Tabac i psicofàrmacs: maneig i interaccions

50 %
50 %
Information about Tabac i psicofàrmacs: maneig i interaccions
Health & Medicine

Published on February 20, 2014

Author: XarxaCatalanaHospitalsSenseFum

Source: slideshare.net

Description

Rosa Hernández - Psiquiatra. Servei de Psiquiatria. Hospital Universitari de Bellvitge

III Jornada de Tabac i Salut Mental TABAC I PSICOFÀRMACS: MANEIG I INTERACCIONS Rosa Hernández Ribas Servei de Psiquiatria Hospital Universitari de Bellvitge

Mecanismes subjacents FARMACOCINÈTICA Procés d’un fàrmac a l’organisme: absorció, difusió, metabolisme i eliminació FARMACODINÀMIA Efecte d’un fàrmac sobre l’organisme: efecte terapèutic i efectes secundaris

Quins són els principals responsables de les interaccions?

Responsables de les interaccions farmacocinètiques HIDROCARBURS AROMÀTICS POLICÍCLICS Producte de la combustió incompleta Indueixen l’activitat de: 1. Citocrom p450: Isoenzim CYP1A2 (fetge), CYP1A1 (ronyó, pro-carcinògens), CYP2E1 (no clar en humans) 1. UDP-glucuroniltransferasa (UGP) CYP1A2 Metabolitza el 20% dels fàrmacs utilitzats Variabilitat interindividual (factors genètics) Guia d’Intervenció Clínica en el consum de tabac en pacients amb trastorn mental /Zevin i Benowitz, 1999 / Wang i Zhou, 2009

Responsables de les interaccions farmacodinàmiques NICOTINA Alcaloide més important del tabac Activació Sistema Nerviós Simpàtic: alliberació de catecolamines, efecte central i perifèric Augmenta FC i TA. Vasoconstricció cutània i coronària (risc c-v). Augment de la vigília Efectes vasoconstrictors s’han relacionat amb retards d’absorció de fàrmacs administrats per via subcutània Guia d’Intervenció Clínica en el consum de tabac en pacients amb trastorn mental / Gaudoneix-Taieb i cols, 2001 / Adamopoulos i cols, 2008

Quins psicofàrmacs hem de considerar?

Quins psicofàrmacs hem de considerar? EVIDÈNCIA CIENTÍFICA CLOZAPINA OLANZAPINA

CLOZAPINA Metabolitzada pels CYP1A2 i CYP3A4 Suficient amb 7-12 cigarrets/d per inducció Després de la cessació tabàquica els nivells augmenten: 1.5 vegades en 2-4 setmanes Risc d’intoxicació: hipersalivació, sedació, hipotensió, convulsions, taquicàrdia, agitació Diferència de gènere en activitat CYP1A2 La importància dels nivells plasmàtics Guia d’Intervenció Clínica en el consum de tabac en pacients amb trastorn mental / Haslemo i cols, 2006 / Lowe i Ackman, 2010

CLOZAPINA Maneig: Ajustament de dosi si cessació. Factor de correcció: 0.7 Reduir fins un 60-70% de la dosi en 2 setmanes Ajustament de dosi si inici de consum de tabac >1paq/d Augmentar la dosi 1.5 vegades en 2-4 setmanes Guia d’Intervenció Clínica en el consum de tabac en pacients amb trastorn mental / Haslemo i cols, 2006 / Lowe i Ackman, 2010

OLANZAPINA Metabolitzada pels CYP1A2 i CYP3A4 Suficient amb 7-12 cigarrets/d per inducció Després de la cessació tabàquica els nivells augmenten per disminució del clearance: 1.5-5 vegades en 4-10 dies Risc d’INTOXICACIÓ: sedació, hipotensió, efectes extrapiramidals i acatíssia Guia d’Intervenció Clínica en el consum de tabac en pacients amb trastorn mental / Haslemo i cols, 2006 / Lowe i Ackman, 2010

OLANZAPINA Maneig: Ajustament de dosi si cessació. Factor de correcció: 0.6-0.7 Reduir fins un 60-70% la dosi en 4 dies Ajustament de dosi si inici de consum de tabac >1paq/d 1.5 vegades en en 4 dies Guia d’Intervenció Clínica en el consum de tabac en pacients amb trastorn mental / Haslemo i cols, 2006 / Lowe i Ackman, 2010

PARTICULARITATS DE LA CAFEÏNA Metabolitzada pels CYP1A2 Interacció a partir de 3 tasses de cafè al dia En els fumadors, la cafeïna augmenta els nivells de clozapina i olanzapina per inhibició competitiva del CYP1A2 En cessació tabàquica la cafeïna s’associa a una disminució dels nivells de liti, ja que n’incrementa l’eliminació Guia d’Intervenció Clínica en el consum de tabac en pacients amb trastorn mental

Dubtosa significació clínica de la interacció amb…

ANSIOLÍTICS I HIPNÒTICS BENZODIACEPINES ZOLPIDEM ZOPICLONA Interaccions farmacocinètiques i farmacodinàmiques centrals: Inducció CYP1A2 i UGP (oxacepam) durant el consum de tabac s’associa a disminució de les concentracions plasmàtiques. Hipersedació en la cessació Guia d’Intervenció Clínica en el consum de tabac en pacients amb trastorn mental

ANTIDEPRESSIUS FLUVOXAMINA (CYP1A2) DULOXETINA (CYP1A2, CYP2D6) ANTIDEPRESSIUS TRICÍCLICS: CLOMIPRAMINA, IMPRAMINA MIRTAZAPINA Inducció CYP1A2 s’associa a reducció nivells plasmàtics Augment de les concentracions plasmàtiques en la cessació tabàquica: risc de somnolència Variabilitat interindividual Gènere (homes més reducció en duloxetina) Marge terapèutic ampli? Guia d’Intervenció Clínica en el consum de tabac en pacients amb trastorn mental / Zevin and Benowitz, 1999 / Knadler et al, 2011

ANTIPSICÒTICS CLORPROMAZINA HALOPERIDOL PERFENAZINA FLUFENAZINA Interaccions farmacocinètiques i farmacodinàmiques (centrals i perifèriques). En fumadors menys sedació, menor hipotensió i menors concentracions sèriques En cessació risc de sedació, hipotensió i clínica extrapiramidal Guia d’Intervenció Clínica en el consum de tabac en pacients amb trastorn mental

MANEIG Monitorització Ajustament de dosi en funció de la clínica Guia d’Intervenció Clínica en el consum de tabac en pacients amb trastorn mental

No interaccions amb…

ANTIPSICÒTICS: Aripiprazol, Amisulpiride, Quetiapina, Risperidona, Paliperidona, Ziprasidona ANTIDEPRESSIUS: ISRS (menys fluvoxamina) i Venlafaxina EUTIMITZANTS: Valproat, Carbamazepina Guia d’Intervenció Clínica en el consum de tabac en pacients amb trastorn mental

Interaccions amb tractament no psiquiàtric…

Moltes gràcies per la vostra atenció

Add a comment

Related presentations

Related pages

ORGANITZEN IJORNADA SALUT MENTAL i TABAC - xchsf.cat

SALUT MENTAL i TABAC ... Tabac i psicofàrmacs: maneig i interaccions Rosa Hernández ... Hospital Universitari de Bellvitge 14:00 Maneig psicològic
Read more

Guia.tabaco - es.scribd.com

... que suposa el maneig del consum de tabac dels ... % la dosi dels psicofàrmacs que tenen ... les interaccions possibles entre el tabac, ...
Read more

INTRODUCCIÓ - psicologiaonline.cat

... (estudi de les interaccions entre el ... consum de substàncies com el tabac, els psicofàrmacs, ... siguin més apropiades pel maneig de l ...
Read more

Formació Guia Pràctica Clínica de la Depressió

... encara que aquesta relativament alta taxa de detecció no garantia un maneig ... amb psicofàrmacs ... interaccions en ...
Read more

PID_00186260 - scribd.com

Per il·lustrar el que acabo de dir. no es tracta de blanc o negre. presenta l’inconvenient que molts psicofàrmacs ... tabac. la prenem i s ... maneig ...
Read more

jornadapladesalut.canalsalut.cat

Impacte del programa INDI pel maneig de la depressió en atenció primària en la ... i prescripció de psicofàrmacs. ... PER CONSUM DE TABAC
Read more

3clics - Anticoagulació oral

... des d'un punt de vista pràctic del maneig de l'anticoagulació oral, ... Psicofàrmacs: paroxetina, fluoxetina, ... Tabac. Cànnabis. Amb ...
Read more

1

... controlen les interaccions d'activitats que hi puguen generar riscos greus o molt greus, i que adeqüen les mesures a aplicar amb els riscos ...
Read more