advertisement

TGS lime tree - current tax topics

0 %
100 %
advertisement
Information about TGS lime tree - current tax topics
Finance

Published on March 11, 2014

Author: FerdiBoekel

Source: slideshare.net

Description

Current topics on taxation in The Netherlands. For more information or advise, please contact us on www.tgs-limetree.com
advertisement

Taxation in the Netherlands - Current topics March 2014

TGS lime tree Program 1) Introduction 2) Substance requirements 3) Participation interest 4) VAT pro rata 5) Waiver exemption rules March 2014 – Current topics 2

TGS lime tree > 1) Introduction > Provider of tax and legal services > Tax advisery services, tax compliance, legal compliance, pay roll > Strictly to foreign owned small and medium sized enterprises (SME‟s) > Extensive experience in clients served by trust offices > Excellent price/quality ratio > Majority of services on basis of fixed fees > Launched in Amsterdam on January 1, 2013 3March 2014 – Current topics

TGS lime tree > Member of TGS Global network > Network originates from 2012 > Independent firms specialising in the provision of accounting, audit, tax, business advisory and commercial legal services. > Currently operating from 48 offices in 28 countries, the network‟s global footprint is expanding rapidly. > As of March 1, 2014 first member in the US (New York) 4March 2014 – Current topics

TGS lime tree 2) Substance requirements A Dutch company that claims treaty (or EU Directive) benefits should now declare in its corporate tax return if it meets a defined set of substance requirements. In case one or more of these requirements are not met and the company has claimed the benefits of a tax treaty, the Dutch tax authorities will notify the foreign tax authorities. March 2014 – Current topics 5

TGS lime tree Only required by Dutch corporate income tax payers: • who are 70% or more engaged in inter-company financing and/or licencing activities or activities generating similar income (such as rental or leasing income); • who have received or accrued interest and/or royalty income (or similar income) from foreign group companies; and • for which treaty benefits are claimed. March 2014 – Current topics 6

TGS lime tree List of substance requirements If a taxpayer falls within the scope of the new rules, the following substance requirements should be continiously met in the Netherlands by the Dutch taxpayer in order to prevent exchange of information: 1) at least 50% of the statutory (and competent) directors of the Dutch company should be residents of the Netherlands; March 2014 – Current topics 7

TGS lime tree 2) the Dutch resident directors have the required professional knowledge to perform their duties satisfactorily. The directors should exercise their own discretionary authority with respect to the conclusion of transactions entered into by the entity, and should take responsibility for the proper implementation of such transactions; March 2014 – Current topics 8

TGS lime tree 3) the tax payer should have qualified personnel at its disposal to fulfil and administer the transactions entered into by the entity diligently; 4) decisions of the board of directors must be taken in the Netherlands; 5) the most important bank account(s) of the tax payer must be maintained in the Netherlands; March 2014 – Current topics 9

TGS lime tree 6) bookkeeping of the tax payer must be carried out in the Netherlands; 7) the tax payer should have its registered address in the Netherlands; 8) the tax payer should, to its knowledge, not be regarded by another country as its resident; March 2014 – Current topics 10

TGS lime tree 9) the tax payer should bear genuine economic risk in relation to its financing, licensing, rental or leasing transactions; and 10) the entity should have sufficient equity (considering its assets and operating risks). March 2014 – Current topics 11

TGS lime tree The tax payer should include which requirement is not met and should provide information allowing the Dutch tax authorities to make a proper assessment. Furthermore an overview should be submitted to the Dutch tax authorities of the interest, royalty (and similar income) received for which treaty benefits are claimed. March 2014 – Current topics 12

TGS lime tree If the Dutch tax authorities conclude that the substance requirements are not met, they will spontaneously notify the foreign tax authorities. March 2014 – Current topics 13

TGS lime tree 3) Participation interest As of 1-1-2013, article 13L Dutch CIT Act provides for - a restriction on the deduction of interest and financing costs, - relating to the financing of participations, - in case of „excessive participation interest‟ March 2014 – Current topics 14

TGS lime tree March 2014 – Current topics 15

TGS lime tree March 2014 – Current topics 16 Artikel 13l Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1. Bij het bepalen van de in een jaar genoten winst komt niet in aftrek het op de voet van dit artikel bepaalde bedrag aan renten en kosten ter zake van geldleningen dat geacht wordt verband te houden met de financiering van deelnemingen (bovenmatige deelnemingsrente), voor zover het bedrag aan bovenmatige deelnemingsrente € 750 000 te boven gaat. 2. De bovenmatige deelnemingsrente van een jaar wordt gesteld op het gedeelte van het totale bedrag aan renten en kosten ter zake van geldleningen van het jaar, dat evenredig is aan de verhouding tussen het gemiddelde bedrag aan deelnemingsschulden in het jaar en het gemiddelde totale bedrag aan geldleningen in het jaar. De in de eerste volzin bedoelde gemiddelden worden bepaald naar de stand bij het begin en het einde van het jaar, waarbij tijdelijke mutaties rond die tijdstippen worden genegeerd voor zover deze plaatsvinden met het oog op de toepassing van dit artikel. 3. Van een deelnemingsschuld als bedoeld in het tweede lid is sprake voor zover het gezamenlijke bedrag van de verkrijgingsprijs van de deelnemingen uitgaat boven het eigen vermogen, met dien verstande dat een deelnemingsschuld nooit meer bedraagt dan het gezamenlijke bedrag van de geldleningen en nooit meer bedraagt dan het gezamenlijke bedrag van de verkrijgingsprijs van de deelnemingen. Een op de voet van de eerste volzin bepaalde deelnemingsschuld wordt verminderd met het bedrag van de schulden waarop artikel 10a, eerste lid, of artikel 10b van toepassing is, doch niet verder dan tot nihil, voor zover de rechtshandelingen waarmee die schulden rechtens dan wel in feite direct of indirect verband houden de deelnemingsschuld zoals berekend volgens de eerste volzin vergroten. 4. Voor zover de belastingplichtige een deelneming anders waardeert dan op verkrijgingsprijs, wordt voor de bepaling van de deelnemingsschuld ingevolge het derde lid de boekwaarde van het eigen vermogen verminderd met het bedrag van de boekwaarde van die deelneming verminderd met de verkrijgingsprijs van die deelneming. 5. Voor de toepassing van het derde lid blijft de verkrijgingsprijs van een deelneming buiten aanmerking voor zover het belang in het lichaam waarin de deelneming wordt gehouden is verworven of uitgebreid of daarin eigen vermogen is gebracht in verband met een uitbreiding op dat moment dan wel in de daaraan voorafgaande of daarop volgende periode van twaalf maanden van de operationele activiteiten van de groep bestaande uit de belastingplichtige tezamen met de met hem verbonden lichamen en de verkrijgingsprijs is toe te rekenen aan de hiervoor bedoelde uitbreiding van operationele activiteiten. 6. De toepassing van het vijfde en tiende lid met betrekking tot een deelneming blijft in een jaar achterwege voor zover: a. de in het jaar in verband met de financiering van die deelneming verschuldigde renten en kosten naast de belastingplichtige door een met de belastingplichtige verbonden lichaam rechtens dan wel in feite in aftrek kunnen worden gebracht op de grondslag van een naar de winst geheven belasting; b. de in het jaar in verband met de financiering van die deelneming verschuldigde renten en kosten rechtens dan wel in feite direct of indirect staan tegenover een vergoeding voor verstrekking van vermogen aan het lichaam waarin de deelneming wordt gehouden of aan een met de belastingplichtige verbonden lichaam, waarbij de voldoening van de vergoeding rechtens dan wel in feite direct of indirect in aftrek kan worden gebracht op de grondslag van een naar de winst geheven belasting terwijl over de ontvangst van de vergoeding per saldo geen belasting naar de winst wordt geheven of geen belasting naar de winst wordt geheven welke naar Nederlandse maatstaven redelijk is als bedoeld in artikel 10a, derde lid, onderdeel b, of c. de verwerving of de uitbreiding van de deelneming, dan wel de inbreng van eigen vermogen in het lichaam waarin de deelneming wordt gehouden, niet door de belastingplichtige zou hebben plaatsgevonden, of de deelneming niet door de belastingplichtige zou zijn gehouden, ingeval de aftrek van rente buiten beschouwing zou worden gelaten. De eerste volzin, onderdeel b, vindt geen toepassing indien over de vergoeding een belasting naar de winst wordt geheven en de wijze waarop de financiering is vormgegeven in overwegende mate is ingegeven door zakelijke overwegingen. 7. Dit artikel is slechts van toepassing op bestanddelen van de winst die geen deel uitmaken van winst uit een andere staat als bedoeld in artikel 15e waarop de objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten van toepassing is en op bestanddelen van het vermogen welke niet dienstbaar zijn aan het behalen van dergelijke winst uit een andere staat. 8. Voor de toepassing van dit artikel: a. wordt onder geldlening verstaan een schuld die voortvloeit uit een overeenkomst van geldlening of uit een daarmee vergelijkbare overeenkomst, waarbij zonder toepassing van dit artikel rente in aanmerking wordt genomen bij het bepalen van de winst; b. wordt onder een deelneming verstaan een bezit waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is; c. worden onder renten en kosten ter zake van geldleningen mede begrepen kosten en resultaten ter zake van rechtshandelingen die strekken tot het afdekken van renterisico‟s op geldleningen of van valutarisico‟s op de rente ter zake van geldleningen. 9. Indien de belastingplichtige actieve financieringsactiviteiten binnen het concern verricht, blijven voor de toepassing van het tweede en derde lid buiten aanmerking geldleningen voor zover deze verband houden met geldvorderingen welke in het kader van die actieve financieringsactiviteiten binnen het concern worden aangehouden, evenals de renten en kosten ter zake van dergelijke geldleningen. Onder actieve financieringsactiviteiten binnen het concern als bedoeld in de eerste volzin worden verstaan werkzaamheden die door de belastingplichtige anders dan incidenteel worden verricht in verband met het arrangeren en uitvoeren van financiële transacties via eigen bankrekeningen ten behoeve van de belastingplichtige tezamen met de met hem verbonden lichamen, waarbij het aantal personen in dienstbetrekking bij de belastingplichtige, hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden in overeenstemming zijn met de aard en functie van de belastingplichtige en de belastingplichtige voorts beschikt over een kantoor dat is voorzien van in de financiële sector gebruikelijke faciliteiten. Onder geldvordering als bedoeld in de eerste volzin wordt verstaan een vordering die voortvloeit uit een overeenkomst van geldlening of uit een daarmee vergelijkbare overeenkomst. 10. In afwijking van het vijfde lid kan de belastingplichtige voor de toepassing van het derde lid 90% van de verkrijgingsprijs van een deelneming buiten aanmerking laten voor zover het lichaam waarin de deelneming wordt gehouden is verworven of uitgebreid of in dat lichaam eigen vermogen is ingebracht in een boekjaar dat is aangevangen voor of op 1 januari 2006. 11. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld voor de toepassing van dit artikel ingeval de belastingplichtige, de deelneming of het lichaam waarin de deelneming wordt gehouden onmiddellijk of middellijk is betrokken bij een reorganisatie of deel gaat uitmaken van een fiscale eenheid. Onder die regels kunnen mede regels worden begrepen met betrekking tot de verkrijgingprijs van de deelneming en de aan de deelneming toe te rekenen financiering. De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de eerste volzin wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

TGS lime tree March 2014 – Current topics 17 loan interest dividends dividends A Holdco CB BANK Bosal gap-structure: - A is financing the acquisition of its participations B and C with a loan from the Bank -dividends and profits realised on these participations are exempt Interest and costs of the loan are deductible for Dutch corporate income tax purposes

TGS lime tree Main features:  the first EUR 750,000 of interest is always deductible  computation rule  multiple exceptions  special measures laid down in the Decree of January 16, 2013 („Besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente‟) Consequence of this „simplification‟: thin capitalisation rule abolished as from 1-1-2013 March 2014 – Current topics 18

TGS lime tree  computation rule: the average acquisition price of the participations exceeds the average equity for tax purposes („participation debt‟)  all participations are deemed to have been financed with equity  excess participation interest is: annual interest x average participation debt / average loans March 2014 – Current topics 19

TGS lime tree Participations 500 Fiscal equity 375 Other 200 Debt 325 700 700 March 2014 – Current topics 20  Participations valued at acquisition price  Average amounts

TGS lime tree Exceptions & special measures:  „retroactive effect‟ - except for participations (acquired, expanded, equity contributed) in a FY that commenced before or on 1-1-2006: 90% of the acquisition price can be disregarded  provisions which address overlaps with other restrictions on the deductibility of interest  reorganisations (mergers, demergers)  inclusion of the participation in a fiscal unity  qualifying expansions March 2014 – Current topics 21

TGS lime tree Qualifying expansion: In case operational activities are expanded, the acquisition price of a participation is disregarded for the computational rule, unless:  expansion of operational activities did not take place within 12 months preceding or following the acquisition of a participation  a hybrid loan to the acquired participation is granted  double dip(s)  the structuring of the purchase of the participation is (amongst others) intended to create tax deductible interest March 2014 – Current topics 22

TGS lime tree Participations 500 Fiscal equity 150 Provision 150 Other 100 Loans 300 600 600 March 2014 – Current topics 23  Participations valued at acquisition price  Interest deduction limited on part of loans (50)  Average amounts

TGS lime tree 4) VAT pro rata A business whose principal establishment is in a Member State, is not allowed to take the income of other fixed establishments into account when determining their VAT deductible proportion (Le Crédit Lyonnais, case C-388/11) March 2014 – Current topics 24

TGS lime tree According to the Court of Justice of the EU, a permanent establishment is: 1. an establishment exploited by a foreign entrepreneur/business 2. with a sufficient presence of durability 3. with a staffing of personnel and technical means in order to supply services or goods independently 4. is VAT-registered in the country of establishment (EU) Not qualifying as a PE:  supporting establishment  a business receiving goods on consignment  a simple warehouse managed by a foreign business March 2014 – Current topics 25

TGS lime tree FCE-Bank CJEU-decision dated 23 March 2006:  Main Office and foreign branches deemed to be single VAT subject  Mutual cross border supplies of services has no VAT relevance Example: the provision of an interest bearing loan However, for mutual cross border supplies of goods, regular VAT rules must be applied: ICS, ICA, import and export  Turnover of foreign branches is added to the turnover of the main office for the calculation of the proportional deduction of charged VAT on general costs  The internal turnover must then be excluded March 2014 – Current topics 26

TGS lime tree Facts:  LCL established in France with foreign branches established in / outside the EU  LCL renders VAT exempt financial service for which it is not entitled to deduct VAT incurred  However exception for financial services rendered to customers outside the EU: VAT incurred on costs related to those services are deductible CJEU:  Turnover foreign branch offices may not be taken into account as turnover of the main office for the determination of proportion of deductible VAT on general costs („pro rata‟)  Branch offices are to be treated as independent VAT subjects in the country of residence March 2014 – Current topics 27

TGS lime tree In conclusion:  This issue is not covered by either the Dutch VAT Act nor the EU VAT Directive  The applied scheme has been standard policy of the Dutch tax authorities  LCL-Court decision has direct and immediate effect  One can‟t rely on past agreements due to CJEU verdict A pro-active attitude towards the tax authorities is required Risk of ex-officio assessments (5 years) / negotiate a transition period March 2014 – Current topics 28

TGS lime tree 5) Waiver exemption An at arm's length waiver of debt constitutes in principle a taxable profit for the debtor. Exemption may be applicable. Not “at arm's length” waiver could be qualified as equity (contribution in kind) rather than profit March 2014 – Current topics 29

TGS lime tree The Dutch tax code provides that the amount of profits exceeding the tax losses available for off-set will be exempt from tax. March 2014 – Current topics 30

TGS lime tree Example 1 Loss of D is 40. Debt of D is 75. Debt is waived by creditor. Exempt is 75, 40 or 35? March 2014 – Current topics 31

TGS lime tree Conditions for the exemption at debtor's level: 1) Existence of a debt; 2) Should be non-recoverable, and 3) Implicit waiver: requires act from creditor. However, anti abuse provisions may prevent the exemption to apply... March 2014 – Current topics 32

TGS lime tree Anti abuse provisions Debtor forms part of fiscal unit Debtor formed part of fiscal unit less than 6 years after “deconsolidation” from fiscal unit Taxable result of debtor has to be recalculated on a stand- alone basis. March 2014 – Current topics 33

TGS lime tree Example 2 Fiscal unit with parent company M and subsidiary D. M and D file one consolidated tax return. Profit M is 30 and loss of D is 40. Consolidated result is a loss of 10. Debt of D is 75. Debt is waived by creditor. Exempt is 75, 65 or 35? March 2014 – Current topics 34

Thank you for your business! For further information, please contact our Amsterdam office: Jeroen van der Linden linden@tgs-limetree.com +31 20 820 22 35 Ferdi Boekel boekel@tgs-limetree.com +31 20 520 69 05 Gerard Brand brand@tgs-limetree.com +31 20 520 69 05

Add a comment

Related presentations

Les changements sur le marché du distressed aux Etats-Unis et en Europe

Main Sections of the Report 1) Nifty Technical View 2) 4 Large Cap Trade Ide...

This presentation consits the yearly results of Kinepolis Group

Related pages

Blog overview - TGS - TGS - International tax and legal ...

... Trending Topics TGS ... Lime Tree Tax & Legal Advisers BV ... Contact +31 20 218 18 40 Mail us. Contactformulier. Google Maps. Contactformulier. TGS ...
Read more

Jeroen van der Linden | LinkedIn

View Jeroen van der Linden’s professional profile on ... Tax Partner at TGS lime tree ... We are always looking for new topics for our Trust ...
Read more

PwC's perspective on current Issues and trends

PwC's perspective on current Issues and trends. ... PwC and the Partnership for New York City again examine the current social and economic ... Tax ...
Read more

Simple tax calculator | Australian Taxation Office

Simple tax calculator. This calculator will help you to calculate the tax you owe on your taxable income, for the previous three income years. It will take ...
Read more

USDA ERS - Federal Tax Issues

Federal Tax Issues. Overview; ... Glossary; Related Topics. Farm Sector Income ... The current income caps on eligibility for farm program payments affect ...
Read more

The Perfect Margarita by Lime Tree Cove - Documents

The Perfect Margarita by Lime Tree Cove Aug 29, 2014 Documents limetreecove. ... TGS lime tree - current tax topics. The Cove Discussion Guide. The Cove Pune.
Read more

Industries/Professions Tax Centers - Internal Revenue Service

Industries/Professions Tax Centers. ... The Construction industry page contains explanations of federal tax topics related to the construction ...
Read more

Find Forms and Information by Topic Using IRS Tax Map

Find Forms and Information by Topic Using IRS Tax Map . Use the links below to test our new topic lookup tool and provide comments to us.
Read more

VAT Rates (Current and Historic) - Revenue - Irish Tax ...

Value Added Tax; VAT Rates (Current and Historic) IN THIS SECTION. ... Current and Historic VAT Rates; Date Effective From Standard Rate (%) Reduced Rate (%)
Read more