Taxiway

40 %
60 %
Information about Taxiway

Published on October 28, 2007

Author: konthaiuk

Source: slideshare.net

ขอเท็จจริงและความรูสําหรับประชาชน กรณี ปญหาพื้นทางสนามบินสุวรรณภูมิ ดิฉันไดรับบทความจากผูไมประสงคออกนามทานหนึ่ง ที่มีจุดประสงคที่จะใหขอเท็จจริง และสาระที่จะเปนวิทยาทานแก ประชาชนที่ตองการทราบความจริงเกี่ยวกับกรณีปญหาพื้นทางสนามบินสุวรรณภูมิ โดยมิไดมีจุดประสงคที่จะซ้ําเติม หรือ แกขอกลาวหาใหแกผูใด รายงานเบื้องตน 1. เกิดรอยแตกและการยุบตัวเปนรองลอ (rutting) ที่บริเวณทางขับ(taxiway) และ ทางขับเขาหลุมจอด (taxilane) เปน จํานวนหลายจุด โดยเริ่มปรากฏประมาณ 3 อาทิตยหลังจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปดใช และเกิดเพิ่มอีกจํานวนมาก โดยเฉพาะบริเวณทางขับเขาหลุมจอด ในเบื้องตน ไมพบมีรอยแตกลักษณะเดียวกันที่ทางวิ่ง (runway) แตภายหลังพบวา บริเวณหัว runway บริเวณหัวโคงทางเชื่อมจากทางขับเพื่อบินขึ้น ที่ผิวแอสฟลท เกิดการทนแรงตะกุยของลอเครื่องบินไม ไหว ผิวจึงถูกดันเยิ้มไปอีกขางหนึ่ง

2. รายการของจุดที่เกิดปญหา จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2550 ไดปรากฏในตารางขางลางนี้ 3. เพื่อความเขาใจแกทานผูอาน ขอใหดูภาพ แสดงความแตกตางระหวาง ทางวิ่ง (Runway) กับ ทางขับ (Taxiway)

• ภาพของทางขับเขาหลุมจอด (Taxi lane) และ ลานจอด (Apron) • แผนผังและการเรียกชื่อของทาอากาศยาน อางอิงไดจากรูปขางลางนี้

4. โครงสรางของพื้นทางประเภททางวิ่ง ทางขับ และ ทางขับสูหลุมจอด เปนแบบ Flexible Pavement โดยใชแอสฟลท 3 ชั้น หนา 33 ซม วางบนฐานซีเมนต (Cement Treated Base) หรือ CTB หนา 72 ซม ทั้งหมดนี้ ปูบนดินอัดแนนโดยการเรง ดึงน้ําใตดินออก (consolidation) โดยวิธี PVD (Prefabricate Vertical Drain) โดยมีชั้นทราย Sand Blanket หนาประมาณ 1.5 ม ซึ่งเปนชั้นที่สามารถระบายน้ําที่อาจไหลตามทอ PVD ที่ถูกทิ้งคางไวได โครงสรางพื้นทางที่วา สามารถดูไดจากรูป

5. วิศวกรของ ทอท. ไดทําการเจาะทดสอบกอนตัวอยาง (coring) เสนผาศูนยกลาง 100 มม ตลอดความหนาของชั้นแอส ฟสท 3 ชั้น บริเวณที่มีปญหาที่ทางขับ พบวา กอนตัวอยางบริเวณ 2 ชั้นบน ยังอยูในสภาพสมบูรณ แตชั้นลางสุด คือ ชั้น base course หนา 230 มม. มีสภาพแตกหลุดรอนออกจากกัน โดยเฉพาะชั้นลางสุดพบวา มีน้ําแทรกอยู (ดูภาพแสดง) จากการทดสอบในหองทดลองของผูรับเหมา IOT JV เพื่อหาสัดสวนผสมของ Asphaltic concrete โดยวิธีสารละลายสกัด พบวา สัดสวนผสมของยางแอสฟลทและสัดสวนคละ (gradation) ของวัสดุหิน อยูในเกณฑที่กําหนด

6. จากการไถเปดชั้นแอสฟลทออก เพื่อตรวจสอบชั้น CTB พบวา ผิวหนาอยูในสภาพที่ใชงานไดดี ไมมีความเสียหายใดๆ เวนแตมีน้ําซึมขึ้นมาตรงรอยตะเข็บ (joint) รอยตะเข็บนี้ เกิดจากการออกแบบเพื่อให CTB ขยายตัวได โดยการกอสราง CTB ไดทําเปนชั้นๆ รวม 4 ชั้นๆละ 180 มม. จึงมีสมมติฐานวา ถามีน้ําขังอยูบริเวณทรายชั้น Sand Blanket ชั้นนี้ ก็เปรียบ เหมือนเปนฟองน้ํา เมื่อมีน้ําหนักของลอเครื่องบินกดดานบน ดวยความดันใตลอประมาณ 14 bar น้ําหนักนี้ถายมาถึงผิว ลางของ CTB จะเหลือประมาณ 1 bar ความดันนี้ ก็นาจะพอเพียงที่จะสงใหน้ําซึมไปตามรอยตะเข็บ ไปถึงชั้น base course ทําใหแอสฟลทชั้นนี้ ตองแขอยูในน้ําเปนระยะเวลาหนึ่ง ก็จะเสื่อมสภาพในลักษณะที่ภาษาชางเรียกวา Asphalt Striping ได สวนบริเวณที่ไมไดรับน้ําหนักลอเครื่องบินมาก ความเสียหายก็อาจจะไมเกิด

ชวงกอสราง การปูชั้นฐานซีเมนต (CTB) หนา 720 มม. ทําโดยปูเปน 4 ชั้น ชั้นละ 180 มม แตละชั้น มีการตัดเปนรอยตอ (joints) เปน ระยะหางชวงละ 5 เมตร ซึ่งรอยตอนี้ พบวา มีน้ําใตดินซึมขึ้นมาเปนรอยอยางเห็นไดชัด

7. สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ตั้งสมมติฐานเบื้องตนวา ความเสียหายในชั้น asphaltic base course ซึ่งตาม ขอเท็จจริง พบวา มีน้ําแทรกอยูในชองวางของกอนตัวอยาง น้ํานี้จึงนาจะมาจากน้ําใตดิน ที่ซึมผานชั้น cement treated base ขึ้นมา ทําใหคุณสมบัติในการรับน้ําหนักของ asphaltic base course เสียไป จนเปนสาเหตุของความเสียหายที่ ปรากฏบนผิวทางขับและทางขับสูหลุมจอดดังกลาว

8. สวนความเสียหายที่เกิดบนบริเวณหัวทางวิ่ง เปนความเสียหายที่เกิดที่ผิวบนของพื้นทางเทานั้น และเกิดในบริเวณที่ เครื่องบินกําลังเลี้ยวเขาจากลูทางขับไปสูลูทางวิ่ง จึงทําใหเกิดแรงเฉือนที่ผิวหนาของทางวิ่ง แตปญหาดังกลาวไมเปนสาระ ตอความปลอดภัยของการบินขึ้นหรือบินลง และแกไขไดไมยาก เขาใจวา ไดรับการซอมแซมจากผูรับเหมาไปเรียบรอยแลว ขาวที่ออกไป ทําใหประเทศไทยเสียหายมาก จากตารางนี้ ความเสียหายจะเกิดมากคือ ทางขับยอยที่จะไปหลุม จอด taxi lane แตหนังสือพิมพ จะเขียนปนกันไปหมด จนคนเขาใจวา runway แตกราวมากมาย เพราะถา runway แตกราว จะอันตรายมาก

ในเอกสารรายงานเบื้องตนของฝายเจาหนาที่ มีขอหนึ่งที่นาสนใจดังนี้ quot;การแกไขปญหาแบบถาวร จําเปนตองมีการควบคุมระดับน้ําในระบบระบายน้ํา drainage system ทั้งหมดในทา อากาศยาน โดยจําเปนตองลดระดับน้ําในรองระบายน้ําใหมีระดับต่ํากวาระดับชั้น cement treated base ตลอด เวลา ทั้งนี้ ในคูมือควบคุมระบบการระบายน้ําทั้งหมดและรายงานการออกแบบของผูออกแบบทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ไดกําหนดไวเปนขอปฎิบัติอยูแลวquot; แปลวา มีคูมือกําหนดเรื่องน้ําชัดเจน การปฎิบัติงานชวงน้ําทวม คงไมไดทํา ตามคูมือเปนแน http://www.pantip.com/cafe/rajdumnern/topic/P5094870/P5094870.html

Add a comment

Related pages

Rollbahn – Wikipedia

Mit Rollbahn, auch Rollweg (englisch taxiway, vgl. taxiing ‚rollen‘), werden in der Luftfahrt Verbindungswege zwischen Start- und Landebahnen (engl.
Read more

Taxiway - Wikipedia, the free encyclopedia

A taxiway is a path for aircraft at an airport connecting runways with aprons, hangars, terminals and other facilities. They mostly have a hard surface ...
Read more

dict.cc | taxiway | Wörterbuch Englisch-Deutsch

Übersetzung für taxiway im Englisch-Deutsch-Wörterbuch dict.cc.
Read more

Taxiway - Microsoft Store

Taxiway François Jeanneau Quartet. 1988 • 8 Musiktitel • Jazz • Mainstream Jazz • Label Bleu. Album kaufen 7,99 € Kostenlos erhältlich ...
Read more

Taxiway

Taxiway: the only way. Lefkos Pirgos Radio-taxi and Eurotaxi have been the two larger taxi transportation companies in Greece until the end of 2012.
Read more

Taxiway - definition of taxiway by The Free Dictionary

The extended taxiway will facilitate movement of aircraft on the ground at ONT and allow for more efficient use of the airport's two parallel runways ...
Read more

Airport Taxiway Lighting Products & Solutions including ...

Taxiway Lighting. Click on an image below to learn more about the individual products in our Taxiway Lighting section.
Read more

Taxiway | Define Taxiway at Dictionary.com

noun 1. any surface area of an airport used for taxiing airplanes to and from a runway, parking apron, terminal, etc.
Read more

Taxiway Archive - Novus HM

Wir haben unser neustes Video auf Youtube hochgeladen. Sie können es sich natürlich auch sofort auf dieser Seite ansehen: Einfach gut mit TERRA-GRID E 35.
Read more

Taxiways - definition of taxiways by The Free Dictionary

The full scope of works includes, but is not limited to: the construction of a parallel VFR runway; taxiways, including airfield and approach lighting ...
Read more