TAM SU CUA CHA ME (@)

31 %
69 %
Information about TAM SU CUA CHA ME (@)
Entertainment

Published on January 27, 2009

Author: dhpss

Source: authorstream.com

Slide 1: L?i tâm s? c?a Cha M? già Slide 2: Các con thân yêu … Slide 3: Các con hãy c? g?ng cham sóc cho ta… và hãy c? g?ng thông c?m cho ta… cho d?n cái ngày mà… các con th?y ta dã già y?u ! Slide 4: N?u ta an u?ng có vuong vãi… n?u ta an m?c có lu?m thu?m… hãy kiên nh?n ! Hãy bi?t r?ng ta dã b? nhi?u th?i gian… d? d?y cho con nhi?u di?u nh? nh?t… khi con còn tho d?i ! Slide 5: N?u ta có nh?c di, nh?c l?i mãi m?t chuy?n gì, Cung d?ng có b?n lòng ! Mà hãy c? g?ng l?ng nghe ! Khi còn nh?, các con dã dòi ta k? di k? l?i cùng m?t câu chuy?n d?n hàng ngàn l?n… … ta v?n chi?u và làm theo ý các con ! Slide 6: N?u ta không còn t? t?m r?a du?c n?a ! d?ng c?n nh?n ta … Hãy bi?t r?ng ta dã ch? ra bi?t bao trò choi d? d? cho con t?m … … khi con còn nh?. Slide 7: Khi th?y ta ch?m ch?p ti?p c?n v?i công ngh? m?i … d?ng chê trách ta … …mà hãy cho ta th?i gian d? tìm hi?u… Slide 8: Ta dã d?y con bi?t bao di?u… t? chuy?n an u?ng… chuy?n an m?c… chuy?n x? th?… chuy?n ch?ng ch?i v?i nh?ng khó khan trong cu?c d?i… Slide 9: N?u ta lãng tai hay nói chuy?n ch?m ch?p, hãy cho ta chút ít th?i gian d? t?p trung …d?ng nóng n?y hay b?n g?t ! b?i di?u quan tr?ng nh?t d?i v?i ta … là du?c ng?i bên c?nh con, và du?c nói chuy?n v?i con Slide 10: N?u ta không ch?u an, d?ng có ép ta ! Ta t? bi?t, khi nào ta dói và ta an du?c nh?ng gì … Slide 11: Khi dôi chân kh?n kh? c?a ta không còn cho ta di d?ng du?c… nhu ngày xua n?a ! Slide 12: …thì hãy giúp ta gi?ng nhu cách ta dã n?m tay con, dìu cho con di… nh?ng bu?c chân d?u tiên … trong d?i… Slide 13: Và s? d?n m?t ngày, n?u ta có nói v?i con: R?ng ta ch?ng còn mu?n s?ng n?a ! R?ng ta mu?n ch?t ! Con d?ng có gi?n d? B?i l?, d?n m?t ngày nào dó… con s? hi?u ! Slide 14: …r?ng d?n m?t cái tu?i nào dó, Chúng ta th?t s? không còn … s?ng n?a ! Cu?c s?ng c?a ta ch? don gi?n là … t?n t?i ! Slide 15: M?t ngày nào dó, con s? hi?u r?ng cho dù còn chua d?y d?, ta v?n mu?n làm nh?ng di?u t?t d?p nh?t cho con, mu?n chu?n b? cho con th?t hoàn h?o khi con khôn l?n Slide 16: Con không ph?i t? ra bu?n bã, b?t h?nh, hay bó tay tru?c s? già nua c?a ta! Con ch? c?n ng?i c?nh ta, c? g?ng hi?u nh?ng di?u t?t d?p nh?t mà ta dã làm cho con… ngay t? khi con m?i du?c sinh ra . Slide 17: Hãy giúp ta bu?c di. Hãy giúp ta k?t thúc cu?c d?i v?i s? thuong yêu và lòng kiên nh?n. Ði?u quan tr?ng nh?t ta c?n cám on các con… dó chính là: N? CU?I và TÌNH THUONG YÊU VÔ H?N …noi các con .,. Slide 18: Chúng ta mãi mãi yêu thuong các con… con trai c?a ta … … con gái c?a ta ! Slide 19: Và mãi mãi theo cùng các con … ngay c? nh?ng lúc khó khan nh?t Cha c?a các con , M? c?a các con. L?i tâm s? c?a Cha M? già

Add a comment

Related presentations

Related pages

Loi tam su cua cha me khi ve gia - YouTube

Tâm sự của cha mẹ khi về già, tâm sự của người già, ký sự muôn thủa. - Duration: 4:33. Son Ta 45 views
Read more

LỜI TÂM SỰ CỦA CHA MẸ ... KHI VỀ GIÀ - Tamtubi.net

Tu miệng trước khi tu thân để đời đời hưởng phúc ; Lời Phật dạy cách sống chung với người khó chịu? Phật dạy ...
Read more

Sự vô tâm của các bậc làm cha làm mẹ - VnExpress

Chính là sự vô tâm của các bậc làm cha làm mẹ làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm tư, suy nghĩ của trẻ. Bởi họ đâu có ...
Read more

loi tam su cua me gia - YouTube

loi tam su cua me gia An Đoàn. Subscribe Subscribed ... Lời Tâm Sự Của Mẹ Cha Khi Về Già (Ơn Nghĩa Sinh Thành ...
Read more

Hi sinh của cha mẹ : Mẹ vất vả làm thuê nuôi con 4 năm đại ...

Hi sinh của cha mẹ- Tin tức hình ảnh Video mới nhất về Hi sinh cua cha me. Vì gia đình nghèo, biết con mình phải thiệt thòi hơn ...
Read more

Lời tâm sự của Cha Mẹ

Lời tâm sự của Cha Mẹ
Read more

Tâm sự của 1 người mẹ có con chậm nói - 1571880

... còn lại đều diễn tẢ theo ngôn ngữ xí xô xó xào cua con. ... Me_Huy_Tu. Offline; ... tam su người mẹ chậm ...
Read more

Loi tam su cua cha me Free Download Video MP4 3GP FLV ...

Play, watch and download Loi tam su cua cha me video (Duration: 05:31), you can convert to mp3, mp4, 3gp, flv, webmg this Loi tam su cua cha me video for ...
Read more

Hôn nhân của cha mẹ ảnh hưởng đến lòng tự trọng của trẻ ...

Hôn nhân của cha mẹ ảnh hưởng đến lòng tự trọng của trẻ. Một nghiên cứu mới đã chứng minh những trẻ em có đầy ...
Read more

Tam su - Tin nhanh VnExpress

... chủ động bị hủy hoại sức khỏe chỉ để kiếm một giấc ngủ say cho quên đi nỗi nhớ về cha khi chiều về. ...
Read more