advertisement

teaching 3

100 %
0 %
advertisement
Information about teaching 3

Published on January 30, 2009

Author: sangkom

Source: slideshare.net

advertisement

การสอน แบบบรรยาย ( Instructional Planning )

การสอน แบบบรรยาย “ การพูดการเล่าหรือการบรรยายเรื่องใดเรื่องหนึ่งแก่ผู้ฟัง เป็นการให้เนื้อหาหรือ ประสบการณ์ทางอ้อมแก่ผู้เรียน ให้ได้แนวคิดในด้านต่างๆ ตามความเป็นจริงเป็นลักษณะของการเรียนรู้ที่ได้จากการฟังเป็นส่วนใหญ่อาจารย์ผู้สอนมีจุดประสงค์จะให้ผู้เรียนได้รับฟังรับรู้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ และสามารถนำสิ่งที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ”

การเตรียมตัวของอาจารย์ผู้สอน 2 การเตรียมการสอน 1 พฤติกรรมของอาจารย์ผู้สอน 3 การประเมินผล 4 องค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อ การเรียนรู้

4. การแจกเอกสารประกอบคำบรรยาย 1. จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการสอน 3. อุปกรณ์การสอน 2. เนื้อหา หรือเนื้อเรื่อง 5. แนวคิด หรือความคิดรวบยอด หรือเจตนคติ การเตรียมการสอน 4. การแจกเอกสารประกอบคำบรรยาย 1. จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการสอน เป็นการกำหนดชี้เฉพาะแนวทางการเรียนรู้ 3. อุปกรณ์การสอน จัดหาให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องอาจเป็นตัวอย่าง ของจริง เรื่องหรือรูปประกอบการบรรยาย 2. เนื้อหา หรือเนื้อเรื่อง จัดประสบการณ์ ( หัวเรื่อง โครงเรื่อง ) ที่น่าสนใจให้แก่ผู้เรียน 5. แนวคิด หรือความคิดรวบยอด หรือเจตนคติ ใช้ย้ำส่วนสำคัญของเนื้อหา ช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ได้รับรู้สิ่งที่มีคุณค่าตามจุดมุ่งหมาย เรียกอีกอย่างว่า “ มโนทัศน์ ” 9. การใช้เวลา ควรมีการกำหนดเวลาให้เหมาะสมกับการบรรยาย ไม่นานเกินไปจนน่าเบื่อ 6. การเตรียมห้องเรียน ควรพิจารณาสภาพของห้องเรียนทั้งด้าน ความกว้าง อุณหภูมิ และการระบายอากาศ 8. การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 7. กิจกรรม ควรจัดหากิจกรรมมาประกอบเพื่อที่จะช่วย ให้การเรียนได้ผลดียิ่งขึ้น 10. การคาดปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมให้เต็มที่ทุกด้าน และทำให้ปัญหาน้อยลง 9. การใช้เวลา 6. การเตรียมห้องเรียน 8. การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 7. กิจกรรม 10. การคาดปัญหาที่จะเกิดขึ้น 11. การใช้คำถาม คำถามที่ดีจะทำให้ผู้เรียนได้คิด และเกิดความสนใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้ 13. การเชิญวิทยากรมาบรรยาย เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน เพราะผู้เรียนจะได้รับความรู้ โดยตรงจากวิทยากร เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ การเรียน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสนุก และกระตือรือร้น 12. การศึกษาผู้เรียน ขณะบรรยายผู้เรียนอาจมีพฤติกรรมต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรค ผู้สอนควรสังเกตุและแก้ปัญหา 11. การใช้คำถาม 13. การเชิญวิทยากรมาบรรยาย 12. การศึกษาผู้เรียน

4. การแจกเอกสารประกอบคำบรรยาย 3. อุปกรณ์การสอน 2. เนื้อหา หรือเนื้อเรื่อง 5. แนวคิด หรือความคิดรวบยอด หรือเจตนคติ การเตรียมการสอน 9. การใช้เวลา 6. การเตรียมห้องเรียน 8. การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 7. กิจกรรม 10. การคาดปัญหาที่จะเกิดขึ้น 11. การใช้คำถาม 13. การเชิญวิทยากรมาบรรยาย 12. การศึกษาผู้เรียน 1. จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการสอน เป็นการกำหนดชี้เฉพาะแนวทางการเรียนรู้

4. การแจกเอกสารประกอบคำบรรยาย 1. จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการสอน 3. อุปกรณ์การสอน 5. แนวคิด หรือความคิดรวบยอด หรือเจตนคติ การเตรียมการสอน 9. การใช้เวลา 6. การเตรียมห้องเรียน 8. การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 7. กิจกรรม 10. การคาดปัญหาที่จะเกิดขึ้น 11. การใช้คำถาม 13. การเชิญวิทยากรมาบรรยาย 12. การศึกษาผู้เรียน 2. เนื้อหา หรือเนื้อเรื่อง จัดประสบการณ์ ( หัวเรื่อง โครงเรื่อง ) ที่น่าสนใจให้แก่ผู้เรียน

4. การแจกเอกสารประกอบคำบรรยาย 1. จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการสอน 2. เนื้อหา หรือเนื้อเรื่อง 5. แนวคิด หรือความคิดรวบยอด หรือเจตนคติ การเตรียมการสอน 9. การใช้เวลา 6. การเตรียมห้องเรียน 8. การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 7. กิจกรรม 10. การคาดปัญหาที่จะเกิดขึ้น 11. การใช้คำถาม 13. การเชิญวิทยากรมาบรรยาย 12. การศึกษาผู้เรียน 3. อุปกรณ์การสอน จัดหาให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องอาจเป็นตัวอย่าง ของจริง เรื่องหรือรูปประกอบการบรรยาย

4. การแจกเอกสารประกอบคำบรรยาย 1. จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการสอน 3. อุปกรณ์การสอน 2. เนื้อหา หรือเนื้อเรื่อง 5. แนวคิด หรือความคิดรวบยอด หรือเจตนคติ การเตรียมการสอน 9. การใช้เวลา 6. การเตรียมห้องเรียน 8. การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 7. กิจกรรม 10. การคาดปัญหาที่จะเกิดขึ้น 11. การใช้คำถาม 13. การเชิญวิทยากรมาบรรยาย 12. การศึกษาผู้เรียน

4. การแจกเอกสารประกอบคำบรรยาย 1. จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการสอน 3. อุปกรณ์การสอน 2. เนื้อหา หรือเนื้อเรื่อง การเตรียมการสอน 9. การใช้เวลา 6. การเตรียมห้องเรียน 8. การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 7. กิจกรรม 10. การคาดปัญหาที่จะเกิดขึ้น 11. การใช้คำถาม 13. การเชิญวิทยากรมาบรรยาย 12. การศึกษาผู้เรียน 5. แนวคิด หรือความคิดรวบยอด หรือเจตนคติ ใช้ย้ำส่วนสำคัญของเนื้อหา ช่วยทำให้ผู้เรียน เกิดความสนใจได้รับรู้สิ่งที่มีคุณค่าตามจุดมุ่งหมาย เรียกอีกอย่างว่า “ มโนทัศน์ ”

4. การแจกเอกสารประกอบคำบรรยาย 1. จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการสอน 3. อุปกรณ์การสอน 2. เนื้อหา หรือเนื้อเรื่อง 5. แนวคิด หรือความคิดรวบยอด หรือเจตนคติ การเตรียมการสอน 9. การใช้เวลา 8. การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 7. กิจกรรม 10. การคาดปัญหาที่จะเกิดขึ้น 11. การใช้คำถาม 13. การเชิญวิทยากรมาบรรยาย 12. การศึกษาผู้เรียน 6. การเตรียมห้องเรียน ควรพิจารณาสภาพของห้องเรียนทั้งด้าน ความกว้าง อุณหภูมิ และการระบายอากาศ

4. การแจกเอกสารประกอบคำบรรยาย 1. จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการสอน 3. อุปกรณ์การสอน 2. เนื้อหา หรือเนื้อเรื่อง 5. แนวคิด หรือความคิดรวบยอด หรือเจตนคติ การเตรียมการสอน 9. การใช้เวลา 6. การเตรียมห้องเรียน 8. การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 10. การคาดปัญหาที่จะเกิดขึ้น 11. การใช้คำถาม 13. การเชิญวิทยากรมาบรรยาย 12. การศึกษาผู้เรียน 7. กิจกรรม ควรจัดหากิจกรรมมาประกอบเพื่อที่จะช่วย ให้การเรียนได้ผลดียิ่งขึ้น

4. การแจกเอกสารประกอบคำบรรยาย 1. จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการสอน 3. อุปกรณ์การสอน 2. เนื้อหา หรือเนื้อเรื่อง 5. แนวคิด หรือความคิดรวบยอด หรือเจตนคติ การเตรียมการสอน 9. การใช้เวลา 6. การเตรียมห้องเรียน 8. การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 7. กิจกรรม 10. การคาดปัญหาที่จะเกิดขึ้น 11. การใช้คำถาม 13. การเชิญวิทยากรมาบรรยาย 12. การศึกษาผู้เรียน

4. การแจกเอกสารประกอบคำบรรยาย 1. จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการสอน 3. อุปกรณ์การสอน 2. เนื้อหา หรือเนื้อเรื่อง 5. แนวคิด หรือความคิดรวบยอด หรือเจตนคติ การเตรียมการสอน 6. การเตรียมห้องเรียน 8. การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 7. กิจกรรม 10. การคาดปัญหาที่จะเกิดขึ้น 11. การใช้คำถาม 13. การเชิญวิทยากรมาบรรยาย 12. การศึกษาผู้เรียน 9. การใช้เวลา ควรมีการกำหนดเวลาให้เหมาะสมกับการบรรยาย ไม่นานเกินไปจนน่าเบื่อ

4. การแจกเอกสารประกอบคำบรรยาย 1. จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการสอน 3. อุปกรณ์การสอน 2. เนื้อหา หรือเนื้อเรื่อง 5. แนวคิด หรือความคิดรวบยอด หรือเจตนคติ การเตรียมการสอน 9. การใช้เวลา 6. การเตรียมห้องเรียน 8. การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 7. กิจกรรม 11. การใช้คำถาม 13. การเชิญวิทยากรมาบรรยาย 12. การศึกษาผู้เรียน 10. การคาดปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมให้เต็มที่ทุกด้าน และทำให้ปัญหาน้อยลง

4. การแจกเอกสารประกอบคำบรรยาย 1. จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการสอน 3. อุปกรณ์การสอน 2. เนื้อหา หรือเนื้อเรื่อง 5. แนวคิด หรือความคิดรวบยอด หรือเจตนคติ การเตรียมการสอน 9. การใช้เวลา 6. การเตรียมห้องเรียน 8. การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 7. กิจกรรม 10. การคาดปัญหาที่จะเกิดขึ้น 13. การเชิญวิทยากรมาบรรยาย 12. การศึกษาผู้เรียน 11. การใช้คำถาม คำถามที่ดีจะทำให้ผู้เรียนได้คิด และเกิดความสนใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้

4. การแจกเอกสารประกอบคำบรรยาย 1. จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการสอน 3. อุปกรณ์การสอน 2. เนื้อหา หรือเนื้อเรื่อง 5. แนวคิด หรือความคิดรวบยอด หรือเจตนคติ การเตรียมการสอน 9. การใช้เวลา 6. การเตรียมห้องเรียน 8. การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 7. กิจกรรม 10. การคาดปัญหาที่จะเกิดขึ้น 11. การใช้คำถาม 13. การเชิญวิทยากรมาบรรยาย 12. การศึกษาผู้เรียน ขณะบรรยายผู้เรียนอาจมีพฤติกรรมต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรค ผู้สอนควรสังเกตุและแก้ปัญหา

4. การแจกเอกสารประกอบคำบรรยาย 1. จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการสอน 3. อุปกรณ์การสอน 2. เนื้อหา หรือเนื้อเรื่อง 5. แนวคิด หรือความคิดรวบยอด หรือเจตนคติ การเตรียมการสอน 9. การใช้เวลา 6. การเตรียมห้องเรียน 8. การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 7. กิจกรรม 10. การคาดปัญหาที่จะเกิดขึ้น 11. การใช้คำถาม 12. การศึกษาผู้เรียน 13. การเชิญวิทยากรมาบรรยาย เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน เพราะผู้เรียนจะได้รับความรู้โดยตรง จากวิทยากร เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสนุก และกระตือรือร้น

การเตรียมตัวของอาจารย์ผู้สอน ด้านบุคลิกภาพ มีสุขภาพจิตดี มีความมั่นใจ แก้ปัญหาได้ ท่าทางดี 1 ด้านสีหน้าท่าทาง ยิ้มแย้มแจ่มใสและ เป็นมิตรกับผู้เรียน 2 การแต่งกาย สะอาดเรียบร้อย มีรสนิยม เหมาะกับการละเทศะ 3 น้ำเสียงและอารมณ์ ควรมีใจเป็นกลาง ไม่ควรแสดงอารมณ์ใด อารมณ์หนึ่งออกมา 4 การเคลื่อนไหว ไม่เคลื่อนไหวตลอดเวลา และไม่นิ่งจนเกินไป 5 การใช้สายตา ควรสบตาผู้เรียน ไม่มองที่หนังสืออย่างเดียว ไม่หันหน้าหากระดาน อย่างเดียว 6 การใช้คำพูด ควรพูดให้ได้ยินทั้งห้อง พูดให้ได้สาระตามเป้าหมาย และไม่คลุมเคลือ 7

พฤติกรรมของอาจารย์ผู้สอน สนใจในผู้เรียนทุกคน เท่ากัน 1 สังเกตพฤติกรรม ของผู้เรียนเสมอ 2 การรักษาเวลา ไม่ทำให้ผู้เรียน เกิดความเบื่อหน่าย 3 มีความเป็นกันเอง 4 เปิดโอกาสให้มีการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 5 การหาอุปกรณ์ ให้พร้อมและเหมาะสม ในการสอน 6 ลำดับขั้นตอนการสอน และเตรียมเนื้อหา เป็นอย่างดี 7

การประเมินผล การประเมินผู้สอน โดยพิจารณาตัวเองตั้งแต่การเตรียมตัว ก่อนการสอนและหลังการสอน การประเมินผลผู้เรียนในด้านการเรียน การทำแบบทดสอบก่อนและ หลังเรียนเทียบผลการเรียน การประเมินผล และการแก้ไขปรับปรุง ตนเองในด้านการสอน ด้านบุคลิกภาพ อาจใช้การถ่ายโทรทัศน์วงจรปิดบันทึกภาพ การสอนเพื่อเห็นบุคลิกภาพเพื่อการแก้ไข ประเมินผลสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพห้องที่เรียน ความสว่าง ความคับแคบ การประเมินตัวผู้เรียนด้านความรู้ที่ได้รับ ว่าได้รับความรู้มากหรือน้อยเพียงใด อาจารย์ผู้สอนควรสนใจ ผลการสอนของตนเองทุกระยะที่สอน เพื่อปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ปรับปรุงการสอน หาข้อบกพร่องในการแก้ไข การสอนอยู่เสมอ

รูปแบบการบรรยายที่ดี ควรให้ผู้เรียนทราบวัตถุประสงค์ของการเรียน 1 เอกสารประกอบการเรียน 2 จัดเนื้อหาให้พอเหมาะกับเวลา 3 ให้ผู้เรียนฝึกการคิดและร่วมตั้งปัญหา 4 มีการจัดอุปกรณ์การสอนอย่างเหมาะสม 5 อาจให้ผู้เรียนร่วมในการบรรยายประกอบ ในบางตอน โดยให้หัวข้อตอนใดตอนหนึ่ง ที่ได้ไปค้นคว้ามาเพิ่มเติมและพิจารณาว่าเหมาะสม ที่จะให้ความรู้แก่เพื่อนในกลุ่ม 6 มีการประเมินผล โดยให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนเพื่อปรับปรุงการสอน ให้ได้ตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ 7

ข้อดีและข้อจำกัด ของการสอนแบบบรรยาย ข้อดี 1. ประหยัด 2. ผู้สอนสามารถประมวลจุดเด่น ของเนื้อหาได้ในการบรรยาย 3. การอธิบายจะทำให้เข้าใจได้เร็วขึ้น ในเนื้อหาที่ยุ่งยาก 4. ผู้เรียนได้มีโอกาสฟังและเกิดจูงใจ จากการฟังผู้รู้ในสาขาวิชานั้น ข้อจำกัดหรือจุดด้อย 1. ใช้การบรรยายบ่อยเกินไปอย่างไม่เหมาะสม 2. ผู้สอนไม่ได้วางแผนและเตรียมการบรรยายอย่างดี 3. บรรยายนานเกินไปในแต่ละครั้ง 4. ไม่ได้ใช้สื่อ เช่น โสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ช่วย 5. ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ในระดับการวิเคราะห์สังเคราะห์ 6. ไม่ค่อยจะเกิดการพัฒนาด้านเจตคติและทักษะพิสัย  

  การบรรยายจากอาจารย์ผู้สอนฝ่ายเดียวจะทำให้เรียน เกิดความเบื่อหน่าย จึงควรนำเอากิจกรรมต่างๆ ประกอบ เช่น 1. บรรยายและใช้ภาพประกอบ 2. บรรยายและการใช้ภาพยนตร์ประกอบ 3. มีการแบ่งกลุ่มแข่งขันกันตอบปัญหาจากเรื่องที่บรรยายไปแล้ว 4. บรรยายเสร็จมีการทดลอง และสาธิตประกอบ 5. บรรยายเรื่องแล้วให้นักเรียนแสดงละครประกอบ เป็นต้น ข้อคิดเกี่ยวกับการบรรยาย

จัดทำโดย ... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . สังคม ภูมิพันธุ์ รองอธิการบดี ฝ่ายนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา e-mail : sam@msu.ac.th นายวิชิต ชาวะหา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ e-mail : vichit.c@msu.ac.th นางสาวศันสนีย์ รัตนตระกูล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา e-mail : [email_address] ติดต่อ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4321-40 ต่อ 2060,2107 โทรสาร 0-4375-4318

จัดทำโดย ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . สังคม ภูมิพันธุ์

รองอธิการบดี ฝ่ายนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา e-mail : sam@msu.ac.th

นายวิชิต ชาวะหา

พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

e-mail : vichit.c@msu.ac.th

นางสาวศันสนีย์ รัตนตระกูล

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

e-mail : [email_address]

Add a comment

Related pages

Sheryl @ Teaching 2 and 3 Year Olds on Pinterest

Sheryl @ Teaching 2 and 3 Year Olds | Early childhood educator that loves to share toddler and preschool activities.
Read more

Teaching - Workgroup Mathematical Foundations of Physics

Teaching Summer Term 2016. Course: Einführung in die Bohmsche Mechanik ... Course: Analysis 3 für Studierende des Lehramtes Mathematik (Prof. P. Pickl)
Read more

Teaching 2 to 3 Year Olds English, free songs, flashcards ...

Teaching Children with Songs: Below are my favorite songs to use in class with 2-3 year olds. Click on the link to be directed to ...
Read more

Teaching Teaching & Understanding Understanding (1/3 ...

"Teaching Teaching & Understanding Understanding" is a 19-minute award-winning short-film about teaching at university and higher-level ...
Read more

Solutions for Teaching English - Onestopenglish: Number ...

With over 9000 resources, including lesson plans, worksheets, audio, video and flashcards, onestopenglish is the world’s number one resource site for ...
Read more

Teacher Resources Categories - K-3 Teacher Resources

Teacher Resources Categories - We provide quality, hands-on teacher resources, ready to print in your state's font for your 0-8 year old little treasures
Read more

Teaching - definition of teaching by The Free Dictionary

Define teaching. teaching synonyms, ... 3. teaching - the activities of educating or instructing; activities that impart knowledge or skill; ...
Read more

TeachingEnglish | British Council | BBC

TeachingEnglish radio; Teaching knowledge database; ... Primary EssentialsIf you are teaching primary school ... 15 December, 2015 - 09:12 3. paul james ...
Read more

TeachersPayTeachers - Teaching Resources & Lesson Plans ...

TeachersPayTeachers.com -- 1,000,000+ free and priced teaching resources created by teachers for instant download including lesson plans, unit plans, novel
Read more

Teaching Principles-Teaching Excellence & Educational ...

Teaching Principles. Teaching is a complex, multifaceted activity, often requiring us as instructors to juggle multiple tasks and goals simultaneously and ...
Read more