Tema 4 activitats

50 %
50 %
Information about Tema 4 activitats

Published on March 9, 2014

Author: chellsy100

Source: slideshare.net

TEMA 4: EL POBLAMENT 2.obseva les fotogrefies i identifica-hi els elements o les caracteristiques dels ponlaments rurals i urbà, respectatives. 1, És rural l’altre es urbana 3.Quines difèrencies hi ha entre el poblament concentrat i el dispers? Concentrat:habitatges s’agrupen formen nuclis de població Dispersvien en cases … 8.Investiga i descriu en el teu quadern una casa de camp característica de la teua comunitat autònoma. Les cases deccamp solen ser xalets 9.Observa la graella. Com ha evolucionat la població unvàna al món?a proa; localitza cada zona en un plànol. A pujat 12.Esmenta el nom de tres funcions que pot exercir una ciutat i explica en què consisteix cada una.residencial: és pera els habitatges de les persones Comerciant:són tences i centres comercial, són per al oci Cultural:són les universitats 13.Imagina que has de visitar Folrència; cerca informació i escriu en el teu quadern monuments històrics que podries visitar.. 14.Una ciutat pot tenir diverses funcions? Perquè?Sí, perquè això defineix l’activitat principal que s’hi du a terme 15.Què és l’àrea d’influència d’una ciutat? Un entorn geogràfic amb el qual té relació 16Què és una xarza urbana? Conjunt de nuclis urbans jerarqitzats i relacionats entre si. . 17.Obseva els mapes de les xarxes urbanes s’Alemanya i d’Angola: a)Quin estat té un nombre més gran de ciutat?Alemanya b)En quin hi ha més vies de comunicació?Alemanya 20.Ara localtza’n l’àrea industrial i respon a les preguntes: a)Es troba al centre o ala periferia? Sí b)Hiha cap via de comunicació que connecte la zona industrial amb la resta de la ciutat?No 21.Què es la contaminació acústica? Com es produeix?Soroll exesiu, és produeix peltrancit terrestre i aeroports. 22.Quins problemas relacionats amb el subministrament d’aigua afecten les ciutats?Que els materials sólids es depositen en abocadors i contaminen l’aigua.

24.Quina relació tenen les circumval·lacions amb el transport urbà?Permeten accedir-hi sense travesear el centre. 29.Observa al mapa i explica quina ciutat domina a l’interior peninsular. Qunies són les ciutats més poblades a les regions insulars? Interior peninsular, la més poblada és Mdrid i les altres són Saqragossa, Sevilla, Granada, València. 30.En quines zones de la comunitat valenciana hi ha un Grau de poblament concentrat més alt? I de dispers? València més i menys Agemesí, oliva….. ACTIVITATS FINALS 1.Defineix. Poblamen.Assentament de la població en un territory. Paisatge rural.El que està alterat per activitats agrícoles. Camí rural.Permet comunicació entre els nuclis de població i àrees cultivades. Poblament concentrat.Hbitatges agrupats i formen nuclis de poblacióen que recidixen habitants. Agrociutat.Poble gran en el qual hi ha diverss serveis i elements urbans i le activitats principals són l’agricultura i la ramaderia. Poblament urbà.Resultat d’un procés de concentració de persones en ciutats. 2.Quins criteris permeten difernciar el poblament urbà del rural?Rural: són els pobles, menys població pocs carrers, es dediquen a l’agricultura. Urbà: Més població, edoificis alts, són les ciutats , molts carres. 3.Segons le distribució de la població, quins tipus de poblament rural hi ha? Pot ser dispers, concentrat o intercalar. 5.Observa la fotográfia i explica si correspon a un poble concentrat o a un de radial. Corespon a un radial perquè els carres conecten en un punt central. 7.Quins tipus de poblament rural predomina a España? Quines diferències hi ha entre el poblament del sud i del nord de la península?El concentrat, el del nord les cases formen llogarets i al sudé s Arabia. 9.Copia aquestes columnas i unislas. Casa de camp-Edifici aïllat en què residiesen persones i es deuen a terme activitats agrícolas o ramaderes. Llogaret- Unitat de població inferior a un poble, que aplega cases i altres edificis auxiliars. També hi ha algun carrer i elements d’ús comú. Mas- Conjut molt reuït de cases de camp, acompanyat d’altres edificis complementaris. 11.Esbrina quanta contenidors de residus hi ha proa de ta casa, on estan situats i quin tipus de residus s’hi arrepleguen.Hi han huit, Quatre en cada esquina i són per a plástics, paper o cartó, organics i cristals i més avant un per a el xiquets necesitats. 12.Investiga i escriu en el teu quadern un informe breu sobre la localitat on resideixens. Nombre d’hvitants entre 10.000 i 50.000 Tipus de transport públic taxis i autobuses Nombre de sentres d’ensenyament 7 col·legis i 2 institust Nombre de centres de salud. 2Nombre de grans superficies comerciants moltes

Nombre de parcs públic 10 aproccimadament. 14.Quines iniciatives es duen a terme per a revitalitzar nuclis rurals abandonats o despoblats.Demolen tot menys la faxada per a que se més estetic. 17.Amb quines activitats i amb quins edificas es correspon generalment el centre de la ciutat?Activitats, turisme, coses hitoriques, oci i tendes Edificis: blocs de edificis i esglesies, museus, monuments.

Add a comment

Related pages

Ciències Socials: TEMA 4.- L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA (3 ESO)

L'Estat és el conjunt de les institucions creades per a regular la vida i les activitats de les persones que viuen en un mateix territori, governades per ...
Read more

tema 4 - andrestecno12 - Google Sites

tema 4. ACTIVITATS Circuits. 1. El conjunt de tècniques basades en la ulització de l'aire comprimit, com a fluid transmissor d'energia,s'anomena...
Read more

TEMA 4: L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA PESCA

TEMA 4: L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA PESCA INTRODUCCIÓ L’agricultura, la ramaderia, la pesca i l’explotació forestal són activitats ...
Read more

Tema 4 - 6è Escola itaca - sites.google.com

Tema 4. Tema 5. Tema 6. Tema 7. Tema 8. Tema 9. Tema 10. Tema 11. Tema 12. Medi. Barcelona creix. Alta Edat Mitjana. ... Activitats 17 Simetries: Eixos de ...
Read more

PORTAFOLI CATALÀ: ACTIVITATS TEMA:4

3. Corregeix les construccions de gerundi incorrectes: a) - Arribà a la meta rebent una copa de mans del president.¨ { Al arribar a la meta, va rebre una ...
Read more

INFORMÁTICA 1º ESO: Tema 4. LibreOffice WRITER

Tema 4. LibreOffice WRITER A continuación tienes unos apartados con los apuntes, ejemplos y ejercicios del Tema 4 sobre LibreOffice Writer: Apuntes;
Read more

DOSSIERS DE RECUPERACIÓ E.S.O. PRIMER TRIMESTRE. CURS 2013 ...

Tema 4. Tema 4. DOSSIERS DE ... Resum dels dos temes i fer les activitats d'avaluació. Fer-ho a la llibreta i presentar el dia de l'examen de recuperació.
Read more

Curs: QUART ESO, Tema: Tema 4 - agora.xtec.cat

Amaga els esdeveniments globals; Amaga els esdeveniments de curs; Omet Activitats. Activitats
Read more

TRAM 2.0 Coneixement del medi 4 | Text-La Galera

TRAM 2.0 Coneixement del Medi 4 és format per diferents materials: el llibre de l'alumne, amb els continguts curriculars i activitats pensades per a ...
Read more

ACTIVITATSDELLUITAIESPORTSRELACIONATS.pdf - Google Drive

ACTIVITATSDELLUITAIESPORTSRELACIONATS.pdf - Google Drive ... Loading…
Read more