Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe - wprowadzenie

50 %
50 %
Information about Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe - wprowadzenie
Education

Published on February 28, 2009

Author: apohllo

Source: slideshare.net

Wprowadzenie Historia SI Problematyka Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe Aleksander Pohl Wy˙ sza Szkoła Zarzadzania i Bankowo´ ci z ˛ s 28 luty 2009 Aleksander Pohl WSZiB Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe

Wprowadzenie Historia SI Problematyka Plan prezentacji Wprowadzenie Historia SI Problematyka Aleksander Pohl WSZiB Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe

Wprowadzenie Historia SI Problematyka Sprawy organizacyjne ´ ´ Tryb zaliczania cwieczen i egzamin z przedmiotu ◮ Zakres i tematyka wykładu ◮ http://www.apohllo.pl/dydaktyka/ai ◮ Aleksander Pohl WSZiB Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe

Wprowadzenie Historia SI Problematyka Zakres tematyczny wykładu Problematyka i rozwój SI ◮ Rachunek predykatów ◮ Prolog ◮ Składnia ◮ Deklaratywna i proceduralna semantyka programów ◮ w Prologu Sterowanie procesem przeszukiwania bazy wiedzy ◮ Techniki i style programowania ◮ Aleksander Pohl WSZiB Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe

Wprowadzenie Historia SI Problematyka Zakres tematyczny – cd. Mechanizmy reprezentacji wiedzy ◮ Systemy eksperckie ◮ Przetwarzanie jezyka naturalnego ˛ ◮ Techniki rozwiazywania problemów ˛ ◮ Heurystyki ◮ Zastosowania w Prologu ◮ Aleksander Pohl WSZiB Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe

Wprowadzenie Historia SI Problematyka Plan prezentacji Wprowadzenie Historia SI Problematyka Aleksander Pohl WSZiB Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe

Wprowadzenie Historia SI Problematyka Historia SI s´ staro˙ ytno´ c - XIX w. – mity: Galatea, Golem, rozwój logiki z ◮ (Arystoteles, Duns Szkot, Kartezjusz, G. Leibniz, G. Boole) poczatek XX wieku – rozwój logiki formalnej (G. Frege, ˛ ◮ B. Russell, A. N. Whitehead, L. Wittgenstein, K. Gödel) 1945-1954 pierwsze komputery, cybernetyka (A. Turing, ◮ J. von Neumann) 1955-1960 Lisp, pierwsze u˙ ycie terminu Sztuczna z ◮ Inteligencja, okre´ lenie jej problematyki (J. McCarthy 1956) s 1961-1970 heurystyki, robotyka, programy do gry w szachy ◮ (1965 – ELIZA – J. Weisienbaum MIT), sieci neuronowe, pierwsze systemy regułowe (MYCIN – Standford) Aleksander Pohl WSZiB Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe

Wprowadzenie Historia SI Problematyka Historia SI 1971-1980 systemy oparte na bazach wiedzy, PROLOG, ◮ systemy eksperckie 1980-1990 dalszy rozwój i liczne zastosowania praktyczne: ◮ Lisp Machines, komercyjne zastosowania systemów eksperckich (XCON u˙ ywany przez DECa), dynamiczny z rozwój systemów opartych o sieci neuronowe (J. Hopfield) 1997 Deep Blue pokonuje Garry’ego Kasparova ◮ 2005 autonomiczny samochód wygrywa „DARPA Grand ◮ Challenge” przeje˙ d˙ ajac samodzielnie 131 mil przez zz ˛ pustynie ˛ Aleksander Pohl WSZiB Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe

Wprowadzenie Historia SI Problematyka SI dzisiaj Aktualne „gorace tematy” w ramach SI: ˛ autonomiczne pojazdy i roboty humanoidalne ◮ jezyk OWL i tzw. Semantic Web (aka Web 3.0) ˛ ◮ uczenie maszynowe: sieci Bayesa, drzewa decyzyjne ◮ i sieci neuronowe systemy ewolucyjne i agentowe ◮ przetwarzanie jezyków naturalnych ˛ ◮ Aleksander Pohl WSZiB Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe

Wprowadzenie Historia SI Problematyka Rozwój SI – problemy epistemologiczne Entscheidungsproblem – Hilbert 1928: ◮ „Czy istnieje procedura która dla dowolnego zdania logicznego p okre´ li czy p jest prawdziwe czy fałszywe ?” s Odpowied´ : NIE. z ◮ Twierdzenie Gödela o niezupełno´ ci 1931: s ◮ „Ka˙ dy system formalny zawierajacy w sobie aksjomaty z ˛ arytmetyki liczb naturalnych jest albo zupełny albo spójny.” s´ Niesprzeczno´ c tego systemu jest w nim niedowiedlna. Aleksander Pohl WSZiB Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe

Wprowadzenie Historia SI Problematyka Plan prezentacji Wprowadzenie Historia SI Problematyka Aleksander Pohl WSZiB Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe

Wprowadzenie Historia SI Problematyka Definicje Sztucznej Inteligencji „Nauka o maszynach realizujacych zadania które ˛ ◮ wymagaja inteligencji wówczas, gdy sa wykonywane przez ˛ ˛ człowieka” M. Minsky „Dziedzina informatyki dotyczaca metod i technik ˛ ◮ wnioskowania symbolicznego, oraz symbolicznej reprezentacji wiedzy stosowanej podczas takiego wnioskowania” E. A. Feigenbaum Aleksander Pohl WSZiB Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe

Wprowadzenie Historia SI Problematyka Nadzieje Sztucznej Inteligencji „Za 3 do 8 lat bedziemy dysponowa´ Sztuczna Inteligencja ˛ c ˛ ˛ ◮ porównywalna zdolno´ ciami do człowieka” – M. Minsky ˛ s 1970 „Machines will achieve human-level artificial intelligence by ◮ 2029” – R. Kurzweil BBC, 2008 Aleksander Pohl WSZiB Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe

Wprowadzenie Historia SI Problematyka Komplementarne spojrzenia na SI Modelowanie mechanizmów inteligencji przy u˙ yciu z ◮ komputera Obdarzenie komputera zdolno´ ciami typowo s ◮ przypisywanymi człowiekowi Niespodziewany efekt: metafora komputerowa – ◮ wykorzystanie terminologii informatycznej do opisu funkcjonowania ludzkiego umysłu Aleksander Pohl WSZiB Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe

Wprowadzenie Historia SI Problematyka Dualne spojrzenia na SI Silna SI (Funkcjonalizm): ◮ „The Brain is the mind” – mózg to to samo co umysł Słaba SI (Kognitywizm): ◮ ´ Searle (1980) – Chinski pokój ◮ SI działa tak jakby my´ lała s ◮ Aleksander Pohl WSZiB Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe

Wprowadzenie Historia SI Problematyka Funkcjonalizm vs. Kognitywizm Silna SI (Funkcjonalizm): „...according to strong AI, the computer is not merely a tool ◮ in the study of the mind; rather, the appropriately programmed computer really is a mind” (Searle) Nie musi by´ modelem ludzkiego mózgu c ◮ Test Turinga – przykład podej´ cia funkcjonalistycznego s ◮ Funkcjonalizm – stany umysłu, uczucia itp. sa tylko funkcja ˛ ˛ ◮ cz˛ sci mózgu e´ Aleksander Pohl WSZiB Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe

Wprowadzenie Historia SI Problematyka Funkcjonalizm vs. Kognitywizm Silna Sztuczna Inteligencja powinna: rozumowa´ , tak˙ e w obliczu niepewno´ ci c z s ◮ posiada´ wiedz˛ (tak˙ e tzw. commonsense) c e z ◮ planowa´ i uczy´ sie c c˛ ◮ u˙ ywa´ jezyka naturalnego z c˛ ◮ posiada´ zmysły c ◮ działa´ w grupie c ◮ . . . i to wszystko naraz ◮ Aleksander Pohl WSZiB Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe

Wprowadzenie Historia SI Problematyka Funkcjonalizm vs. Kognitywizm Słaba SI (Kognitywizm): Zło˙ one procesy – ale niekoniecznie „my´ lenie” (Np. Deep z s ◮ Blue) ´ Gedankexperiment: Chinski Pokój: ◮ Mamy program realizujacy Silna SI ˛ ˛ ◮ Mo˙ na go uruchomi´ , nie rozumiejac go z c ˛ ◮ Czyli nie mo˙ e on by´ Silna SI z c ˛ ◮ Syntaktyka nie mo˙ na modelowa´ semantyki ˛ z c ◮ Aleksander Pohl WSZiB Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe

Wprowadzenie Historia SI Problematyka Funkcjonalizm vs. Kognitywizm Kognitywizm – mo˙ na pozna´ procesy bedace podstawa z c ˛˛ ˛ ◮ działania ludzkiego umysłu Penrose „Nowy Umysł Cesarza” – procesy my´ lowe sa s ˛ ◮ jednak niealgorytmiczne (problem stopu, twierdzenia Gödela) Aleksander Pohl WSZiB Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe

Wprowadzenie Historia SI Problematyka Dualne spojrzenia na SI – cd. SI Regułowa/Klasyczna – Budujemy SI w oparciu ◮ o przejrzyste reguły: Prolog, systemy ekspertowe ◮ ´ SI Statystyczna – Analizujemy swiat statystycznie ◮ sieci neuronowe ◮ ukryte modele markowa, modele bayesowskie ◮ Aleksander Pohl WSZiB Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe

Wprowadzenie Historia SI Problematyka Dualne spojrzenia na SI – cd. „Neats vs Scruffies” Neats – istnieje jeden spójny, bazowy model (statystyczny ◮ albo logiczny) dla inteligencji Scruffies – u˙ ywamy wszystkiego co sie da by uzyska´ z ˛ c ◮ działajacy system ˛ Aleksander Pohl WSZiB Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe

Wprowadzenie Historia SI Problematyka Kiedy stosujemy SI? Gdy rozwiazanie algorytmiczne nie jest znane ˛ ◮ Gdy rozwiazanie algorytmiczne jest nieodpowiednie ˛ ◮ s´ (zło˙ ono´ c obliczeniowa) z Aleksander Pohl WSZiB Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe

Wprowadzenie Historia SI Problematyka Zagadnienia SI ´ Rozwiazywanie problemów i strategie przeszukan ˛ ◮ Teoria gier ◮ ´ Automatyczne dowodzenie twierdzen ◮ Przetwarzanie jezyka naturalnego ˛ ◮ Systemy ekspertowe ◮ Reprezentacja wiedzy ◮ Aleksander Pohl WSZiB Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe

Wprowadzenie Historia SI Problematyka Zagadnienia SI – cd. Robotyka ◮ Procesy percepcji ◮ Uczenie sie maszyn ˛ ◮ Wyszukiwanie informacji ◮ Programowanie automatyczne ◮ Aleksander Pohl WSZiB Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe

Wprowadzenie Historia SI Problematyka Materiały zródłowe ´ Jan J. Mulawka „Systemy Ekspertowe” ◮ Ivan Bratko „Prolog – Programming for Artificial ◮ Intelligence” Roger Penrose „Nowy umysł cesarza” ◮ Usenet comp.ai: ◮ Artificial Intelligence FAQ Slajdy zostały przygotowane za zgoda˛ ◮ dr. Michała Korzyckiego na podstawie jego wykładu. Aleksander Pohl WSZiB Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe

Add a comment

Related presentations

Related pages

Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe - is.umk.pl

Część IV: Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe ... Wprowadzenie do metod AI 2. Szukanie 3. Zastosowania szukania 4. Reprezentacja wiedzy 5.
Read more

Wstęp - Sztuczna Inteligencja - apohllo.pl

» Dydaktyka » Sztuczna Inteligencja » Wstęp ... Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe – wprowadzenie. View more presentations from apohllo. ai ...
Read more

PPT – Sztuczna Inteligencja 1.1 Wprowadzenie PowerPoint ...

Sztuczna Inteligencja 1.1 Wprowadzenie W kt rym dowiadujemy si co jak, sk d, dlaczego, ... Systemy ekspertowe, koncepcje z inzynierii wiedzy, ...
Read more

Wprowadzenie do sztucznej inteligencji - Instytut Informatyki

Wprowadzenie do sztucznej inteligencji ... Sztuczna inteligencja ... zaprojektowanie inteligentnych maszyn. Systemy ekspertowe(lata 70.
Read more

Sztuczna Inteligencja i Systemy Ekspertowe - wprowadzenie

systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja moduŁ trzeci : rozmyte systemy ekspertowe systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja moduŁ trzeci : rozmyte ...
Read more

Sztuczna Inteligencja i Systemy eksertowe

Systemy ekspertowe już od dawna przestały ... jakim jest Sztuczna Inteligencja jej najpraktyczniejszą ... Wprowadzenie takiego sposobu ...
Read more

SZTUCZNA INTELIGENCJA: ROZWÓJ, SZANSE I ZAGROŻENIA

SZTUCZNA INTELIGENCJA: ... WPROWADZENIE Pojęcie ... Obszar AI zawiera systemy z bazą wiedzy, systemy ekspertowe, ...
Read more

Wprowadzenie do systemów ekspertowych - uci.agh.edu.pl

Wprowadzenie do systemów ... A.Baborski, Wiedza i sztuczna inteligencja, [w:] ... Systemy ekspertowe można podzielić
Read more

Sztuczna Inteligencja 1.1 Wprowadzenie Włodzisław Duch ...

Sztuczna Inteligencja 1.1 Wprowadzenie W którym ... Sztuczna Inteligencja ... Algorytmy ewolucyjne Wizualizacja Data mining Systemy ekspertowe CI ...
Read more