Tematraff 4 Mats

50 %
50 %
Information about Tematraff 4 Mats
Education

Published on February 7, 2008

Author: Demetrio

Source: authorstream.com

ma – konsult osby Mps Logistik IT Edi:  ma – konsult osby Mps Logistik IT Edi Mats Larsson Slide2:  Material styrning Hantering av ämne, halvfabrikat, pia Hantering av lager Hantering av inköp Produktions styrning Hantering av tillverkning Hantering av maskinkapacitet Hantering av kalkyler ma-konsult osby Artikelregister en av grunderna:  Artikelregister en av grunderna Artikelregistret är nyckeln i systemet. Här definieras artikeln, koder, grupptillhörighet, lagerförhållanden, hem/framtagningssätt, ledtider, beställningspunkt och antal, lager-nivåer, förpackningssätt, kostnader, m.m Då artikelnumret inte går att ändra i grund-registret, är det viktigt att tänka igenom hur man döper artikeln. (ritningsnr. kvalite/dim. typ 2165003006, rör,1650, D 030, godstj.6) ma-konsult osby Strukturregistret:  Strukturregistret Här lägger man upp vad en artikel består av. Det kan vara tillverkade eller köpta artiklar. Även hur många som behövs för att tillverka en färdig artikel. Hantering av varianter, färger, m.m. Man kan lägga upp moduler av artiklar som sedan kan kombineras enl. kundorder. ma-konsult osby Exempel på struktur ma-konsult osby :  Exempel på struktur ma-konsult osby Vanligaste struktur bearbetningsföretag:  Vanligaste struktur bearbetningsföretag Nivå 1 Nivå 2 ma-konsult osby Struktur kan även bestå av operationer:  Struktur kan även bestå av operationer En del mps-system har även operationerna inlagda i strukturregistret. Andra har ett eget operationsregister där man registrerar hela flödet för att tillverka. Vad som är bäst varierar från fall till fall. Som regel är ett eget register mer flexibelt och kan innehålla kopplingar till vertygs-register och arbets/kontroll instruktioner. ma-konsult osby Det behövs fler register t.ex.:  Det behövs fler register t.ex. Maskinregister för reg. av maskiner och maskingrupper bl.a med timkostnader. Scheman för maskiner och personal. Verktygsregister. Lagerställen –platser. Samt olika typer av grupper som behöver definieras. ma-konsult osby Inköp:  Inköp Förse företaget med material och tjänster till fördelaktiga priser, bra kvalité och till låga kringkostnader. Göra leverantörsbedömningar. Hitta nya leverantörer, utveckla samarbetet med de gamla. Uppföljning av leveransprecision och kvalité. ma-konsult osby Hantering av inköp:  Hantering av inköp Det finns de som påstår att 70-80% av ett företags kostnader kommer från inköp av material och/eller tjänster. Sök leverantörer med bra priser, hög kvalité och hög leveransprecision. Se till att det finns avtal med leverantörer, (med avseende på giltighetstid, pris, orderkvant, avropskvant, ledtider, kapacitet hos leverantören, betalningsvillkor, rabatter, emballage, mm) och avtal med transportbolag. ma-konsult osby Inköp forts.:  Inköp forts. Hur kommunicera med leverantörer ? Fax, e-post eller EDI. Vem ska avropa ? Hur ? Avropsorder eller prognoser för att få ner ledtider och därmed minska säkerhetslager. ABC-klassa artiklarna. Sätt upp regler för att styra dyra artiklar mot minlager, (kanban) Hitta hemtagningssätt för billiga artiklar, t.ex VMI (leverantörsstyrt lager) ma-konsult osby Slide12:  Bilindustrin har taget fram ett globalt dokument för logistikbedömning. Här tas bl.a. anskaffnings-processen upp. Delar av dokumentet är användbart även på mindre företag. Det går ut på: Att underlätta identifiering av områden med förbättrings-potential Att uppmuntra egen utvärdering mot “Best Practice”-kriterier Att stimulera till ständigt förbättringsarbete, med långsiktiga handlingsplaner Att fokus på viktiga logistikfaktorer (ledtid, leveranssäkerhet, logistikkostnad, etc) ma-konsult osby Återrapportering:  Återrapportering Allt utfört arbete, tider, material, in/utplock från lager, kassationer, batcher, mm ska rapporteras till affärssystemet. Om man frågar en data ansvarig efter något blir svaret ofta: kan jag bara få in informationen i datorn, kan jag ta fram vad du vill. När det gäller material, ankomstrapporteras allt som kommer till lagret, från leverantörer eller produktionen. A och O är att allt är rätt märkt. Kräv att era leverantörer använder ert artikelnr. på följesedlar. Låt ansvarig på lagret även ansvara för rapporteringen. Gör rutin + lathund så att det alltid blir rätt. ma-konsult osby Slide14:  Alla utförda operationer rapporteras löpande. Antal, tider, kassationer och ev. mätdata, mm ska in. Använd stämpling direkt i datorn. När personal stämplar in på morgonen, kan man automatiskt stämpla in på det aktuella jobbet. Alla avbrott ska rapporteras. När man byter kolli rapporteras antalet och samtidigt fångas tiden upp. Vid kassation anges orskskod för uppföljning. Det finns moduler eller program för datainsamling. Dessa är bra, då det alltid krävs stämpling. All data godkänns sedan av överordnad. Här är det vanligt med koppling till löneprogram. För att förenkla rapportering kan man ibland använda streckkoder. När jobbet är klart går det direkt att se nerlagd tid och kostnad. ma-konsult osby Kalkyl av produktionen:  Kalkyl av produktionen När man installerar nytt mps-system sätter man upp kalkylmodell. Denna används sedan för att göra för- och efterkalkyler. Priser på material och lego hämtas automatiskt enl. uppsatta regler. Operationstider och antal, måste återrapporteras av produktionen. Detta kan antingen ske manuellt, eller med hjälp av datainsamlingsprogram. Om man alltid använder återrapportering i produk- tionen, kan man få en efterkalkyl från varje tillverk-ningstillfälle och då enkelt jämföra kostnaderna ma-konsult osby Metod för manuell produktkalkyl.:  Metod för manuell produktkalkyl. Det är viktigt att man kalkylerar sina jobb, dels för att hamna rätt från början, dels som uppföljning. Vissa kostnader är fasta, finns där även om inget produceras. (lokalhyra, värme, el, etc.) Andra kostnader är rörliga, löner, material, maskintid, verktyg mm. För att täcka kostnader som är svåra att dela upp använder man olika pålägg, oftast som procent av andra kostnader. Till sist kommer AO och FO som är kostnader för administration och försäljning. ma-konsult osby Maskin timkostnad.:  Maskin timkostnad. Det enklaste sättet att prissätta en artikel är att klocka maskintiden och multiplicera med timkostnaden. Hur räknar man då ut timkostnaden ? Först är det investeringen. Den kan skrivas av på 5 år, sedan ska den generera pengar till en ny maskin. Vi behöver veta hur många timmar maskinen arbetar under ett år. Med dagtid antar vi 1700 timmar. En investering på 1 miljon kronor ger då ca 120 kr/tim. ma-konsult osby Sedan de fasta kostnaderna.:  Sedan de fasta kostnaderna. Enklast är att titta i bokföringen, ta reda på års-kostnaderna för lokalhyra, el, värme, försäkringar, mm och dela med antal m2 verkstadsyta. Detta ger kostnad per m2 yta. Ta reda på hur stor yta maskinen behöver inklusive sidoutrymme. Multiplicera med kostnaden, så här mycket behöver man ta ut. Vad kostar sedan service och reparationer ? Dela även denna siffra med 1700 års timmar. ma-konsult osby Maskin timkostnaden blir då::  Maskin timkostnaden blir då: Summera investering, fasta kostnader och underhåll, samt operatörens timkostnad ink. sociala- och semesterkostnader, detta ger maskin timkostnad. I detta läge räknas ingen vinst, man vill veta sina verkliga självkostnader och använder sedan bidrags påslag sist i kalkylen för att generera förtjänst. ma-konsult osby Vad är mantids kostnad ?:  Vad är mantids kostnad ? Manuellt arbete som inte ingår i maskintid medför en kostnad. Mantids kostnad beräknas som timlön plus sociala avgifter och kompensation för semesterlön. ma-konsult osby Olika pålägg.:  Olika pålägg. Man gör omkostnads pålägg för att täcka kostnader för verktyg, uppmätningar, lagerhantering, frakter, hantering av material, emballage, kassationer, mm. På det viset får man fram produktens självkostnad. För att täcka kostnader för administrativ personal, telefonväxel och datorer, lägger man normalt på 2 - 5%. Marknadsavdelning och försäljning kostar också en del, detta kallas försäljnings omkostnader normalt använder man 5%. ma-konsult osby Sist ska vi lägga på vår vinst, bidraget. Här sätter man den procentsats man vill ta ut och får då fram försäljningspriset. :  Sist ska vi lägga på vår vinst, bidraget. Här sätter man den procentsats man vill ta ut och får då fram försäljningspriset. Om ni skulle ge en kund rabatt, är det viktigt att veta vilket bidrag ni lagt på, så att det ändå genererar pengar till företaget. Så här kan det se ut i Excel. ma-konsult osby Efterkalkyl !:  Efterkalkyl ! Det är viktigt att man följer upp sina kalkyler genom att göra efterkalkyler. Här räcker det med att räkna ut självkostnaden och jämföra den med förkalkylens. Ibland kan det behöva ändras i procentsatser. Om man t.ex. köper dyra specialverktyg och får ner bearbetnings tiden, behöver tillverknings omkostnaderna justeras för att täcka slitage på dessa. ma-konsult osby ma-konsult osby:  ma-konsult osby Tfn/fax. 0479-422 07 Mobil. 0708-21 36 16 E-mail: mats.larsson@ma-konsult.se www.ma-konsult.se

Add a comment

Related presentations

Related pages

Fullträff på tematräff om klimat - Trelleborgs Allehanda

Det närmsta lokala exemplet hittade Mats Andersson i Falsterbo. ... 4. Inga tåg går mellan Malmö och Trelleborg under helgen 5.
Read more

30/3 Årsmöte - Sundsvalls FS - Flygsport - IdrottOnline Klubb

4 : Fastställande av dagordningen. 5 : Val av ordförande och.sekreterare för mötet: 6 : ... Mats Erik Lekby : Valberedning: 1 år: Håkan Carlsson: 070 ...
Read more

Intressant tematräff om riskanalyser på NUVAB | Jaffärer.se

... säger Mats Ohlsson, ... Ung Företagsamhet bjuder för tredje läsåret i rad in lärare i årskurs 4 i Nässjö kommuns grundskolor till en ...
Read more

VT-1315 - Flashpublisher 2.0

... 4 BOAREA CA 110 M² / 5 ROK TOMTAREA 875 M² PRIS 2 550 000 KR/EL HBJ VISAS SÖ 14/4 16.00-16.45, TI 16/4 17.30-18.00 MÄKLARE MATS ... tematraff Datum ...
Read more

Tematräff om feminism bakom slöjan | Vänsterpartiet Skövde

Mats Kristiansson. Tweet; Vote on HN; Pressmeddelanden från V. Fler höginkomsttagare ska betala statlig skatt; Större muskler mot skattesmitarna;
Read more

Magazin24.se nr 406 by magazin24 - issuu

SIDAN 4. Unik utställning invigs i Kungsör På onsdagseftermiddagen invigs Sveriges enda permanenta utställning kring trafficking, människohandel.
Read more

VT-Helg-1313 - Flashpublisher 2.0

VT-Helg-1313: ALLA. Sida 1; Sida 2; Sida 3; Sida 4; Sida 5; Sida 6; Sida 7; Sida 8; Sida 9; Sida 10; Sida 11; Sida 12; Sida 13; Sida 14; Sida 15; Sida 16 ...
Read more

Nyheter - sthlmsforening.reumatikerforbundet.org

http://sthlmsforening.reumatikerforbundet.org/aktuellt/nyheter/tematraff-arbetsliv-arbeta-halsan ... nbsp;Mats ... Träffar 4 lördagar i ...
Read more