TB tagalog

56 %
44 %
Information about TB tagalog
Education

Published on February 14, 2009

Author: bing_cyke

Source: authorstream.com

Slide 1: Ang kinakailangan mong malaman tungkol sa Tuberkulosis (Tagalog) Hawaii TB Control Program Telephone (808) 832-5731 Revised August 2002 Ano ang TB (Tuberkulosis)? : nagmula sa baktirya kadalasang naaapektuhan ang mga baga mapipigilan at malulunasan sa pamamagitan ng medisina. Ano ang TB (Tuberkulosis)? May 2 klase ng TB : May 2 klase ng TB 1. TB Impeksiyon 2. Aktibong TB TB Impeksiyon : TB Impeksiyon May positibong “skin test” May normal na x-ray ng dibdib. Ang taong may TB impeksiyon ay: TB Impeksiyon : Nakasagap ng TB baktirya. Mabuti ang pakiramdam. Ang TB baktirya ay hindi maaring isalin sa iba. TB Impeksiyon TB impeksiyon / ang positibong “skin test” ay karaniwan… : TB impeksiyon / ang positibong “skin test” ay karaniwan… Isa sa tatlong tao sa mundo ay nahawaan ng TB baktirya. Sakit na TB : Sakit na TB Ang taong may sakit na TB ay: May positibong “skin test.” Hindi normal ang x-ray sa dibdib. Sakit na TB : Masama ang pakiramdam sa katawan. Maaaring ipasa ng TB baktirya sa iba. - Ang sakit na TB ay malulunasan sa pag-inom ng gamot!! Sakit na TB Paano lumalaganap ang TB ? : Paano lumalaganap ang TB ? Umubo Bumahin Sumigaw Kumanta Ang mikrobyo ng TB ay naipapasa ng taong may sakit na TB kung ito ay: Na siyang nagpapalaganap ng mikrobyo sa hangin. Slide 10: Ang TB ay makukuha ng isang tao kung ito ay nakikihalubilo nang madalas at malapit sa taong may sakit na TB. Alalahanin! : Alalahanin! Hindi mo makukuha ang TB sa taong may TB impeksiyon lamang!! Ang mikrobyo ng TB ay hindi lalaganap sa pakikipag-bahagi sa mga: : Ang mikrobyo ng TB ay hindi lalaganap sa pakikipag-bahagi sa mga: Kutsara o tinidor Baso Banyo Slide 13: Ang mikrobyo ng TB ay hindi lalaganap sa pangangasima ng: Kagamitan sa pagtulog Basura Mga damit o tuwalya Pagkain Paghadlang at proteksiyon sa TB : TB Paghadlang at proteksiyon sa TB Mga 6 na pahiwatig para saiyo at ng iyong pamilya 1. Alamin ang mga palatandaan at sintomas ng sakit na TB: : 1. Alamin ang mga palatandaan at sintomas ng sakit na TB: Madalas na pagkapagod Linalagnat Panganga-ya-yat Pamamawis sa gabi Pag-ubo Walang ganang kumain Dumudura ng dugo Sumasakit ng dibdib 2. Alamin ang mga nakakadulot ng pagkaroon ng sakit na TB: : 2. Alamin ang mga nakakadulot ng pagkaroon ng sakit na TB: Impeksiyon sa HIV May nakaraang impeksiyon sa TB Paggamit ng bawal na gamot Diabetes Kanser sa ulo at leeg Mababa ang timbang 3. X-ray sa dibdib: : 3. X-ray sa dibdib: Kung mayroon kang positibong resulta sa “skin test” (TB impeksiyon) magpa x-ray sa dibdib at tiyakin mong wala kang sakit na TB. 4. Gamot upang mahadlangan ang TB: : 4. Gamot upang mahadlangan ang TB: Kung ikaw ay mayroong positibong resulta ng “skin test” maaari kang uminom ng medisina para mabawasan ang panganib na magkaroon ng sakit na TB. 5. Taglaying panatilihing bukas ang mga bintana: : 5. Taglaying panatilihing bukas ang mga bintana: Ang TB ay hindi naipapasa sa labas o kaya sa sariwang hangin. 6. Mamuhay nang malusog: : 6. Mamuhay nang malusog: Kumain nang wasto. Sapat na pagtulog. Panatilihing malakas ang resistansiya ng kaatawan. Alalahanin! : Alalahanin! Ang taong may sakit na TB ang tanging makakapasa ng sakit na TB. Ang TB ay isang sakit na nahahadlangan at naalulunasan.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Health Information in Tagalog (Tagalog): MedlinePlus

Health Information in Tagalog (Tagalog) ... Tuberculosis (TB) Tuberkulosis (TB) - Tagalog (Tagalog) Bilingual PDF Health Information Translations;
Read more

Tuberkulosis - Wikipedia, ang malayang ensiklopedya

Ang tuberkulosis, sakit sa tuyo, MTB, o TB o tuberculosis sa Ingles (daglat para sa tubercle bacillus) ay isang karaniwan, at sa kadalasan ay nakamamatay, ...
Read more

CDC | TB | Cultural Materials - Tagalog - Centers for ...

Patient Education Materials Series - Protect Your Family & Friends from TB - The TB Contact Investigation
Read more

Tuberculosis - Multiple Languages: MedlinePlus

Tuberculosis - Multiple Languages ... Active TB Disease English Mob ntsws lawm - Hmoob (Hmong) ... Tagalog (Tagalog)
Read more

English to Tagalog: tuberculosis | Tagalog Translation

English-Tagalog Online Translator Write Word or Sentence (max 1,000 chars): English to Tagalog. Tagalog to English. ... tuberculosis; t.b.; tb.
Read more

Tagalog - TB and BCG

Unlock total customization and more with our paid plan. Upgrade account
Read more

Paunawa tungkol sa Tuberkulosis para sa mga banyagang ...

Tuberculosis warning for International students - tagalog ... (TB) kaysa sa mga taong ipinanganak sa Australya. Kung ikaw ay buhatsaisangbansasaAsya, ...
Read more

Tuberculosis - CDC | TB | Basic TB Facts

Tuberculosis (TB) is caused by a bacterium called Mycobacterium tuberculosis. The bacteria usually attack the lungs, but TB bacteria can attack any part of ...
Read more

Sagot sa mga Kadalasang Tanong Tungkol sa Tuberculosis ...

1 Sagot sa mga Kadalasang Tanong Tungkol sa Tuberculosis Gabay para sa Health Workers Tanong Sagot Ano ang Tuberculosis? Ang Tuberculosis, o TB, ay isang ...
Read more