teaching 5

71 %
29 %
Information about teaching 5

Published on January 30, 2009

Author: sangkom

Source: slideshare.net

การสอน ให้คิดสร้างสรรค์

รูปแบบการสอนความคิดสร้างสรรค์ มี 3 ชนิด ได้แก่ การเปรียบเทียบแบบทางตรง ( Direct Analog ) เป็นการเปรียบเทียบแบบง่าย ๆ ระหว่างสิ่งของ สองสิ่ง ความคิดสองความคิด เช่น การเปรียบเทียบ การเขียนจดหมายกับหนอน 1 การเปรียบเทียบแบบบุคคล (Personal Analogy) เป็นการเปรียบเทียบโดยตัวผู้เรียนไปเป็นบางสิ่ง บางอย่างที่ครูยกขึ้น เช่น สมมติให้นักเรียน เป็นรถไฟ เป็นหนอน หรือเป็นเมฆ แล้วรู้สึกอย่างไร 2 การเปรียบเทียบแบบคู่ขัดแย้ง (Compressed Conflict) เป็นการเปรียบเทียบที่เอาคำที่ขัดแย้งกันสองคำมา สร้างเป็นคำใหม่และเป็นความคิดรวบยอดใหม่ เช่น ถนอมรักด้วยความรุนแรง 3

ความมุ่งหมาย เพื่อมุ่งฝึกความคิดสร้างสรรค์ หรือการคิด ที่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิม เพื่อให้เกิด สิ่งแปลกใหม่ขึ้นเป็นการคิดอย่างอิสระ เพื่อฝึกความกล้าแสดงออก ความกล้าที่จะพูด แสดงความคิดของตนเองที่ไม่เหมือนคนอื่น เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และทักษะที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การออกแบบ 1 3 2

การวางแผน การสอน ผู้สอนต้องเตรียมการในด้านดังต่อไปนี้ เตรียมเรื่องที่จะสอน 1 เตรียมสิ่งสองสิ่งที่จะผู้เรียน เปรียบเทียบ โดยเขียนไว้เป็นคู่ ๆ ประมาณ 5 คู่ 2 เตรียมสิ่งที่จะสมมติให้ผู้เรียน ประมาณ 4-5 สิ่ง 3 เตรียมตัวอย่างคำหรือวลีที่เรียกว่า Compressed Conflict เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้เรียน 4

ลำดับขั้นการสอน ขั้นที่ ผู้เรียนทำกิจกรรมครั้งที่ 1 ให้เขียนเรื่องราวหรือเขียนบรรยายความคิดความรู้สึก ในเรื่องที่ครูกำหนดให้หรือผู้เรียนกำหนดเอง 1 ขั้นที่ ผู้เรียนเปรียบเทียบแบบตรง (Direct Analogy) เป็นคำที่สัมพันธ์กับเรื่องที่เขียนและเป็นคำเปรียบเทียบ ที่ไม่น่าจะเข้ากันได้ 2 ขั้นที่ ให้ผู้เรียนสมมติว่าตนเป็นอะไร สักอย่างหนึ่ง (Personal Analogy) แล้วคิดว่าตนจะรู้สึกอย่างไร 3 ขั้นที่ ให้ผู้เรียนสร้างคำใหม่ที่เรียกว่า Compressed Conflict โดยนำคำที่ได้ในขั้นที่ 2 และ 3 มาประสมกันเป็นคำใหม่ หรือวลีใหม่ โดยต้องมีความหมายขัดแย้งกัน 4 ขั้นที่ ให้ผู้เรียนเปรียบเทียบตรง (Direct Analogy) เป็นครั้งที่ 2 โดยอาจารย์ผู้นักเรียนเลือกคำที่ได้ในขั้นที่ 4 ว่าจะใช้คำใดบ้าง 5 ขั้นที่ ให้ผู้เรียนทำกิจกรรมในขั้นที่ 1 เป็นครั้งที่สอง เช่น ถ้าในขั้นที่ 1 ผู้เรียนเขียนเรียงความ ในขั้นนี้ก็ให้ผู้เรียน เขียนเรียงความใหม่โดยใช้คำที่ได้ในขั้นที่ 5 เมื่อเขียนเสร็จแล้วนำงานทั้ง 2 ครั้งมาเปรียบเทียบกัน 6

ผลที่มีต่อผู้เรียน แบ่งได้เป็น 2 ทาง คือ ผลทางอ้อม ผลทางตรง 1.1 ทำให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ในการเรียนวิชาต่าง ๆ 1.2 ทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียน วิชาเฉพาะการสร้างสรรค์ดีขึ้น 2.1 เมื่อใช้รูปแบบการสอนนี้หลาย ๆ ครั้ง ผู้เรียนจะประสบความสำเร็จในการเรียน ทำให้รู้สึกพอใจและสนใจการเรียน เพิ่มมากขึ้น 2.2 เมื่อผู้เรียนทำงานร่วมกัน จะทำให้ ความสัมพันธ์ในกลุ่มดีขึ้น 1 2

ข้อสังเกตบทบาทของอาจารย์และผู้เรียน และแนวทางการนำไปใช้ บทบาทของอาจารย์และผู้เรียน ตามรูปแบบการสอนนี้ ครูจะมีบทบาทเป็นเพียงผู้เริ่มและคอบ การดำเนินการเรียนการสอน ตามบทเรียนและขั้นตอน ที่ได้จัดเตรียมไว้ คอยกระตุ้นความคิดของผู้เรียน 1 การนำไปใช้ รูปแบบการสอนแบบ ซินเนคติกส์ใช้ได้ดีกับบทเรียน ที่ต้องการให้ผู้เรียนคิด พิจารณาบทเรียน ไปในแนวทางใหม่ 2

จัดทำโดย ... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . สังคม ภูมิพันธุ์ รองอธิการบดี ฝ่ายนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา e-mail : sam@msu.ac.th นายวิชิต ชาวะหา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ e-mail : vichit.c@msu.ac.th นางสาวศันสนีย์ รัตนตระกูล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา e-mail : [email_address] ติดต่อ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4321-40 ต่อ 2060,2107 โทรสาร 0-4375-4318

จัดทำโดย ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . สังคม ภูมิพันธุ์

รองอธิการบดี ฝ่ายนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา e-mail : sam@msu.ac.th

นายวิชิต ชาวะหา

พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

e-mail : vichit.c@msu.ac.th

นางสาวศันสนีย์ รัตนตระกูล

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

e-mail : [email_address]

Add a comment

Related pages

5 Activities for Teaching Angles | Winkel, Aktivitäten und ...

5 Activities to Teach Angles | Weitere Informationen über Winkel, Aktivitäten und Unterrichten.
Read more

Teachers Make a Difference | Teach.com

5 Praxis Test Prep Tips; Get Your Teaching Job. ... teaching credentials, teacher certification tests, alternative teacher certification, and much more.
Read more

TeachingEnglish | British Council | BBC

TeachingEnglish radio; Teaching knowledge database; ... Forum 5; Teacher Educator ... Teaching for Success Online ConferenceThe Teaching for Success Online ...
Read more

Teaching Materials • Lehrmaterialien

Grammar worksheets for teaching German - Arbeitsblätter zum Thema Grammatik für den Deutschunterricht.
Read more

Teaching the Controversy: Is 5 × 3 Five 3s or Three 5s ...

Teaching the Controversy: Is 5 × 3 Five 3s or Three 5s? The latest (misnamed) "Common Core math" flare-up: is 5 × 3 Five 3s or Three 5s?
Read more

The best English 5 . Teaching Listening Skills. - YouTube

The best English 5 . Teaching Listening Skills. SERLYMAR. Subscribe Subscribed Unsubscribe 82,538 82K. ... Teaching conversation. - Duration: 14:33.
Read more

Teaching - wima5.math.uni-mannheim.de

Teaching; HWS16. Maß- und Integrationstheorie. E700: Mathematics for Economists. FS16. Masterseminar FS16. Bachelorseminar FS16. Analysis II. HWS15 ...
Read more

Cornelsen Lehrer: Lehrwerke, Schulbücher, Arbeitshefte ...

(Lieferung in ca. 3-5 Werktagen) Impressum; AGB; Datenschutz; Service & Hilfe; Drucken; Zur mobilen Ansicht wechseln; Alle Preise inkl. MwSt. ...
Read more