Tema 3 socials

30 %
70 %
Information about Tema 3 socials

Published on March 7, 2014

Author: sergigisbertbas

Source: slideshare.net

TEMA 3. LA POBLACIÓ 2-Quina relació tenen els avenços sanitaris (vacunes, medicines…) amb l’augment de la població? Hi ha un descens de la mortalitat, i aleshores, creix la població. 3-La població mundial creix o disminueix? Calcula la diferencia entre el nombre actual d’habitants de la Terra i el que es preveu que hi haurà a les acaballes del segle XXI. Població actual de la Terra = 6000000000 Població que hi haurà al final d’aquest segle = 12000000000 Diferència entre els dos = 6000000000 4-Amb les dades de la graella, calcula la densitat de població que té cada país. Ordena en el teu quadern aquests països en funció de la densitat de població que tenen, de manys a més. PAÍS EXTENCIÓ POBLACIÓ - Densitat = 139,48 Xina 9.596.961 1.338.612.968 Líbia 1.759.540 6.310.434 41.543 16.715.999 - Densitat = 402,37 7.741.220 21.262.641 - Densitat = 2,74 Països Baixos Austràlia - Densitat = 3,58 Ordenat: Austràlia< Líbia < Xina < Països Baixos 7-En quins continents estan situats els països amb una taxa de mortalitat inferior al %o? I els països amb una mortalitat superior al 12%o ? -12 Àfrica i Rusia -9 Amèrica, Austràlia, Nord d’Àfrica i Nord d’Àsia. 8-Calcula la taxa de mortalitat (TM) d’Àfrica si la població total és de 968042075 i el nombre de defuncions en un any és d’ 11997553. Compara el resultat amb al llegenda del mapa de mortalitat al món i indica si és elevada o reduïda. TM= 11997553 / 968042075 x 1000 = 12,39%o La mortalitat és elevada. 9-Calcula la taxa de mortalitat infantil (TMi) d’Europa si el nombre de defuncions de xiquets menors d’un any és de 55208, i el de naixements, de 7424397. TMi = 55208 / 7424397 x 1000 =7’43%o Mortalitat baixa.

11-Calcula la taxa de creiximent natural(TNC) de Mali, tenint en compte que la taxa de natalitat és del 46,8%o i la taxa de mortalitat és del 15,2%o -46%o -15,3%o =31,5%o 31,5 : 10 = 3,15% 12-Repeteix l’activitat anterior amb les dades d’Alemanya, que té una natalitat del 8,2%o I una mortalitat del 10,8%o -8,2%o -10,8= -2,6%o -2,6 x 10 = 0,26% 13-Observa el gràfic i explica com és el creixement natural al començament i al final del model de transició demogràfica. Al inici d’aquesta etapa la mortalitat descendeix mentre la natalitat continua sent alta. Posteriorment el dos disminueixen i el creixement natural es redueix. 14-Indica si aquestes frases, relatives al model de transició demogràfica, són verdaderes o falses, i corregeix aquestes últimes en el teu quadern: __V__ Al final de la fase de transició, el creixement natural disminueix. __F__ En la fase evolucionada, la taxa de natalitat és molt alta i el creixement natural, reduït. En la fase evolucionada, la taxa de natalitat és molt baixa i el creixement natural, reduït. __F__ En la fase de regressió, el creixement natural és molt elevat. En la fase de regressió, el creixement natural és dèbil i fins i tot negatiu. __F__ Tots el països del món han experimentat el model de transició demogràfica. Tots el països del món no han experimentat el mateix model de transició demogràfica. 15-Quines conseqüències creus que té per a una societat el descens de la població? El descens de població comporta que poc a poc augmenta la població major, aplegaria un moment que eixa població començaria a disminuir. 16-Elabora en el teu quadern un quadre comparatiu dels moviments habituals i migratoris. En el quadre següents podem observar els moviments habituals i migratoris de la població a Espanya durant els anys 2011-2012-2013. Anys Moviments habituals Moviments migratoris 2011 9% 3% 2012 7% 8% 2013 12% 20% 18-Què és el saldo migratori? El saldo migratori es la diferència entre el nombre d’immigrants i el d’emigrants en un lloc determinat i en un període de temps concret. 20-Observa els gràfics i explica en el teu quadern quines característiques presenta l’estructura de la població per edat a Àustria i a la República del Congo. A Àustria la població majoritaria es l’adulta, seguida de la població anciana i la menor de tots es la de gent jove. Pel contrari en la República del Congo la població de gent jove està molt igualada en la població adulta i pràcticament no tenen gent major.

24-Observa el mapa i respon a les qüestions següents: a) Quines són les províncies d’Espanya que presenten una densitat de població més elevada? País Basc, Madrid, Barcelona i Alacant. b) On el localitzen les províncies amb una densitat de població per davall de 85 hab/km2? Al sud i al Nord de la Península. c) En quines àrees geogràfiques la densitat de població és més baixa de 25 hab/km2? Zona central 25-Quines van ser les causes del descens de la natalitat a Espanya a partir del 1980? Estancament del nombre d’habitants i l’envelliment de la població. 29-Esbrina si entre la teua família o coneguts hi ha cap persona que haja viscut en un altre país o ciutat durant un període de temps prolongat. Informa-te’n i resumeix en el teu quadern els apartats següents: No ho sabem però sembla que no hi ha cap persona que haja viscut en un altre país o ciutat. Per la qual cosa les dades seran inventades. a) Motius pels quals va haver d’emigrar. Per treball b) On va residir. A França c) Quins problemes va trobar al lloc on es va traslladar. Principalment l’idioma, però també de papers per a treballar legalment. 32-Amb les dades de la taula, calcula en el teu quadern la densitat de la població de cada província. Província Alacant Castelló València Habitants 1.891.477 594.915 2.543.209 Estensió (km2) 5.817 6.632 10.806 Densitat (hab/km2) 325,16 89,70 235,35 33-Quins trets presenta el creixement natural a la nostra comunitat? Les taxes de natalitat i mortalitat tenen valors semblants per la qual cosa el creixement es baix, però es ascendent. 34-Observa la taula dels estrangers a la Comunitat Valenciana. De quins tres països arriben més persones a la nostra comunitat? Romania, Regne Unit i Marroc En quins continents estan situats aquests països?. Europa i Àfrica 1-Defineix els termes següents: *Creixement natural. És la diferència que hi ha entre el nombre de naixements i el de defuncions d’una població en un moment donat. *Saldo migratori. La diferència entre el nombre d’immigrants i el d’emigrants en un lloc determinat i en un període de temps concret. *Moviment pendular. Es produeixen quan s’estudia o es treballa en una localitat diferent de la residència. *Creixement real. Es la suma del creixement natural i el saldo migratori. *Èxode rural. Es el desplaçament de la població del camp a la ciutat. *Piràmide de població. Es un gràfic que serveix per a representar l’estructura de la població (per sexe i edat) d’una zona en un moment determinat.

2-Copia aquestes columnes al teu quadern i uneixes amb fletxes: Deserts tropicals i continentals Àrees pròximes a l’equador Hemisferi nord Zones polars Sud-est asiàtic Zones d’alta muntanya Nord-est dels Estats Units Europa central Zona poblada escassament Zona poblada escassament Zona poblada densament Zona poblada escassament Zona poblada densament Zona poblada escassament Zona poblada escassament Zona poblada densament 3-La informació d’aquesta taula està desordenada. Copia-la en el quadern i ordena-la d’una manera correcta. Indicador TN TFG (Taxa de fecunditat general) TMi TCN (Taxa de creixement natural) TFG TN (Taxa de natalitat) TCN TMi (Taxa de mortalitat infantil) Definició Nre. De nascuts vius entre el nombre de dones en edat fèrtil; el resultat es multiplica per mil Diferència entre la taxa de natalitat i la de mortalitat. Nre. De naixements registrats al llarg d’un any entre la població d’aquell mateix lloc; el resultat es multiplica per mil. Nre. De defuncions de xiquets més menuts d’un any d’edat entre els naixements registrats; el resultat es multiplica per mil. 5-Llig el text següents i contesta les preguntes que hi ha tot seguit: (Els immigrants) han contribuït a recuperar un 16 % de la malparada natalitat espanyola, a més de rejovenir la nostra població, de manera que han donat esperances de relleu generacional. Sense els immigrants, l’envelliment de la població espanyola causaria la pèrdua d’un 15 % de la força de treball fins al 2025. a) Per què els immigrants han rejovenit la població espanyola? Al haver poc naixements i un envelliment de la població, els immigrants han rejovenit la població per tractar-se de persones més joves i en edat de treballar. Altres raons es que venen immigrants joves i tenen fill, com a conseqüència augmenta la natalitat, també cal dir que els immigrants fan feines que un espanyol no faria. b) Quins avantatges creus que té una població amb una proporció elevada de joves? La població en una proporció elevada de joves contribueix a que haga més persones en edat de treballar (més cotitzacions), que pensionistes, la qual cosa crea més riquesa a un país. Poden treballar i tenir fills.

6- Indica si les afirmacions següents són verdaderes o falses i corregeix aquestes últimes en el teu quadern: __F__ La densitat de població elevada és característica d’àrees geogràfiques molt extenses. La densitat de població elevada no correspon necessàriament amb grans extensions de terra. __V__ El desequilibri entre població i recursos pot causar pobresa __F__ En els països amb un percentatge elevant de població de gent gran, la mortalitat tendeix a disminuir. La mortalitat tendix a augmentar. __F__ En la fase inicial del model de transició demogràfica, la natalitat i la mortalitat són reduïdes i el creixement de la població és escàs. En la fase inicial del model de transició demogràfica, la natalitat i la mortalitat són elevades i el creixement de la població és escàs. __V__ Es calcula que al final d’aquest segle, els habitants de la Terra s’hauran duplicat. 7-Observa les dades d’aquesta taula i respon a les preguntes: País Àustria Burkina Faso Canadà Dinamarca Djibouti Luxemburg Mali Somàlia Suècia Tanzània Nre. De fills per dona 1,38 6,34 1,57 1,74 3,05 1,78 6,70 6,60 1,67 4,62 Taxa de mortalitat infantil %o 4,5 86,0 5,1 4,4 60,1 4,6 118,1 111,0 2,8 70,5 a)Quins països tenen el nombre més elevat de fills per dona? Burkina Faso, Mali, Somàlia iTanzània i Djbouti. Quins tenen el nombre més baix? Àustria, Canadà, Dinamarca, Luxemburg i Suècia. b)En quins és més elevada la taxa de mortalitat infantil? Burkina Faso, Djibouti, Mali, Somàlia i Tanzània. Quins països presenten una taxa més baixa? Àustria, Canadà, Dinamarca, Luxemburg i Suècia. 8- En un poble d’Espanya viu una família els membres de la qual fan aquests moviments espacials: a) El pare s’ha traslladat a França per treballar en la verema. Moviment migratori b) El fill ha estat contractat com a cambrer en un establiment de la Costa del Sol. Migratori c) La mare treballarà tots els dies al poble veí. Moviments habituals

Quin tipus de moviment espacial ha fet cada un dels membres d’aquesta família? El pare i el fill han fet moviment migratori i la mare ha fet moviment habitual. 10-Observa el mapa que representa l’estructura de la població per edat en els distints continents i respon a les preguntes: a)Quin continent té el percentatge més elevat de població de gent gran? Europa b)En quin és més elevada la proporció de població jove? Àfrica c)Quines conseqüències té per a un país que la població jove siga molt nombrosa? Haurà més gent en edat de treballar, cotitzar i pagar impostos. d)Com influeix el creixement de la població un percentatge elevat de gent gran? En una menor mortalitat, la qual cosa fa que la població creixca. 11-Amb les dades següents de la població dels Txad (Àfrica), fes en el teu quadern una piràmide de població. Segueix les pautes de l’apartat Tècniques de treball; desprès analitza-la. Grups d’edat 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 +80 Homes(%) 9,1 8,1 6,7 5,2 4,2 3,1 2,3 1,9 1,8 1,5 1,2 0,9 0,7 0,6 0,4 0,2 0,1 Dones(%) 8,8 7,8 6,6 5,5 4,9 3,8 3 2,5 2,1 1,7 1,5 1,2 0,9 0,7 0,5 0,3 0,2

• Tipus de pirámide -La piramide de població és de tipus Pagoda. • És una població envellida o jove? -La població majoritaria és jove. • Analitza la proporció de joves, d'adults i de gent gran. A partir d'aquestes dades raona el nivell d'envelliment de la població. -La gent jove representa una base molt ampla, la qual cosa vol dir una natalitat alta. Y una xicoteta diferència de homes superior a dones. La gent adulta va en segon lloc, aquí trobem un nombre superior de dones respecte als homes. Conforme pujem d’edad, el nombre d’adults descendeix. Per últim trobem la gent gran, molt pocs apleguen a edats avançades, la cosa vol dir que tenim un índex de mortalitat alta que segurament es produida per falta de recursos i pels pocs avanços mèdics que hi ha en aquests lloc. • Fixa't en l'amplaria de la cúspide: Com és l'esperança de vida? Raona la desposta -L'esperança de vida es curta. La gent gran no aplega als 80 anys, supose que al tractarse d’un país subdesarrollat, el avanços en la medicina i l’escasés de medicaments, fan que la gent acurte la seua vida. • Observa els perfils de la piràmide: Què indiquen el entrants i els ixents de la piràmide? -Els entrants (les barres més curtes) conforme puja l’edad, indica una població major en poca esperaça de vida. En canvi el ixents (les barres més llargues) indiquen una població de gent jove molt nombrosa. • Quina és la proporció de homes i dones? - En el càs de la gent jove, hi ha una xicoteta diferència de homes més que dones, però en la gent adulta i gran és al contrari, hi ha més dones que homes.

• Quin sexe té més esperança de vida? - El sexe femení DEFINICIONS DEL TEMA 3 -La demografía: És l'estudi estadístic de la població humana, segons la seua composició, l'estat i la distribució en un moment deteriminat o al llarg del temps. -Explosió demogràfica: Creiximent espectacular de la població causat per un nombre eslevat de naiximents i un descens de les defuncions. -Esperança de vida: És el nombre mitjà d'anys que s'espera que visca una persona que acaba de nàixer. L'esperança de vida és més elevada en esl països rics que en els menya afavorits; també çes superior la de la població femenina que la de la masculina. -TIPUS DE MOVIMENTS MIGRATORIS:; Els moviments migratoris poden ser interiors o exteriors: Moviments interiors: Es porten a teme dins d'un mateis país. Entre aquests moviments hi ha l'èxode rural o desplaçament de població del camp a la ciutat. Moviments exteriors: Tenen llloc quan les persones es desplacen d'un país a un altre. Activitat remunerada: És aquella per la qual es rep una quantitat de diners o de béns.

Producte interior brut (PIB): Conjunt de béns i serveis produïts en un país durant un any. Taxa d'activitat: És la relació entre la població activa i la població total d'un lloc. Es calcula dividint la població activa entre la població total i multiplicant el resultat per 100. Taxa de desocupació: És al relació entre la població aturada i la població activa- Es pot esbrinar dividint la població aturada entre la població activa i multiplicant el resultat per 100. Sergi Gisbert Bas

Producte interior brut (PIB): Conjunt de béns i serveis produïts en un país durant un any. Taxa d'activitat: És la relació entre la població activa i la població total d'un lloc. Es calcula dividint la població activa entre la població total i multiplicant el resultat per 100. Taxa de desocupació: És al relació entre la població aturada i la població activa- Es pot esbrinar dividint la població aturada entre la població activa i multiplicant el resultat per 100. Sergi Gisbert Bas

Add a comment

Related pages

TEMA 3.- NATURALESA I SOCIETAT (3 ESO) - Ciències Socials

Des de fa només unes quantes dècades, i gràcies a les imatges i a les dades que s'han aconseguit amb els satèl·lits artificials, l'ésser humà ha ...
Read more

socials 1 eso: TEMA 3 LES AIGÜES

L'aigua dels llacs pot tenir orígens diversos. Molts llacs es nodreixen de les aigües de lesprecipitacions; per això el volum d'aigua que contenen ...
Read more

TEMA 3: LA POBLACIÓ ESPANYOLA - CIÈNCIES SOCIALS 5

1) NATALITAT I MORTALITAT: La natalitat és el nombre de persones que neixen en un lloc i en un temps determinat. La mortalitat és ...
Read more

TEMA 3 | més socials!!

Hola bryan, has d’anar copiant el resum dels diferents apartats del tema i anar fent les activitats que es proposen. pel que fa als dibuixos, només has ...
Read more

Tema 3 Socials - scribd.com

3 primaria voramar ... l'aigua a la terra. l'aigua en la naturalesa la trobem en tres estats diferents
Read more

Ciències Socials: TEMA 3: LIBERALISME I NACIONALISME, 1789 ...

1.3 La ruptura del juliol del 1789.-Els representants del Poble, desafiant obertament Lluís XVI, es van reunir el 20 de juny al Jeu de Paume, tot ...
Read more

Ciències Socials. Geografia. Tema 3: El clima i les grans ...

Pere Brunsó - Ciències Socials. Geografia. Tema 3: El clima i les grans zones climàtiques (Studia, Band jetzt kaufen. ISBN: 9788493633752 ...
Read more

Socials Tema 3 La societat Feudal

PLANTA PORTALADA PANTOCRÀTOR Es un tema artístic recurrent que es repetía molt en el romàntic. Es pinta en els murs de les esglesies. S'esculpeix en el ...
Read more

tema 3 | més socials!! - blocs.xtec.cat

Quines són les 3 zones concèntriques en què es divideix la Terra? Què és la deriva dels continents? Què és la Pangea? Què són els terratrèmols?
Read more

TEMA 1.- L’ISLAM i AL-ÀNDALUS - xtec.cat

Tema 3. La ciutat medieval 1.-Causes que van afavorir el creixement econòmic del s.XI i la seva repercusió en la recuperació de la vida urbana
Read more