Teollisuusautomaation standardit

50 %
50 %
Information about Teollisuusautomaation standardit
Education

Published on September 16, 2014

Author: SeskoRy

Source: slideshare.net

Description

Yleistä teollisuusautomaation standardeista ja SESKOn teknisestä komiteasta SK 65 "Teollisuusprosessien ohjaus"

matti.sundquist@sundcon.fi 1 Teollisuusautomaation standarditOsio 1 Osio 1:SESKOn komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2:Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3:Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC 61508 Osio 4:Koneiden ohjausjärjestelmät: standardi IEC 62061 Osio 5:Riskin arviointi ja turvallisuuden eheyden tason SIL määrittäminen: standardit IEC 61508-5 ja IEC 62061 Osio 6: Koneiden ohjausjärjestelmien suunnittelutyökalu SISTEMA Osio 7:Hätäpysäytys: standardit ISO 13850 ja IEC 60947-5-5 Osio 8:Turvaväylät ja niiden valinta: tekninen raportti IEC/TR 62513 Osio 9:Logiikat: standardi IEC 61131-1 ja 61131-3 Osio 10: Turvallisuuteen liittyvän elektroniikan asennus-ja muutostyöt

matti.sundquist@sundcon.fi 2 SESKOn komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Matti Sundquist Sundcon Oy

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 3 Standardien asema  Teollisuusautomaation standardit ovat oikeudellisesti vapaaehtoisesti noudatettavia dokumentteja erotuksena pakottavista säädöksistä (esim. direktiivit ja niihin perustuvat asetukset sekä ministeriöiden päätökset).  Euroopan talousalueella tavaroiden vapaa liikkuvuus perustuu kaupan teknisten esteiden poistamiseen ja tasapuoliseen kilpailuun, missä yhdenmukaistetuilla standardeilla on merkittävä rooli.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 4 Standardien merkitys  Euroopan talousalueella eurooppalaiset yhdenmukaistetut standardit antavat ”vaatimustenmukaisuusolettaman” eli standardin vaatimukset täyttävät ratkaisut ovat riittäviä myös vastaavien lakisääteisten vaatimusten täyttämiseen.  Noudattamalla standardien vaatimuksia helpotetaan asiointia viranomaisten kanssa.  Standardit ovat apuna myös tilaajan ja toimittajan välisissä toimitussopimuksissa, kun halutaan ennalta välttää toimitusta koskevia erimielisyyksiä.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 5 Standardien käytön etuja  Standardit muodostavat laajan tietovarannon ja ne tukevat tuotteen valmistajan omaa osaamista.  Standardien avulla voidaan lisätä eri valmistajien tuotteiden vertailukelpoisuutta ja yhteensopivuutta.  Yhdenmukaisten käsitteiden käyttö vähentää väärinkäsityksiä ja virheitä.  Dokumenttien laadinta helpottuu, mikä on ensiarvoista turvallisuuden varmistamiseen ja muutostöihin.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 6 Osallistuminen standardointiin  Standardien valmistelu kansainvälisellä tasolla tehdään IEC:n komiteoissa (Technical Committee TC ) ja alakomiteoissa (Subcommittee SC).  IEC:n jäsenmaat voivat olla mukana standardoinnissa joko P-tai O-jäseninä: • P-jäsenet (Participating member) voivat osallistua komitean työhön ja nimittää jäseniä työryhmiin sekä osallistua äänestyksiin. • O-jäsenet (Observer member) ovat mukana tarkkailijoina ja heillä on mahdollisuus äänestää. Työryhmätoiminnassa O-jäsenet eivät voi olla mukana.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 7 IEC:n komitea TC 65 ja sen alakomiteat  Teollisuusautomaation standardoinnista vastaa IEC:ssä tekninen komitea TC 65 (Industrial- process measurement, control and automation).  Komitean TC 65 alueella toimii neljä alakomiteaa (Subcommittee SC), joissa Suomi on mukana seuraavasti: • IEC SC 65 A System aspects (P-jäsen) • IEC SC 65 B Measurement and control devices(P-jäsen) • IEC SC 65 C Industrial networks (P-jäsen) • IEC SC 65 E Devices and integration in enterprise systems (P-jäsen).

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 8 IEC:n työryhmät  Standardien valmistelu IEC:ssä tapahtuu teknisissä komiteoissa ja niiden alakomiteoissa.  Varsinainen tekninen standardien valmistelutyö tehdään komiteoiden/alakomiteoiden asettamissa työryhmissä (Working Group WG).  Standardien tekniseen sisältöön voi vaikuttaa osallistumalla aktiivisesti työryhmän toimintaan.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 9 IEC TC 65 rakenne

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 10 Sähköalan eurooppalainen ja kansallinen standardointi  Kansainvälistä sähköalan standardointijärjestöä IEC:tä vastaa eurooppalainen CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization).  Suomessa sähkö ja elektroniikka-alan standardoinnista vastaa SESKO ry, joka on sekä IEC:n että CENELECin jäsen.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 11 SESKOn komitea SK 65  IEC TC 65:n ja CENELEC TC 65:n kansallinen vastinkomitea Suomessa on SESKOn komiteaSK 65 ”Teollisuusprosessien ohjaus”.  SESKOn komitean SK 65 kohdealueena standardoinnissa on teollisuusprosessien mittaus ja ohjaus (teollisuusautomaatio).

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 12 Komitean SK 65 tavoitteet  Komitean SK 65 tavoite on palvella suomalaista automaatioalaa (teollisuusautomaation toimittajia ja käyttäjiä) • välittämällä maahamme kansainvälisen standardoinnin piirissä syntynyttä osaamista ja • tarjoamalla yrityksille mahdollisuuden vaikuttaa standardien kehittämiseen.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 13 SK 65 päätehtävät  Komitean pääasiallisena tehtävänä on: • seurata toimialueensa standardointityötä • kommentoida työpapereita • osallistua äänestyksiin • huolehtia alueensa kansallisten standardien julkaisemisesta.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 14 SK 65 muita tehtäviä  Komitean muita tehtäviä ovat: • tehdä standardointia ja sen etuja tunnetuksi • kääntää valikoituja standardeja suomen kielelle • laatia standardikokoelmia, mm. standardikäsikirjoja.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 15 SK 65 kokoonpano  Komiteaan SK 65 kuuluu noin 20 jäsentä(vuonna 2010).  Komiteassa on edustettuna: • automaatiotuotteiden toimittajia • automaatiojärjestelmien suunnittelijoita • automaattisten järjestelmien käyttäjiä • alan kouluttajia, konsultteja ja tutkijoita.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 16 Standardien ryhmittely  Teollisuusautomaation standardit muodostavat varsin monimuotoisen ja laajan standardikokoelman.  SK 65 alaan kuuluvia standardeja on useita satoja.  Standardien hakemisen helpottamiseksi on kehitetty käyttäjälähtöinen standardiryhmittely, joka perustuu aihealueisiin ja niihin kuuluviin luokkiin (kategorioihin, ks. seuraava kuva).  Suomen Automaatioseurajulkaisee tähän perustuvan standardiselvityksen verkkoversiona keväällä 2011.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 17 Automaation standardoinnin aihealueet (1…5) ja kategoriat 1. Perusstandardit 2. Koostamisstandardit 3. Laite-jajärjestelmästandardit 4. Menetelmästandardit 5. Sovellusstandardit

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 18 Automaation standardoinnin aihealueet (1…5) ja kategoriat 1. PerusstandarditBasic Standards  TerminologiaTerminology  EMC-standarditEMC-standards  Sähköiset laitetiedotElectronicobjectdescription

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 19 Automaation standardoinnin aihealueet (1…5) ja kategoriat 2.Koostamisstandardit Intecrationstandards  SignaalitSignals  TietoverkotNetworks  ViestintäCommunication  Turvallisuus ja luotettavuusSecurityand safety

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 20 Automaation standardoinnin aihealueet (1…5) ja kategoriat 3. Laite-ja järjestelmästandardit Deviceand systemstandards  KenttälaitteetFielddiveces  Prosessien ohjausjärjestelmätIndustrial-processContolSystems  AnalyysilaitteetAnalyzingequipments  YmpäristövaatimuksetEnvironment requirements

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 21 Automaation standardoinnin aihealueet (1…5) ja kategoriat 4. Menetelmästandarit Method standards  Toiminnalliset kuvauksetFunctionaldescriptions  InsinöörityöEngineering  KäyttöönottoCommissioning  Testaus ja arviointiTestsand evaluation  ToteutusratkaisujaImplementationpractices

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 22 Automaation standardoinnin aihealueet (1…5) ja kategoriat 5. SovellusstandarditApplicationstandards  Prosessin ohjausProcesscontrolsystem  Liiketoiminnan ohjausEnterprise controlsystem

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 23 Muita IEC:n komiteoita, joissa valmistellaan teollisuusprosesseihin liittyviä standardeja IEC TC 3Information structures, documentation and graphical symbols IEC SC 17BLow-voltage switchgear and controlgear IEC SC 22GAdjustable speed electric drive systems incorporating semiconductor power converters IEC SC 31GIntrinsically-safe apparatus IEC TC 44Safety of machinery -Electrotechnical aspects IEC SC 45AInstrumentation and control of nuclear facilities IEC TC 56Dependability IEC TC 85Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities IEC TC 104Environmental conditions, classification and methods of test.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 24 SK 65 työn organisointi  SK 65:n työn jäsentämiseksi ja käytettävissä olevien resurssien järkevän käytön vuoksi SK 65 on kartoittanut teollisuusautomaation standardikentän ja valinnut sen perusteella tärkeimmät luokat (kategoriat) ja niiden standardointikohteet, joiden valmistelua seurataan ja johon tarvittaessa osallistutaan.  Muiden standardien valmisteluun osallistutaan vain jos ilmenee kansallista kiinnostusta asiaan.

Teollisuusautomaation standardit – Osio 1 25 SK 65 työn organisointi  SK 65 toimintaan voi osallistua kaikki halukkaat asiantuntijat.  Standardointiin voi osallistua ottamalla yhteyttä SESKOon (www.sesko.fi).  SK 65:n yhteyshenkilö SESKOssa on Jukka Alve (jukka.alve@sesko.fi)

Add a comment

Related presentations

Related pages

Teollisuusautomaation standardit Osio 7 - SESKO ry

Teollisuusautomaation standardit – Osio 7 3 Hätäpysäytysvaatimukset Seuraavissa PowerPoint-kalvoissa esitetään tärkeimmät vaatimukset koneiden
Read more

Teollisuusautomaation standardit Osio 6 - SESKO ry

Teollisuusautomaation standardit – Osio 6 4 SISTEMA-ohjelmistotyökalu SISTEMA on Saksassa IFA:ssa (Institut für Arbeitsschutz Forschung, ent.
Read more

TEOLLISUUSAUTOMAATION TIETOTURVA - Viestintävirasto - Etusivu

TEOLLISUUSAUTOMAATION TIETOTURVA • 5 Alkusanat Tietoverkkojen yleistymisen, informaation taloudellisen arvon ja laatuvaati-musten kiristymisen myötä ...
Read more

Standardointi · Sundcon

Teollisuusautomaation ja koneturvallisuuden standardointi. Sundcon Oy seuraa kansainvälistä teollisuusautomaation ja koneturvallisuuden standardointia ja ...
Read more

Koneturvallisuus · Sundcon

Teollisuusautomaation standardit muodostavat varsin laajan ja monipuolisen joukon IEC-standardeja, joilla on suuri merkitys tuotteiden ja toimintojen ...
Read more

Sähkötyöturvallisuus- ja sähköasennusstandardit

Teollisuusautomaation standardit - Hätäpysäytys - Standardit ISO 13850 ja IEC 60947-5-5. Education. Tweet. 16. 09. 2014 0 views
Read more

Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Standardisarja ...

Teollisuusautomaation standardit Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Standardisarja IEC 61508 Matti Sundquist Sundcon OY matti.sundquist@sundcon.fi
Read more

SFS-Oppilaitosportaali - Standardointi ja standardit

Nämä standardit voivat olla luonteeltaan joko horisontaalisia tai tuotestandardeja. ... Teollisuusautomaation tietoturva, ilmestyy joulukuussa 2012.
Read more