c¾t hai l¸ sau cña m¹c mèi lín däc theo ®¹i trµng ngang, më mét ®−êng kh¸ réng r·i vµo hËu cung m¹c nèi ®Ó th¨m dß mÆt sau d¹ dµy. 34

Chó ý: khi r¹ch ph¶i cÇm m¸u kü vµ tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc lµm tæn th−¬ng ®¹i trµng ngang. - Sau khi th¨m dß xong chØ cÇn ®Æt l¹i m¹c nèi lín phñ lªn trªn ®¹i trµng ngang lµ ®−îc kh«ng cÇn kh©u. §−êng qua m¹c treo ®¹i trµng ngang: (H×nh 5.3) Më qua m¹c treo ®¹i trµng ngang vµo hËu cung m¹c nèi th−êng dïng trong c¸c thñ thuËt ®−a miÖng nèi d¹ dµy - hçng trµng xuèng tÇng d−íi cña m¹c treo ®¹i trµng. §Ó th¨m dß mÆt sau d¹ dµy ng−êi ta còng cã thÓ sö dông ®−êng nµy, tuy nhiªn ®−êng më chØ ®−îc giíi h¹n trong mét kho¶ng v« m¹ch, kh«ng ®−îc c¾t vµo c¸c nh¸nh chÝnh cña m¹ch m¸u nu«i d−ìng ®¹i trµng ngang, v× ®¹i trµng ngang rÊt nghÌo m¹ch m¸u nu«i d−ìng nÕu mét nh¸nh chÝnh bÞ c¾t cã thÓ dÉn tíi ho¹i tö ®¹i trµng. V× vËy nÕu qua ®−êng nµy mµ th¨m dß mÆt sau cña th©n vÞ vµ ph×nh vÞ lín d¹ dµy th× sÏ gÆp khã kh¨n v× hÑp. Thñ thuËt ®−îc tiÕn hµnh nh− sau: - C¨ng ®¹i trµng ngang vµ m¹c treo cña ®¹i trµng lªn, nh×n râ nh÷ng kho¶ng v« m¹ch, dïng dao hoÆc kÐo më m¹c treo ë gi÷a vïng v« m¹ch vµo hËu cung m¹c nèi, qua ®ã kÐo mÆt sau d¹ dµy xuèng ®Ó kiÓm tra. - Sau khi th¨m dß xong, ph¶i kh©u kÝn lç më m¹c treo l¹i ®Ó tr¸nh ruét chui vµo g©y tho¸t vÞ trong sau nµy. Khi kh©u chó ý kh«ng ®−îc kh©u vµo c¸c nh¸nh m¹ch m¸u chÝnh cña ®¹i trµng, nÕu gÆp nh÷ng nh¸nh nhá ch¶y m¸u th× ph¶i cÇm m¸u kü nÕu kh«ng sÏ g©y ch¶y m¸u trong æ bông sau mæ. Ngoµi nh÷ng ®−êng trªn, ta cßn cã thÓ th¨m dß mÆt sau d¹ dµy qua ®−êng ngoµi bê cong lín ë phÝa trong cung m¹ch d¹ dµy nh−ng ®−êng nµy c¾t ®øt rÊt nhiÒu m¹ch m¸u nu«i d¹ dµy vµ dÔ ch¶y m¸u nhiÒu nªn kh«ng dïng khi chØ cÇn th¨m dß d¹ dµy ®¬n thuÇn. §−êng qua m¹c nèi nhá chØ cã thÓ th¨m kh¸m hai mÆt cña bê cong nhá d¹ dµy mµ th«i. 4.5. Th¨m dß mÆt trong Nh÷ng tr−êng hîp tæn th−¬ng cña d¹ dµy cßn ë trong líp niªm m¹c mµ nh×n vµ sê n¾n bªn ngoµi kh«ng thÊy ®−îc, nh− æ loÐt non, ch¶y m¸u trong lßng d¹ dµy, gi·n tÜnh m¹ch d−íi niªm m¹c do t¨ng ¸p lùc tÜnh m¹ch cöa g©y ch¶y m¸u, ta ph¶i th¨m dß mÆt trong cña d¹ dµy, hµnh t¸ trµng. - Dïng dao th−êng hoÆc dao ®iÖn r¹ch däc mÆt tr−íc d¹ dµy, chó ý cÇm m¸u tèt v× líp d−íi niªm m¹c cña d¹ dµy m¹ch m¸u rÊt phong phó. Tèt nhÊt lµ kh©u 2 ®−êng song song toµn thÓ cña thµnh d¹ dµy tr−íc. Sau khi më qua niªm m¹c, banh réng ®Ó quan s¸t mÆt trong d¹ dµy, nÕu cÇn cã thÓ dïng tay lén niªm m¹c ra ®Ó kiÓm tra. - Sau khi th¨m dß vµ xö lý theo yªu cÇu xong, ph¶i kh©u l¹i d¹ dµy cÈn thËn theo ®óng nguyªn t¾c cña kh©u èng tiªu hãa. - NÕu ph¶i th¨m dß mÆt trong cña m«n vÞ vµ hµnh t¸ trµng th× më däc tõ hang vÞ, m«n vÞ xuèng hµnh t¸ trµng, sau ®ã kh©u l¹i theo chiÒu ngang ®Ó tr¸nh hÑp chç kh©u (nh− thñ thuËt t¹o h×nh m«n vÞ). 5. th¨m dß c¸c t¹ng cßn l¹i 5.1. Th¨m dß tôy 35

Qua c¸c ®−êng vµo hËu cung m¹c nèi ®Ó th¨m dß mÆt sau d¹ dµy ë trªn ta còng thÊy t×nh tr¹ng cña tôy vµ hËu cung m¹c nèi. 5.2. Th¨m dß ruét non, m¹c treo vµ ®¹i trµng Muèn th¨m dß toµn bé ruét non, ®¹i trµng vµ phÇn trªn trùc trµng ta ph¶i më bông ®−êng gi÷a d−íi rèn kÐo dµi lªn trªn rèn. 5.3. Th¨m dß ruét non KÐo ruét non ra ngoµi kiÓm tra thµnh ruét, m¹c treo ruét, ph¶i kiÓm tra tõ gãc t¸ hçng trµng ®i xuèng ®Õn gãc håi manh trµng hoÆc ng−îc l¹i. Gãc t¸ hçng trµng vµ gãc håi manh trµng lµ hai ®o¹n ruét non cè ®Þnh vµo thµnh bông sau. - Th¨m dß ®¹i trµng: §Æt van kÐo vÕt mæ vÒ phÝa cÇn th¨m dß, ®Èy ruét non vÒ phÝa ®èi diÖn ®Ó kiÓm tra toµn bé ®¹i trµng, tõ manh trµng ®Õn phÇn trªn trùc trµng. 5.4. Th¨m dß tiÓu khung Më bông ®−êng gi÷a d−íi rèn lµ ®−êng tèt nhÊt ®Ó th¨m dß vïng tiÓu khung, ®−êng vßng cung trªn x−¬ng mu còng cã thÓ th¨m dß ®−îc nh−ng g©y nhiÒu th−¬ng tæn gi¶i phÉu cho thµnh bông. Banh réng vÕt mæ, kiÓm tra mÆt trªn vµ sau bµng quang, ë phô n÷ kiÓm tra tö cung, buång trøng vµ vßi trøng hai bªn, kiÓm tra ph¶i tíi tói cïng Douglas. 5.5. Th¨m dß thËn vµ hÖ tiÕt niÖu ThËn vµ niÖu qu¶n n»m sau phóc m¹c, c¸c thñ thuËt cña hÖ tiÕt niÖu ph¶i ®i ngoµi phóc m¹c, cã c¸c ®−êng mæ riªng. ChØ trong tr−êng hîp ®· cã më bông s½n th× ta cã thÓ th¨m dß mÆt tr−íc thËn vµ niÖu qu¶n gi¸n tiÕp qua phóc m¹c thµnh bông sau. C©u hái l−îng gi¸: 1. Tr×nh bµy c¸c nguyªn t¾c th¨m dß æ bông. 2. Tr×nh bµy kü thuËt th¨m dß gan, ®−êng mËt ngoµi gan vµ l¸ch. 3. Tr×nh bµy c¸c b−íc th¨m dß mÆt tr−íc, mÆt sau vµ mÆt trong cña d¹ dµy. 4. Tr×nh bµy kü thuËt th¨m dß ruét non, ®¹i trùc trµng vµ tiÓu khung. 5. Tr×nh bµy c¸c ®−êng vµo hËu cung m¹c nèi. 36

Add a comment

Related pages

Tham do cac tang o bung.DAT - YouTube

Tham do cac tang o bung.DAT Ngô Khánh Hoàng. ... Giai phau nguc bung - Duration: 46:25. Nguyễn Lê Thành Lợi 23,697 views. 46:25
Read more

Trị vết thâm do rạn da ở bụng sau sinh như ...

Trang chủ / Tư Vấn Trị vết thâm / Trị vết thâm do rạn da ở bụng sau sinh như thế nào?
Read more

bai tap bung - YouTube

bai tap bung loandua. Subscribe Subscribed Unsubscribe 735 735. Loading ... the duc tham my. Category Entertainment; License Standard YouTube ...
Read more

Phẫu thuật thăm dò ổ bụng, Santhuoc.vn

Tất cả các thuốc | Theo vần A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ; Thuốc A-Z. Thuốc A - Z; ... Tài liệu tham khảo. Martin ...
Read more

Tre so sinh bi do ron o vung bung

Tre so sinh bi do ron o vung bung. ... đồng mừng xun 2016" ng Kevin O'Connor ho hứng đưa vợ v con trai gốc Việt 5 tuổi đến tham dự.
Read more

Bai Tap Bung - World News

Bai Tap Bung; remove the playlist. Latest Videos; remove the playlist. Longest Videos; BAI; Tap; Collage; BBC Results; Shopping; Related News; Top ...
Read more

Mách bạn cách trị vết thâm ở bụng sau khi ...

Sau thời gian thai kỳ đa số chị em thường gặp phải vấn đề với những vết thâm xấu xí trên vùng bụng do dạn da gây ra.
Read more

benh dich o bung - Tư vấn sức khỏe 24h - Thầy ...

benh dich o bung. Chỉa sẻ cùng ... Làm thế nào để điều trị khó nói do viêm thanh quản gây ra? ... Tham gia cùng chúng tôi
Read more

o dau chuyen ban do the duc tham my | Giá cả

o dau chuyen ban do the duc tham my. Thông báo Hiện tại chưa có bài nào được đăng tại mục này! click vào đây để đăng bài.
Read more