advertisement

Swimming Tips school

33 %
67 %
advertisement
Information about Swimming Tips school
Sports

Published on February 27, 2014

Author: knaila14

Source: slideshare.net

advertisement

ZwemschoolKikkersprong Zwemles?Kikkersprong! Veiligheid, plezier en progressie! ZwemschoolKikkersprong is eennationaalerkendopleidingsinstituutdatzwemlessenverzorgtvoor het Zwem-ABC en de vervolgdiploma's. De lesgroepjesbestaanuitmaximaal 8 kinderen per instructeur en de zwemlessenwordengegevenvanuit het water. Via onsuniekeleerlingvolgsysteembeoordelenwijieder kind individueel en niet per groep! Schrijfnu in en start direct indienmogelijk! Beginnen met zwemles Hoe eerderuw kind kanzwemmen hoe beter, dat mag duidelijkzijn. De meestekinderen die verdrinkenzijnimmerstussen de nul en vierjaaroud. De idealeleeftijdomtestarten met zwemlesvoor het Zwem-ABC is 4 jaar. Uw kind is op dezeleeftijdfysieksterkgenoeg en in staat om de lesstoftebegrijpen en op tenemen. Schoolzwemmen of zelf op zwemles? In ruim de helft van de Nederlandsegemeentenvolgenkinderenzwemles via de basisschool.Dit is natuurlijkeenschitterendevoorziening. Echter start het schoolzwemmen in de meestegevallen pas als de kinderenzevenjaaroudzijn! Wanneer u wacht met zwemles op het schoolzwemmen is uw kind duszevenjaarlangnietzelfredzaam in het water. Dat is natuurlijkondenkbaar in onswaterrijke land! .Beginnen met zwemles Hoe eerderuw kind kanzwemmen hoe beter, dat mag duidelijkzijn. De meestekinderen die verdrinkenzijnimmerstussen de nul en vierjaaroud. De idealeleeftijdomtestarten met zwemlesvoor het Zwem-ABC is 4 jaar. Uw kind is op dezeleeftijdfysieksterkgenoeg en in staat om de lesstoftebegrijpen en op tenemen. Schoolzwemmen of zelf op zwemles? In ruim de helft van de Nederlandsegemeentenvolgenkinderenzwemles via de basisschool.Dit is natuurlijkeenschitterendevoorziening. Echter start het schoolzwemmen in de meestegevallen pas als de kinderenzevenjaaroudzijn! Wanneer u wacht met zwemles op het schoolzwemmenis uw

kind duszevenjaarlangnietzelfredzaam in het water. Dat is natuurlijkondenkbaar in onswaterrijke land! De verschillendezwemlessenZwemschoolKikkersprongverzorgtzwemlessenvoor het landelijkerkendeZwem-ABC en de Zwemvaardigheid diploma's van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Het belangrijkstezwemdiploma is het Zwem-ABC. Dit diploma is opgedeeld in driedelen, het A, B en Cdiploma.A diploma (Aanleren) B diploma (verBeteren)C diploma (Compleet) Na het behalen van het complete Zwem-ABC diploma is uw kind zelfredzaam in normaal water. Van het geheleZwem-ABC trajectneemt het A-diploma de meestetijd in beslag, uw kind leert in dat stadium allesaan. Gemiddeldgenomenkaneen kind het gehelezwemABC in 2 tot 2,5jaarbehalen (vakantieperiodes, feestdagen en absentienietmeegerekend). Uiteraardhangt de totaleduur van het trajectsterkaf van de persoonlijkheid van uw kind, zijn/haarleeftijd en de ontwikkelingen. Zwemvaardigheiddiploma's Na het behalen van het Zwem-ABC is het belangrijkomregelmatigteblijvenzwemmen. De vaardigheden die uw kind heeftaangeleerdkunnenzo op peilgehoudenworden en zullenvanzelfverderontwikkelen. Wiewilblijvenzwemmenkankiezen om door tegaanvooreen van de zwemvaardigheidsdiploma’s. Met de zwemvaardigheid diploma's maaktuw kind opeenleukemanierkennis met anderevormen van zwemmen. Wat met deze lessen vooralbelangrijk is, is de zelfredzaamheid die zijleren in de survival- en vaardigheidslessen. Zolerenzijzichzelf en andere redden in verschillendesituaties in het water. De snorkellessenzijnvooral heel leuk toe tepassenals u op vakantie bent. U zulterversteld van staanwatuw kind allemaalkentnadeze lessen met een snorkel en duikbril. Naast het verderverbeteren van de zwemvaardigheden is zwemmen en actiefbezigzijn in het water ooklichamelijkgezien heel positief. ZwemschoolKikkersprongverzorgtmomenteelalleen in de regio Rotterdam dezevervolglessenna het behalen van het zwem ABC. Zwemvaardigheid 1, 2 en 3 Snorkelen 1, 2 en 3

Survival 1, 2 en 3 Tarieven en betaling BijZwemschoolKikkersprongwerkenwij met een vast maandelijkstarief. U betaalt het lesgeldvooréénjaarzwemles in twaalfgelijkedelen.Vanzelfsprekend is erbij het bepalen van de tarievenrekeninggehouden met vakanties en feestdagen. Er is eenverschiltussen de 45 en 60 minuten lessen die uwkinderenbijonskunnenvolgen. Tarieven 2014 Inschrijfgeld : € 25,- éénmalig 45 minuten : € 45,00 per maand 60 minuten : € 51,00 per maand Deelnameafzwemexamen : € 25,00 per examen Het is ookmogelijkomtekiezenvoor Kids+ lessen. Bij Kids+ zwemtuw kind twee keer per week zodat het leertrajectwordtversneld. Kids+ tarieven 2014 1 x 45 minuten& 1 x 60 minuten per week : € 96,00 per maand 2 x 45 minuten per week : € 90,00 per maand 2 x 60 minuten per week : € 102,00 per maand SWIM KIDS smile,swimming is funs SwimKids during the summer!

SwimKids offers English and Dutch spoken swimming lessons to children from ages three to ten. SwimKids focuses on small groups, individual instruction and playful teaching and is a certified swimming school working with qualified swimming instructors. SwimKids does not have waiting lists and children are welcome to try a free swimming lesson at one of the SwimKids facilities in Amsterdam, Arnhem, Baarn, Den Bosch, Leiderdorp, Maastricht, Rotterdam and The HagueSwimKids during the summer! SwimKids swimming lessons are based on a Dutch swimming principal "safety". The Netherlands is surrounded by water and this is why it has always been a necissity for our children to learn how to deal with difficult water situations. For this reason, SwimKids emphasizes on water safety to ensure the children and their parents a safe water experience while using the right techniques. The swimming lessons are given in English and in Dutch, and allow children to learn new or improve their swimming techniques, and also actively interact with other children with Dutch and other International backgrounds. SwimTots lessons Elementary lessonsJuniorlessonsABClessonsAdvanced swimming lessonsSnorkeling lessons SwimSpeedwimKids during the summer! SwimKids organizes swimming lessons near your holiday location in France, Cote d'Azur, Spain, Barcelona or Italy, Rome during the summer break. Please follow the link of your location this summer.Theswimming lessons are based on a Dutch swimming principal "safety". The Netherlands is surrounded by water and this is why it has been a necessity for the children to learn how to deal with difficult water situations. SwimKids emphasizes on water safety to ensure the children and their parents a safe water experience abroad. The swimming lessons are given in English and in Dutch, and allow children to learn new or improve their swimming techniques, and also actively interact with other children. SwimKids| South of France SwimKids| Rome SwimKids| Ibiza SwimKids| Barcelona

Add a comment

Related presentations

Related pages

5 Tips For High School Swimmers to Get Recruited

A couple tips … No college coach ... 29 Comments on "5 Tips For High School Swimmers to Get ... fast enough for DII but did not want to stop swimming ...
Read more

Learn to swim, swimming tips, swimming technique, hints ...

Hilton Brown, one of New Zealand’s leading swim schools, is a respected source of knowledge about correct swimming technique and teaching children how to ...
Read more

TIPS FOR SCHOOL SWIMMING - YouTube

TIPS FOR SCHOOL SWIMMING RED. Subscribe Subscribed Unsubscribe 115 115. ... Hair,Makeup Tips For After Swimming In P.E & GIVEAWAY! - Duration: 6:39.
Read more

Swimming at school? Tips? | Yahoo Answers

I do swimming at school in the morning and my hair is wet for the rest of the day...any tips to keep it from getting greasy or smelling of ...
Read more

USA Swimming - Tips & Training

Tips & Training. High Performance ... Swimming faster requires that athletes work on a number of ... In this section, swimmers can find tips to help them ...
Read more

35 Tips from 35 Swim Coaches - SwimSwam - Swim News

35 swim coaches from across North America share their favorite swimming tips. ... 35 Tips from 35 Swim Coaches. ... Water Swim Club & St. Clair High School.
Read more

Tips for Swimming Lessons - Parents - Pregnancy, Birth ...

... these tips will ease her into ... Tips for Swimming Lessons. ... Experts recommend that it's important for school-age kids to know how to swim for ...
Read more

Swimming Tips

Swimming tips for Front Crawl, Breaststroke, Backstroke, or Butterfly. Whatever your stroke we have tips to improve your swimming. Masters Related Links:
Read more

ASA School Swimming website | Taking school swimming ...

Welcome to the home of School Swimming and the ASA's School Swimming Charter. We're taking school swimming seriously, are you?
Read more