Teknolojinin evrimi b4

40 %
60 %
Information about Teknolojinin evrimi b4
Technology

Published on April 27, 2014

Author: yeliztunga

Source: slideshare.net

Teknolojinin Evrimi Bölüm 4: Yenilik (2): Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Etkenler

Yazar kitabın bu bölümünde yeniliğin, teknolojik değişimin nedenlerini açıklamaya devam ediyor. Bu bölümde teknolojik değişime neden olan sosyo - ekonomik nedenler üzerinde duruluyor.

Nesnelerin Elle Yapılması  Nesnelerin elle yapılması teknolojik değişimin kaynaklarından biridir.  H.G. Barnett der ki : Bütün taklitler kaçınılmaz olarak bazı zıtlıklar içerir.

Nesnelerin Elle Yapılması  Özgün bir şeyi kopya ederken kişinin, kopya ettiği şeyin aslına sadık kalması önemli değildir. Çünkü bütün kopyalar değişiklikler içerir.  Düşünüş tarzı, kullanılan malzeme, aletler ve daha bir çok unsur birebir kopyalamayı imkansız kılar.

Nesnelerin Elle Yapılması  Bu durum daha az olsa da seri üretim için de geçerlidir.  El yapımı ya da makine ürünü nesneler de bu küçük farklılaşmalar önemli bir icada yol açma potansiyeline sahip olmasa da yeni bir ürünün ortaya çıkmasına yardımcı olabilir. Örnek; taş aletlerin yapımı

Nesnelerin Elle Yapılması  Bazen de bireyler farklı olmak, kalıpları kırmak isteyebilir.  Yeniliğin önündeki riskler kaldırıldığında daha çok birey yenilik arayışına girer.  Latin Amerikalılar üzerinde yapılan bir araştırmanın bulguları kitapla bulunmaktadır.

Nesnelerin Elle Yapılması  Geleneksel toplumlar da zanaat değişikliğe karşı çıkma eğilimindedir.  Homans’ın bulgularına göre; alt ve üst tabaka zanaatkarlar yeniliğe olumlu bakarlarken orta tabaka bu konuda daha muhafazakar davranır.

Nesnelerin Elle Yapılması  Skeomorf : Yeni malzemeden yapıldığında üretilen üründe hiç işlevi olmayan veya çok az işe yarayan ama özgün malzeme ile üretilen nesnede hayati bir önem taşıyan oluşumdur.  Skeomorf kavramı yeniliğe karşı olan tutumdan ortaya çıkmıştır.

Nesnelerin Elle Yapılması  Christopher Alexander’a göre, tasarım sürecine ilişkin iki genel yaklaşım vardır: 1. İlkel Toplumlar: kişisel yaratıcılığa yer yoktur. Zanaat, deneyim 2. Modern Toplumlar: kişisel yaratıcılık, Potansiyel mucit

Ekonomik Güdüler  Endüstriyel Çatışma  Karl Marx der ki; Yalnızca işçi sınıfının ayaklanmalarına karşı, silah gücüyle sermaye sağlama amacıyla 1830 dan beri yapılan icatların tarihinin yazılması gerçekten mümkün olacaktır.  Marx, teknolojik değişimin, boyun eğmeyen işçilere engel olmak için yapıldığını düşünüyordu.

Ekonomik Güdüler  Marx ‘ın bu görüşü üzerine Tine Bruland bir araştırma yapar.  Araştırmasında üç icada yer verir :otomatik çıkrık, baskı makinesi ve yün tarama makinesi  Bu üç makine de işçi gruplarına olan ihtiyacı azaltmak ve hatta onlardan kurtulmak için icat edilmişti.

Ekonomik Güdüler  Endüstriyel çatışma icadı teşvik eder.  Ekonomik durgunluk icadı teşvik eder.  Ticari artış dönemleri yaratıcılığı etkiler.  Hammadde kıtlığı icada teşvik eder

Pazar Talebi  İcatlar, artan bilgi birikiminin iteklemesi sonucu mu ortaya çıktı yoksa pazarın giderek artan taleplerine cevap olarak mı doğdu?  Jacop Schmookler bu soruya yanıt aramıştır.  Schmonokler’ a göre, icatlar yatırımlar doruğa ulaştığında icatlar da doruğa ulaşır ya da yatırımlar düşüş gösterdiğinde icatların sayısı da düşer.

Pazar Talebi  Schmookler Pazar talebi kuramını kurmak için patent sayısını baz almıştır.  Bu da onun kuramını zayıflatmıştır. Zira bazı icatlar endüstride büyük ilerlemelere yol açarken bazılarının hiçbir ticari değeri yoktur.

Pazar Talebi  Pazar talebi kuramı kuramına göre sermaye var ise, teknolojinin çözüm bulamayacağı problem yoktur.  Fakat, çevre kirliliğine yol açmayan ucuz enerji kaynakları, zararlı böceklere dayanıklı tahıllara ve ağaçlara olan ihtiyaç yeterince açıkken, ve bu konulara aktarılacak sermaye hazırken teknoloji bu konulara henüz çözüm bulamamıştır.

Emek Kıtlığı  İnsan gücü ve emeğinden tasarruf sağlayan buluşların icat edilme çabasıdır.  Sermaye, geçen yüzyıllarda emekten daha ucuzdu. Bu sebeple emekten tasarruf eden icatlara hep ihtiyaç vardı.  Özellikle ABD’de tarım için verimli topraklar vardı ve arazi boldu. Bu sebeple işçi bulmak zordu.

Emek Kıtlığı  Özetle, emeğin esnek olmayışı yani kolay bulunamaması , toprağın bol ve verimli olması, nüfusun görece azlığı ve yüksek ulaşım bedeli gibi olgular teknolojik değişimlere yol açmıştır.

Patentler  Patentler teknolojik değişimi teşvik etme amacıyla uygulamaya konulmuştur.  Mucitleri icada teşvik etmek için para ödülü koymak mucitlerin hukuksal haklarını korumak, mucitliğe özendirmek için yapılan uygulamalardır.

Patentler  Patent uygulaması ilk kez Ortaçağ sonlarında ve Rönesans dönemi başlarında başlamıştı.  Daha sonra birçok Avrupa ülkesinde ve ABD’ de yaygınlaştı ve kurumsallaştı.  Hollanda ve İsviçre bu ülkelerin dışında kaldılar.

Patentler  Patent uygulamasının icadı teşvik ettiği ve dolaylı olarak ekonomik ilerlemeyi artırdığına dair inancının aksine,  Bu iki ülkede patent uygulamasının olmadığı yıllarda da ekonomik herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır.  Hatta patent sisteminin olmayışı Hollanda da (margarin ve ampul) sektörleri açısından olumlu sonuçlar doğurmuştur.

Patentler  Komünist ülkelerde icadın kar sağlama amacıyla sömürülmesi amacıyla sömürülmesi bu ülkelerde kapitalist bir tutum olarak görülüyordu.  Fakat SSCB ve bir çok Doğu Bloku ülkesinde mucidin haklarını koruyan bir takım resmi dökumanlar da kullanılıyordu.

Endüstri Araştırma Laboratuarları  Patent EAL ile bağlantılıdır.  İlk zamanlarda bilim adamları endüstri sektöründe danışman olarak çalışıyorlardı ya da kendi şirketlerini kuruyorlardı.  EAL’lerin kurulmasından sonra bilim adamları buralarda ücretli olarak çalışmaya başladı.

Endüstri Araştırma Laboratuarları  Endüstrinin bilimi desteklemesinin temel nedeni yeni ve gelişkin ürünlere ulaşmayı sağlayacak patentli icatların bulunmasında bilimden faydalana bilineceğinin fark edilmesiydi.  Sentetik boya – Almanya  Elektrik Endüstrisi – ABD

Endüstri Araştırma Laboratuarları  Fakat, EAL’ler bir süre sonra patent kapma yarışına girmişlerdir.  Rekabet ve patent kapma yarışı bazılarına göre teknolojik değişimi olumlu katkı yaparken bazıları bunun aksini düşünmektedir.

Endüstri Araştırma Laboratuarları  EAL bağımsız mucidi yerinden edememiştir.  EAL’ler kendilerini finanse eden patronlarının amaçları doğrultusunda bilimsel ve teknolojik bilginin geliştirilmesini sağlamaktadır.  Tıpkı, patent sistemi gibi EAL’ ler de modern toplumların yeniliği kurumsallaştırma ve kolaylaştırma çabalarının sonucudur.

Yenilik ve Kültür  Kültürel değerlerin yeniliği yönlendirici bir etkisi vardır.  Örneğin, Rönesans Kültürü, teknolojik değişime imza atan mucitlerin ortaya çıkmasında bir dönüm noktası olmuştur.  Büyük icatlar ve icatları yapan mucitler hakkındaki kitaplar ilk kez bu dönem de basılmıştır.

Yenilik ve Kültür  Rönesans döneminden sonra da mucitlere gösterilen itibar artmaya başladı.  Endüstri döneminde mucitler birer kültür kahramanı olarak görülmeye başlandı.  Öyle ki, mucitlerin heykelleri halka açık yerler de sergilenmeye başladı. Mucitleri ödüllendirmek için patent sistemi geliştirildi.

Yenilik ve Kültür  Fakat, bu yenilik her kültürde hoş karşılanıyor anlamına gelmez.  İslam kültürü yeniliğe karşıdır, özellikle de kafirlerden geliyorsa.  Buna Biad kültürü de denir.

Yenilik ve Kültür  Batı’nın yenilik arayışı ilerleme fikriyle alakalıdır.  Bu anlamda, her icat insanlığın gelişimine yapılmış bir katkı olarak görülüyordu.  Teknolojik değişim ise insanları mükemmel dünyaya götürecek yol haritasıydı.

Yenilik ve Kültür  Doğaya hükmetme yenilik arayışlarının diğer bir nedeniydi.  Doğanın sadece insan için var olduğuna dair inançtan kaynaklanan bu düşünce tarzında çevre bilincine yer yoktur.  Doğanın tüm kaynakları sadece insan içindir.

Sonuç  Yeniliğin ortaya çıkışını etkileyen tüm etkenleri içeren bir geniş bir teknolojik yenilik kuramı yoktur.  Yeniliğe ilişkin doyurucu kuramsal bir yaklaşım bulunmuyor.

Sonuç  Kitabın 3. ve 4. bölümünde yeniliğe kaynaklık eden bir çok unsur olduğundan bahsedilmiştir.  Ve bu iki bölümde de asıl olarak anlatılmak istenen, İnsanlar ne zaman, nerede ve ne şekilde olursa olsun nesneler yapmayı seçtiğinde yenilik de oradadır. (Basalla, p.212,Teknolojinin Evrimi)

Kaynakça  George Basalla, Teknolojinin Evrimi

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

TC. - ANTROPOLOJİ.pdf

Tar›m Döneminde Devletin Evrimi ..... ENDÜSTR‹ TOPLUMU VE YEN‹ YAfiAM B‹Ç‹M‹ ..... Toplumsal ...
Read more

nesinkoyleri.org

1 1958 1965 1. 2 1957 1. 3 1956 2005 2. 4 2007 2007 2. 5 1995 1995 1. 6 2011 1. 7 1958 1. 8 1. 9 1999 1999 1. 10 1991 1991 1. 11 2001 2002 1. 12 1972 2010 ...
Read more

46213622-Geleceği-Yonetmek-Erol-Mutercimler

Teknolojinin Evrimi ve Strateji Teknolojinin evrimi ile strateji ilişkisi. uzay çalışmaları. ... B4 stratejileri vardır. oyunun değeridir..
Read more

DOYA DOYA YAŞAMAK (DDY): Aralık 2013

B4 - DÜŞÜNCELER ve ... yaradılışından itibaren doğal olarak var olan sistemi-düzeni-dengeyi-döngüyü-evrimi ... , uygarlık ve teknolojinin ...
Read more

Bilgi Çağı Dergisi Facebook fan page - Sosyal Medya ...

Bilgi Çağı Dergisi Facebook fan page social media analytics, analysis, measurement, performance and reports.
Read more

Bilim ve Teknik - Mart 2008 by Okay Oky - issuu

Teknolojinin s›n›rlar›n› zorlayan “büyük fizik makineleri” devreye girmeye bafllad ... Y›ld›zlar›n Evrimi Güneflimiz olsun, ...
Read more

Müminlerin Mutluluğu by Global Publication - issuu

Title: Müminlerin Mutluluğu, Author: Global Publication, Name: muminlerin_mutlulugu_b4, Length: 114 pages, Published: 2010-08-06T00:00:00.000Z.
Read more

Cari | Web Page Owner | Whois Lookup

Webpageowner, Domain Name Searches, Registration & Availability. Use Our Free Whois Lookup Database to Search for & Domain Today at Webpageowner.com!
Read more