advertisement

Switching-RST

50 %
50 %
advertisement
Information about Switching-RST
Technology

Published on March 3, 2009

Author: jardao

Source: slideshare.net

Description

Material docente de la asignatura Redes y Servicios Telemáticos de la ETSE Telecomunicaciones Vigo - Tema Switching
advertisement

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Redes e Servizos Telemáticos Curso 2009/10 Tema 3: LAN Switching 3.1. A comunicación a dous niveis Subredes

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Que é Internet?: Unha visión xeral • Os routers encárganse de levar paquetes (fragmentos dunha mensaxe, arquivo, páxina Web, conversación, etc.) dende un host orixe a outro destino, seguindo a “mellor” ruta (secuencia de routers) • É imprescindible identificar hosts e routers mediante unha dirección de rede • Cada router almacena o paquete e decide cal é o seguinte salto que debe dar o paquete (reenvío), baseándose na dirección destino que contén • O protocolo que se encarga destas tarefas é IP (Internet Protocol) Nivel rede ou 3

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Interconexión de routers Nivel 2 (enlace) • A interconexión de routers chámase “enlace” (nivel 2). • Un protocolo de enlace encárgase de levar os paquetes IP dun router a outro. Dúas funcións: − Delimitación dos paquetes en transmisión Tramas − Detección erros transmisión Redundancia • O enlace pode ser − Punto a punto (PPP - Point to Point Protocol) • Sobre un enlace físico: Fibra óptica, WDM, circuítos PDH (2, 34 Mbps) ou SDH (155, 622 Mbps, 2.5, 10 Gbps.), xDSL • Circuítos virtuais dunha rede WAN: Frame Relay , ATM − Punto a multipunto (MAC – Medium Acces Control) • Ethernet (conmutada): 10, 100 Mbps, 1, 10 Gbps. • WiFi (acceso múltiple): IEEE 802.11b (11 M), 802.11g (54M) e 802.11n (300M) • WiMAX (acceso múltiple): Dende 5 Mbps. (30 Km.) ata 40 Mbps. (2 Km.) • UMTS/HSDPA (acceso múltiple): Ata 20 Mbps. (típico 2 Mbps. en media)

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Os routers interconectan subredes Internet ATM CV Switch 155M SDH Ethernet ADSL Switch Ethernet Unha subrede IP é un conxunto de máquinas IP que se poden comunicar C A B directamente, sen a intervención dun router

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Direccións de rede e físicas ARP • No caso dun enlace punto a punto os extremos da comunicación están claramente identificados • Pero, nun enlace multipunto, ademáis da dirección de rede (IP), o extremo require dunha dirección a nivel 2 (tamén chamada física ou MAC). Ambas direccións posúen unha relación unívoca − A dirección física serve para comunicar a nivel 2 dúas tarxetas na mesma subrede − A dirección de rede (IP) identifica aos sistemas finais e routers, sendo usada tanto para o encamiñamento dos paquetes, como polas aplicacións • O protocolo ARP (Address Resolution Protocol) é usado por IP para obter a dirección física que corresponde a cada dir. IP: − O cliente ARP envía una trama de difusión (broadcast) sobre a subrede (dir. MAC destino todo uns). − Se a máquina existe na subrede e o servidor ARP se está executando, contesta directamente á MAC do cliente ARP, indicándolle cal é a MAC buscada.

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Esta información tamén se pode visualizar co comando Windows > ipconfig [/all]

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Comunicación a dous niveis http://I4/index.html Paquete IP ➜ I4 I1 6 10 80 GET index.html Tramas Ethernet HTTP FF M1 0x806 ARP ¿I2? HTTPd 10 M2 M1 0x800 Paquete IP 80 FF M3 0x806 ARP ¿I4? TCP M4 M3 0x800 Paquete IP TCP 6 Router IP 6 ¿I4? ¿I2? M4 I2 I3 I1 ARP IP IP ARP ARPd IP I4 M2 ARPd 800h 806h 800h 806h 0x0806 806h 800h 0x0800 M4 M2 ETH1 M3 M1 ETH0 ETH0 ETH0 Switch Ethernet Switch Ethernet Táboa reenvío Router Sig. Salto a I4 ➜ I4 (ETH1) Táboa reenvío I1 Tabla encaminamiento I1 Sig. Salto a I4 ➜ Router I2 Sig. Salto a ➜ Router I2 (ETH0)

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Redes e Servizos Telemáticos Curso 2009/10 Tema 3: LAN Switching 3.2. Interconexión de LANs a nivel 2 Pontes

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Redes locais - Local Area Networks (LANs) • A LAN máis sinxela consiste nun medio compartido por varios terminais mediante un protocolo MAC (Medium Access Control). Referímonos a un segmento − No caso de contenda, un segmento coincide cun dominio de colisión (ex., bus Ethernet, WiFi, WiMAX) • A interconexión a nivel 2 de dous ou máis segmentos segue a ser unha LAN, ó seguir pertencendo ó mesmo dominio de difusión − LAN: Conxunto de terminais alcanzable por unha trama de difusión (broadcast). Correspóndese co que chamamos unha subrede, pois non se necesita un router para a comunicación dentro da LAN

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Interconexión a nivel 2 • Requisitos para interconexión a nivel 2 − Equipos posúen mesmo esquema direccionamento físico − Arquitectura equipos só difire a nivel MAC e/ou físico • Elementos interconexión pontes (bridges): − Encamiñamento e conmutación de tramas − Conversión entre protocolos MAC, se fose o caso • Pontes reenvían tráfico difusión Interconexión de LANs mediante pontes segue sendo o mesmo dominio de difusión, é dicir, segue sendo unha LAN e unha subrede IP

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Pontes (Bridges) • Unha ponte é un nodo de conmutación de tramas (a nivel 2) coas seguintes características: − Usa direccións MAC (48 bits formato IEEE 802) − Encamiñamento entre pontes baseado en • aprendizaxe cara atrás (backward learning) • árbore de expansión (spanning tree) − Reenvía as tramas de difusión por todas as interfaces − Operación baseada en: • Flooding • Filtering • Forwarding

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Aprendizaxe cara atrás Puente B1 X Dir. MAC Interfaz w0 eth0 A w0 eth0 Z Z eth0 A B1 B2 eth2 eth1 Puente B2 AP Switch Dir. MAC Interfaz B A eth1 A envía trama a Z Z eth2 1. B1: Non existe entrada para Z na táboa ➜ Flooding 2. B1 aprende que A é alcanzable por w0 ➜ Anota en táboa 3. B2: Idem Z envía trama a A 1. B2: Forwarding por eth1 segundo a táboa 2. B2 aprende que Z é alcanzable por eth2 3. B1: Forwarding por w0 segundo a táboa 4. B1 aprende que Z é alcanzable por eth0 B2 borra tabla e X envía trama a Z 1. B2 fai flooding 2. B1: Z é alcanzable por eth0 (segundo a táboa), que é a interfaz pola que chega a trama Descártase a trama (filtrado) 3. O filtrado non se aplica no caso dos puntos de acceso WiFi

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Arquitectura dunha ponte heteroxénea TCP TCP IP PKT PKT IP PKT Relé MAC ETH PKT ETH PKT WiFI PKT WiFI PKT MAC PHY Bits Bits Bits Bits PHY eth0 w0 •A ponte consta dunha entidade superior encargada da conmutación de tramas, que recibe tramas por unha interfaz para envialas por outra (función relé), que pode ser de distinto tipo Ponte heteroxénea •Nunha ponte heteroxénea é necesario converter entre cabeceiras. Ex. Punto de acceso nunha rede WiFi

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Arquitectura dunha ponte homoxénea TCP TCP IP PKT PKT IP MAC ETH PKT ETH PKT ETH PKT MAC Relé PHY Bits Bits Bits Bits PHY eth0 eth1 • Unha ponte homoxénea é a que interconecta LANs co mesmo protocolo MAC (o nivel físico pode diferir) Non hai conversión de protocolos Só almacenamento e reenvío de tramas • Exemplo: Switch Ethernet

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Configuración ponte remoto • Un uso habitual das pontes é a interconexión de LANs dispersas xeográficamente mediante un enlace punto a punto entre dúas pontes homoxéneas Configuración ponte remoto • Este enlace pode ser unha liña punto a punto, un circuito virtual (ATM ou FR) ou un enlace inalámbrico. • Aínda que se pode usar calquer protocolo de enlace, o habitual é usar PPP (Point-to-Point Protocol) sobre unha línea punto a punto e AAL5 (ATM Adaptation Layer 5) sobre ATM − A trama MAC completa viaxa entre ambas pontes encapsulada no campo de datos de PPP ou AAL5 • No caso das redes WiFi, pódense configurar dous ou máis APs coma pontes remotos inalámbricos (punto a punto ou punto a multipunto) entre as LANs conectadas ós seus portos Ethernet

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Configuración ponte remoto TCP IP PKT PKT Relé Relé ETH PKT ETH PKT ETH PKT ETH PKT ETH PKT ETH PKT PPP ETH PKT PPP ETH PKT ETH PKT ETH PKT eth0 ppp0 ppp0 eth0 Enlace punto a punto

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática LAN (Subrede) Conectividade sen routers Canal compartido ~100m. 11/54/300 Mbps Fibra óptica Switch simple Punto acceso Switch Ethernet Inclúe interfaces Ethernet 100m. máx. Enlace dedicado (100M/1G/10Gbps) RJ-45

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Redes caseiras Compoñentes típicos • módem ADSL ou de cable • Router • Switch Ethernet • Punto de acceso WiFi • Os 4 compoñentes intégranse habitualmente nun único CPE (Customer Premises Equipment) módem switch router punto de acceso Ethernet

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Problemas escala LANs Necesidade routers • O número de hosts nunha LAN debe ser relativamente pequeno (da orde de varios centos) por razóns de prestacións: − Reparto de ancho de banda no caso de medios compartidos (ex. WiFi) − Capacidade de procesado por tráfico de difusión non desexado nos hosts • As tarxetas Ethernet e Wi-Fi, os switches e APs empregan unhas direccións especiais de 48 bits (denominadas direccións físicas ou MAC), asignadas polos fabricantes (tamén únicas a nivel mundial) e, polo tanto, inmodificables. • Os switches e APs sólo poden manexar un número limitado de direccións físicas, pois non se poden usar prefixos de carácter xeográfico como ocorre coas dirs. IP ou cos números de teléfono • Ademais de por razóns de prestacións e tamaño, a separación en LANs é tamén necesaria por motivos de seguridade, privacidade, e organización, dada a enorme fraxilidade que supón o dominio de difusión

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Redes e Servizos Telemáticos Curso 2009/10 Tema 3: LAN Switching 3.3. LANs Ethernet e Switches

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática LANs Ethernet • Ethernet + 90% LANs no mundo por − fácil instalación − baixo custo • Inicialmente: − Bus sobre cable coaxial: groso (10Base5) ou fino (10Base2) − Medio compartido capacidade enlace repártese entre estacións activas Protocolo MAC CSMA/CD (Carrier Sense Medium Access/Colision Detection)

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Topoloxía en bus: Ethernet 10BASE2 Terminador (resistencia 50 Ω) Repetidor Conector en ‘T’ Cable coaxial fino RG-58 (máx. 185 m. por segmento)

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Ethernet usa CSMA/CD Estación lista para enviar Esperar tempo Novo intento aleatorio según número de intentos (EBB) Observar Canal Canal ocupado (CS) Canal libre Transmitir datos e Colisión detectada Transmitir señal observar canal (CD) de atasco e parar Colisión non detectada Transmisión completada con éxito

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Conexión directa de dúas interfaces Ethernet A B Tx Tx Rx Rx •Para interconectar dúas interfaces Ethernet (p.ex. 2 PCs) basta un cable cruzado entre ambas • CSMA/CD habilitado comunicación semidúplex Transmisión dúplex entre dúas interfaces Ethernet interconectadas directamente CSMA/CD deshabilitado • Sen embargo, CSMA/CD debe estar habilitado en ambas interfaces (modo semidúplex) ou deshabilitada en ambas (modo dúplex) • O modo dúplex evita a limitación de distancia imposta por CSMA/CD

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática O problema da conexión Half-Full A B (Half) 1 2 (Full) Tx Tx Rx Rx 1. A empeza a enviar unha trama 2. Ó mesmo tempo B empeza a enviar outra 3. A detecta unha colisión, polo que abandoa a transmisión para reintentar máis tarde (mecanismo EBB) 4. Ó detectar a colisión A, deixa tamén de recibir a trama que lle envía B, pois supón que é errónea 5. B non detecta a colisión (está en modo full-duplex). Segue enviando a súa trama ata o final. Esa trama non é recibida por A pero B non o sabe, supoñendo que chegou ben. Por outro banda, B recibiu de A unha trama incompleta, e por tanto incorrecta.

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Topoloxía en estrela • Década dos 90 Estrela con dispositivo central usando par trenzado ou fibra óptica. • Vantaxes topoloxía estrela: − Dispoñibilidade (non rede aberta) − Aforro tempo detección averías • O dispositivo central pode ser de dous tipos: − Concentrador (Hub) − Conmutador (Switch) Ethernet

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Topoloxías en estrela: Base-T Hub ou Switch Cable de pares UTP (Unshielded Twisted Pair) Conector RJ45 (máx. 100m) 10BASE-T: UTP- 3 100BASE-TX: UTP- 5 1000BASE-T: UTP- 5e

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Concentrador (Hub) • É esencialmente un repetidor pasivo a nivel físico (cruza o fío Tx de cada ordenador co Rx dos demáis). Isto implica: − todos os portos de igual tasa − non existe almacenamento de tramas no hub − o hub non implementa CSMA/CD colisións detéctanse en estacións comportamento análogo a bus, con capacidade compartida • Os hubs desapareceron xa do mercado e as normas Ethernet de 1 e 10 Gbps. xa no os contemplan Hub A B Tx Tx Rx Rx Tx Rx C

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Conmutador (Switch) Ethernet • Caso particular de ponte homoxéneo con múltiples interfaces Ethernet (portos) • A diferenza do hub, é un dispositivo de nivel 2: − almacena e reenvía tramas Ethernet − elixe o porto de saída segundo a MAC destino da trama − usa aprendizaxe cara atrás e árbore de expansión − pode usar CSMA/CD se se habilita • MOI IMPORTANTE: Permiten definir múltiples dominios de difusión (difusión só a través dun conxunto limitado de portos), dando lugar ao concepto de LAN virtual (VLAN)

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Concepto de VLAN nun switch Ethernet VLAN 3 (azul) VLAN 2 (vermella) os Dat SA FFF

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Routers vs. switches Host Router Switch Host Examina IP destino Examina MAC destino Conmuta paquetes IP Conmuta tramas Ethernet Algoritmos de encamiñamento Aprendizaxe de dirs. MAC entre routers Implementación HW Implementación SW (conmutación nivel 2) (conmutación nivel 3) Segmento Protocolo TCP PKT PKT TCP Protocolo IP Paquete PKT PKT PKT IP Trama ETH PKT ETH PKT ETH PKT ETH PKT ETH PKT ETH Bits Bits Bits Bits Bits Bits 100BT

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Formas estándar conector RJ45 A única diferenza entre T568A (o máis usado) e T568B é que os pares anaranxado e verde (pares 2 e 3) están intercambiados. O único importante é asegurarse que os conectores en ambos extremos están cableados co mesmo patrón.

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Interfaces MDI/MDI-X: Cableado normal e cruzado Interfaz MDI Interfaz MDI • Interfaz MDI-X Pin Sinal Sinal Pin realiza cruce de 1 TD+ TD+ 1 cables interno 2 TD- TD- 2 • Cable cruzado 3 RD+ RD+ 3 entre interfaces do 6 RD- RD- 6 mesmo tipo • Cable directo entre interfaces MDI e Cable cruzado (crossover) con dous pares UTP MDI-X Interfaz MDI Interfaz MDI-X • Hosts poseen Pin Sinal Sinal Pin interfaces MDI 1 TD+ TD+ 1 • Hubs, switches e 2 TD- TD- 2 routers poseen 3 RD+ RD+ 3 interfaces MDI-X: 6 RD- RD- 6 − Algúns portos MDI, chamados uplink − Auto MDI/MDI-X (ou Cable directo (paralelo, plano ou recto) con dous pares UTP autosensing)

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Tipos de LANs Ethernet • Existen 4 grupos de normas para Ethernet (IEEE 802.3), que se distinguen basicamente pola velocidade • Mesmo formato de trama e protocolo MAC • Transmisión banda base • Non se garantiza fiabilidade (só detección de erros baseada en CRC Descarte da trama)

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Normas Ethernet

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Tipos de fibras ópticas para Ethernet

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Lonxitude (bytes) Trama DIX Ethernet 8 6 6 2 0-1500 0-46 4 Dirección Dirección Tipo Recheo Preámbulo MAC de MAC de Datos CRC Ethernet (opcional) Destino Orixe Lonxitude mínima 64 bytes = 512 bits • Preámbulo: Sincronización entre emisor e receptor • Tipo Ethernet: Protocolo superior que recibirá o paquete (Ex. 0x0800 para IP ou 0x0806 para ARP) • Recheo: a lonxitude mínima dunha trama debe ser 64 bytes • CRC (Código de redundancia cíclica): Introducida en transmisión, compróbase en recepción e se é incorrecta descártase a trama.

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Autonegociación • Capacidade dunha interfaz Ethernet para axustar de xeito automático o mellor modo de funcionamento posible con outra (velocidade e modo dúplex) • Habitualmente só con BASE-T • Negóciase segundo a seguinte orde: 1. 1000BASE-T Full 2. 1000BASE-T Half 3. 100BASE-TX Full 4. 100BASE-TX Half 5. 10BASE-T Full 6. 10BASE-T Half • Hoxe en día é unha característica omnipresente

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Redes e Servizos Telemáticos Curso 2009/10 Tema 3: LAN Switching 3.4. Arquitectura equipos Cisco. O Sistema Operativo IOS

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Os equipos de Cisco • Inicialmente, o negocio de Cisco centrouse nos routers, onde é líder indiscutible, e para cuxa xestión e configuración se desenvolveu o sistema operativo IOS (Internetwork Operating System) [William Yeager 1987], que é un referente para o resto de fabricantes, con sistemas operativos moi similares a nivel de usuario, comandos e funcionalidade • A chegada da conmutación a Ethernet motivou rápidos movementos en Cisco para liderar tamén ese mercado, que levou a comprar as empresas máis prometedoras. Así nacen os switches Catalyst

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Arquitectura equipos Cisco • Similar a PC: − CPU, memoria, buses e interfaces de rede. − O sistema operativo é o IOS (“Internetworking Operating System”), que determina cando o equipo se comportará coma un switch, e cando coma un router, e cales son as súas capacidades e funcionalidades. • Para almacenamento de datos hai distintos tipos de memoria: − RAM: código, táboas de reenvío, paquetes datos, cache ARP, running- config, imaxe do IOS mentres o equipo está acendido (intérprete de comandos, EXEC), etc. − NVRAM (no volátil): startup-config − Flash (EEPROM non volátil): Imaxe do IOS, arquivos de usuario (cumple a función do disco duro no PC) − ROM (non volátil): versión limitada de IOS, código bootstrap (para o arranque)

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Arquitectura equipos Cisco RAM NVRAM FLASH ROM IOS •IOS Interfaces Startup- Imaxes limitada config •Procesos Running- •Táboas de routing IOS •Bootstrap •Búferes datos •Protocolos config •Caché ARP

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Secuencia arranque dun equipo Cisco Verificación HW e 1) ROM Bootstrap Carga de bootstrap Flash Localizar e cargar 2) IOS Servidor TFTP/FTP imaxe IOS en RAM ROM (versión limitada IOS) NVRAM Script de Localizar e executar script 3) Servidor TFTP/FTP Configuración OU Entrar en modo setup (startup-config) Consola

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Establecendo unha sesión de consola … •Os equipos Cisco inclúen un porto serie consola con conector hembra RJ-45 para acceso ao CLI (Command Line Interface) •Úsase un cable especial RJ-45 cun adaptador DB-9 para conectar ao porto serie do PC •Kermit ou Hyperterminal: −9600 bps −8 bits/carácter −1 bit de stop −Non paridade −Non control de fluxo HW

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática SWITCH-2900>show version Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) C2900XL Software (C2900XL-C3H2S-M), Version 12.0(5)WC17, RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright (c) 1986-2007 by cisco Systems, Inc. Compiled Tue 13-Feb-07 15:27 by antonino Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x00352924 ROM: Bootstrap program is C2900XL boot loader SWITCH-1 uptime is 3 minutes System returned to ROM by reload System image file is "flash:c2900xl-c3h2s-mz.120-5.WC17.bin" cisco WS-C2924M-XL (PowerPC403GA) processor (revision 0x11) with 8192K/1024K bytes of memory. Processor board ID FAA0336I10S, with hardware revision 0x03 Last reset from warm-reset Processor is running Enterprise Edition Software Cluster command switch capable Cluster member switch capable 26 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s) 32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory. Base ethernet MAC Address: 00:30:80:4B:77:00 Motherboard assembly number: 73-3425-09 Power supply part number: 34-0920-01 Motherboard serial number: FAA03339KAD Power supply serial number: NONE Model revision number: A0 Model number: WS-C2924M-XL-EN System serial number: FAA0336I10S Module Ports Model HW Version SW version ------ ----- ----- ---------- ---------- 1 2 WS-X2922-XL-V xxxx xxxx Configuration register is 0x2102

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Modos configuración normais • Modo USER EXEC: Modo sen privilexios no que non podemos modificar nin ler a configuración do equipo. Básicamente: show, ping, telnet, traceroute • Modo PRIVILEGED EXEC: Modo de visualización con privilexios. • Modo de Configuración Global ou CONFIGURE: Permite configurar aspectos sinxelos do equipo como poden ser o nome, alias de comandos, reloxo, etc. • Modos de configuración específicos: Permiten configurar protocolos, interfaces ou en xeral aspectos máis complexos do equipo.

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Modos de configuración enable disable configure terminal exit interface, line, router exit

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Axuda en IOS SWITCH#cl? clear clock cluster SWITCH#clock % Incomplete command. SWITCH#clock ? set Set the time and date SWITCH#clock set % Incomplete command. SWITCH#clock set ? hh:mm:ss Current Time • Averiguar conxunto de comandos IOS dispoñible en cada modo: SWITCH>? Modo usuario … SWITCH> enable SWITCH#? Modo privilexiado … SWITCH# configure terminal SWITCH (config)# Modo configuración … SWITCH (config)# interface f0/0 SWITCH (config-if)# ? Modo configuración interfaz …

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Modos configuración especiais • Modo BOOT: Cando non existe ningunha imaxe de IOS válida, cárgase a versión de IOS reducida que almacena a ROM que, non entanto, permite ao equipo procesar paquetes e realizar funcións básicas de routing ou switching. • Modo ROM monitor: Para casos de emerxencia como pode ser a recuperación dun contrasinal, dun rexistro de configuración, etc. Neste modo tamén se carga a versión reducida da IOS. Pódese acceder a este modo interrumpindo o arranque (CTRL- Break) ou forzándoo mediante o rexistro de configuración. • Modo de SETUP: Permite unha configuración por menú sinxela e básica do equipo

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Redes e Servizos Telemáticos Curso 2009/10 Tema 3: LAN Switching 3.5. LANs Virtuais (VLANs)

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Envío dunha trama unicast nunha LAN A trama unicast chega só á máquina C, cuxa U Trama unicast Dir.Destino: 00:01:02:CC:4D:D5 CPU é a única que se ve interrumpida U A B C Dirección MAC da 00:00:E8:5A:CA:6D 00:01:02:CD:83:97 00:01:02:CC:4D:D5 tarxeta de rede

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Envío de unha trama broadcast nunha LAN •A trama broadcast chega a todos os hosts •A tarxeta de rede nunca descarta unha trama B Trama broadcast Dir.Destino: FF:FF:FF:FF:FF:FF broadcast •As tres CPUs (A, B e C) son B B interrumpidas para procesar a trama A B C Dirección da tarxeta 00:00:E8:5A:CA:6D 00:01:02:CD:83:97 00:01:02:CC:4D:D5 de rede

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Consumo de CPU por tráfico broadcast O consumo por tráfico unicast non desexado é nulo. Todo o tráfico unicast que consume CPU é para nós 100% Rendimiento do Procesador 96% 92% O consumo de CPU por tráfico broadcast non desexado é proporcional ao número de tramas (e normalmente ao número de 90% hosts). É preciso usar CPU para decidir se 0 200 400 600 800 1000 os paquetes nos interesan o non. Paquetes por segundo Unicast Broadcast

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Os routers aíslan tráfico broadcast 40 80 0 Tramas difusión/seg. P O OS RP RI RI ST SP P PF P A F Unha LAN 40 80 0 Tramas/s ARP RIP STP OSPF ARP RIP STP OSPF Tramas difusión/seg. Dúas LANs (ou dúas VLANs)

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Redes Locales Virtuais (VLANs) • Unha VLAN é unha agrupación lóxica de estacións, sen importar a súa ubicación física, que pertencen ó mesmo dominio de difusión, e que comparte infraestrutura de comunicacións con outras VLANs • Os switches son os encargados de crear dominios de difusión independientes • Obxectivos: − Escalabilidade e rendemento (reducir tráfico difusión) − Dividir en LANs, pero compartindo e utilizando de xeito máis eficiente os recursos (switches e enlaces) • Ao igual que as LANs, unha VLAN é unha subrede separada para IP (co seu propio prefixo de subrede) interconexión de VLANs debe facerse cun router

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Como funcionan... (VLANs con portos de acceso) VLAN 3 (azul) VLAN 2 (vermella) os Dat SA FFF

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Portos de acceso vs. portos trunk • Os portos asígnanse individualmente a VLANs mediante comandos interface switchport • Un porto dun switch pode posuír dous modos básicos de pertenza a unha VLAN: − Porto de acceso (switchport mode access): Porto só pertence a unha VLAN asignada de forma estática (VLAN nativa). Modo por defecto. Inicialmente, todos asignados á VLAN 1 − Porto trunk (switchport mode trunk): Porto membro de múltiples VLANs. Por defecto é membro de todas, pero a lista de VLANs permitidas é configurable

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Concepto de VLAN nun switch • Os portos dun switch atópanse sempre asignados a algunha VLAN (por defecto, a VLAN 1), denominada VLAN nativa CISCO SYSTEMS Catalyst 1900 Series SD 10BaseT 100BaseTX SYSTEM RPS 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x 15x 16x 17x 18x 19x 20x 21x 22x 23x 24x Ax Bx STAT UTL FDUP MODE VLAN 2 VLAN 3 VLAN 1 Portos non asignados Conexión entre VLANs só mediante router Configuración equivalente VLAN 2 VLAN 3

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Configuración VLANs en IOS: vlan database • Mediante o comando vlan database pódese crear, borrar ou modificar VLANs, os seus nomes, números ou a información VTP (VLAN Trunking Protocol) Switch#vlan database Switch (vlan)#? VLAN database editing buffer manipulation commands: abort Exit mode without applying the changes apply Apply current changes and bump revision number exit Apply changes, bump revision number, and exit mode no Negate a command or set its defaults reset Abandon current changes and reread current database show Show database information vlan Add, delete, or modify values associated with a single VLAN vtp Perform VTP administrative functions. Switch(vlan)# vlan 2 name vermella /* Crea a VLAN e asígnalle un nome */ Switch(vlan)# vlan 3 name azul Switch(vlan)# no vlan 4 Switch(vlan)# show vlan 2 Switch(vlan)# show vlan name vermella Switch(vlan)# exit APPLY completed. Exiting.... Switch#show vlan-switch [brief]

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Configuración de portos de acceso • Cada porto pode ser configurado individualmente: Switch(config)# interface FastEthernet 0/1 Switch(config-if)# switchport mode access Switch(config-if)# switchport access vlan 2 Switch(config-if)# exit Switch(config)# interface FastEthernet 0/17 Switch(config-if)# no switchport access vlan 2 Switch(config-if)# end Switch# show interfaces FastEthernet 0/1 switchport • Ou de forma conxunta, mediante rangos de interfaces: Switch(config)# interface range Gi 0/1, Gi 0/4 - 8 Switch(config-if-range)# switchport access vlan 4 • Tras eliminar unha VLAN, os portos asignados quedan inactivos, pero asignados a esa VLAN ata a súa reasignación

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Exemplo Configuración VLANs CISCO SYSTEMS Catalest 1900 Series SD 10BaseT 100BaseTX SYSTEM RPS 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x 15x 16x 17x 18x 19x 20x 21x 22x 23x 24x Ax Bx STAT UTL FDUP MODE VLAN 2 VLAN 3 VLAN 1 (vermella) (azul) Portos non asignados default VLAN Conexión entre VLANs só mediante router Switch#vlan database Switch(vlan)# vlan 2 name vermella /* Crea a VLAN e asígnalle nome */ Switch(vlan)# vlan 3 name azul Switch(vlan)# exit APPLY completed. Exiting.... Switch# configure terminal Switch(config)# interface range f0/0 - 7 Switch(config-if-range)# switchport access vlan 2 Switch (config)# exit Switch(config)# interface range f0/8 - 15 Switch(config-if-range)# switchport access vlan 3 Switch (config)# exit

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Redes e Servizos Telemáticos Curso 2009/10 Tema 3: LAN Switching 3.6. Múltiples VLANs por un mesmo enlace Enlaces Trunk

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Dous switches con dúas VLANs Configuración equivalente: A 1 7 8 9 10 16 A1 A2 Conexión Conexión B1 B2 A-B ‘vermella’ A-B ‘azul’ 1 7 8 9 10 16 Conexión vermella-azul B

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática 2 switches, 2 VLANs e un enlace trunk 802.1Q A 1 7 8 9 10 16 Enlace ‘trunk’ As tramas Ethernet de ambas VLANs (vermella 802.1Q e azul) pasan mezcladas polo cable. Han de ser etiquetadas dalgún xeito para que poidan ser separadas ao recibilas. A forma estándar é IEEE 802.1Q 1 7 8 9 10 16 B Conexión vermella-azul

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Concepto de VLAN trunking nun switch • A VLAN á que pertence unha trama recibida nun porto trunk ven identificada por unha etiqueta IEEE 802.1Q inserida na propia trama Ethernet. As tramas sen etiquetar asígnanse á VLAN nativa (a VLAN1, por defecto). • Unha trama broadcast será reenviada por todos os portos de acceso con idéntica VLAN nativa e por todos os portos trunk onde a VLAN esté permitida, engadindo a correspondente etiqueta IEEE 802.1Q, salvo no caso da VLAN nativa que se reenvía sen etiquetar. Portos de acceso Portos de acceso da VLAN 2 da VLAN 3 Trunk native vlan 2 Trunk native vlan 2 (allowed VLAN 1-2) (allowed VLAN 1-3) CISCO SYSTEMS Catalyst 1900 Series SD 10BaseT 100BaseTX SYSTEM RPS 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x 15x 16x 17x 18x 19x 20x 21x 22x 23x 24x Ax Bx STAT UTL FDUP MODE VLAN 2 sin etiquetar VLAN 3 etiqueta dot1q

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Etiquetado de tramas 802.1Q Trama Dir. MAC Dir. Ethertype Datos Recheo CRC Destino MAC Orixe (opcional) 802.3 Trama Dir. MAC Dir. Ethertype/ Recheo Destino MAC Orixe X’8100’ Tag Lonxitude Datos (opcional) CRC 802.1Q O Ethertype X’8100’ indica VLAN ‘protocolo’ VLAN Pri CFI Id. Bits 3 1 12 • Pri: Prioridad (8 niveis posibles). Norma 802.1p Para mecanismos QoS implementados nos switches • CFI: Canonical Format Indicator (indica formato de direccións MAC). ‘0’ para ETH • VLAN Id: Identificador VLAN. Se vale 0, só se usa o campo de prioridade

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Enlace Trunk • Un enlace trunk é un enlace punto a punto entre dous portos trunk, a través do cal viaxa tráfico de múltiples VLANs: − Os dous portos do enlace trunk deben pertencer á mesma VLAN nativa (as tramas desta VLAN son intercambiadas sen etiquetar) − Aínda que carece de interese, na práctica podería interconectarse un porto de acceso e un porto trunk coa mesma VLAN nativa. Neste caso, o porto de acceso recibiría moito tráfico non desexado (Ethertype 0x8100), procedente do broadcast e flooding doutras VLANs. − Os enlaces trunk poden usarse tanto para conectar switches entre si, como a tarxetas de equipos finais (routers ou hosts) que soporten trunking. − No caso dunha tarxeta dun equipo final, cada VLAN do trunk é vista como unha subrede distinta por IP, é dicir, trátase dunha interfaz virtual para IP, que se denomina subinterfaz e, que como tal, debe posuír unha dir. IP.

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática VLAN Trunking Protocol (VTP) • VTP é un protocolo Cisco de mensaxes de nivel 2 que permite xestionar de forma centralizada a creación, borrado e renomeado de todas as VLANs dun dominio de administración. • Cando se configura unha VLAN nun servidor VTP, esta información é distribuída a todos os switches no mesmo dominio VTP, a través dos enlaces trunk (úsase a VLAN1) • O resto de switches no dominio sincronizan a súa información VLAN coa recibida, evitando así ter que configurar a mesma VLAN en todos e cada un dos switches. Os switches descartan mensaxes VTP doutros dominios. • VTP atópase dispoñible na maioría de equipos Cisco, pero hai un protocolo IEEE equivalente GVRP (Generic VLAN Registration Protocol).

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Modos VTP • Servidor: Anuncia a súa configuración ó resto de switches no mesmo dominio e sincronízaa coa de outros servidores baseándose nas mensaxes VTP recibidas nos seus enlaces trunk. É o modo por defecto. • Cliente: Non se permite crear, borrar ou modificar VLANs localmente. Tan só sincroniza esta información baseándose nas mensaxes VTP recibidas de servidores no mesmo dominio. • Transparente: Ignora o contido das mensaxes VTP pero reenvía as mensaxes recibidas do seu dominio. A información VLAN só se pode modificar localmente.

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática VTP pruning • VTP pode configurarse para que filtre (prune) o tráfico de difusión (ou flooding) innecesario nos enlaces trunk, logrando unha maior eficiencia de 3, 5 pruned uso de BW. Switch Cheddar • Cada switch anuncia aos veciños que VLANs posúe activas os switches non envían tráfico de difusión de VLANs inactivas a través dos enlaces trunk.

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Comandos Trunking • Os comandos relacionados co VLAN trunking aplícanse sobre os portos que forman o enlace trunk Switch# configure terminal Switch(config)# interface FastEthernet 0/1 Switch(config-if)# switchport mode {access | trunk} Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 2 Switch(config-if)# switchport trunk {allowed | pruning} vlan [add|all|except|remove] vlan-list Switch(config-if)# end Switch# show interfaces [Ethernet 0/1] [trunk | switchport] Switch # show vtp status • Configuración VTP: En modo vlan-database vtp domain nombre-dominio vtp [mode] {server | client | transparent} vtp pruning

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática Exemplo configuración enlace trunk A 1 7 8 9 10 16 Switch# configure terminal Enlace Switch(config)# interface FastEthernet 0/7 ‘trunk’ Switch(config-if)# switchport mode trunk Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 2 802.1Q Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 2-3, 1002-1005 Switch(config-if)# end 1 7 8 9 10 16 B Conexión vermella-azul

Departamento de Redes e Servizos Telemáticos 2009/10 Enxeñería Telemática LAN Rede dun campus sen VLANs LAN LAN xestión docencia investigación Router con tres interfaces Ethernet para interconectar as tres LANs

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Switching - RST Forum

Locations. RST Forum Mumbai First floor Bhanu Jyoti Building L. N. Road Opp. Matunga Central Railway Station Above Chheda Store, Mumbai – 400019 ...
Read more

CCNA, CCNP, CCIE Training, Cisco Certification Mumbai ...

RST Forum provides CCNA, CCNP, CCIE Training Courses for Cisco certifications in Mumbai & Pune. Practical training for Microsoft, Red Hat, Vmware & more.
Read more

FDS-B777-PRO-MX-EFIS | Glare | B777 | COMPONENTS ...

Features: Custom "Non-Rotating" Center Push Switching (RST/TFC/STD/CTR) Custom Machined Internal Mechanism for Accurate "Heavy" Aircraft Feel; Baro/Mins ...
Read more

Emacs Support for reStructuredText - SourceForge

Switching rst-mode on; Key bindings; ... The Emacs support for reStructuredText provides a function to insert such a table of contents in your document.
Read more

switching to rst · lkreidberg/batman@21336bf · GitHub

switching to rst Loading branch information... 1 parent 5b907b6 commit 21336bf6b4be858d91d674f21cde3713b950c485 lkreidberg committed Jun 21, 2015 ...
Read more

Inductive Models of User Preferences for Inductive models ...

Inductive Models of User Preferences for Semantic Web Alan Eckhardt Charles University, Faculty of Mathematics and Physics Malostransk´e n´am. 25, 118 00 ...
Read more

RST definitie: Ruimte-tijd regeling-Switching - Regime ...

definitie van RST, wat betekent RST?, wat betekent van RST, Ruimte-tijd regeling-Switching, RST staat voor Ruimte-tijd regeling-Switching
Read more

Paul Lange and RST Intensify Cooperation - BIKE Europe

Paul Lange and RST Intensify Cooperation. ... This international cooperation is now further intensified by switching RST Europe from Rotterdam to Stuttgart.
Read more

olinda braganza | LinkedIn

View olinda braganza’s professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest business network, helping professionals like olinda braganza ...
Read more