Tehnician veterinar - Alexandrina Sirbu - Agricultura-veterinar

50 %
50 %
Information about Tehnician veterinar - Alexandrina Sirbu - Agricultura-veterinar
Education

Published on February 25, 2014

Author: imipqnet

Source: slideshare.net

Description

GHIDUL DE CERTIFICARE ȘI DE RECUNOAȘTERE PENTRU PROFESIA DE TEHNICIAN VETERINAR

Autor:
Prof.univ.dr. Sîrbu Alexandrina

2013

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 3 „CRESTEREA ADAPTABILITĂȚII LUCRĂTORILOR ȘI A ÎNTREPRINDERILOR” Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea initiativelor partenerilor sociali și societatii civile" Titlul proiectului:“Reţeaua Autoritătilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naționale Contract nr: POSDRU/93/3.3/S/53132 GHIDUL DE CERTIFICARE ȘI DE RECUNOAȘTERE PENTRU PROFESIA DE TEHNICIAN VETERINAR Autor: Prof.univ.dr. Sîrbu Alexandrina 2013 1

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Cuprins Introducere Situația reglementării profesiei de tehnician veterinar în 2 I. II. România și în alte state membre ale Uniunii Europene Procedurile de validare/certificare a competen țelor 4 aplicate de autoritățile competente din țările în care 19 III. profesia de tehnician veterinar este reglementată Procesele de recunoaștere a calificărilor dobândite în 28 IV. statele membre ale Uniunii Europene luate în studiu Exercitarea profesiei de tehnician veterinar în Uniunea Europeană Concluzii Bibliografie Anexă: Abrevieri 49 54 56 59 2

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Introducere În vederea practicării de activități economice într-un alt stat membru decât cel de origine într-o profesie pentru care s-a ob ținut anterior o calificare profesională dovedită pe teritoriul său național, la nivel comunitar s-a emis un pachet legislativ prin care să fie recunoscute calificările profesionale în scopul exercitării profesiei, să se presteze anumite servicii sau să se asigure deta șarea lucrătorilor. În acest sens legislația europeană în domeniu 1 facilitează recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale între statele membre. Dar, din punct de vedere juridic, în limitele regulilor pieței interne, fiecare stat membru este liber să asigure accesul la o anumită profesie condiționat de posesia unei anumite calificări profesionale sau a unor cerințe specifice referitoare la competen țele dobândite sau necesare. În concordanță cu obiectivele specifice ale proiectului “Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România” (IMI PQ NET)2, în cadrul acestuia s-a 1 v. Documente juridice (http://ec.europa.eu/internal_market/iminet/important_documents_ro.html) 2 http://www.imipqnet.ro/ro/despre-proiect/ 3

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 elaborat prezentul ghid de certificare și de recunoa ștere ale calificării pentru profesia de tehnician veterinar, care are drept scop: • Sprijinirea autorităților competente (AC) din România în eforturile de standardizare a proceselor de certificare și de recunoaștere ale profesiilor reglementate pe care le gestionează prin informarea acestor autorități (AC) cu privire la practicile din alte state membre ale Uniunii Europene; • Informarea persoanelor care au dobândit calificări în domeniul veterinar în România și doresc să practice profesia de tehnician veterinar într-o altă țară din spațiul economic european. Acest ghid se adresează autorităților competente, partenerilor sociali și persoanelor fizice interesate de certificarea și de recunoașterea profesiei de tehnician veterinar pe teritoriul Uniunii Europene, acordându-se atenție următoarelor state membre: Austria, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Italia, Slovacia și România. Pentru realizarea ghidului de certificare și de recunoa ștere ale calificării pentru exercitarea profesiei în cauză s-au efectuat: − cercetări și studii documentare (referitoare la particularită ți legislative europene și naționale, competențe necesare, titluri de calificare etc.) pentru profesia de tehnician veterinar din fiecare țară 4

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 în parte, prelucrarea informațiilor din sistemul de informare a pie ței interne etc.; − cercetări de teren prin colectarea informa țiilor de la autoritatea competentă (ANSVSA). În metodologia de realizare a ghidului de certificare și de recunoaștere ale calificării pentru exercitarea profesiei de tehnician veterinar s-au luat în considerare și rezultatele atelierelor de lucru cu membrii grupului țintă din cadrul proiectului IMI PQ NET. I. Situația reglementării profesiei de tehnician veterinar în România și în alte state membre ale Uniunii Europene Pentru exercitarea profesiei de tehnician veterinar în Uniunea Europeană într-un alt stat (gazdă) decât cel de origine, cetă țenii interesați trebuie să verifice situația reglementării profesiei în țara în care doresc să lucreze. În acest scop ei se pot adresa punctelor naționale/unice de contact sau direct autorită ților competente responsabile de profesiile reglementate din fiecare stat membru. În acest sens se pot obține informații generale privind statutul profesiei, legislația națională care reglementează exercitarea acestor profesii 5

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 sau informațiile specifice referitoare la certificarea competen țelor, recunoașterea calificării profesionale și exercitarea profesiei în statul gazdă. Discutând la modul general, recunoaşterea calificării profesionale nu este o condiţie esenţială pentru exercitarea profesiilor nereglementate. Persoanele care au obținut o calificare profesională în țara de origine pot aplica pentru locuri de muncă sau pot lucra pe piaţa forţei de muncă fără recunoaşterea calificării pentru exercitarea unei profesii nereglementate. Exercitarea profesiilor reglementate din domeniul veterinar este posibilă doar în urma recunoaşterii calificării profesionale şi înregistrării la autoritatea profesională competentă desemnată de către autorităţile din statul european respectiv. Recunoaşterea calificărilor profesionale obţinute în alte state membre ale Uniunii Europene decât țara gazdă respectă prevederile Directivei 2005/36 privind recunoaşterea calificărilor profesionale. Pentru exercitarea unei profesii reglementate este necesară validarea sau certificarea competenţelor pentru recunoaşterea profesională a calificării și accesul persoanei pe piața muncii. În acest caz certificarea competenţelor se desfăşoară ţinând cont de rezultatele învăţării, definite sub formă de cunoştinţe, de abilităţi şi de competenţe. 6

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 De asemenea, trebuie făcută o distincție, între cele două profesii, cea de asistent veterinar și, respectiv, de tehnician veterinar, întrucât acestea diferă atât prin competen țele necesare pentru obținerea calificării, titlul de calificare, dar și tipul de activită ți ce pot fi prestate. De asemenea, situa ția reglementării celor două profesii în Uniunea Europeană este diferită, motiv pentru care fiecare profesie va fi tratată într-un ghid separat. În anumite țări, precum Austria, Italia, Spania și Germania profesia de tehnician veterinar nu este reglementată. Există și alte profesii veterinare nereglementate, ce presupun efectuarea unor sarcini specifice (cu activități rezervate tehnicienilor veterinari), și anume cele de tehnician inseminator (pentru inseminare artificială) în Austria sau de tehnician pentru animale de companie în România. Profesia de tehnician veterinar este reglementată în cinci state membre ale Uniunii Europene, și anume: Bulgaria, Cehia, Danemarca, Slovacia și România.3 În Cehia există mai multe profesii reglementate în domeniul veterinar care presupun desfășurarea unor activită ți rezervate tehnicianului veterinar, și anume: 3 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm 7

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 1. manager în programe de reproducere (tehnician pentru inseminare artificială) / Osoba odborně způsobilá pro provádění inseminace a vpravování embryí inseminační technikou 2. manager în programe de reproducere a porcinelor / Osoba odborně způsobilá pro činnost chovatelského podniku prasat 3. manager în programe de reproducere - asociaţii acreditate de crescătorii / Osoba odborně způsobilá pro činnost uznaného chovatelského sdružení 4. tehnician veterinar - pentru testarea și evaluarea animalelor / Osoba způsobilá pro testování a posuzování hospodářských zvířat 5. tehnician veterinar - testare animale de laborator / Práce se zvířaty pro laboranty, techniky a ošetřovatele 6. tehnician veterinar / Veterinární technik Și în Danemarca există mai multe profesii reglementate în domeniul veterinar care presupun desfășurarea unor activită ți rezervate tehnicianului veterinar4, și anume: 1. tehnician veterinar/ Veterinær tekniker, 2. inseminator pentru bovine / Kvæginseminør, 3. inseminator pentru animale cu blană / Pelsdyrinseminør, 4 Tehnicianul veterinar efectuează toate activită țile rezervate acestei profesii, în timp ce inseminatorul este implicat doar în activită țile tehnice de inseminare artificială 8

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 4. inseminator pentru porcine / Svineinseminør, 5. inseminator pentru cai / Hesteinseminør. După cum s-a menționat anterior, în cazul în care profesia de tehnician veterinar nu este reglementată într-un stat membru, pentru exercitarea profesiei nu este obligatorie recunoa șterea prealabilă a calificării, respectiv certificarea competen țelor profesionale. Chiar dacă profesia de tehnician veterinar nu este reglementată în anumite state, este preferabil să se recunoască calificarea profesională, ca proces voluntar, aceasta conferindu-i resortisantului un avantaj competitiv în obținerea unei slujbe. Mai mult, chiar dacă recunoașterea calificării profesionale nu este obligatorie printr-un act normativ național sau european, angajatorii din țara gazdă pot solicita echivalarea calificării sau pot impune alte cerin țe lucrătorilor (de exemplu: experiență profesională sau probe de lucru). Spre exemplificare, tehnicianul veterinar este o profesie nereglementată în Germania, dar în baza Legii cu privire la echivalarea calificării profesionale (BQFG 5), orice persoană care are calificările profesionale obţinute într-o ţară membră a Uniunii Europene şi intenţionează să desfăşoare o activitate remunerată în Germania poate solicita recunoașterea calificării, fără a i se acorda 5 în original: Gesetz über die Feststellung der Gleichwertigkeit von Berufsqualifikationen; Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 9

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 însă un titlu de calificare. De menționat este faptul că în Germania este reglementată profesia de asistent veterinar/ asistent în tehnica veterinară (veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)), profesie care a fost inițial tradusă/introdusă în Directiva 2005/36 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, ca fiind de tehnician veterinar6. În tabelul 1 este prezentată situa ția reglementării profesiei de tehnician veterinar în România și în alte state membre ale Uniunii Europene, cu precizarea denumirii profesiei reglementate în țara de origine și autoritățile competente profesionale corespunzătoare fiecărui stat membru luat în studiu, regimul de recunoaștere și nivelul de calificare (conform Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale). 6 în sistemul IMI apare în forma de asistent veterinar 10

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Tabel 1. Situația reglementării profesiei de tehnician veterinar în România și în alte state membre ale Uniunii Europene Denumirea profesiei în limba de origine tehnician veterinar Statul membru Autoritatea competentă România Ветеринарен техник Bulgaria Autoritatea Națională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor www.ansvsa.ro Ministerul Agriculturii și Pădurilor/ Agenția Bulgară pentru Siguranţa Alimentelor (Director General of the National Veterinary Service) Sofia 1606 15А, Pencho Slaveikov blvd Recunoașterea conform Directivei 2005/36/CE (legislaţia naţională) Sistemul general de recunoaștere – aplicaţie primară Sistemul general de recunoaștere – aplicaţie primară Nivelul de calificare cf. Directivei 2005/36/CE PS3 - Diplomă de nivel postsecundar (3-4 ani) 11

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Denumirea profesiei în limba de origine Veterinární technik Osoba odborně způsobilá pro provádění inseminace a vpravování embryí inseminační technikou,... Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Statul membru Autoritatea competentă Cehia Camera Medicilor Veterinari din Republica Cehă (Komora veterinárních lékařů Čr/ Chamber of Veterinary Surgeons of Czech Republic) http://www.vetkom.cz/ Recunoașterea conform Directivei 2005/36/CE (legislaţia naţională) Sistemul general de recunoaștere – aplicaţie primară Nivelul de calificare cf. Directivei 2005/36/CE SEC - Certificat care să ateste finalizarea unui ciclu de studii secundare Ministerul Agriculturii (Ministerstvo zemědělství/ Ministry of Agriculture) www.mze.cz 12

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Denumirea profesiei în limba de origine Veterinær tekniker Kvæginseminør Pelsdyr inseminør Svineinseminør Hesteinseminør Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Statul membru Autoritatea competentă Danemarca Agenția Daneză Veterinară și pentru Alimentație - Ministerul Federal al Alimentației, Agriculturii și Pescuitului (Fødevarestyrelse/ Danish Veterinary and Food Administration – Ministry of Food, Agriculture and Fisheries) www.foedevarestyrelsen.dk Recunoașterea conform Directivei 2005/36/CE (legislaţia naţională) Sistemul general de recunoaștere – aplicaţie primară Nivelul de calificare cf. Directivei 2005/36/CE SEC- Certificat care să ateste finalizarea unui ciclu de studii secundare 13

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Denumirea profesiei în limba de origine Veterinárny technik Odborník v oblasti inseminácie hospodárskych zvierat Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Statul membru Autoritatea competentă Slovacia Institutul de stat pentru ameliorarea și creșterea animalelor (Štátny plemenársky ústav / The State Breeding Institute) www.spusr.sk Recunoașterea conform Directivei 2005/36/CE (legislaţia naţională) Nivel care trebuie verificat Nivelul de calificare cf. Directivei 2005/36/CE Nedefinit Agenția de stat veterinară și pentru alimentație (Štàtna veterinára a potravinová správa / The State Veterinary and Food Administration) www.svssr.sk 14

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 După cum se observă din tabelul 1, și în Slovacia există două profesii reglementate în domeniul tehnicii veterinare, și anume cea de tehnician veterinar (Veterinárny technik) și de expert în inseminarea artificială a animalelor (Odborník v oblasti inseminácie hospodárskych zvierat). Exceptând Slovacia, în care este necesară verificarea nivelului de calificare corespunzător fiecărei profesii veterinare în parte, în celelalte state membre în care profesia de tehnician veterinar este reglementată regimul de recunoa ștere al calificării7 se face prin sistemul general de recunoaștere. În ceea ce privește obținerea/ certificarea competen țelor și nivelul de calificare, profesia de tehnician veterinar necesită o formare pentru care durata de studii este inferioară duratei de 3 ani de studii superioare. Cu excepția României și Bulgariei, în celelalte state membre în care profesia de tehnician veterinar este reglementată, nivelul minim de calificare corespunde studiilor liceale, fiind necesară finalizarea unui ciclu de studii secundare. În Cehia cerin țele privind calificarea profesională variază în func ție de meseria pentru care optează tehnicienii veterinari să lucreze. 7 conform Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale 15

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Conform informațiilor redate în tabelul 1, a ctivitățile veterinare se derulează fie sub egida autorităților competente din sectorul "Agricultură", fie sub auspiciile unor autorități din domeniul "Sănătate". Din aceste considerente, domeniul veterinar este abordat aparte din punct de vedere al activităților rezervate exclusiv sau partajat, în conformitate cu legislațiile na ționale veterinare. Tehnicienii veterinari trebuie să dețină competențe profesionale care să le permită desfășurarea unor activită ți de diagnosticare și de asistență în domeniul veterinar, atât în scop preventiv, cât și curativ, în subordinea medicilor veterinari. Tehnicienii veterinari (propriuziși) efectuează toate activitățile rezervate acestei profesii, în timp ce tehnicienii în inseminare artificială (inseminatorii) sunt implica ți doar în activitățile tehnice de inseminare artificială, eventual pentru categoriile (speciile) de animale precizate. În România poate lucra ca tehnician veterinar 8 un absolvent al învățământului liceal, postliceal și de mai ștri, în subordinea cadrelor de conducere sau specialiștilor / medici veterinari. Tehnicianul veterinar îndeplinește sarcini cu caracter tehnic și/sau înrudite cu cercetarea, din domeniul veterinar ( știin țele vie ții/ profesiunile medicale veterinare). El poate presta activită ți cu caracter tehnic în 8 Conform Clasificării Ocupațiilor din România (COR 2013, http://www.mmuncii.ro/nou/index.php/ro/munca/c-o-r) 16

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 domeniul cercetării și aplicării conceptelor, teoriilor, principiilor și metodelor specifice științelor din medicina veterinară. Particularităţile legislative cu privire la recunoaşterea calificării profesionale și exercitarea profesiei de tehnician veterinar în România sunt evidenţiate în documentele următoare: − Legea nr. 200/ 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, − Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/ 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, − Legea nr. 117 / 2008 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/ 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/ 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, − Legea nr. 9/2011 pentru modificarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificãrilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, − Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru 17

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, (M. Of., Partea I, nr. 834 din 3 dec. 2009, cu modificările ulterioare). Din analiza legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările ulterioare9 s-a observat că pachetul legislativ include prevederi juridice referitoare la: condiţii acces, calificarea profesională, formarea reglementată și experienţa profesională pentru recunoașterea calificării de tehnician veterinar. Această lege se aplică oricărui cetă țean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al spațiului economic european, care dore ște să exercite în România profesia luată în discuție. În tabelul 2 sunt incluse informații despre cadrul legislativ din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în care profesia de tehnician veterinar este reglementată. Reglementările naționale din statele membre au fost armonizate cu prevederile calificărilor Directivei profesionale, 2005/36/CE prin privind modificarea și recunoaşterea completarea corespunzătoare a documentelor legislative na ționale. 9 HG nr. 1921/2004, OUG nr. 86/2006, Legea nr. 254/2007, OUG nr. 109/2007, Legea nr. 9/2011 ș.a. 18

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Tabel 2. Cadrul legislativ privind organizarea și exercitarea profesiei de tehnician în domeniul veterinar în alte state membre ale Uniunii Europene Statul membru Legislație națională specifică Bulgaria Legea națională nr. 87 din 1 noiembrie 2005 cu privire la activitatea veterinară, cu modificările ulterioare Cehia Legea nr 166/1999 Legea veterinară (§59, §64,...), cu modificările ulterioare Legea nr 154/2000 cu privire la reproducere și înregistrarea animalelor și cu privire la modificarea anumitor acte conexe (Legea reproducție), cu modificările ulterioare Notificarea nr. 311/1997 Sb., Art. 23 ș.a. Danemarca Legea consolidată nr. 1101 din 30 noiembrie 2011. Ordinul Executiv nr. 1167 din 4 octombrie 2007 privind autorizarea tehnicienilor veterinari, cu modificările ulterioare. Slovacia nespecificat10 În ceea ce privește circulația lucrătorilor pentru exercitarea profesiei de tehnician veterinar în statele membre ale Uniunii Europene și spațiul economic european, aceasta este dificil de estimat. În acest moment, în sistemul de informare a pie ței interne nu sunt disponibile statisticile corespunzătoare, referitoare la numărul 10 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm? action=regprof&id_regprof=5907 19

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 solicitărilor, respectiv numărul deciziilor luate pentru recunoa șterea calificărilor profesionale de tehnician veterinar. II. Procedurile de validare/certificare a competențelor aplicate de autoritățile competente din țările în care profesia de tehnician veterinar este reglementată Certificarea competenţelor poate oferi un avantaj competitiv 11 pe piața forței de muncă și este necesară în procesul de recunoa ștere a calificării profesionale. Există instituții acreditate care certifică faptul că o persoană are competenţe profesionale definite într-un anumit domeniu (respectă cerințele prevăzute în norme, în standarde, în legislație). Documentul eliberat în urma procesului de certificare se numeşte certificat sau atestat de competenţă profesională 12. Procesul de certificare a competenţelor profesionale se desfășoară respectând o serie de principii de bază, și anume: • Certificarea competenţelor este un proces opţional, ci nu obligatoriu. Totuși, pot exista politici instituţionale care 11 12 în etapa de recrutare a personalului Un certificat de competență profesională nu este o diplomă de studii. 20

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 impun certificarea competenţelor membrilor săi ca o cerinţă pentru a face parte din organizaţia respectivă; • Evaluarea competenţelor profesionale poate fi făcută de aceeaşi organizaţie care a certificat competenţele sau de către altă organizaţie; • În general, se certifică competenţa profesională în totalitatea sa şi nu părţi din aceasta; • Certificarea competenţelor profesionale este un proces separat de formarea profesională, dar centrele de formare profesională pot facilita procesul de certificare a competenţelor profesionale prin parteneriate şi acorduri cu organizaţiile de certificare a competenţelor. În conformitate cu art. 2(1) din legea 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, pentru accesul sau exercitarea profesiei de tehnician veterinar în România, migrantul trebuie să deţină un document care să ateste nivelul de formare profesională. În România pentru validarea competențelor şi recunoaşterea calificării în vederea exercitării profesiei de tehnician veterinar, autoritatea competentă este Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA). În mod analog, în 21

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 tabelul 1 sunt indicate autoritățile competente pentru validarea/ certificarea competențelor şi recunoaşterea calificării de tehnician veterinar în celelalte state membre în care această profesie este reglementată. Nivelul de studii cerut pentru recunoașterea profesiei de tehnician veterinar în România este 3, conform Cadrului Național al Calificărilor (CNC). Formarea profesională specifică presupune absolvirea liceului de specialitate (cu profil veterinar) și, eventual, completarea formării formale prin studii post-secundare, cu o durată de studiu inferioară duratei de 3 ani de studii superioare. În prezent formarea profesională de tehnician veterinar în România se realizează în licee de profil, planul de învă țământ fiind aprobat de Ministerul Educației Naționale. În domeniul tehnicii veterinare își pot desfășura activitățile profesionale atât tehnicienii veterinari (definiți în sens larg), cât și tehnicienii pentru animale de companie. În tabelul 3 sunt prezentate modulele de studiu de specialitate corespunzătoare calificărilor veterinare de tehnicieni. 13 13 conform planului de învățământ pentru clasa a XII-a de la liceele tehnologiceruta directă în aria curriculară Tehnologii 22

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Tabel 3. Aspecte privind formarea tehnicienilor din domeniul veterinar în România14 14 Prelucrat pe baza datelor din: Anexa 2 la Ord. nr. 3423/18.03.2009 cu privire la aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi strategii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasele a XI-a - a XII-a şi a XII-a - a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi 23

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Tehnician pentru animale de Tehnician veterinar companie Cultura de specialitate şi pregătire practică săptămânală Modulul I: Total ore/an 93 din care: laborator tehnologic 62 Patologia obstetricală Patologia chirurgicală Modulul II: Etică şi legislaţie profesională Patologia obstetricală Total ore/an 31 Total ore/an 124 din care: laborator tehnologic 31 din care: laborator tehnologic 62 Modulul III: Total ore/an 62 din care: laborator tehnologic 31 Managementul calităţii în Gestiune şi evidenţă economică domeniul sanitar veterinar Modulul IV: Gestiune şi evidenţă economică Total ore/an 93 din care: laborator tehnologic 31 Stagii de pregătire practică Modulul V:Tehnici chirurgicale Modulul IV: Etică şi legislaţie profesională Total ore/an 90 Total ore/an 60 din care: laborator tehnologic 90 din care: laborator tehnologic 60 Modulul VI: Cosmetica, igiena Modulul V: Controlul sanitar şi vestimentaţia animalelor de veterinar al alimentelor companie Total ore/an 60 Total ore/an 90 din care: laborator tehnologic 60 din care: laborator tehnologic 90 Curriculum în dezvoltare locală Modulul VII: Patologia Modulul VI: Patologia infecţioasă infecţioasă Total ore/an 62 Total ore/an 62 24

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 În alte țări formarea profesională constă în instruirea teoretică (cultură de specialitate) și pregătirea practică 15 în unități de învățământ /licee de profil veterinar sau la locul de muncă. În Germania acest tip de formare profesională este realizat prin sistemul dual. În cazul în care profesia de tehnician veterinar nu este reglementată într-un stat membru al Uniunii Europene (spre exemplu în Germania), certificarea competenţelor profesionale este un proces opţional. Aceasta înseamnă că pregătirea persoanelor pentru derularea activităților veterinare, respectiv ob ținerea competen țelor profesionale specifice unui tehnician veterinar, necesită formare prin instruire teoretică și practică, dar nu necesită certificarea competențelor printr-o diplomă sau un titlu de calificare în țara gazdă. Exceptând Bulgaria și România, pentru care nivelul studiilor pentru un tehnician veterinar este corespunzător formării postliceale cu profil veterinar, în celelalte state membre ale Uniunii Europene în care profesia este reglementată16 se solicită un nivel de calificare 15 16 instruirea poate fi și sub formă de stagiu de pregătire practică Cehia, Danemarca, Slovacia 25

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 secundar, care să fie dovedit printr-un atestat de competență, eliberat de o autoritate competentă din țările respective. În mod aparte trebuie abordat tehnicianul veterinar din Cehia; în funcție de meseria veterinară pentru care optează să lucreze, respectiv să-i fie recunoscută profesia, tehnicianul în Cehia trebuie să dovedească că are un nivel de calificare corespunzător profesiei respective: absolvirea studiilor secundare completate cu un curs tehnic de specialitate, absolvirea studiilor postliceale sau absolvirea de până la 4 ani studii echivalente studiilor superioare. În cazul Bulgariei pentru certificarea competen țelor profesionale corespunzător nivelul de calificare prevăzut în actele normative cu putere de lege, se eliberează o diplomă care atestă o formare la nivel de învățământ postliceal cu o durată de cel pu țin trei ani și cel mult patru ani sau cu o durată echivalentă cu frecven ță parțială, în cadrul unei instituții de învățământ superior/ universită ți, precum și formarea profesională eventual necesară în plus fa ță de respectivul ciclu de studii postliceale. De asemenea, condițiile de recunoaștere prevăd că nivelul de calificare profesională atestat în țara de origine să fie cel pu țin egal cu nivelul imediat inferior celui necesar în țara gazdă. 26

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Lucrătorii din domeniul veterinar care desfă șoară activită ți specifice tehnicianului veterinar trebuie să aibă competenţe profesionale corespunzătoare profesiei. Aspecte privind procedura de validare a competențelor profesionale corespunzătoare profesiei reglementate de tehnician veterinar în România sunt indicate în tabelul 4. Tabel 4. Fișa profesiei reglementate de tehnician veterinar în România Profesia reglementată Tehnician veterinar Autoritatea Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi competentă de pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) reglementare Dosar acces a)cerere-tip b)copie de pe documentul care atestă deţinerea calificării; c)copie de pe actul de identitate; d)certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii; e)certificat medical care atestă starea fizică şi psihică, eliberat de o unitate medicală specializată; f)o fotografie color format ¾; g) un dosar plic; Descriere etape 1. depunere dosar procedură 2. evaluare dosar 3. validare 27

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Schemă logică autorizare Document emis Taxe Registru evidență Valabilitate document Procedură menținere / reînnoire Alte organizații implicate Apartenența la organizații profesionale Sugestii de îmbunătățire de la autoritatea competentă Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 4. înscriere date /înregistrare Conform etapelor de procedură Adeverință Nu se percep In curs de elaborare (pentru acces IMI) Nu e cazul Nu e cazul Autorități competente (MEN, ANC) Nu e cazul Elaborarea și implementarea procedurii de recunoaștere a diplomelor pentru tehnicienii veterinari, aprobată prin ordin al Președintelui ANSVSA. Sugestii de Validarea/certificarea competențelor pentru îmbunătățire de la recunoașterea calificării pe baza experți experienței profesionale (dobândită în urma evaluării de competențe). Procedura de validare sau de certificare a competen țelor pentru profesia de tehnician veterinar în statele membre ale Uniunii Europene, în care profesia este reglementată, con ține anumite elemente comune, și anume: 1. Desemnarea unor persoane din Autoritatea Competentă, care să fie responsabile de procesul de validare/certificare a competen țelor sau 28

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 înfiinţarea unei Comisii de atestare/ validare, prin ordinul conducătorului autorității competente respective; 2. Întocmirea de către solicitant (migrant) a unui dosar şi depunerea acestuia la Autoritatea Competentă; 3. Analiza de către comisie (persoanele desemnate în acest scop) a documentelor depuse la dosar şi solicitarea de completări (dacă este cazul); 4. Exprimarea deciziei de atestare/validare pe baza dovezilor de competenţă existente; 5. Depunerea unei contestaţii în situaţia respingerii cererii, urmată de examinarea contestației și declararea rezultatului final. După eliberarea documentului prin care sunt atestate/ validate competențele tehnicianului veterinar, are loc și înscrierea în registru. III. Procesele de recunoaștere a calificărilor dobândite în statele membre ale Uniunii Europene luate în studiu Procesul de recunoaștere a calificărilor dobândite în alte state membre ale Uniunii Europene17 în vederea exercitării profesiei de tehnician veterinar într-o altă țară a Uniunii Europene (numită țară 17 Ca țări de origine, în care s-au obținut titlurile de calificare 29

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 gazdă) este obligatoriu în țările gazdă în care profesia este reglementată și este opțional în celelalte state membre în care profesia nu este reglementată. Dacă profesia nu este reglementată în ţara gazdă nu este necesară recunoaşterea calificării, profesia putând fi exercitată în aceleaşi condiţii cu cetăţenii ţării gazdă. Prin urmare, pentru exercitarea profesiei de tehnician veterinar în Austria, în Germania și în Italia, țări în care profesia nu este reglementată, nu este obligatorie recunoa șterea calificării profesionale, dar procesul se poate derula la cererea migrantului, fără acordarea unui titlu de calificare. Trebuie menționat faptul că există distincție între recunoaşterea profesională şi recunoaşterea academică, aceste procese având obiective diferite ce impun abordări şi instrumente diferite. În continuare ne vom referi doar la recunoa șterea calificării în scopul exercitării profesiei de tehnician veterinar într-un alt stat decât cel în care a fost obţinută calificarea în cauză. Pentru a lucra ca tehnician veterinar în oricare dintre țările gazdă Bulgaria, Cehia, Danemarca, Slovacia sau România, migrantul trebuie să aplice la autoritatea competentă care supraveghează profesia în statul membru respectiv, oferind o dovadă a calificărilor sale. Autoritățile responsabile cu recunoaşterea 30

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 calificărilor profesionale dobândite în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană de către cetăţenii acestor state și care doresc să exercite profesia reglementată de tehnician veterinar într-un alt stat membru (de exemplu, în România) au fost indicate în tabelul 1. Recunoaşterea profesională se realizează conform unei metodologii. În procesul de evaluare pentru recunoa șterea calificării se ține cont de nivelul de calificare evidențiat de diplomă/ titlul de calificare şi de experienţa profesională dobândită sau necesară. Pentru această profesie se aplică sistemul general de recunoaștere a calificărilor profesionale, care se bazează pe următoarele principii: − Principiul încrederii reciproce între statele membre ale Uniunii Europene; − Absența armonizării formării profesionale pentru a exercita profesia în discuţie. Fiecare stat membru decide condi țiile de acces la exercitarea profesiei pe teritoriul său, con ținutul și nivelul de formare pentru a exercita profesia în cauză; − Existența măsurilor compensatorii în cazul diferen țelor substanțiale între conţinuturile formării profesionale ale diferitelor state membre. Măsurile compensatorii de obicei vizează promovarea unui test de aptitudini (probe de lucru) sau de finalizare 31

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 a unei perioade de probă (stagiu de adaptare) a solicitantului. Decizia de recunoaștere se va lua după aplicarea măsurilor compensatorii. − Procesul de evaluare trebuie să fie imparțial, iar mecanismele de evaluare trebuie să fie concepute în așa manieră încât să evite orice tip de conflicte și interese. Procesul de recunoaştere a calificării de tehnician veterinar poate fi divizat în mai multe subprocese. Harta subproceselor, care oferă informațiile necesare pentru desfă șurarea optimă a procesului de recunoaștere vizează: - îndeplinirea cerinţelor pentru accesul la evaluare în vederea obţinerii recunoaşterii calificării profesionale (condiţii de formare iniţială, stagii de practică, module de pregătire specifică, condiţii de vechime etc.); - întocmirea și depunerea dosarului de aplicare (cererea, acte de studii, taxe, vizite medicale, cerinţe speciale etc.) - evaluarea propriu zisă (cuprinde probele specifice, inclusiv partea de contestare a evaluării – reevaluarea, dacă este cazul) - certificarea (elaborarea unui document care atestă că cel care a trecut probele de evaluare poate practica respectiva profesie reglementată, inclusiv perioada de valabilitate a acestui act) 32

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 - formularea cerinţelor de formare continuă în acord cu cerinţele legale şi codul de bune practici ale altor autorită ți competente similare din ţările Uniunii Europene. În urma derulării procesului de recunoaștere a calificării profesionale, în cazul unei decizii favorabile de recunoa ștere a calificării de tehnician veterinar se va elibera solicitantului de către autorităţile competente respective un document / adeverință de conformitate sau certificat și se va face înregistrarea persoanei la autoritatea profesională respectivă. Studiul comparativ privind recunoaşterea calificării profesionale dobândite în vederea exercitării profesiei de tehnician veterinar în statele membre ale Uniunii Europene în care profesia este reglementată a evidențiat anumite similitudini și diferen țe în ceea ce privește desfășurarea acestui proces. A) Asemănări privind recunoaşterea calificărilor profesionale în vederea exercitării profesiei reglementate de tehnician veterinar în cele 5 state membre ale Uniunii Europene (Bulgaria, Cehia, Danemarca, Slovacia și România): Procesul recunoaşterii calificării profesionale de tehnician veterinar se desfășoară în toate țările luate în studiu după aceea și procedură, formată din următoarele etape: 33

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 a) Informarea migrantului; b) Transmiterea/ depunerea dosarului de aplicare/ cerere către autoritatea competentă desemnată în vederea soluţionării/ recunoașterii calificării; c) Procesarea dosarului (evaluarea propriu-zisă prin verificarea conținutului dosarului, analiza documentelor, echivalare etc.); d) Formularea deciziei de recunoaștere sau de respingere și, după caz, aplicarea unor măsuri compensatorii; e) Eliberarea adeverinței/ certificatului de conformitate, în cazul unei decizii favorabile de recunoaştere a calificării, și înscrierea în registrul autorității respective. Spre exemplificare, în cazul în care dumneavoastră, ca cetățean al Uniunii Europene, ce ați obținut un titlu de calificare de tehnician veterinar în țara de origine (România), doriți să profesați într-un alt stat membru UE/SEE (gazdă) va trebui să vă interesați prin punctele naționale de contact (punctele unice de contact) care este situația reglementării în acel stat, care sunt autoritățile profesionale competente cărora trebuie să vă adresați și ulterior care este cadrul legislativ care vă indică condițiile de acces pentru recunoașterea calificării profesionale (dacă este cazul). 34

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 După ce v-ați informați și ați constatat că îndepliniți condițiile de acces, va trebui să întocmiți dosarul de aplicare și să depuneți documentele conform cerințelor stipulate de autoritatea competentă din țara gazdă. Documente pe care vi le solicită fiecare stat membru pot să difere ca formă și conținut (v. pct. B). Dosarul dvs. de aplicare pentru recunoașterea calificării ce conține documentele solicitate de către autoritatea competentă poate fi depus în format electronic sau expediat prin poștă. Reprezentanții autorității competente vor verifica con ținutul dosarului (dacă include toate documentele solicitate și în forma cerută) și vor analiza cererea dvs. În cazul în care dosarul este incomplet se solicită documentele lipsă sau acele dovezi care sunt necesare pentru o procesare corespunzătoare a datelor. În acest sens, evaluarea propriu-zisă constă în analiza documentelor/ dovezilor depuse la dosar și compararea formării dvs. profesionale cu formarea profesională cerută în ţara gazdă, inclusiv experienţa profesională. Dacă se constată că există diferenţe semnificative între calificările pe care le dețineți și cele necesare, se condiţionează recunoaşterea de aplicarea unor măsuri compensatorii (parcurgerea unui stagiu de adaptare sau o probă de aptitudini / probă de lucru). 35

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 În etapa de procesare a solicitării pot apărea cel pu țin două situații: profesia nu este reglementată în țara de origine (de exemplu în Italia), dar este reglementată în țara gazdă (de exemplu Danemarca); profesia este reglementată atât în țara de origine, cât și în țara gazdă (de exemplu România și Cehia). Dacă nici exercitarea profesiei, nici formarea în profesia pentru a cărei exercitare se solicită recunoaşterea calificării nu sunt reglementate în țara de origine, Autoritatea Competentă poate cere solicitantului să posede o experienţă profesională de 2 ani în ultimii 10 ani. Această cerinţă nu mai este valabilă în cazul în care diploma sau titlul de calificare dovedesc o formare reglementată (adică o formare supravegheată/ reglementată de o autoritate) sau completată de o formare suplimentară sau un stagiu de practică profesională. În ceea ce privește experiența profesională, reprezentan ții autorității competente care analizează dosarul dvs. trebuie să verifice dacă eventuala experienţă profesională este de natură să acopere total sau parţial cunoştinţele, abilitățile, atitudinile necesare pentru echivalarea și recunoașterea calificării. Un tehnician veterinar trebuie să respecte cerin țele impuse de legislația sanitar-veterinară din țara gazdă, întrucât prin practicarea acestei profesii el poate influența sănătatea animalelor, sănătatea 36

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 publică și protecția consumatorilor. De aceea în acest caz se poate verifica calificarea chiar și pentru prestarea temporară și ocazională de servicii, pentru persoanele care pot dovedi că au măcar 2 ani de experienţă profesională relevantă în ultimii 10 ani sau pentru care profesia este reglementată în ţara de origine. Autoritatea competentă are la dispoziţie 1 lună pentru a trata cererea şi a lua o decizie favorabilă, neutră sau de respingere. Decizia va fi comunicată solicitantului (adică dvs.) și răspunsul va fi transmis și în sistemul IMI. În cazul în care Autoritatea Competentă dă un răspuns favorabil pentru recunoaştea calificării, aceasta vă va elibera un certificat / adeverință și veți fi înscris în registrul autorității respective. În cazul în care Autoritatea Competentă constată diferen țe semnificative între nivelul de calificare și/sau experien ța profesională cerute/necesare și cele dobândite de dvs., decizia va fi neutră, în sensul că recunoaşterea calificării este subordonată unei măsuri compensatorii; decizia de impunere a unei măsuri compensatorii trebuie să fie bine justificată. Autoritatea competentă poate să impună doar una dintre măsurile compensatorii, în funcţie de situaţia dvs. individuală, şi anume: dovedirea unei experienţe profesionale, finalizarea unui stagiu de practică sau o probă de 37

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 aptitudini (de lucru). De obicei măsurile compensatorii prevăzute pentru profesia de tehnician veterinar sunt: proba de lucru (de aptitudini) sau experienţa profesională dobândită în statul de origine sau în alt stat membru. După ce s-au îndeplinit măsurile compensatorii se reanalizează cererea pentru luarea deciziei finale – favorabilă sau de respingere. Decizia de respingere a recunoașterii calificării trebuie să fie bine motivată şi să facă faţă unui recurs în justiţie. În cazul unor neînțelegeri generate de aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei comunitare/ pe pia ța internă de către autorităţile publice, cu referire la certificarea competen țelor, la recunoașterea calificărilor profesionale sau la prestarea serviciilor, orice cetățean european (din UE/SEE) poate utiliza re țeaua SOLVIT pentru soluţionarea acestor probleme, fără apelarea la o instan ță legală. SOLVIT se ocupă de anumite probleme transfrontaliere 18 între o întreprindere sau un cetăţean, pe de o parte, şi o autoritate publică pe de altă parte. Centrele naționale Solvit din cele opt state membre ale Uniunii Europene luate în studiu sunt prezentate in tabelul 5. 18 cele menționate mai sus ș.a. 38

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Tabelul 5. Centrele naţionale SOLVIT pentru statele membre ale Uniunii Europene luate în studiu19 Statul membru Centrul SOLVIT România Ministerul Afacerilor Europene, Guvernul României Bvd. Aviatorilor nr. 50A, Sector 1, Bucureşti 011854, Tel. +40 21 308 53 40; +4021 308 53 71; +40 37 410 45 23; Fax. +40 21 308 53 96 solvit@dae.gov.ro Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, SOLVIT Center, Abteilung C1/2, Stubenring 1 AT – 1010 Wien, Tel. +43 1 71100-5119 Tel. +43 1 71100 – 5293 Tel. +43 1 71100-5187 Fax. +43 1 71100-2207 solvit@bmwfj.gv.at бул. „Дондуков” 1 Администрация на Министерския съвет Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международните финансови институции” Austria Bulgaria 19 Persoane de contact Romulus BENA Karina STAN Ramona-Maria CIUCĂ Sylvia Vana Alexandra GaudmannHeber Christian Müller Kaloyan Simeonov Vesela Kirova Hristiana Grozdanova Valentina Stoyanova Sursa: http://ec.europa.eu/solvit/site/centres/index_en.htm, 39

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Statul membru Cehia/ Republica Cehă Danemarca Germania Italia Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Centrul SOLVIT 1594 София България Тел.: (+359 2) 940 33 64 Факс: (+359 2) 980 77 07 Електронна поща (e-mail): solvit@government.bg Odbor vnitřního trhu a služeb EU, Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 CZ – 11015 Praha 1, Tel. +420 22 422 1701 Fax. +420 22 485 3079, solvit@mpo.cz Danish Business Authority (Internal Market Centre) Langelinie Allé 17 DK – 2100 Copenhagen, Tel. +45 35 46 62 00 (the hotline) Tel. +45 35 46 66 16 Tel. +45 35 46 66 73, SOLVIT@erst.dk Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Scharnhorststr. 34-37 DE – 10115 Berlin, Fax. +49 3018 615 5379 solvit@bmwi.bund.de Presidenza Consiglio Ministri Dipartimento Politiche Comunitarie, Piazza Nicosia 20, IT – 00186 Roma, InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Persoane de contact Barbora Hanáková Zuzana Bakotová Tomáš Stehlík Jens Kasper Rasmussen Sofie Freilev Karin Kragshave Kristian Yde Agerbo Lisa Teichmann Giuseppina VALENTE Francesco CIPRI Massimo 40

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Statul membru Slovacia B) Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Persoane de contact Centrul SOLVIT Tel. +39 06 677 95 844 Fax. +39 06 677 95 044, solvit@palazzochigi.it Solvit centrum Slovensko odbor aproximácie práva sekcia vládnej legislatívy Úrad vlády SR Nám. Slobody 1/29 813 70 Bratislava Tel. +421 2 572 95 610 Tel: +421 2 572 95 604 Fax. +421 2 5441 3909 solvit@vlada.gov.sk Particularități privind SANTORELLI Lucia Petrušková Roman Suchý recunoaşterea calificărilor profesionale în vederea exercitării profesiei reglementate de tehnician veterinar în statele membre ale Uniunii Europene: În continuare sunt prezentate particularită țile proceselor de recunoaștere a calificărilor dobândite în alte state membre ale Uniunii Europene. Principalele deosebiri apar la stabilirea condi țiilor de acces și/sau a dovezilor necesare. În mod obișnuit la depunerea dosarului de aplicare se solicită dovezi ale identității și/sau cetățeniei, dovezi ale calificării dobândite sau alte acte care să ateste acumularea de competen țe prin formare profesională și experiența profesională, certificat medical, 41

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 îndeplinirea cerințelor lingvistice, eventual dovada plătirii taxelor de procesare. În cazul acestei profesii nici un stat membru nu solicită obligaţia constituirii sau participării la o garanţie financiară sau de a încheia o asigurare. 1. Informațiile referitoare la procedura simplificată și condi țiile de acces pentru recunoaștere profesională a calificării de tehnician veterinar în vederea exercitării profesiei în România sunt sintetizate în schema logică din figura 1. Modalitatea de recunoaștere a calificării este simplificată comparativ cu procedurile aplicate în alte țări membre, dar prezintă și anumite limite. 42

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU START Depunerea dosarului NU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 a)cerere-tip b)copie de pe documentul care atestă deţinerea calificării; c)copie de pe actul de identitate; d)certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii; e)certificat medical care atestă starea fizică şi psihică, eliberat de o unitate medicală specializată; f)o fotografie color format 3/4; g) un dosar plic; EVALUAR EA DOSARUL UI DA recunoașterea calificării Înscrierea / înregistrarea STOP Figura 1. Schema logică simplificată pentru recunoaşterea calificării de tehnician veterinar în România 43

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Documentele necesare pentru validarea competen țelor și recunoașterea calificării de către Autoritatea competentă (ANSVSA) sunt: a) cerere-tip b) copie de pe documentul care atestă deţinerea calificării; c) copie de pe actul de identitate ; d) certificat de cazier judiciar; e) certificat medical, care atestă starea fizică şi psihică; f) o fotografie color format ¾; g) un dosar plic. În cazul cererii de recunoaștere a calificării pentru exercitarea profesiei pe termen lung (pentru stabilire) nu sunt cerin țe aparte pentru: cetățenie, domiciliu, examen de limba română sau de legislație națională. Sunt acceptate automat certificatele/ atestatele emise în alte state membre în care profesia este reglementată, pe baza unei traduceri necertificate. Nu se percep taxe. 2. Exercitarea profesiei de tehnician veterinar în Bulgaria se face în baza Legii naționale nr. 87 din 1 noiembrie 2005 cu privire la activitatea veterinară, cu modificările ulterioare. 20 Procesul de recunoaștere profesională a calificării de tehnician veterinar se 20 http://mail.nacid.bg/newdesign/qual/att_files/en/LAW_VETERINARY.pdf 44

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 realizează în baza legii bulgare, cu respectarea prevederilor Directivei 2005/36 privind recunoaşterea calificărilor profesionale. Procedura de recunoaștere a calificării de tehnician veterinar în Bulgaria se aplică în baza sistemului general de recunoa ștere, dosarul de aplicare fiind transmis direct autorită ții competente sau punctului unic de contact și ulterior va fi procesat la Serviciul Național Veterinar din cadrul Agenției Bulgare pentru Siguranţa Alimentelor / Ministerul Agriculturii și Pădurilor. 3. În Cehia există 6 profesii reglementate în domeniul tehnicii veterinare, ce necesită recunoașterea calificării (v. informa țiile din tabelele 1 și 2).: manager în programe de reproducere (tehnician pentru inseminare artificială), manager în programe de reproducere a porcinelor, manager în programe de reproducere - asociaţii acreditate de crescătorii, tehnician veterinar – pentru testarea și evaluarea animalelor, tehnician veterinar – testare animale de laborator, tehnician veterinar. Pentru tehnicianul veterinar propriu-zis autoritatea competentă este Camera Medicilor Veterinari din Republica Cehă. Pentru tehnicienii implicați în activități de inseminare artificială (manageri în programe de reproducere) și tehnicienii veterinari pentru testarea 45

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 animalelor de laborator, respectiv pentru testarea și evaluarea animalelor, autoritatea responsabilă este Ministerul Agriculturii. Documentele necesare pentru recunoașterea calificării veterinare de tehnicieni în Cehia sunt: a) cerere-tip b) copie de pe documentul care atestă deţinerea calificării sau/și dovada altor competențe dobândite – cu specificarea în mod clar a nivelului de calificare (documentele trebuie traduse în limba cehă, cu excepția cazului în care un tratat interna țional sau legislația cehă stabilește altfel); c) copie de pe actul de identitate/ dovada cetățeniei; d) certificat de cazier judiciar (doar pentru tehnician veterinar), e) documentul care confirmă achitarea taxelor administrative. În cazul recunoașterea tehnicianului calificării veterinar profesionale se (propriu-zis), solicită pentru dovezi ale performanței profesionale sub forma unor acte de expert veterinar, obținute în baza deciziilor administrației regionale veterinare și sub supravegherea unui medic veterinar. Comparativ cu alte țări (România, Danemarca) în Cehia nu se solicită certificat medical sau alte documente privind dreptul de practică ș.a. În criteriile de eligibilitate nu există cerin țe pentru a avea 46

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 o anumită experiență profesională. De asemenea, pentru profesiile veterinare de tehnician în Cehia nu are loc nici suspendarea, nici interzicerea exercitării profesiei în caz de abateri profesionale. 4. În Danemarca procedura de recunoaștere a calificării profesionale diferă pentru situaţia în care profesia respectivă este reglementată doar în Danemarca sau în Danemarca şi în ţara de origine, în speţă – România. În cazul concret al domeniului luat în discuţie, profesia de tehnician veterinar fiind reglementată atât în România cât şi în Danemarca, procedura de recunoa ștere este simplificată. Recunoașterea calificării de tehnician veterinar se face în baza Ordinului Ministrului nr 1167 din 4 octombrie 2007 privind autorizarea tehnicienilor veterinari, modificată prin Ordinul ministerial No.1323 din 15 decembrie 2009 (v. tabel 2), ținând cont și de Legea daneză nr 433/2004 referitoare la medicul veterinar chirurg, modificată prin legile nr 401/2010 și 402/2010. Iar pentru lucrătorii în inseminarea animalelor se aplică legisla ția daneză cu privire la inseminarea artificială, și anume: Ordinul nr 1292 din 15 decembrie 2009 cu privire la permisiunea de inseminare a animalelor de fermă pentru inseminatorii din anumite țări, Ordinul nr 1270 din 47

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 13 decembrie 2004 cu privire la inseminarea bovinelor, Ordinul nr 598 din 29 iunie 1992 privind materialul seminal de porcine etc. Documentele necesare pentru recunoașterea calificărilor de tehnician veterinar și de tehnician inseminator în Danemarca sunt: a) copie de pe actul de identitate/ dovada cetățeniei; b) documente (fotocopii certificate) care atestă deţinerea calificării (certificate, diplome) (documentele trebuie traduse în daneză /engleză, exceptând documentele eliberate în limba engleză, norvegiană sau suedeză, uneori se acceptă și traduceri în franceză sau germană); c) orice dovezi relevante pentru competențele profesionale dobândite sau informații care pot influența aprecierea educa ției sau experienței profesionale referitoare la calificarea de tehnician veterinar (Curriculum Vitae ș.a.); d) informații privind datele personale de contact (nume, prenume, adresă, telefon sau email) sau datele de contact a persoanei/ firmei care trimite dosarul de aplicare în numele solicitantului (dvs.) În plus se solicită un certificat de la autorită țile sanitare competente (eliberat în limba engleză), care trebuie să confirme că aveți dreptul legal să lucrați în profesia de tehnician veterinar 48

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 („Certificate

Add a comment

Related presentations

Related pages

Tehnician veterinar - Alexandrina Sirbu - Agricultura ...

GHIDUL DE CERTIFICARE ȘI DE RECUNOAȘTERE PENTRU PROFESIA DE TEHNICIAN VETERINAR Autor: Prof.univ.dr. Sîrbu Alexandrina 2013
Read more

Brutar, cofetar, patiser - Alexandrina Sirbu - Agricultura ...

Search; Home; Education; Brutar, cofetar, patiser - Alexandrina Sirbu - Agricultura-veterinar
Read more