tai lieu hoa hay chuong 7

100 %
0 %
Information about tai lieu hoa hay chuong 7

Published on May 31, 2014

Author: nhocsad77

Source: slideshare.net

Ch¬ng 7 tèc ®é ph¶n øng vµ c©n b»ng ho¸ häc A. Tãm t¾t lÝ thuyÕt I - Tèc ®é ph¶n øng ho¸ häc 1) Kh¸i niÖm vÒ tèc ®é ph¶n øng ho¸ häc - Tèc ®é ph¶n øng lµ ®é biÕn thiªn nång ®é cña mét chÊt trong c¸c ph¶n øng hoÆc s¶n phÈm trong mét ®¬n vÞ thêi gian. Trong ®ã theo quy íc : nång ®é theo mol/lÝt, thêi gian cã thÓ lµ gi©y (s), phót (ph), giê (h) … Tèc ®é ph¶n øng ®îc x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm. - Tèc ®é trung b×nh cña ph¶n øng ho¸ häc lµ tèc ®é biÕn thiªn trung b×nh nång ®é cña mét chÊt trong kho¶ng thêi gian tõ t1 ®Õn t2. ThÝ dô : XÐt ph¶n øng aA → bB NÕu tÝnh tèc ®é ph¶n øng theo chÊt A : ë thêi ®iÓm t1 chÊt A cã nång ®é C1 mol/lÝt, ë thêi ®iÓm t2 chÊt A cã nång ®é C2 mol/lÝt. Tèc ®é trung b×nh cña ph¶n øng lµ : t C tt CC V 12 12 ∆ ∆ −= − − −= Cßn nÕu tÝnh tèc ®é ph¶n øng theo chÊt B : ë thêi ®iÓm t1 chÊt B cã nång ®é C1 ’ mol/lÝt, ë thêi ®iÓm t2 chÊt B cã nång ®é C2 ’ mol/lÝt. Tèc ®é trung b×nh cña ph¶n øng lµ : t 'C tt 'C'C V 12 12 ∆ ∆ = − − = §Ó tèc ph¶n øng lµ ®¬n gi¸ trÞ ngêi ta sö dông biÓu thøc : t 'C . b 1 tt 'C'C . b 1 t C . a 1 tt CC . a 1 V 12 12 12 12 ∆ ∆ = − − = ∆ ∆ −= − − −= 2) C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn tèc ®é ph¶n øng

- ¶nh hëng cña nång ®é : Khi t¨ng nång ®é cña chÊt ph¶n øng th× tèc ®é ph¶n øng t¨ng. V× khi nång ®é t¨ng dÉn ®Õn mËt ®é c¸c chÊt ph¶n øng t¨ng nªn tÇn sè va ch¹m t¨ng vµ sè va ch¹m hiÖu qu¶ t¨ng. - ¶nh hëng cña ¸p suÊt : §èi víi c¸c ph¶n øng ho¸ häc cã chÊt khÝ tham gia th× khi t¨ng ¸p suÊt th× tèc ®é ph¶n øng t¨ng. Khi ¸p suÊt t¨ng, mËt ®é c¸c chÊt khÝ t¨ng, dÉn ®Õn t¨ng sè va ch¹m gi÷a c¸c chÊt vµ t¨ng sè va ch¹m hiÖu qu¶. - ¶nh hëng cña nhiÖt ®é : Khi t¨ng nhiÖt ®é th× tèc ®é ph¶n øng t¨ng v× tèc ®é chuyÓn ®éng cña c¸c ph©n tö t¨ng dÉn ®Õn t¨ng tÇn sè va ch¹m gi÷a c¸c chÊt ph¶n øng vµ tÇn sè va ch¹m cã hiÖu qu¶ gi÷a c¸c chÊt ph¶n øng t¨ng nhanh. - ¶nh hëng cña diÖn tÝch bÒ mÆt : §èi víi c¸c ph¶n øng ho¸ häc cã chÊt r¾n tham gia th× khi t¨ng diÖn tÝch bÒ mÆt, tèc ®é ph¶n øng t¨ng, do diÖn tÝch bÒ mÆt chÊt r¾n t¨ng nªn sè lÇn va ch¹m cña c¸c chÊt kh¸c lªn ph©n tö chÊt r¾n t¨ng. - ¶nh hëng cña chÊt xóc t¸c : ChÊt xóc t¸c lµm t¨ng tèc ®é ph¶n øng, nhng kh«ng bÞ tiªu hao trong qu¸ tr×nh ph¶n øng. - ¶nh hëng cña chÊt øc chÕ ph¶n øng : ChÊt øc chÕ ph¶n øng lµ chÊt lµm gi¶m tèc ®é ph¶n øng, nhng kh«ng bÞ tiªu hao trong qu¸ tr×nh ph¶n øng. - ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè kh¸c : M«i trêng ph¶n øng, tèc ®é khuÊy trén … II - C©n b»ng ho¸ häc 1) Ph¶n øng mét chiÒu, ph¶n øng thuËn nghÞch vµ c©n b»ng ho¸ häc a) Ph¶n øng mét chiÒu : Lµ ph¶n øng trong ®ã c¸c s¶n phÈm ph¶n øng kh«ng t¸c dông ®îc víi nhau ®Ó t¹o ra c¸c chÊt tham gia ph¶n øng. §Ó biÓu diÔn ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña ph¶n øng mét chiÒu, ngêi ta dïng mét mòi tªn chØ híng cña ph¶n øng. ThÝ dô : 2KMnO4  → 0 t K2MnO4 + MnO2 + O2↑

O2 t¹o ra kh«ng t¸c dông ®îc víi K2MnO4 vµ MnO2 ®Ó t¹o thµnh KMnO4. b) Ph¶n øng thuËn nghÞch : Ph¶n øng thuËn nghÞch lµ ph¶n øng trong ®ã c¸c s¶n phÈm ph¶n øng t¸c dông ®îc víi nhau ®Ó t¹o ra c¸c chÊt tham gia ph¶n øng. §Ó biÓu diÔn ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña ph¶n øng thuËn nghÞch, ngêi ta dïng hai mòi tªn ngîc chiÒu nhau. ChiÒu mòi tªn tõ tr¸i sang ph¶i chØ ph¶n øng thuËn, mòi tªn chØ tõ ph¶i sang tr¸i chØ chiÒu cña ph¶n øng nghÞch. ThÝ dô : H2 + I2  2HI HI ®îc t¹o thµnh ®ång thêi bÞ ph©n huû sinh ra H2 vµ I2 lµ c¸c chÊt tham gia ph¶n øng. c) C©n b»ng ho¸ häc : Lµ tr¹ng th¸i cña ph¶n øng thuËn nghÞch khi tèc ®é ph¶n øng thuËn b»ng tèc ®é cña ph¶n øng nghÞch. 2) H»ng sè c©n b»ng a) C©n b»ng trong hÖ ®ång thÓ - HÖ ®ång thÓ lµ hÖ kh«ng cã bÒ mÆt ph©n chia trong hÖ. ThÝ dô : hÖ gåm c¸c chÊt khÝ hay hÖ chøa c¸c chÊt tan trong dung dÞch. XÐt ph¶n øng thuËn nghÞch trong hÖ ®ång thÓ : aA + bB  cC + dD Trong ®ã A, B, C, D lµ nh÷ng chÊt khÝ hay nh÷ng chÊt tan trong mét dung dÞch. Khi ph¶n øng ë tr¹ng th¸i c©n b»ng ta cã : KC = ba dc ]B[]A[ ]D[]C[ KC lµ h»ng sè c©n b»ng nång ®é cña ph¶n øng, chØ phô thuéc vµo nhiÖt ®é, kh«ng phô thuéc vµo nång ®é c¸c chÊt ban ®Çu. Chó ý : Gi¸ trÞ cña h»ng sè KC phô thuéc vµo c¸ch viÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc. ThÝ dô : XÐt ph¶n øng ho¸ häc :

H2(k) + I2(k)  2HI(k) KC 2 1 H2(k) + 2 1 I2(k)  HI(k) KC ’ KC = ]I].[H[ ]HI[ 22 2 ; KC’ = 2 1 2 2 1 2 ]I.[]H[ ]HI[ ; ⇒ KC = (KC’)2 b) C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn c©n b»ng ho¸ häc Sù chuyÓn dÞch c©n b»ng ho¸ häc lµ sù di chuyÓn tõ tr¹ng th¸i c©n b»ng nµy sang tr¹ng th¸i c©n b»ng kh¸c do t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè tõ bªn ngoµi lªn c©n b»ng. - ¶nh hëng cña nång ®é : Khi t¨ng hoÆc gi¶m nång ®é cña mét chÊt trong c©n b»ng th× c©n b»ng bao giê còng chuyÓn dÞch theo chiÒu lµm gi¶m t¸c dông cña viÖc t¨ng hoÆc gi¶m nång ®é cña chÊt ®ã. CÇn lu ý r»ng viÖc t¨ng hay gi¶m lîng chÊt r¾n trong hÖ c©n b»ng dÞ thÓ (cã chÊt r¾n tham gia) th× kh«ng ¶nh hëng tíi c©n b»ng. - ¶nh hëng cña ¸p suÊt : Khi t¨ng hoÆc gi¶m ¸p suÊt chung cña hÖ c©n b»ng th× c©n b»ng bao giê còng chuyÓn dÞch theo chiÒu lµm gi¶m t¸c dông cña viÖc t¨ng hoÆc gi¶m ¸p suÊt ®ã. CÇn lu ý r»ng viÖc t¨ng hay gi¶m ¸p suÊt trong hÖ c©n b»ng cã tæng hÖ sè tØ lîng c¸c chÊt khÝ ë hai vÕ cña ph¬ng tr×nh ho¸ häc b»ng nhau th× kh«ng ¶nh hëng tíi c©n b»ng. - ¶nh hëng cña nhiÖt ®é : Khi t¨ng nhiÖt ®é th× c©n b»ng chuyÓn dÞch theo chiÒu ph¶n øng thu nhiÖt, nghÜa lµ lµm gi¶m t¸c dông cña viÖc t¨ng nhiÖt ®é. Cßn khi gi¶m nhiÖt ®é th× c©n b»ng chuyÓn dÞch theo chiÒu ph¶n øng to¶ nhiÖt, nghÜa lµ lµm gi¶m t¸c dông cña viÖc gi¶m nhiÖt ®é. - ¶nh hëng cña chÊt xóc t¸c : ChÊt xóc t¸c kh«ng ¶nh hëng ®Ên c©n b»ng v× kh«ng lµm thay ®æi nång ®é, ¸p suÊt vµ h»ng sè c©n b»ng. Nh- ng chÊt xóc t¸c lµm t¨ng tèc ®é ph¶n øng c¶ thuËn vµ nghÞch nªn hÖ nhanh chãng ®¹t ®Õn c©n b»ng. ThÝ dô : XÐt c©n b»ng C(r) + CO2 (k)  2CO2 (k) (∆H > 0) : lµ ph¶n øng thu nhiÖt

+ Khi ta t¨ng nång ®é CO trong hÖ th× c©n b»ng chuyÓn dÞch sang ph¶i ®Ó lµm gi¶m nång ®é CO trong hÖ. HoÆc khi gi¶m nång ®é CO2 c©n b»ng còng chuyÓn dÞch sang ph¶i ®Ó t¨ng nång ®é CO2 trong hÖ ®Ó ®¶m b¶o cho KC = ]CO[ ]CO[ 2 2 = h»ng sè. Cßn khi thªm hay bít C th× c©n b»ng kh«ng thay ®æi v× lîng C kh«ng cã mÆt trong biÓu thøc h»ng sè c©n b»ng. + Khi ta t¨ng ¸p suÊt cña hÖ th× c©n b»ng chuyÓn dÞch sang tr¸i ®Ó lµm gi¶m ¸p suÊt cña hÖ. + Khi t¨ng nhiÖt ®é, c©n b»ng chuyÓn dÞch sang ph¶i ®Ó t¨ng nång ®é CO2. Nguyªn lÝ chuyÓn dÞch c©n b»ng (Nguyªn lÝ L¬ Sa-t¬-li-ª) : “Mét ph¶n øng thuËn nghÞch ®ang ë tr¹ng th¸i c©n b»ng, khi chÞu mét t¸c ®éng bªn ngoµi nh biÕn ®æi nång ®é, ¸p suÊt, nhiÖt ®é sÏ chuyÓn dÞch c©n b»ng theo chiÒu lµm gi¶m t¸c ®éng bªn ngoµi ®ã”. B. PhÇn bµi tËp 7.1 Chän c©u ®óng trong c¸c c©u sau : A. Tèc ®é ph¶n øng lµ ®é biÕn thiªn sè mol cña mét chÊt trong c¸c chÊt ph¶n øng hoÆc s¶n phÈm trong mét ®¬n vÞ thêi gian. B. Tèc ®é ph¶n øng lµ ®é biÕn thiªn nång ®é cña mét trong c¸c chÊt ph¶n øng hoÆc s¶n phÈm trong mét ®¬n vÞ thêi gian. C. Tèc ®é ph¶n øng lµ ®é biÕn thiªn nång ®é cña c¸c chÊt trong c¸c chÊt ph¶n øng hoÆc s¶n phÈm trong mét ®¬n vÞ thêi gian. D. Tèc ®é ph¶n øng lµ ®é biÕn thiªn sè mol cña c¸c chÊt trong c¸c chÊt ph¶n øng hoÆc s¶n phÈm trong mét ®¬n vÞ thêi gian. 7.2 Chän ph¬ng ¸n m« t¶ ®Çy ®ñ nhÊt c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn tèc ®é ph¶n øng. A. Nång ®é, nhiÖt ®é, chÊt xóc t¸c, ¸p suÊt.

B. Nång ®é, nhiÖt ®é, chÊt xóc t¸c. C. Nång ®é, nhiÖt ®é, chÊt xóc t¸c, ¸p suÊt, tèc ®é khuÊy trén, khèi lîng chÊt r¾n. D. Nång ®é, nhiÖt ®é, chÊt xóc t¸c, ¸p suÊt, tèc ®é khuÊy trén, diÖn tÝch bÒ mÆt chÊt r¾n. 7.3 Cho ph¶n øng hãa häc sau : 2HI  H2 + I2 (1) KÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng ®èi víi ph¶n øng hãa häc (1) : A. Tèc ®é ph¶n øng tõ tr¸i sang ph¶i t¨ng khi thªm HI vµo trong b×nh ph¶n øng. B. Tèc ®é ph¶n øng tõ tr¸i sang ph¶i t¨ng khi t¨ng ¸p suÊt chung cña hÖ. C. Tèc ®é ph¶n øng tõ tr¸i sang ph¶i kh«ng thay ®æi khi thªm hay bít HI vµo trong b×nh ph¶n øng. D. C¶ A vµ B. 7.4 Cho ph¶n øng hãa häc sau : A(r) + B(r) → C (r) + D (r) (1) KÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng ®èi víi ph¶n øng hãa häc (1) ? A. Tèc ®é ph¶n øng t¨ng khi thªm lîng A, B vµo trong b×nh ph¶n øng. B. Tèc ®é ph¶n øng gi¶m khi t¨ng thªm lîng chÊt C, D vµo trong b×nh ph¶n øng. C. Tèc ®é ph¶n øng t¨ng khi t¨ng ¸p suÊt chung cña hÖ. D. C¶ A, B, C ®Òu ®óng. 7.5 Ph¶n øng tæng hîp amoniac 2N2(k) + 3H2(k) 2NH3(k) cã øng dông quan träng trong c«ng nghiÖp ho¸ chÊt. Tõ amoniac, ng- êi ta s¶n xuÊt ph©n ®¹m, axit nitric, thuèc næ… Hái tèc ®é cña ph¶n øng tæng hîp amoniac sÏ t¨ng bao nhiªu lÇn nÕu t¨ng nång ®é hi®ro lªn 2 lÇn khi nhiÖt ®é cña ph¶n øng ®îc gi÷ nguyªn ? P, xóc t¸c

A. 2 lÇn. B. 4 lÇn. C. 8 lÇn. D. 16 lÇn. 7.6 Gi¶i thÝch t¹i sao nhiÖt ®é cña ngän löa axetilen ch¸y trong oxi cao h¬n nhiÒu so víi ch¸y trong kh«ng khÝ. 7.7 Khi tiÕp thªm cñi vµo bÕp löa ®Ó cho löa m¹nh h¬n, ta nªn chän ph- ¬ng ¸n nµo sau ®©y ? A. Bá mét thanh cñi to vµo bÕp. B. ChÎ máng thanh cñi ra råi cho vµo bÕp. H·y chän mét trong hai ph¬ng ¸n trªn vµ gi¶i thÝch cho sù lùa chän ®ã. Tõ ®ã, cã thÓ kÕt luËn tèc ®é ph¶n øng phô thuéc yÕu tè nµo ? 7.8 V× sao nguyªn liÖu cho nung v«i lµ ®¸ v«i vµ than ®¸ l¹i ph¶i ®Ëp ®Õn mét kÝch cì thÝch hîp, kh«ng ®Ó to qu¸ hoÆc nhá qu¸. 7.9 a) V× sao ®Ó nung g¹ch, ngãi ngêi ta thêng xÕp g¹ch, ngãi méc xen lÉn víi c¸c b¸nh than? b) Khãi tho¸t ra tõ lß nung g¹ch cã lµm « nhiÔm m«i trêng kh«ng ? V× sao ? 7.10 V× sao trong c¸c viªn than tæ ong, ngêi ta t¹o ra c¸c hµng lç rçng ? Gi¶i thÝch v× sao khi nhãm lß than ngêi ta ph¶i qu¹t giã vµo lß b»ng qu¹t tay hoÆc qu¹t m¸y, cßn khi ñ bÕp than, ngêi ta ®Ëy n¾p lß than. 7.11 Cho ph¶n øng: A(k) + B(k) → C(k) . Tèc ®é ph¶n øng ®îc tÝnh theo ph¬ng tr×nh : V = k.[A].[B]. Gi÷ nång ®é c¸c chÊt kh«ng ®æi trong c¸c thÝ nghiÖm sau: - Thùc hiÖn ph¶n øng trªn ë 398o C th× ph¶n øng sÏ kÕt thóc trong 1 phót 36 gi©y. - Thùc hiÖn ph¶n øng trªn ë 448O C th× ph¶n øng sÏ kÕt thóc trong 0 phót 3 gi©y. a) NÕu t¨ng nhiÖt ®é cña ph¶n øng lªn 100 C th× tèc ®é ph¶n øng t¨ng lªn bao nhiªu lÇn ? BiÕt r»ng 10 TT TT 12 22 .kk − γ= (γ gäi lµ hÖ sè nhiÖt cña ph¶n øng hay sè lÇn tèc ®é ph¶n øng t¨ng khi t¨ng nhiÖt ®é thªm 10 ®é).

b) NÕu thùc hiÖn ph¶n øng trªn ë 378o C th× tèc ®é ph¶n øng sÏ t¨ng bao nhiªu lÇn so víi ph¶n øng ë 398o C vµ sÏ kÕt thóc trong thêi gian bao l©u ? 7.12 Ngêi ta tiÕn hµnh x¸c ®Þnh tèc ®é ph¶n øng ë T(K) cña ph¶n øng : 2NO + 2H2 → N2 + 2H2O Thu ®îc c¸c sè liÖu thÝ nghiÖm nh sau. ThÝ nghiÖ m Nång ®é ®Çu cña NO (mol/lÝt) Nång ®é ®Çu cña H2 (mol/lÝt) Tèc ®é ®Çu cña ph¶n øng (mol.lit-1 .s-1 ) 1 0,50 1,00 0,050 2 1,00 1,00 0,200 3 1,00 2,00 V 4 1,25 A 0,125 X¸c ®Þnh h»ng sè tèc ®é cña ph¶n øng (lit2 .mol-2 .s) vµ viÕt biÓu thøc tÝnh tèc ®é ph¶n øng trªn theo thùc nghiÖm ë T(K). Tèc ®é ph¶n øng trªn tÝnh theo biÓu thøc : V = k.[NO]a .[H2]b TÝnh c¸c gi¸ trÞ a vµ V. 7.13 Cho ph¶n øng ph©n huû khÝ A sau : A(k) → 2B(k) + C(k) XuÊt ph¸t tõ khÝ A nguyªn chÊt, trong b×nh kÝn vµ gi÷ nhiÖt ®é kh«ng ®æi trong thÝ nghiÖm. Sau thêi gian 10 phót, ¸p suÊt trong b×nh lµ 176mmHg vµ sau thêi gian rÊt dµi (ph¶n øng hoµn toµn) th× ¸p suÊt trong b×nh lµ 270mmHg. a) TÝnh ¸p suÊt ban ®Çu cña khÝ A. b) TÝnh ¸p suÊt riªng phÇn cña A sau 10 phót. 7.14 KhÝ N2O4 kÐm bÒn, bÞ ph©n li theo ph¬ng tr×nh ho¸ häc sau : N2O4  2NO2 (1) BiÕt r»ng, t¹i thêi ®iÓm c©n b»ng tæng nång ®é cña c¸c chÊt trong hÖ lµ 0,001M. Khi kh¶o s¸t ë c¸c nhiÖt ®é kh¸c nhau, kÕt qu¶ thùc nghiÖm nh sau : NhiÖt ®é (0 C) 35 45

Khèi lîng mol ph©n tö trung b×nh cña hçn hîp (g) 72,45 66,80 a) H·y x¸c ®Þnh ®é ph©n li cña N2O4 vµ tÝnh h»ng sè c©n b»ng cña ph¶n øng (1) ë c¸c nhiÖt ®é trªn. b) Ph¶n øng trªn lµ táa nhiÖt hay thu nhiÖt. 7.15 Cho 14,224g I2 vµ 0,112g H2 vµo b×nh cã dung tÝch 1,12 lit ë 400o C. Tèc ®é ®Çu cña ph¶n øng lµ Vo = 9.10-5 mol.lit-1 .phót-1 , sau mét thêi gian (thêi ®iÓm t) nång ®é mol [HI] lµ 0,04mol.lit-1 vµ khi ph¶n øng H2 + I2  2HI ®¹t c©n b»ng th× nång ®é [HI] = 0,06mol.lit-1 . BiÕt tèc ®é ph¶n øng trªn ®îc tÝnh theo biÓt thøc : VthuËn = kt. 22 HI C.C ; VnghÞch = kn.CHI 2 . a) TÝnh h»ng sè tèc ®é cña ph¶n øng thuËn vµ ph¶n øng nghÞch. ViÕt ®¬n vÞ cña c¸c ®¹i lîng tÝnh ®îc. b) Tèc ®é t¹o thµnh HI t¹i thêi ®iÓm t lµ bao nhiªu ? 7.16 XÐt ph¶n øng : 2A + B  C + D. Tèc ®é ph¶n øng ®îc tÝnh theo biÓu thøc : V = kt. y B x A .CC , trong ®ã kt lµ h»ng sè tèc ®é ph¶n øng theo ®¬n vÞ (thø nguyªn) mol-1 .lit.s-1 . KÕt qu¶ mét sè thÝ nghiÖm nh sau: ThÝ nghiÖm NhiÖt ®é (o C) Nång ®é ®Çu cña A (mol/lÝt) Nång ®é ®Çu cña B (mol/lÝt) Tèc ®é ®Çu cña ph¶n øng (mol.lit-1 .s- 1 ) 1 25 0,25 0,75 4,0.10-4 2 25 0,75 0,75 1,2.10-3 3 55 0,25 1,50 6,4.10-3 X¸c ®Þnh gi¸ trÞ x (bËc ph¶n øng theo A), y (bËc cña ph¶n øng theo B) vµ h»ng sè tèc ®é k cña ph¶n øng ë 25o C. Tèc ®é ph¶n øng t¨ng bao nhiªu lÇn nÕu t¨ng nhiÖt ®é cña ph¶n øng tõ 25o C lªn 55o C ?

7.17 LuyÖn gang tõ quÆng, ngêi ta sö dông ph¶n øng khö s¾t oxit b»ng cacbon monooxit (CO). T¹i sao trong thµnh phÇn cña khÝ lß cao cã CO ? A. Do lß x©y cha ®ñ ®é cao. B. Do thêi gian tiÕp xóc cña quÆng s¾t víi CO cha ®ñ. C. Do nhiÖt ®é cña ph¶n øng ho¸ häc cha ®ñ. D. Do ph¶n øng ho¸ häc lµ thuËn nghÞch. 7.18 Trong ph¶n øng oxi ho¸ SO2 thµnh SO3 dïng trong nhµ m¸y s¶n xuÊt axit sunfuric, ngêi ta ®· sö dông nh÷ng biÖn ph¸p nµo sau ®©y ®Ó cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt ? A. Lµm l¹nh hçn hîp c¸c chÊt ph¶n øng ®Ó c©n b»ng chuyÓn dÞch sang chiÒu thuËn, v× ph¶n øng to¶ nhiÖt. B. Dïng chÊt xóc t¸c V2O5 ®Ó t¨ng tèc ®é ph¶n øng. C. Dïng d oxi ®Ó c©n b»ng chuyÓn sang chiÒu thuËn vµ chän nhiÖt ®é thÝch hîp. D. C¶ B, C ®Òu ®óng. 7.19 HiÖn nay, khi gi¸ nhiªn liÖu tõ dÇu má t¨ng cao (~ 70 USD/thïng dÇu th«), th× viÖc sö dông c¸c nhiªn liÖu thay thÕ lµ rÊt cÇn thiÕt. Trong c«ng nghiÖp, ®Ó ®iÒu chÕ khÝ than ít, mét nhiªn liÖu khÝ, ngêi ta thæi h¬i níc qua than ®¸ ®ang nãng ®á. Ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra nh sau : C (r) + H2O (k)  CO(k) + H2 (k) ∆H = 131kJ §iÒu kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ ®óng ? A. T¨ng ¸p suÊt chung cña hÖ lµm c©n b»ng kh«ng thay ®æi. B. T¨ng nhiÖt ®é cña hÖ lµm c©n b»ng chuyÓn sang chiÒu thuËn. C. Dïng chÊt xóc t¸c lµm c©n b»ng chuyÓn sang chiÒu thuËn. D. T¨ng nång ®é hi®ro lµm c©n b»ng chuyÓn sang chiÒu thuËn. 7.20 H·y gi¶i thÝch r»ng ngêi ta ®· lîi dông yÕu tè nµo ®Ó t¨ng tèc ®é ph¶n øng trong c¸c trêng hîp sau :

a) Dïng kh«ng khÝ nÐn, nãng thæi vµo lß cao ®Ó ®èt ch¸y than cèc (trong s¶n xuÊt gang). b) Nung ®¸ v«i ë nhiÖt ®é cao (~ 900 - 950o C) ®Ó s¶n xuÊt v«i sèng. c) NghiÒn nguyªn liÖu tríc khi ®a vµo lß nung ®Ó s¶n xuÊt clanhke (trong s¶n xuÊt xi m¨ng). 7.21 Ph¶n øng ho¸ häc tæng hîp amoniac : N2 + 3H2  2NH3 víi ∆H < 0 §Ó t¨ng hiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh tæng hîp amoniac, ngêi ta tiÕn hµnh ph¶n øng ë 400 – 5000 C, díi ¸p suÊt cao (100 – 150atm) vµ dïng s¾t ho¹t ho¸ xóc t¸c. H·y gi¶i thÝch. 7.22 ViÕt ph¬ng tr×nh nhiÖt ho¸ häc cña ph¶n øng ph©n huû ®¸ v«i, biÕt r»ng ®Ó thu ®îc 11,2g v«i sèng ta ph¶i cung cÊp mét lîng nhiÖt lµ 28,92kJ. 7.23 Nªu nguyªn lÝ L¬ Sa-t¬-li-ª. Gi¶i thÝch c©u “C©n b»ng ho¸ häc lµ c©n b»ng ®éng”. Nªu nh÷ng ®iÓm cÇn lu ý khi xÐt c¸c yÕu tè ¶nh h- ëng ®Õn chuyÓn dÞch c©n b»ng. 7.24 Ph¶n øng ®iÒu chÕ hi®ro clorua : H2 + Cl2  2HCl + 184,2kJ. a) §Ó lµm chuyÓn dÞch c©n b»ng theo híng t¹o ra nhiÒu hi®ro clorua h¬n, ta nªn t¸c ®éng vµo hÖ nh÷ng yÕu tè nµo ? Gi¶i thÝch. b) §Ó ®èt ch¸y hoµn toµn clo, ngêi ta thêng dïng d 10% hi®ro so víi l- îng cÇn thiÕt. VËy ®Ó thu ®îc 90m3 khÝ hi®ro clorua, ngêi ta cÇn dïng bao nhiªu m3 hi®ro vµ clo? 7.25 Ngêi ta tiÕn hµnh ph¶n øng hãa este sau ë nhiÖt ®é thÝch hîp : CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O (1) NÕu ban ®Çu lÊy 1mol CH3COOH vµ 1mol C2H5OH th× khi ®¹t ®Õn c©n b»ng thu ®îc 3 2 mol este CH3COOC2H5. a) Ngêi ta cã thÓ thu ®îc bao nhiªu mol este t¹i thêi ®iÓm c©n b»ng nÕu ban ®Çu lÊy 1mol CH3COOH vµ 2mol C2H5OH ?

b) CÇn lÊy bao nhiªu mol CH3COOH cho t¸c dông víi 1 mol C2H5OH ®Ó hiÖu suÊt t¹o este ®¹t 75% ? 7.26 ë 500 C, ®é ph©n li α cña khÝ N2O4 thµnh khÝ NO2 b»ng 63% khi nång ®é ban ®Çu cña N2O lµ 10-2 mol/lÝt. X¸c ®Þnh h»ng sè c©n b»ng KC, tÝnh ¸p suÊt chung cña hÖ vµ ¸p suÊt riªng phÇn cña c¸c chÊt t¹i thêi ®iÓm c©n b»ng nÕu cho 0,92g N2O4 vµo mét b×nh kÝn thÓ tÝch 2,0 lÝt kh«ng chøa kh«ng khÝ ë 50o C. 7.27 ë 1000K, ph¶n øng 2SO2 + O2  2SO3 cã h»ng sè c©n b»ng KP = 2 SOO 2 SO 22 3 p.p p = 3,50. TÝnh ¸p suÊt riªng lóc c©n b»ng cña SO2 vµ SO3 nÕu ¸p suÊt chung cña hÖ b»ng 1atm vµ ¸p suÊt c©n b»ng cña O2 b»ng 0,1atm. 7.28 C©n b»ng cña ph¶n øng NH4HS (r)  NH3 (k) + H2S (k) ®îc thiÕt lËp ë 2000 C trong mét thÓ tÝch V. Ph¶n øng ®· cho lµ thu nhiÖt. Cho biÕt ¸p suÊt riªng cña NH3 sÏ thay ®æi thÕ nµo khi c©n b»ng ®îc t¸i lËp sau khi : a) Thªm NH3 ; b) Thªm H2S ; c) Thªm NH4HS ; d) T¨ng nhiÖt ®é ; e) ¸p suÊt toµn phÇn t¨ng do thªm Ar vµo hÖ ; f) ThÓ tÝch b×nh t¨ng tíi 2V. 7.29 Ph¶n øng C(r) + CO2 (k)  2CO (k) x¶y ra ë 1090K víi h»ng sè c©n b»ng KP = 2CO 2 CO p p =10. a) T×m hµm lîng khÝ CO trong hçn hîp c©n b»ng, biÕt ¸p suÊt chung cña hÖ lµ 1,5atm. b) §Ó cã hµm lîng CO b»ng 50% vÒ thÓ tÝch th× ¸p suÊt chung lµ bao nhiªu ?

7.30 Mét b×nh 5,0 lÝt chøa 1,0mol HI tån t¹i ë d¹ng khÝ ®îc ®un nãng tíi 8000 C. X¸c ®Þnh phÇn tr¨m ph©n li cña HI ë 8000 C theo ph¶n øng : 2HI (k)  H2(k) + I2 (k). BiÕt KC = 6,34. 10– 4 7.31 Ngêi ta tiÕn hµnh ph¶n øng PCl5  PCl3 + Cl2 víi 0,3mol PCl5 ; ¸p suÊt ®Çu lµ 1atm. Khi c©n b»ng ®îc thiÕt lËp, ¸p suÊt ®o ®îc b»ng 1,25atm (V,T = const). a) TÝnh ®é ph©n li vµ ¸p suÊt riªng cña tõng cÊu tö. b) ThiÕt lËp biÓu thøc liªn hÖ gi÷a ®é ph©n li vµ ¸p suÊt chung cña hÖ. 7.32 Ph¶n øng CO(K)+ Cl2 (K)  COCl2 (K) ®îc thùc hiÖn trong b×nh kÝn ë nhiÖt ®é kh«ng ®æi, nång ®é ban ®Çu cña CO vµ Cl2 b»ng nhau vµ b»ng 0,4mol/lÝt. TÝnh h»ng sè c©n b»ng cña ph¶n øng, biÕt r»ng khi hÖ ®¹t tíi c©n b»ng th× chØ cßn 50% lîng CO ban ®Çu. Sau khi c©n b»ng ®îc thiÕt lËp, ta thªm 0,1mol CO vµo 1 lÝt hçn hîp. TÝnh nång ®é c¸c chÊt lóc c©n b»ng míi thiÕt lËp. 7.33 TØ khèi h¬i cña s¾t(III) clorua khan so víi kh«ng khÝ ë nhiÖt ®é 4570 C lµ 10,50 vµ ë 5270 C lµ 9,60 v× tån t¹i c©n b»ng : 2FeCl3 (k)  Fe2Cl6 (k). a) TÝnh % sè mol Fe2Cl6 ë hai nhiÖt ®é trªn t¹i thêi ®iÓm c©n b»ng. b) Ph¶n øng trªn lµ thu nhiÖt hay to¶ nhiÖt ? T¹i sao ? 7.34 Khi ®un nãng NO2 trong mét b×nh kÝn cã dung tÝch kh«ng ®æi ®Õn to C, cã c©n b»ng : 2NO2  2NO + O2 (c¸c chÊt ®Òu ë thÓ khÝ). TÝnh h»ng sè c©n b»ng KC cña ph¶n øng, biÕt nång ®é ®Çu cña NO2 lµ 0,3mol/lÝt, nång ®é O2 lóc c©n b»ng lµ 0,12mol/lÝt.

7.35 Trong mét b×nh kÝn cã dung tÝch kh«ng ®æi, ngêi ta thùc hiÖn ph¶n øng : N2 + 3H2  2NH3 ë nhiÖt ®é thÝ nghiÖm, khi ph¶n øng ®¹t tíi c©n b»ng ta cã pN2 = 0,38atm ; pH2 = 0,4atm ; pNH3 = 2atm. TÝnh KP. Hót bít H2 ra khái b×nh mét lîng cho ®Õn khi ¸p suÊt riªng phÇn cña N2 ë tr¹ng th¸i c©n b»ng míi lµ 0,45atm th× dõng l¹i. TÝnh ¸p suÊt riªng phÇn cña H2 vµ NH3 ë tr¹ng th¸i c©n b»ng míi, biÕt r»ng nhiÖt ®é cña ph¶n øng kh«ng ®æi. 7.36 N¹p a mol O2 vµ 2a mol SO2 ë 100o C, ¸p suÊt P =10atm (cã xóc t¸c lµ V2O5) vµo b×nh. Nung nãng b×nh lªn mét thêi gian sau ®ã lµm nguéi vÒ 100o C ®îc hçn hîp khÝ A, ¸p suÊt trong b×nh lóc nµy lµ P’. TÝnh P’ vµ dA/H2 theo hiÖu suÊt ph¶n øng. P’ vµ dA/H2 cã gi¸ trÞ trong kho¶ng nµo ? NÕu hiÖu suÊt ph¶n øng nµy lµ 60% th× cÇn thªm bao nhiªu mol O2 vµo hçn hîp ®Ó ®¹t hiÖu suÊt lµ 90% ? 7.37 ë 600K, ph¶n øng H2(k) + CO2(k)  H2O(k) + CO(k) cã nång ®é c©n b»ng cña H2, CO2, H2O vµ CO lÇn lît b»ng 0,600 ; 0,459 ; 0,500 vµ 0,42mol/lÝt. a) T×m KC, Kp cña ph¶n øng. b) NÕu lîng ban ®Çu cña H2 vµ CO2 b»ng nhau vµ b»ng 1mol ®îc ®Æt vµo b×nh 5 lÝt th× nång ®é c©n b»ng c¸c chÊt lµ bao nhiªu ? Ch¬ng 7 tèc ®é ph¶n øng vµ c©n b»ng ho¸ häc 7.1 §¸p ¸n B.

7.2 §¸p ¸n D. 7.3 §¸p ¸n D. 7.4 §¸p ¸n A. 7.5 §¸p ¸n C : t¨ng 8 lÇn. 7.6 Híng dÉn gi¶i : 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O ∆H < 0 Axetilen ch¸y trong oxi t¹o ra nhiÖt ®é cao h¬n so víi ch¸y trong kh«ng khÝ v× khi nång ®é oxi t¨ng th× tèc ®é ph¶n øng t¨ng. MÆt kh¸c nhiÖt lîng to¶ ra tõ ph¶n øng ch¸y kh«ng ph¶i lµm nãng khÝ nit¬ (nit¬ chiÕm bèn phÇn n¨m thÓ tÝch kh«ng khÝ). 7.7 Híng dÉn gi¶i : Chän B. ChÎ máng thanh cñi tríc khi ®a vµo bÕp. Môc ®Ých cña viÖc chÎ máng cñi lµ t¨ng diÖn tÝch tiÕp xóc gi÷a oxi víi cñi, t¨ng tèc ®é cña ph¶n øng ch¸y. Qua ph¶n øng trªn cã thÓ kÕt luËn : tèc ®é cña ph¶n øng gi÷a mét chÊt r¾n víi mét chÊt khÝ phô thuéc vµo diÖn tÝch bÒ mÆt cña chÊt r¾n. 7.8 C (r) + O2 (k) → CO2 (k) ∆H < 0 CaCO3 (r)  → o t CaO (r) + CO2 (k)↑ ∆H > 0 §¸ v«i vµ than kh«ng ®îc qu¸ to v× tèc ®é ph¶n øng sÏ chËm, v«i chÝn kh«ng ®Òu. Nhng kh«ng ®Ëp ®¸ v«i vµ than qu¸ nhá, v× c¶n trë sù tiÕp xóc cña oxi víi than vµ lµm chËm qu¸ tr×nh tho¸t khÝ cacbonic. 7.9 Híng dÉn gi¶i : a) C (r) + O2 (k) → CO2 (k) ∆H < 0 G¹ch méc ®îc xÕp xen kÏ víi c¸c b¸nh than ®Ó nhiÖt ®é cña lß nung g¹ch æn ®Þnh, g¹ch chÝn ®Òu. b) Khãi tho¸t ra tõ c¸c lß nung g¹ch gåm bôi, cacbonic, cacbon monoxit …, c¸c khÝ th¶i vµ bôi lµm « nhiÔm m«i trêng. 7.10 Híng dÉn gi¶i : P, xóc t¸c

Do khi ®èt than cã ph¶n øng x¶y ra : C (r) + O2 (k) → CO2 (k) ∆H < 0 C¸c hµng lç rçng trong viªn than tæ ong nh»m môc ®Ých t¨ng diÖn tÝch tiÕp xóc gi÷a than ®¸ (chÊt r¾n) vµ oxi kh«ng khÝ (chÊt khÝ), gióp than ch¸y ®Òu vµ hÕt. Khi nhãm lß cÇn nång ®é oxi lín vµ lµm gi¶m nång ®é CO2 ®Ó t¨ng tèc ®é ph¶n øng, than sÏ nhanh ch¸y. Cßn khi ñ bÕp ®Ó lµm chËm ph¶n øng ch¸y cña than ngêi ta h¹n chÕ cung cÊp oxi vµ t¨ng nång ®é CO2 ®Ó ph¶n øng ch¸y cña than chËm l¹i. 7.11 Híng dÉn gi¶i : a) XÐt ph¶n øng : A(k) + B(k)  C(k) ë 398o C : Thêi gian ph¶n øng lµ 1 phót 36 gi©y = 96 gi©y Vt = 1t CA ∆ ∆ − = kt[A][B] (I) ë 448o C : Thêi gian ph¶n øng lµ 0 phót 03 gi©y = 3 gi©y V2 = 2t CA ∆ ∆ − = k2[A][B] (II) LÊy (II) chia cho (I) ta cã: 23232 3 96 t t k k V V 510 TT 10 TT 2 1 1 2 1 2 O 1 O 2 O 1 O 2 =γ⇒=γ⇒=γ⇒γ== ∆ ∆ == −− b) T¬ng tù nh phÇn ®· xÐt ë trªn, ta cã : 4 V V2 t t k k V V 1 3 210 TT 3 1 1 3 1 3 O 1 O 3 =⇒=γ= ∆ ∆ == − − . VËy tèc ®é ph¶n øng gi¶m 4 lÇn so víi ph¶n øng ë 398o C. Do ®ã thêi gian kÕt thóc ph¶n øng t¨ng 4 lÇn, hÕt 4 . 96 = 384 gi©y. 7.12 Híng dÉn gi¶i : Ph¶n øng : 2NO + 2H2 → N2 + 2H2O Tèc ®é ph¶n øng : V = k.[NO]a .[H2]b

Víi thÝ nghiÖm 1 : V1 = k.[NO]a .[H2]b = k.0,50a .1,00b = 0,050mol.lit-1 .s-1 (I) Víi thÝ nghiÖm 2 : V2 = k.[NO]a .[H2]b = k.1,00a .1,00b = 0,200mol.lit-1 .s-1 ⇒ k = 0,200 lit2 .mol-2 .s Thay k vµo (I) ta thu ®îc a = 2. Dùa vµo ®¬n vÞ (thø nguyªn) cña V vµ k ta cã b = 1. VËy tèc ®é ph¶n øng lµ : V = 0,2.[NO]2 .[H2]. 7.13 Híng dÉn gi¶i : a) XÐt ph¶n øng : A(k) → 2B(k) + C(k) Ta thÊy sè mol khÝ s¶n phÈm theo hÖ sè tØ lîng gÊp 3 lÇn sè mol khÝ tham gia ph¶n øng. Trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ thÓ tÝch cña b×nh ph¶n øng kh«ng ®æi nªn khi ph¶n øng hoµn toµn sè mol khÝ t¨ng 3 lÇn so víi ban ®Çu nªn ¸p suÊt còng t¨ng 3 lÇn. MÆt kh¸c ban ®Çu chØ cã khÝ A nªn ¸p suÊt cña khÝ A chÝnh lµ ¸p suÊt cña b×nh ph¶n øng ban ®Çu : PA(ban ®Çu) = sauP 270 90 3 3 = = mmHg mmHg b) Gäi sè mol cña A ban ®Çu cã trong b×nh ph¶n øng lµ x. ¸p dông cho c©n b»ng (1) : A(k)  2B(k) + C(k) (1) Ban ®Çu : x mol Lîng ph¶n øng : a 2a a mol Lîng cßn l¹i : x - a 2a a mol V× thÓ tÝch cña hçn hîp ph¶n øng vµ nhiÖt ®é kh«ng ®æi nªn tØ lÖ vÒ ¸p suÊt b»ng tØ lÖ vÒ sè mol nªn : x 90 43 a 90 176 x a2x 90 176 x aa2)ax( n n P P 0 1 0 1 =⇒= + ⇒= ++− == Sau 10 phót sè mol A cßn l¹i lµ :

A A A hh hh hh n43 47 x a n x a x x x p .P .P 47 90 90 n x 2a − = − = − = ⇒ = = = + mmHg . 7.14 Híng dÉn gi¶i : a) Gi¶ sö ®é ph©n li cña N2O4 lµ α vµ nång ®é cña N2O4 vµ NO2 t¹i c¸c thêi ®iÓm ®ang xÐt lµ x vµ y mol/lÝt. ë 35o C : x + y = 0,001 (I) V× hçn hîp khÝ trong cïng ®iÒu kiÖn vµ cïng thÓ tÝch nªn tØ lÖ nång ®é còng lµ tØ lÖ sè mol, v× vËy: ⇒= + + = 45,72 yx y46x92 M 19,55x – 26,45y = 0 (II) ⇒ x = 5,75.10-4 mol/lÝt ; y = 4,25.10-4 mol/lÝt. §é ph©n li cña N2O4 : α = 2 yx 2 y n n bandau42 phanli42 ON ON + = = 0,2698 hay 26,98%. H»ng sè c©n b»ng cña ph¶n øng ë 35o C : KC = ]ON[ ]NO[ 42 2 2 = 3,141.10-4 ë 45o C : x + y = 0,001 (I) V× hçn hîp khÝ trong cïng ®iÒu kiÖn vµ cïng thÓ tÝch nªn tØ lÖ nång ®é còng lµ tØ lÖ sè mol, v× vËy : ⇒= + + = 80,66 yx y46x92 M 25,20x – 20,80y = 0 (II) ⇒ x = 4,522.10-4 mol/lÝt ; y = 5,478.10-4 mol/lÝt. §é ph©n li cña N2O4 : α = 2 yx 2 y n n bandau42 phanli42 ON ON + = = 0,3772 hay 37,72%

H»ng sè c©n b»ng cña ph¶n øng ë 45o C : KC = ]ON[ ]NO[ 42 2 2 = 6,636.10-4 b) Ph¶n øng thuËn trªn lµ ph¶n øng thu nhiÖt v× khi t¨ng nhiÖt ®é c©n b»ng ph¶n øng chuyÓn dÞch theo chiÒu thuËn. 7.15 Híng dÉn gi¶i : a) TÝnh h»ng sè tèc ®é cña ph¶n øng thuËn vµ cña ph¶n øng nghÞch : - 2Hn = 0,112 2 = 0,056(mol) ⇒ [H2] = 0,056 1,12 = 0,05mol/lÝt. - 2In = 14,224 254 = 0,056(mol) ⇒ [I2] = 0,056 1,12 = 0,05mol/lÝt. Ph¶n øng : I2 + H2  2HI - T¹i thêi ®iÓm ban ®Çu : VthuËn = kt. 22 HI C.C ⇒ kt = 22 HI thuËn C.C V = 5 29.10 3,6.10 0,05 .0,05 − − = -1 -1 -1 -1 -1 -1 mol.lit phut mol.lit phut mol.lit mol.lit MÆt kh¸c, t¹i thêi ®iÓm c©n b»ng: VthuËn = VnghÞch ( ) ( ) 2 2 t 2 n 2 2 3 n t 0,06k [HI] K 9 k [I ][H ] (0,05 0,06/ 2) k k / K 4.10− = = = = − ⇒ = = -1 -1 -1 -1 mol.lit mol.lit mol .lit.phut b) Tèc ®é ph¶n øng t¹o thµnh HI ë thêi ®iÓm t : V = Vt – Vn = kt.[I2][H2] – kn[HI]2 = 2,6.10-5 mol.lit-1 .phót-1 . 7.16 Híng dÉn gi¶i : Ph¶n øng : 2A + B  C + D Gi¶ sö ph¶n øng cã bËc x theo A vµ y theo B, ta cã V = k.CA x .CB y cã thø nguyªn (®¬n vÞ) lµ :

mol-1 .lit.phót-1 .(mol.lit-1 )x .(mol.lit-1 )y =mol(x+y-1) .lit1-(x+y) .phót-1 = mol.lÝt- 1 .phót-1 ⇒ x + y = 2. Theo thÝ nghiÖm 1 : V = k.CA x .CB y = 4.10-4 = k.(0,25)x .(0,75)y (I) Theo thÝ nghiÖm 2 : V = k.CA x .CB y = 1,2.10-3 = k.(0,75)x .(0,75)y (II) ⇒ (0,75/0,25)x = 3 ⇒ x = 1 vµ y =1. Tõ (I) ⇒ k = 2,133.10-3 mol-1 .lÝt.phót-1 . Theo thÝ nghiÖm 3 ë 55o C : V = k’.CA x .CB y = 6,4.10-3 = k’.(0,25).(1,5) ⇒ k’ = 0,0171 = 8k. VËy tèc ®é ph¶n øng t¨ng 8 lÇn khi t¨ng nhiÖt ®é tõ 25o C lªn 55o C. 7.17 §¸p ¸n D. 7.18 §¸p ¸n D. 7.19 Ph©n tÝch ®Æc ®iÓm cña ph¶n øng thÊy r»ng : ph¶n øng to¶ nhiÖt, ph¶n øng kh«ng cã sù thay ®æi vÒ thÓ tÝch, ¸p suÊt kh«ng cã ¶nh h- ëng tíi sù dÞch chuyÓn c©n b»ng. C (r) + H2O (k) CO(k) + H2(k) ∆H = 131kJ Chän ®¸p ¸n A. Ph¬ng ¸n B sai, v× khi nhiÖt ®é t¨ng, c©n b»ng sÏ chuyÓn sang chiÒu nghÞch. Ph¬ng ¸n C sai, v× chÊt xóc t¸c kh«ng lµm thay ®æi c©n b»ng ho¸ häc. Ph¬ng ¸n D sai, v× t¨ng nång ®é hi®ro c©n b»ng chuyÓn sang chiÒu nghÞch. 7.20 Híng dÉn gi¶i : a) T¨ng nång ®é khÝ oxi vµ t¨ng nhiÖt ®é ®Ó t¨ng tèc ®é ph¶n øng thuËn. b) T¨ng nhiÖt ®é lµm t¨ng tèc ®é ph¶n øng ho¸ häc. c. T¨ng diÖn tÝch tiÕp xóc gi÷a nguyªn liÖu vµ kh«ng khÝ ; t¨ng nhiÖt ®é ®Ó t¨ng tèc ®é ph¶n øng.

7.21 Híng dÉn gi¶i : Ph¶n øng ho¸ häc tæng hîp amoniac : N2 + 3H2  2NH3 víi ∆H < 0 §Æc ®iÓm cña ph¶n øng tæng hîp NH3 lµ : ph¶n øng cã sù gi¶m thÓ tÝch, to¶ nhiÖt, cÇn xóc t¸c. Khi t¨ng ¸p suÊt, c©n b»ng chuyÓn sang chiÒu thuËn. Do ph¶n øng to¶ nhiÖt cho nªn c©n b»ng sÏ chuyÓn sang chiÒu thuËn khi gi¶m nhiÖt ®é, tuy nhiªn khi ®ã tèc ®é ph¶n øng l¹i thÊp. Do ®ã, ngêi ta dung hoµ hai xu híng trªn ë nhiÖt ®é 400 - 500o C. ChÊt xóc t¸c nh»m môc ®Ých t¨ng tèc ®é cña ph¶n øng. 7.22 Híng dÉn gi¶i : Ph¬ng tr×nh nhiÖt ho¸ häc cña ph¶n øng ph©n huû ®¸ v«i : CaCO3(r) → CaO(r) + CO2(k) ; ∆H = +144,6kJ. 7.23 Híng dÉn gi¶i : “C©n b»ng ho¸ häc lµ c©n b»ng ®éng” : khi ®¹t c©n b»ng th× ph¶n øng thuËn vµ ph¶n øng nghÞch vÉn x¶y ra víi tèc ®é b»ng nhau. 7.24 Híng dÉn gi¶i : Ph¶n øng ®iÒu chÕ hi®ro clorua : H2 + Cl2  2HCl ∆H < 0 a) Ph¶n øng to¶ nhiÖt nªn c©n b»ng sÏ chuyÓn vÒ chiÒu thuËn khi gi¶m nhiÖt ®é, tuy nhiªn khi ®ã tèc ®é ph¶n øng chËm, v× vËy ngêi ta sÏ chän mét nhiÖt ®é thÝch hîp. §Ó tiÕt kiÖm n¨ng lîng, cã thÓ dïng khÝ ®i ra ®Ó sÊy nãng hçn hîp khÝ hi®ro vµ clo tríc khi ®èt ch¸y. Dïng d chÊt khÝ cã gi¸ thµnh rÎ h¬n vµ kh«ng ®éc h¹i lµ hi®ro ®Ó t¨ng tèc ®é ph¶n øng vµ chuyÓn dÞch c©n b»ng ho¸ häc theo chiÒu thuËn. Do thÓ tÝch hçn hîp sau ph¶n øng kh«ng ®æi (tæng sè mol khÝ ph¶n øng vµ s¶n phÈm b»ng nhau) nªn yÕu tè ¸p suÊt kh«ng ¶nh hëng tíi c©n b»ng, chØ lµm t¨ng tèc ®é ph¶n øng. Nhng víi ph¶n øng nµy tèc ®é ®ñ lín nªn yÕu tè ¸p suÊt kh«ng ®îc chän. b) H2 + Cl2  2HCl ∆H < 0 1 m3 1 m3 2 m3

45 m3 45 m3 90 m3 ThÓ tÝch clo lµ 45m3 vµ thÓ tÝch hi®ro lµ : %100. %90 45 V = = 50 m3 . 7.25 Híng dÉn gi¶i : a) CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O (1) V a V b V xa− V xb − V x V x H»ng sè c©n b»ng cña ph¶n øng t¹i nhiÖt ®é ph¶n øng : Theo thÝ nghiÖm, a = 1 mol, b = 1 mol vµ lîng este thu ®îc : x = 3 2 mol : KC = V xb . V xa V x . V x −− = 4 (I) Trong thÝ nghiÖm dïng a = 1 mol, b = 2 mol : x = 0,845 mol CH3COOC2H5 b) XÐt trêng hîp a > b ⇒ HiÖu suÊt ph¶n øng tÝnh theo C2H5OH : H = b x = 0,75 ⇒ x = 0,75 mol. Thay x vµ b vµo ph¬ng tr×nh (I) thu ®îc : a = 1,3125 mol. Trêng hîp a < b ⇒ HiÖu suÊt ph¶n øng tÝnh theo CH3COOH : H = a x = 0,75 ⇒ x = 0,75a mol. Thay x vµ b vµo ph¬ng tr×nh (I) thu ®îc : a = 4 mol > b lo¹i. 7.26 Híng dÉn gi¶i : N2O4 (k)  2NO2 (k)

[ ] x(1 - α) 2xα KC = 2 2 42 2 2 10.29,4 )1(x )x2( ]ON[ ]NO[ − = α− α = Khi cho 0,92 g N2O4 vµo b×nh 2,0 lÝt th× nång ®é ®Çu x = 5,0.10- 3 mol/lÝt KC = 2 2 42 2 2 10.29,4 )1(x )x2( ]ON[ ]NO[ − = α− α = ⇒ α = 0,743 Nång ®é NO2 = 2.0,005.0,743 = 7,43.10-3 mol/lÝt ⇒ n(NO2) = 1,486.10- 2 mol. Nång ®é N2O4 = 0,005 . 0,257 = 1,285.10-3 mol/lÝt ⇒ n(NO2) = 2,57.10-3 mol. Tæng sè mol khÝ : n = 1,743.10-2 mol. ¸p suÊt chung cña hÖ : P = = V nRT 0,231 atm ⇒ ¸p suÊt riªng phÇn cña NO2 = 0,197 atm vµ cña N2O4 = 0,034 atm. 7.27 Híng dÉn gi¶i : 2SO2(k) + O2 (k)  2SO3 (k) KP Gäi 2SOp lµ ¸p suÊt riªng cña SO2 th× ¸p suÊt riªng cña SO3 : 3SOp = 1 – 0,1 – 2SOp = 0,9 – 2SOp Kp = 2 2 SO 2 SO p.1,0 )p9,0( − = 3,50 ⇒ 2SOp = 0,487 atm vµ 3SOp = 0,413 atm 7.28 §¸p ¸n : a. T¨ng ; b. Gi¶m ; c. Kh«ng ®æi ; d. T¨ng ; e. Gi¶m; f. Kh«ng ®æi. 7.29 Híng dÉn gi¶i : a) C(r) + CO2  2CO KP

Ta cã : 5,1pp 2COCO =+ vµ KP = 2CO 2 CO p p =10 ⇒ =COp 1,325 atm ; 2COp =0,175 atm. Trong hÖ cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ thÓ tÝch, tØ lÖ vÒ ¸p suÊt b»ng tØ lÖ vÒ sè mol hay tØ lÖ vÒ thÓ tÝch riªng. VËy hçn hîp lóc c©n b»ng cã thµnh phÇn : %nCO = %100. 5,1 325,1 = 88,3% vµ sè mol CO2 chiÕm 11,7%. b) Khi hµm lîng CO b»ng 50% vÒ thÓ tÝch, ta cã P5,0pp 2COCO == . Suy ra Kp = ( ) 2 0,5 0,5 . P = 10 → P = 20 atm. 7.30 Híng dÉn gi¶i : 2HI (k)  H2(k) + I2 (k) x [ ] x(1 - 2α) xα xα KC = = α− α = 2 2 2 22 ))21(x( )x( ]HI[ ]I].[H[ 6,34.10-4 Nång ®é ®Çu cña HI lµ x = 2,0 5 1 = mol/lÝt. ⇒ §é ph©n li cña HI ë 800o C lµ 2α = 0,048 hay 4,8%. 7.31 Híng dÉn gi¶i : a) PCl5  PCl3 + Cl2 (1) x [ ] x(1 - α) xα xα - Tæng sè mol hçn hîp khÝ t¹i thêi ®iÓm c©n b»ng : n = x(1 + α)

- Trong cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ thÓ tÝch hçn hîp ph¶n øng kh«ng ®æi nªn tØ lÖ sè mol b»ng tØ lÖ ¸p suÊt. VËy ta cã : 1 25,1 x )1(x P P T S = α+ = ⇒ α = 0,25. ¸p suÊt riªng phÇn cña PCl5 : P. )1(x )1(x p 5PCl α+ α− = = 0,75 atm ; ¸p suÊt riªng phÇn cña PCl3 = ¸p suÊt riªng phÇn cña Cl2 = P. )1(x x α+ α = 0,25 atm. b) Theo c©n b»ng (1) trong hÖ cã thÓ tÝch vµ nhiÖt ®é kh«ng ®æi th× : PS = PT.(1+α) 7.32 Híng dÉn gi¶i : a) CO(k) + Cl2 (k)  COCl2 (k) Co 0,4 0,4 mol/lÝt [i] 0,2 0,2 0,2 mol/lÝt K = 0,2/(0,2.0,2) = 5 b) Khi thªm vµo hÖ ®· c©n b»ng 0,1 mol CO vµo 1 lÝt hçn hîp (coi thÓ tÝch hçn hîp kh«ng ®æi) CO(k) + Cl2 (k)  COCl2 (k) Co 0,3 0,2 0,2 mol/lÝt [i] (0,3-x) (0,2-x) (0,2+x) mol/lÝt K = 0,2+x (0,3-x).(0,2-x) = 5 ⇒ 5x2 -3,5x+0,1 ⇒ x = 0,03. ⇒ [CO] = 0,27mol/lÝt ; [Cl2] = 0,17 mol/lÝt ; [COCl2] = 0,23 mol/lÝt 7.33 Híng dÉn gi¶i : a) ë 4570 C: Gäi a lµ % sè mol cña Fe2Cl6 trong hçn hîp ë nhiÖt ®é trªn, ta cã

%38,87a 5,304M.d 100 325.a5,162).a100( 100 M.aM).a100( M kk ClFeFeCl 623 = == +− = +− = ë 5270 C: Gäi b lµ % sè mol cña Fe2Cl6 trong hçn hîp ë nhiÖt ®é trªn, ta cã %32,71b 4,278M'.d 100 325.b5,162).b100( 100 M.bM).b100( M kk ClFeFeCl 623 = == +− = +− = b) V× % sè mol Fe2Cl6 ë nhiÕt ®é 4570 C lµ 87,38% cao h¬n ë 5270 C lµ 71,32% do ®ã ph¶n øng thuËn ë trªn lµ ph¶n øng to¶ nhiÖt v× khi t¨ng nhiÖt ®é ph¶n øng x¶y ra theo chiÒu gi¶m sè mol cña Fe2Cl6 lµ chiÒu cña ph¶n øng thu nhiÖt. 7.34 Híng dÉn gi¶i : Khi nung nãng x¶y ra ph¶n øng ph©n huû NO2: 2NO2  2NO + O2 (1) V× trong b×nh kÝn, dung tÝch kh«ng ®æi nªn sù thay ®æi vÒ sè mol t¬ng ®¬ng sù thay ®æi nång ®é. Nång ®é NO2 ban ®Çu lµ 0,3 mol/lÝt, nång ®é NO2 ph¶n øng b»ng nång ®é cña NO sinh ra vµ b»ng 2 lÇn nång ®é O2 sinh ra. VËy nång ®é c¸c chÊt ë thêi ®iÓm c©n b»ng lµ : [NO2] = 0,3 - 0,12.2 = 0,06 mol/lÝt ; [NO] = 0,12 . 2 = 0,24 mol/lÝt ; [O2] = 0,12 mol/lÝt. ¸p dông ®Þnh luËt t¸c dông khèi lîng cho c©n b»ng (1) : 92,1 06,0 12,0.24,0 ]NO[ ]O[]NO[ K 2 2 2 2 2 2 C === . 7.35 Híng dÉn gi¶i :

Theo ph¬ng tr×nh : N2 + 3H2  2NH3 ¸p dông ®Þnh luËt t¸c dông khèi lîng cho c©n b»ng (1) : 2 3 2 3 HN 2 NH P )atm(5,164 4,0.38,0 2 p.p p K 22 3 − === Khi hót bít H2 theo nguyªn lÝ chuyÓn dÞch c©n b»ng th× c©n b»ng (1) sÏ chuyÓn dÞch theo chiÒu nghÞch (chèng l¹i sù gi¶m nång ®é hay ¸p suÊt riªng phÇn cña H2). Do ¸p suÊt cña N2 t¨ng tØ lÖ víi sè mol nªn ¸p suÊt riªng phÇn cña N2 t¨ng lµ : 0,45 - 0,38 = 0,07atm, do ®ã ¸p suÊt riªng cña NH3 gi¶m ®i b»ng 2 lÇn ¸p suÊt cña N2 t¨ng : 0,07.2 = 0,14atm. VËy ¸p suÊt riªng phÇn cña NH3 t¹i thêi ®iÓm c©n b»ng míi lµ : 2 - 0,14 = 1,86 atm. ¸p dông ®Þnh luËt t¸c dông khèi lîng cho c©n b»ng (1) : 3 2 2 2 2 2 2 2 NH 2 P H3 3 N H H p 1,86 ( ) K 164,5( ) p 0,36 p .p 0,45 .p − − = = = ⇒ = atm atm atm atm 7.36 Híng dÉn gi¶i : a) Gäi hiÖu suÊt cña ph¶n øng lµ h. ¸p dông cho c©n b»ng (1) : O2 + 2SO2  2SO3 (1) Ban ®Çu : a 2a mol Lîng ph¶n øng : h.a 2h.a mol T¹i c©n b»ng : a.(1-h) 2a.(1- h) 2h.a mol V× thÓ tÝch cña hçn hîp ph¶n øng vµ nhiÖt ®é kh«ng ®æi nªn tØ lÖ vÒ ¸p suÊt b»ng tØ lÖ vÒ sè mol. sau dau nP' a(1 h) 2a(1 h) 2ha 3 h 10(3 h) P' 10 n 2a a 3 3 20/3 P' 10 − + − + − − = = = ⇒ = + ≤ ≤ atm atm atm TØ khèi h¬i cña hçn hîp s¶n phÈm so víi H2 :

40d3/80 )h3( 80 )h3(a.2 64.a232.a n.2 mm 2 n m M M d 2 22 2 2 H/hh hh OSOhh hh H H/hh ≤≤ − = − + = + === b) Gi¶ sö thÓ tÝch hçn hîp lµ V lÝt. Khi hiÖu suÊt lµ 60% th× ¸p dông ®Þnh luËt t¸c dông khèi lîng cho c©n b»ng (1) : ( ) a V625,5 V )h1(a V )h1(a2 V ha2 ]O.[]SO[ ]SO[ K 2 2 2 2 2 2 3 C =      −     − == Gäi sè mol O2 cÇn thªm lµ x, ta cã O2 + 2SO2  2SO3 (1) Ban ®Çu : a + x 2a mol Lîng ph¶n øng : h.a 2h.a mol T¹i c©n b»ng : a.(1-h) + x 2a.(1- h) 2h.a mol ( ) a3,14x a V625,5 )xa1,0( V81 K:9,0hThay a V625,5 V )x)h1(a( V )h1(a2 V ha2 ]O.[]SO[ ]SO[ K C 2 2 2 2 2 2 3 C =⇒= + == =      +−     − == 7.37 §¸p sè : KC = Kp = 0,772 ; [H2] = [CO2] = 0,106 M vµ [H2O] = [CO] = 0,094 M.

Add a comment

Related pages

Hóa học hữu cơ Chương 7: Alkyne - Tài liệu ...

Bạn đang xem nội dung tài liệu Hóa học hữu cơ Chương 7: ... Alkyl hóa dẫn xuất natri hay cơ magnesium của acetylene HC ...
Read more

Tai lieu ke toan - tai chinh chuong 5-6-7-8-9 - Download ...

Tai lieu ke toan - tai chinh chuong 5-6-7-8-9download from 4shared Files Photo ...
Read more

tai lieu: Chuong 7: Công nghệ thi công bê tông cốt ...

tai lieu. Chủ Nhật, ... Bản chất của công nghệ bê tông cốt thép tại chổ hay còn gọi là BT toàn khối: ... Chuong 7: Công ...
Read more

Chương 7 Sự đồng hóa độc chất - Tài liệu ...

... chất trong cơ thể sinh vật được xác định qua việc chúng có bị đồng hóa và loại thải hay ... thai 9Tinh hoàn ... 7 ...
Read more

on tap trac nghiem hoa huu co 11 - nc - chuong 4,5,6,7 ...

on tap trac nghiem hoa huu co 11 - nc - chuong 4,5,6,7 ... thiết phải có cacbon th ường có h hay gặp o n sau đó đến halogen s pb gồm ...
Read more

Kinh tế quốc tế - Chương 7: Toàn cầu hóa liên ...

NAFTA là tạo lập mậu dịch hay chuyển hướng mậu dịch? ... chuong_7_toan_cau_hoa_lkktqt_2__021.pdf; Tài liệu liên quan.
Read more

Giáo án chương trình tiếng anh thí điểm lớp 7 hay

Giáo án chương trình tiếng anh thí điểm lớp 7 hay . Số trang: 336 | Loại file: DOC | Lượt ... Bo de on tap hinh hoc 6 chuong i...
Read more

Bài giảng hóa hữu cơ chương 7

Bai_giang_hoa_huu_co_chuong_7.docx. Đánh giá Bạn đánh giá thế nào về file này? Hãy click vào hình sao để đánh giá File.
Read more