tema-1-mg-strategic

33 %
67 %
Information about tema-1-mg-strategic
Entertainment

Published on March 11, 2014

Author: cristinapopov9

Source: authorstream.com

Tema 1. CONCEPTE DE BAZĂ ÎN MANAGEMENTUL STRATEGIC: Tema 1. CONCEPTE DE BAZĂ ÎN MANAGEMENTUL STRATEGIC Lector superior, Lilia Taranenco PowerPoint Presentation: no ţiunea şi rolul strategiei întreprinderii şi a managementului strategic 1 Evoluţia managementului strategic 2 3 Procesul gestiunii strategice 1 Cuvinte cheie:: Cuvinte cheie: Strategie, Management strategic, Strategie reală, Misiune, Scopuri strategice, Viziune, Procesul gestiunii strategice, etc. 2 1. noţiunea şi rolul strategiei întreprinderii şi a managementului strategic: 1. no ţiunea şi rolul strategiei întreprinderii şi a managementului strategic Cuvântul “strategie” provine din limba greacă “strategos” ceea ce înseamnă “arta de a conduce”. Strategia este conceptul de obţinere a victoriei. La început strategia era utilizată în domeniul militar şi multe din problemele care se găseau la baza lui erau similare cu problemele gestiunii afacerii. 3 PowerPoint Presentation:  Strategia întreprinderii este totalitatea scopurilor şi a principalelor căi de realizare a acestor scopuri. Strategia întreprinderii este elaborată şi formulată de top managementul întreprinderii, însă realizarea ei este asigurată de toate nivelurile de gestiune. A elabora strategia întreprinderii înseamnă a determina principalele căi de dezvoltare în scopul atingerii avantajelor pe termen lung şi altor scopuri corporative. 4 PowerPoint Presentation:  De obicei, strategia este planificată pentru o perioadă lungă de timp şi este orientată spre viitor. Strategia ca funcţie a timpului, nu se concentrează doar asupra unei anumite perioade de timp, dar determină şi orientarea activităţii întreprinderii. Anume strategia este cea care determină cursul activităţii întreprindereii: creşterea, stabilitatea, reducerea activităţii sau combinaţia acestor variante. 5 Strategia este...:  Strategia este … B E C D A L’ensemle des actions planifies et la reaction aux situations imprevisibles Le concept de l’obtention de la victoire Totalitatea scopurilor şi a căilor de realizare a acestora Plan complex de dezvoltare Orientarea dezvoltării întreprinderii spre o anumită perioadă de timp Ansamblul acţiunilor planificate şi reacţia la situaţiile neprevăzute Conceptul obţinerii victoriei Strategia este... 6 Strategia reală este...:  Strategia poate fi analizată ca un plan care este orientat spre realizarea misiunii şi scopurilor întreprinderii cu o eficacitate maximă. Strategia reală = Strategia proactivă + strategia reactivă Strategia reală a întreprinderii reprezintă nu doar acţiuni planificate, dar şi reacţia la situaţii neprevăzute . Deci, strategia trebuie să fie abordată ca un ansamblu de acţiuni planificate ( strategia proactivă ) şi adaptarea acestora la schimbările imprevizibile ale mediului întreprinderii ( strategia reactivă ). Strategia reală este... 7 PowerPoint Presentation:  Succesul întreprinderii depinde de o strategie bine elaborată şi de calitatea realizării ei. Doar o strategie bine elaborată nu garantează succesul firmei. La fel cum un automobil foarte modern cu o construcţie bună a motorului nu poate fi durabil dacă este alimentat cu un combustibil de calitate inferioară. La fel se întâmplă în cazul activităţii întreprinderii, care poate avea probleme de gestiune dacă există greşeli în alte funcţii ale managementului (organizarea, motivarea, controlul). O bună strategie şi o realizare eficientă a acesteia sunt elemente care asigură performanţa întreprinderii. 8 Managementul strategic este...:  Managementul strategic — este activitatea orientată spre realizarea scopurilor şi sarcinilor stabilite ale întreprinderii în baza previziunii posibilelor modificări ale mediului intern şi extern. Gestiunea strategică poate fi considerată ca o filozofie sau ideologie de afaceri şi a managementului, unde un loc important îl ocupă creativitatea managementului superior şi a personalului întreprinderii. Este important de ştiut că strategia este arta de aconduce a managerului. 9 Managementul strategic este... 2. Evoluţia managementului strategic:  Emergenţa managementului strategic este rezultatul firesc al unei evoluţii produse pe parcursul timpului . In această privinţă, specialistul american de origine rusă I.Ansoff identifică 4 etape în dezvoltarea managementului strategic a întreprinderii şi care au depins de schimbările care au avut loc în mediul extern a l societăţii. 2. Evoluţia managementului strategic 10 PowerPoint Presentation:  1. M anagement ul prin control – este caracteristic per. 1900 – 1930 in care schimbările erau rare şi se produceau foarte lent. Specific acestui management este faptul că întreprinderea avea o reacţie foarte lentă la modificările mediului extern. Această etapă constă în elaborarea rapoartelor financiare anuale, iar scopul principal era minimizarea costului de producţie. Preocuparea managerială dominantă era eficienţa producţiei – succesul pe piaţă era dependent de capacitatea de a produce cit mai mult la un cost unitar cit mai scăzut. 1 1 PowerPoint Presentation:  2. M anagementul prin extrapolare - era aplicat î n perioada anilor 1930 – 1970, î n care ritmul schimbărilor se accelerează vizibil, dar nu î n aşa măsură î nc â t să impiedice previziunea viitorului. Acest sistem poate fi analizat ca o reacţie a întreprinderii faţă de creşterea m o dificărilor care se produceau în exterior şi care puteau fi soluţionate prin intermediul analogiei tendinţelor care s-au produs în trecut. Î nceperea planificării pe termen lung şi introducerea managementului prin obiective sunt principalele elemente novatoare care au marcat existenţa acestui sistem. 1 2 PowerPoint Presentation:  3. M anagementul prin anticiparea schimbărilor – este specific per. anilor 1960 spre 1990, î n care î ncep să apară discontinuităţi. Apare reacţia întreprinderii faţă de modificările şi situaţiile neprevăzute. Ameninţările şi oportunităţile î ncep să fie percepute mai desluşit graţie planificării strategice periodice şi practicării unui management strategic incipient. 13 PowerPoint Presentation:  4. M anagementul prin răspunsuri flexibile şi rapide acest sistem de gestiune este caracteristic perioadei existente când modificările mediului extern sunt atât de rapide, încât întreprinderea nu reuşeşte întotdeauna să le anticipeze. Preşedintele companiei “IBM” F. Keri consideră acest sistem este orientat spre viitor. 14 3. Procesul gestiunii strategice:  Managementul strategic este un proces dinamic compus din sarcini manageriale. Esenţa managementului strategic constă în realizarea următoarelor 5 sarcini: 15 3. Procesul gestiunii strategice Procesul gestiunii strategice:  16 Procesul gestiunii strategice Realizarea planului strategic Elaborarea strategiei pentru atingerea scopurilor şi rezultatelor activităţii Stabilirea scopurilor şi problemelor strategice Dezvoltarea previziunii şi a misiunii întreprinderii Evaluarea rezultatelor activităţii şi acomodarea planului strategic Refacerea în caz de necesitate Redefinirea оn caz de necesitate Revederea în caz de necesitate Determinarea este necesară în caz de necesitatea Întoarcere la etapele 1, 2, 3 sau 4 în caz de necesitate etapa 5 etapa 4 etapa 3 etapa 2 etapa 1 1 etapă. Dezvoltarea previziunii şi a misiunii întreprinderii :  1. O previziune bine determinată este o condiţie obligatorie pentru asigurarea dezvoltării întreprinderii. Managerul trebuie să prevadă activitatea întreprinderii şi să elaboreze o strategie de dezvoltare pentru viitorii 5-10 ani. Ceea ce managerul poate să vadă cu privire la poziţia întreprinderii pe piaţă şi cursul ei de dezvoltare se numeşte previziune strategică. La baza previziunii strategice se află misiunea întreprinderii . Misiunea este scopul general al întreprinderii, ea reprezintă sensul existenţei afacerii. 17 1 etapă. Dezvoltarea previziunii şi a misiunii întreprinderii 2 etapă. Stabilirea scopurilor şi problemelor strategice:  2. Pentru a avea rezultate bune, este necesar de determinat care sunt scopurile întreprinderii. Scopurile , în comparaţie cu misiunea reflectă rezultatele dorite legate de acţiuni concrete ale activităţii. Determinarea scopurilor transformă previziunea strategică şi misiunea în sarcini concrete pentru atingerea rezultatelor. 18 2 etapă. Stabilirea scopurilor şi problemelor strategice 3 etapă. Elaborarea strategiei pentru atingerea scopurilor şi rezultatelor activităţii:  3. A treia sarcină a managementului strategic este elaborarea strategiei pentru realizarea scopurilor. Rezultatul acestei etape este elaborarea planului strategic – un document care conţine scopul organizaţiei, sarcinile pe termen lung şi scurt şi strategia. 19 3 etapă. Elaborarea strategiei pentru atingerea scopurilor şi rezultatelor activităţii 4 etapă. Realizarea planului strategic:  4. O strategie elaborată trebuie realizată în acţiuni concrete şi apoi în rezultate. Elementele realizării strategiei sunt: tactica , politica , Procesele, Regulile. 20 4 etapă. Realizarea planului strategic 4 etapă. Realizarea planului strategic:  Tactica este modul care arată cum trebuie repartizate resursele pentru realizarea scopurilor strategice. Dacă întrebarea esenţială a strategiei este “Ce vrea întreprinderea să realizeze?”, atunci tactica este orientată spre “Cum de realizat acest lucru?” De exemplu, “creşterea segmentului de piaţă” reprezintă o strategie, iar “publicitate agresivă orientată spre promovarea produselor” reprezintă tactica. 21 4 etapă. Realizarea planului strategic 4 etapă. Realizarea planului strategic:  22 4 etapă. Realizarea planului strategic Caracteristicile tacticii Caracteristicile strategiei - Tactica este un element important care se conţine în strategia întreprinderii - Strategia este planul general de dezvoltare al întreprinderii - Tactica este elaborată de către managementul de nivel mediu - Strategia este elaborată de către managementul superior - Tactica este elaborată pentru o perioadă scurtă de timp - Strategia este elaborată pentru o perioadă mai lungă de timp - Rezultatele tactice apar foarte repede şi pot fi atribuite la acţiuni concrete - Rezultatele strategice pot apărea peste o anumită perioadă de timp. 4 etapă. Realizarea planului strategic:  Politica , este elaborată de managementul superior şi caracterizează activitatea generală a întreprinderii. Procesele sunt decizii planificate. Procesele caracterizează acţiuni care trebuie realizate. Regulile se deosebesc de procese prin faptul că ele sunt calculate pentru o anumită întrebare. Regula determină ce trebuie de făcut într-o anumită situaţie concretă. 23 4 etapă. Realizarea planului strategic 5 etapă. Evaluarea rezultatelor activităţii şi acomodarea planului strategic:  Evaluarea re z ultatelor activit ăţii presupune compararea acţiunilor planificate cu cele realizate, sau în ce măsură a fost realizată strategia întreprinderii. În caz de necesitate, întoarcerea la etapele 1,2,3 şi 4. 24 5 etapă. Evaluarea rezultatelor activităţii şi acomodarea planului strategic

Add a comment

Related presentations