SYEIKH AHMAD AL-KHATIB AL-MINANKABAWI DAN ILMU FALAK

50 %
50 %
Information about SYEIKH AHMAD AL-KHATIB AL-MINANKABAWI DAN ILMU FALAK

Published on October 25, 2018

Author: ALIFFITRI5

Source: slideshare.net

1.   MUHAMMAD ALIF FITRI BIN ABDUL HALIM, Dr. Farid bin Mat Zin Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam

2. T.G Ustaz Hj Hanafiah Abd Razak Prof. Madya Dr. Baharrudin Zainal

3. Ilmu Hai’ah Ilmu Miqat

4. Al-Hitab, Yahya bin Muhammad. 1929. Wasilah al-Thullab fi ‘Ilmi al-Falak bi Tariq al-Hisab. Kaherah: Mathba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuhu. Al-Khayyat, Muhammad bin Yusuf. 1929. Laai at-Til an-Nadiyyah Syarh al-Bakurah al-Janiyyah fi ‘Amal al- Jaibiyyah. Kaherah: Mathba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuhu. Al-Mardini, Muhammad bin Ahmad. 2017. Ar-Risalah al-Fathiyyah fi al-A’mal al-Jaibiyyah.. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah. Al-Minankabawi, Ahmad bin Abdul Latif. 2017. Al-Jawahir an-Naqiyyah fi al-A’mal al-Jaibiyyah. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah. Al-Minankabawi, Muhammad Tahir Jalaluddin. 2017. Natijah al-’Umur Pendapatan Kira-kira Pada Takwim Tarikh Hijri dan Miladi Hala Kiblat dan Waktu Sembayhang yang Boleh Diguna Selama Hidup. Kuala lumpur: Khazanah Fathaniyah. Al-Minankabawi, Muhammad Tahir Jalaluddin. 2017. Nukhbah at-Taqrirat fi Hisab al-Awqat wa Sumt al-Qiblah bilugharitmat. Kuala lumpur: Khazanah Fathaniyah. Al-Minankabawi, Muhammad Tahir Jalaluddin. 2017. Pati Kiraan Pada Menentukan Waktu yang Lima dan Hala Kiblat dengan Logaritma. Kuala lumpur: Khazanah Fathaniyah Muhammad Soleh bin Haji Harun Kemboja. 2017. Pedoman Bahagia Pada Membicarakan Sukatan Waktu dan Kiblat yang Lima. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah.

5. ‘Alamat Ma’lumat Irsyadat

6. TOKOH KARYA

7. Syiar wa Tarajum Ba’d Ulamaina fi al-Qarn ar-Rabi’ ‘Asyar li al-Hijrah, Umar Abdul Jabbar (1982). Monograf Syeikh Ahmad al-Khatib al- Minankabawi; Pemikiran dan Perjuangannya, Fadhlan Mudhafier (2013). Biografi Agung Syeikh Ahmad al-Khatib al-Minankabawi, Mat Rofa Ismail (2017).

8. 6 Zulhijjah 1276H / 26 Mei 1860M [Koto Tuo, Bukittinggi] 9 Jamadilawwal 1334H / Mac 1915M [Mekah] 63 tahun

9. Tradisional (Rumah dan Mekah) Moden (Kweekschool) Mampu mempelajari ilmu2 sukar seperti Aljabar, Nahu,Sorof,Falak dan Hisab.

10. Ibn asy-Syatir [w.1375M] Sibt al-Mardini [w.1506M] ??? Muhammad bin Yusuf al-Khayyat [w.1915M] Ahmad al-Khatib [w.1916M] Umar bin Ismail Sg Keladi [w.1946M] Muhammad Tahir Jalaluddin [w.1956M] Muhammad Saleh bin Harun Kemboja [w. ?M]

11. TOKOH KARYA Ibn asy-Syatir •‫المجيب‬ ‫بالربع‬ ‫الحساب‬ ‫في‬ ‫المغيب‬ ‫كشف‬ Sibt al-Mardini ‫رسالة‬‫بالجيبية‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫الفتحية‬ Muhammad bin Yusuf al- Khayyat ‫الجيبية‬ ‫عمل‬ ‫فى‬ ‫الجنية‬ ‫الباكورة‬ ‫آللئ‬‫الجيبية‬ ‫عمل‬ ‫فى‬ ‫الجنية‬ ‫الباكورة‬ ‫شرح‬ ‫الندية‬ ‫الطل‬ Ahmad al-Khatib ‫األعمال‬ ‫في‬ ‫النقية‬ ‫الجواهر‬‫بالجيبية‬ ‫الجيبية‬ ‫بالربع‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫الثمينة‬ ‫الجواهر‬ Umar bin Ismail Sg Keladi Shams al Fathiah: Berkenaan dengan A’mal Jaibiyah Muhammad Saleh bin Harun Kemboja Pedoman Bahagia Pada Membicarakan Sukatan Waktu dan Kiblat yang Lima

12. Cara Penulisan Kandungan

13. Pemberian Tajuk Berbentuk Panduan TerperinciMeleret Rajah dan Jadual

14. Al-Jawahir an- Naqiyyah fi al-A’mal al-Jaibiyyah Permata yang Suci dalam Membicarakan Tentang Penggunaan Rubu’ al-Mujayyab

15. ‫اخلطيب‬ ‫أمحد‬ ‫الشيخ‬ ‫قال‬: ‫ملا‬‫و‬‫أيت‬‫ر‬‫اهلمم‬‫كليلة‬‫حتصيله‬‫اإلذهان‬‫و‬‫قاصرة‬‫عن‬‫فهم‬‫له‬‫و‬‫أص‬‫أر‬‫دت‬‫أن‬‫أضع‬ ‫فيه‬‫مقدمة‬‫سهلة‬‫ام‬‫ر‬‫امل‬.‫أجعل‬‫ائد‬‫ر‬‫ف‬‫ائده‬‫و‬‫ف‬‫يده‬‫ر‬‫مل‬‫على‬‫اف‬‫ر‬‫أط‬‫ال‬‫ثمام‬‫فجمعت‬ ‫هذه‬‫اهلجالة‬‫خالية‬‫عن‬‫اإلطالة‬‫تقرب‬‫أقصاه‬‫للطالبني‬‫وتبذل‬‫فو‬‫ائده‬‫للمستفيدين‬ ‫وقد‬‫مسيتها‬‫اهر‬‫و‬‫اجل‬‫النقية‬‫ىف‬‫األعمال‬‫اجليبية‬.

16. ‫اخلطيب‬ ‫أمحد‬ ‫الشيخ‬ ‫قال‬: ‫أن‬‫علم‬‫امليقات‬‫من‬‫العلوم‬‫الرفيعة‬‫املنار‬‫إذ‬‫عليه‬‫مدار‬‫معدل‬‫الليل‬‫النهار‬‫و‬‫وبه‬ ‫تعرف‬‫أوقات‬‫ات‬‫و‬‫الصل‬‫اقيت‬‫و‬‫وم‬‫كثري‬‫من‬‫العبادات‬‫الشيئ‬‫و‬‫يشرف‬‫بشرف‬ ‫متبوعه‬‫اء‬‫و‬‫س‬‫كان‬‫من‬‫وسائله‬‫أو‬‫فروعه‬.

17. Sungguhpun begitu, ia tidak memasukkan takrifan-takrifan istilah falak. Bandingkan dengan karangan Syeikh Muhamamd bin Yusuf al-Khayyat,

18. Laa liut-Til an-Nadiyyah Syarh al-Bakurah al-Janiyyah fi ‘Amal al-Jaibiyyah karangan Syeikh Muhammad bin Yusuf al-Khayyat.Laai Al-Jawahir an-Naqiyyah fi al’Amal al-Jaibiyyah karangan Syeikh Ahmad al-Khatib al-Minankabawi

19. Tidak mengandungi tanda baca seperti noktah dan koma. Menggunakan nombor untuk membezakan satu topik dengan satu topik yang lain.

20. Kitaran Hari dalam Bulan-bulan Buruj

21. Jadual Mil (Deklinasi Matahari).

22. Nilai Thul al-Balad (Longitud) dan A’rd al-Balad (Latitud)

23. ‫تبتها‬‫ر‬‫و‬‫وعشرو‬ ‫مقدمة‬ ‫على‬‫اباب‬ ‫ن‬ ‫وخامتة‬.

24. Rubu’ al- Mujayyab Sinus Quadrant Sukuan Sinus

25. Sinus As-Sittini

26. Cosine Jaib at- Tamam

27. Tangent Az-Zil

28. Sittini / Sinus Jaib at-Tamam / Cosine Zil / Tangent

29. Bahagian Fungsi Operasi

30. ‫الباب‬‫الثاين‬‫ىف‬‫أخذ‬‫تفاع‬‫ر‬‫اإل‬‫واإلنفخاض‬ "‫يقه‬‫ر‬‫فط‬‫أن‬‫متسك‬‫بع‬‫ر‬‫ال‬‫بيدك‬‫وتعلق‬‫الثاقول‬‫يف‬‫اخليط‬.‫وجتعل‬‫فه‬‫ر‬‫ط‬‫اخلايل‬‫عن‬‫اهلدفة‬‫حنو‬‫الشمس‬.‫مث‬‫كه‬‫حتر‬‫حىت‬‫تسترت‬ ‫اهلدفة‬‫السفلى‬‫بظل‬‫العليا‬.‫مث‬‫انظر‬‫ما‬‫قطعه‬‫اخليط‬‫من‬‫آخر‬‫القوس‬.‫فهو‬‫درجة‬‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬‫الوقت‬‫هذا‬."  ““Maka caranya ialah, kamu memegang rubu’ dengan tangan kamu dan ikatkan pemberat menggunakan benang. Jadikan hujung hadapan hadfah menghadap ke matahari. Kemudian gerakkan rubu’ tersebut sehingga terhalangnya hadfah as-sufla dengan bayang-bayang daripada hadfah ‘ulya. Kemudian, lihatlah nilai yang ditandai oleh benang daripada akhir al-qaus. Maka, itulah sudut kecondongan matahari ketika itu.”

Add a comment