Telèmac: Telemonitorització de pacients crònics complexes

50 %
50 %
Information about Telèmac: Telemonitorització de pacients crònics complexes
Health & Medicine

Published on February 24, 2014

Author: ticsalut

Source: slideshare.net

Description

Telèmac: Telemonitorització de pacients crònics complexes.
Sílvia Cordomí, Adjunta a la Gerència - Àmbit d'Atenció Primària de Barcelona Ciutat Institut Català de la Salut
II TecnoWeek. El potencial de mHealth per ajudar a transformar la provisió de serveis de salut i benestar.

TELÈMAC e-Health 18.04.2013

Índex 00 Definició de Telèmac 01 Abast de l’assaig clínic 02 Definició del model d’intervenció i integració 03 Situació del projecte

00 Definició de TELÈMAC

TELÈMAC • El projecte TELÈMAC (Telemonitorizació de Malats Crònics) és una iniciativa que té com a objectiu avaluar la millora de l’atenció de pacients crònics amb l’ús de dispositius de telemonitorització que permeten controlar biomesures diàriament.  Aquesta riquesa d’informació, ha d’anticipar canvis en el estat de salut del pacient en una fase preliminar i prevenir possibles complicacions a curt termini, és a dir, aquest sistema actua a més de forma preventiva i ha de permetre la reducció del nombre de visites a urgències per descompensacions i disminuir la durada mitja de les hospitalitzacions d’aquests pacients, ja que haurien d’ingressar en un estat de menor gravetat.  L’equipament que pot disposar el pacient a domicili en funció de les seves patologies és: glucòmetre, pusioxímetre, tensiòmetre, bàscula connectats per tecnologia M2M a través d’una tablet. 4

01 Abast de l’assig clínic

01 Abast Definició de l’assaig clínic • • • • Hipòtesis:  Una eina/es de telemonitorització de síndromes i constants clíniques disminueix la utilització dels serveis sanitaris, millora la qualitat de vida dels pacients i disminueix els costos. Població diana:  Assaig clínic aleatoritzat amb dos grups de seguiment (200 pacients telemonitoritzats i 200 pacients en grup de control) Durada:  Seguiment dels pacients durant 12 mesos. Equips de Atenció Primària (EAP) participants      Horta - 7D Horta - 7F Turó de la Peira - 8C Guineueta - 8F Sant Andreu - 9D/9G SAP Muntanya 6

Abast Estratificació de pacients Els pacients que s’han inclòs en el programa són pacients PCC (Pacients Crònics Complexos) o MACA (Malaltia Crònica Avançada) que tinguin com a mínim una de les següents patologies:  Insuficiència Cardíaca (IC) / Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) EPOC Agrupación con CRG • Grado de severidad 1 2 57 Una enfermedad crónica menor 13 Enfermedades crónicas menores 186 Una enfermedad crónica significativa 1.531 Enfermedades crónicas significativas 714 Enfermedades crónicas dominantes (+3) 3 4 5 6 8 2 3 885 113 39 6 1.728 1.107 671 394 108 492 1.112 400 312 141 ICC Agrupación con CRG 01 Grado de severidad 1 Una enfermedad crónica menor Enfermedades crónicas menores Una enfermedad crónica significativa Enfermedades crónicas significativas Enfermedades crónicas dominantes (+3) 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 40 17 100 84 0 60 95 296 779 709 253 66 7 1 191 650 314 362 226

01 Abast Estratificació de pacients • Els pacients a més, hauran de complir algun dels següents criteris:  Ingressos previs en els últims 12 meses  Probabilitat d’ingrés en el pròxim any més gran del 75% •Així mateix, en la selecció de pacients a incloure en el programa també s’han tingut en compte aspectes socials, com per exemple:  Grau de dependència.  Existència de cuidador.  Etc. Es prioritzen pacients crònics complexos i fràgils amb un alt risc de descompensació i reingrés, on la intervenció es considera clínicament més efectiva. 8

02 Abast Criteris de inclusió i exclusió • S’han considerat els següents criteris d’inclusió i exclusió de pacients al programa:   MPOC  1. CRITERIS D’INCLUSIÓ PCC i MACA amb una de les següents patologies: IC  Con dos ingressos previs o probabilitat d'ingrés del 75%  Aspectes socials.  Firma del document d’acceptació i compromís en el programa:   i 2. CRITERIS Participar de forma activa en el Programa Mantenir i cuidar els equips entregats. Pacient no autònom i sense cuidador.  Falta de firma d’ acceptació i compromís.  Pacient institucionalitzat.  D’EXCLUSIÓ  Altres: Qualsevol pacient que a criteri del professional no pugui percebre els beneficis del programa. * Existeix també un criteri tècnic d’exclusió que és la falta de cobertura GPRS per al funcionament dels equips i falta de línea ADSL. 9

02 Abast Definició de variables / indicadors de seguiment • • • • • • • Demogràfiques: Edat, sexe, nivell socioeconòmic Patologies coexistents: s’analitzaran totes les patologies actives que presenti el pacient en el moment d’inclusió a l’estudi, codificades amb CIM10 i data de diagnòstic. Variables antropomètriques: pes (kg.) i talla (cm). Variables de monitorització de constants clíniques: pressió arterial (mm Hg.), glicèmia capil·lar (mg/dl), saturació de oxigen (tomada a través de un pulsioximetre digital). Variables de laboratori: es recuperarà de la història clínica els valors d’hemoglobina glucosilada (%) i gasometria arterial basal (pO2, pCO2 i Sat. O2.) de paràmetres analítics obtinguts com màxim 6 meses abans de la inclusió a l’estudi. Variables de qualitat de vida: qüestionari de qualitat de vida EuroQ-5D Variables de satisfacció: Enquesta de satisfacció del pacient i del professional 10

02 Abast Definició de variables / indicadors de seguiment • Variables d'utilització de serveis:        Freqüentació en Atenció Primària: visites presencials i virtuals realitzades pel metge, la infermera i la gestora de casos en el període d’estudi. Freqüentació a Urgències Hospitalàries: total de visites realitzades en el període de estudi Freqüentació a Urgències No Hospitalàries: total de visites realitzades en el període de estudi Ingressos Hospitalaris: total d’ingressos realitzats en el període de estudi.  Ingressos hospitalaris deguts a les malalties de base, se comptabilitzaran els ingressos atribuïts a descompensació de la diabetis, a aguditzacions de la insuficiència cardíaca o de la MPOC. Ingressos alternatius a la hospitalització: hospital de dia, sociosanitari. Estada mitjana de cada ingrés realitzat en el període de estudi. Visites domiciliàries: total de visites realitzades pel metge i la infermera en el període de estudi. 11

02 Model d’intervenció i integració

02 Model d’intervenció i integració Subprogrames • S’han definit els 12 subprogrames: IC IC+ HTA + DM MPOC + HTA IC + HTA IC + HTA + MPOC MPOC + DM IC + DM IC + MPOC + DM MPOC + HTA + DM IC + MPOC MPOC MPOC + IC + HTA + DM DM diferenciar si hi ha glucòmetre o no 13

02 Model d’intervenció Subprogrames i dispositius • L’equipament associat a cada subprograma, en funció de la combinacions de patologies considerades. * Comunicacions M2M que garanteixen alta seguretat i alta disponibilitat amb la plataforma de supervisió i control 14

02 En viu i en directe 15

02 Model d’intervenció i integració Matriu de subprogrames • Cada subprograma s’ha definit de forma exhaustiva: indicant llindars d’alertes, periodicitat de la presa de biomesures, qüestionaris de salut associats, continguts educatius, etc. IC + MPOC+DM ALTO RIESGO Pulso I. SIGNOS VITALES Variable MONITORIZADOS Unidades Frecuencia por defecto Registros mínimos por día II. FRECUENCIA DE por defecto REGISTRO DE BIOMEDIDAS Rango horario para TA Sistólica TA Diastólica % Saturación Oxigeno en Sangre PPM mm Hg mm Hg % mg/dl mg/dl Nivel de Glucosa (Glucemia postprandial) mg/dl Diaria 1 Diaria 1 Diaria 1 Diaria 1 Diaria 1 (Condicional a indicaciones médicas) Diaria 1 (Condicional a indicaciones médicas) Diaria 1 (Condicional a indicaciones médicas) De 10 a 11 A.M. De 10 a 11 A.M. De 10 a 11 A.M. De 10 a 11 A.M. De 8 a 9 AM (Glucosa basal se toma en ayunas al levantarse) De 12 a 13h (Glucosa De 16:00 a 17:00h preprandial se toma (Glucosa post-prandial antes de los alimentos) 2 hrs despues de alimentos) medición por defecto Nivel de Glucosa (Glucemia basal) Nivel de Glucosa (Glucemia preprandial) Ausencia de Ausencia de Ausencia de Ausencia de Ausencia de Ausencia de Ausencia de biomedidas en X horas biomedidas en X horas biomedidas en X horas biomedidas en X horas biomedidas en X horas biomedidas en X horas biomedidas en X horas III. ALERTAS ACTIVADAS POR BIOMEDIDAS Alertas asociadas a biomedidas (X, los umbrales máximo y mínimo podrán ser cambiados por los médicos) < "valor umbral mínimo" latidos por minuto < "valor umbral mínimo" <"valor umbral mínimo" < "valor umbral y >=50 mínimo" % y >=90% < "valor umbral mínimo" y >=50 mg/dl < "valor umbral mínimo" y >=50 mg/dl < "valor umbral mínimo" y >=50 mg/dl > "valor umbral máximo" y <=110 latidos por minuto > "valor umbral máximo" y <=180 > "valor umbral máximo" y <=110 > "valor umbral máximo" % > "valor umbral máximo" (*) > "valor umbral máximo" (*) > "valor umbral máximo" (*) > 110 latidos por minuto > 180 < 50 < 90% < 50 mg/dl < 50 mg/dl < 50 mg/dl > 250 mg/dl en dos determinaciones > 250 mg/dl en dos determinaciones > 250 mg/dl en dos determinaciones < 45 latidos por minuto > 150 (TA Sistólica) y > 100 (TA Diastólica) Parámetros de las alertas por defecto Actuación ante las alertas X= 72 Umbral mínimo=49 Umbral máximo=90 A criterio del profesional X= 72 Umbral mínimo=89 Umbral máximo=140 A criterio del profesional > 110 > 150 (TA Sistólica) y > 100 (TA Diastólica) X= 72 Umbral mínimo=60 Umbral máximo=90 A criterio del profesional 16 X=72 Umbral mínimo=95 Umbral máximo=120 A criterio del profesional X=72 Umbral mínimo=70 Umbral máximo=130 A criterio del profesional X=72 Umbral mínimo=70 Umbral máximo=130 A criterio del profesional X=72 Umbral mínimo=70 Umbral máximo=180 A criterio del profesional

02 Model d’intervenció i integració. Documentació dels processos i gestió de les alertes 17

02 Model d’intervenció i integració Qüestionaris  Qualitat de vida  Per a tots els pacients  Periodicitat trimestral  Com em trobo?  Pels pacients d’MPOC  Periodicitat trimestral  Com estan els meus pulmons?  Per als pacients d’MPOC  Periodicitat diària  Com està el meu cor?  Per als pacients d’IC  Periodicitat diària 18

02 Model d’intervenció i integració Integració • Se ha diseñado una solución mixta con acceso a algunas componentes de plataforma de Telefónica i carga de datos en els sistemas del ICS COMPONENTS  Inclusió d’un pacient en un subprograma  Adequació del programa al pacient  Modificació de dades del pacient  1. ACCÉS A Missatgeria amb el pacient  Subprograma al que està assignat un pacient  Biomesures  Qüestionaris  Alertes i 2. CÀRREGA DE DADS EN ELS SISTEMES DE L’ICS 19

02 Model d’intervenció i integració Integració amb l’ECAP 20

02 Model d’intervenció i integració Registre de variables a l’ECAP 21

02 Model d’intervenció i integració Seguiment de variables 22

03 Situació del projecte

03 Situació del projecte Procés d’inclusió Població susceptible: 516 pacients EAP BARCELONA 7D LISBOA EAP BARCELONA 7F LISBOA EAP BARCELONA 8C TURÓ DE LA PEIRA EAP BARCELONA 8F GUINEUETA EAP BARCELONA 9G SANT ANDREU TOTAL Mostra intervenció: 180 pacients (+20% per pèrdues) Grupo intervenció Població inclosa: 254 pacients Pèrdues: 63 pacients 24 98 51 102 108 157 516

03 Situació del projecte. Barreres • Principals barreres trobades en el procés de inclusió:       Pacients que complint els criteris d’inclusió per patologies i ingressos, no els acomplien per aspectes socials. Pacients que complint els criteris de inclusió no acceptaven participar en el programa. Pacients que acceptant la participació en el programa i assistint a la formació, en la cita per a la instal·lació declinaven la participació en el programa. Ingrés dels pacients / fase molt avançada de la malatia Èxitus Desplaçaments fora del territori. 25

03 Situació del projecte Visió global Inclosos Formats 254 245 Baixes Actius Instal·lats 191* 207 9 38 16** Notes: •5 dels pacients son β- tester i no es tindran en compte en els resultats de l’estudi •** Desig exprés de donar-se de baixa, neoplàsia, èxitus, trasllat de residencia 26

03 Situació del projecte. Por equips 27

03 Situació del projecte. Distribución per edat i sexe 28

03 Situació del projecte. Comorbiditat agrupada per CRG 29

03 Situació del projecte Distribució per programes 30

02 Situació del projecte. Distribució per patologia DM amb glucòmetre; 12% DM sense IC; 22% glucòmetre; 5% MPOC; 29% HTA; 32% 31

Alertes • • Un 97,07% dels pacients han generat alertes grogues Un 77,07% dels pacients han generat alertes vermelles  53 pacients que han generat 194 alertes de variació de pes (IC) 32

Add a comment

Related presentations

Related pages

Projecte Telèmac de telemonitorització de malalts crònics

El projecte Telèmac de telemonitorització de ... telemonitorització de malalts crònics es ... pacients. Els pacients són crònics ...
Read more

El Projecte Telèmac, cas d’èxit de telemonitorització ...

El Projecte Telèmac, cas d’èxit de telemonitorització de malalts crònics. ... 191 pacients barcelonins, ...
Read more

El potencial de mHealth per ajudar a transformar la ...

13.25 Telèmac: Telemonitorització de pacients crònics complexes Sílvia Cordom ...
Read more

REVISIÓ DE LA MEDICACIÓ EN PACIENTS CRÒNICS COMPLEXES

PACIENTS CRÒNICS COMPLEXES ... Pacient complex d’alt risc ... morbimortalitat en pacients amb FE conservada
Read more

Pacients crònics i complexos - Senesciencia

De pacients crònics i complexos, n’hi ha hagut sempre. Els últims anys, però, ... El perfil de pacient crònic complex. En aquest moment, ...
Read more

URGÈNCIES: OBITORI DELS NOSTRES PACIENTS CRÒNICS COMPLEXES

URGÈNCIES: OBITORI DELS NOSTRES PACIENTS CRÒNICS COMPLEXES Elena Algárate;Jorge Gonzáles; ... complementàries al 65.7% dels pacients ...
Read more

Protocol de Revisió, Conciliació i Adherència de la ...

medicació del Pacients Crònics Complexes i Crònics Avançats ingressats a l’Hospital Taulí de Sabadell
Read more

MODEL D'ATENCIÓ INTEGRADA AL PACIENT CRÒNIC

»»»» Identificar pacients crònics a risc, pel seu perfil de pluripatologia i múltiples ingressos urgents.
Read more

Presentación de PowerPoint - Home | Acadèmia de ...

00 Definició de Telèmac ... crònics amb l’ús de dispositius de telemonitorització que permeten controlar ... pacients crònics? INF MF . 29
Read more