Svitlo zh 2013 4

50 %
50 %
Information about Svitlo zh 2013 4

Published on March 16, 2014

Author: balm

Source: slideshare.net

„Я – світло для світу; хто піде за Мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя”. (Ісус Христос, Іоанна 8:12) 2013 №4 Пасха є найбільшим християнським святом у багатьох країнах світу. Назви цього свята різ- ні: Песах, Пасха, Вечеря Господня, Свято Христо- вого Воскресіння та ін. У деяких навіть не англо- мовних країнах Пасха носить назву “Easter”, похо- дження якої можна простежити від слова “схід”, чи від слова “зірка” або навіть “Астарта” – що у греків – богиня родючості. Також дні і терміни святкування бувають різними. І навіть обряди одне від одного різняться. У деяких латиноамериканських країнах Пасха святкується досить своєрідним способом. У цей день скрупульозно повторюють всю процедуру розп’яття Ісуса Христа, починаючи від бичування батогами і аж до розп’яття. У деяких селах і містах виносять фігурки Ісуса з церков. В інших, носять вулицями зображення Христа, розп’ятого на хрес- ті та прибитого цвяхами. У Європі все це підноситься як необразливе шоу, чисто для залучення туристів. Дійсно, турис- тів приїжджає багато, і сотні тисяч людей беруть участь у чомусь такому, сенсу якого до кінця не розуміють, і не замислюючись вірять рекламним буклетам. Якщо придивитися до цього дійства трохи уважніше, можна помітити що багато лю- дей одягають дивний одяг, носять дивні символи і роблять дивні вчинки... У багатонаціональній Америці, в якій прижи- ваються віруючі різних конфесій, не дотримують- ся якихось певних звичаїв святкування Пасхи. В американських містах, люди в яскравих костю- мах приєднуються до ходи головними вулицями, створюючи собі відчуття справжнього свята. Та- ким чином пасха для більшості має розважаль- ний характер. Святкувати Великдень в Австралії прийня- то з пасхальним шоколадним звірком білбі, який схожий на щось середнє між нашими борсуком та кроликом, і водиться він тільки на цьому конти- ненті. Вчені таким чином сподіваються запобіг- ти зникнення цього виду, привертаючи увагу на- селення до серйозної екологічної проблеми. Зви- чайно, збереження екології річ потрібна, але ж яке це має відношення до Пасхи? В Україні, значна кількість тих, що згідно з традицією готуються святкувати Пасху, мають перед цим 40-денний піст. Ідея, звичайно, хоро- ша, тільки очевидно не всі здатні позитивно нею скористатися. Тому що коли закінчується піст і настає довгождана Пасха, лікарі очікують її з три- вогою через велику кількість пацієнтів, яких до- ставляють машини швидкої допомоги. І тут мимоволі виникає питання: чи всі ми по- клоняємося одному Богу? Чи маємо ми вірне по- няття про сам предмет святкування? Чи не по- трібно би нам у першу чергу довідатися звідки це веління і з чим воно пов’язане? Якщо Бог один, то й Пасха мала би святкуватися в один час. Якщо ця постанова виходить від однієї Особи, то не мало би бути стількох різновидів, як у часі, так і в самій суті святкування. Тому що бачимо – для когось це спомин минулих подій, для когось – майбутніх. Для когось це набір ритуалів, а для когось – ко- шик з їжею. Чи не варто би нам довідатися про першодже- рело інформації стосовно Пасхи? На що вона вка- зувала в минулому і що вона для нас означає сьо- годні? Чим більше довідаємося про Того, хто уосо- блює цю Пасху, і зрозуміємо її ціну, і збагнемо що все це має відношення особисто до мене – будь- те певні, моє ставлення до того, що є пов’язаним з Пасхою, стане набагато серйознішим. Як серед усієї різноманітності підходів до одного й того самого, що ми називаємо Пасхою, не звести її лише до якоїсь культурної традиції, яка була б цікавою любителям фольклору чи туристам? Повірте, Бог має певний намір і конкретну пропозицію щодо майбутнього щастя особисто кожного з нас, і Пасха в цьому відіграє найголо- внішу роль. Поміркуємо про це… Що є Пасха?

2 СВІТЛО твого ЖИТТЯ Праздник Пасхи называют светлым Христовым Воскресением. Однако Пасху отмеча- ли задолго до рождения Иисуса Христа. А если это так, то Священное Писание в первую оче- редь указывает на то, что Пасха это напоминание о страданиях и смерти Христа. А уже потом в эти дни народ вспоминает, что «Христос воскрес и во- истину воскрес». Потекут к церквям ручейки на- рода с корзинками в руках, наполненных всякого рода вкуснятиной, калачами, пирогами, блинами, колбасами. Отзвучит литургия, и люди благословленные разой- дутся по своим домам и гостям для принятия благословенной пищи и питья. После наступят будни, затянувшаяся весна не потерпит рас- слабления.… Воскрес Хрис- тос – воскресла природа, сила, энергия, любовь.… И все-таки, насколько мы осо- знаем, что значит Пасха? Ведь на- звание праздника взято из древ- ней истории израильского наро- да. Я недаром озаглавил мою ста- тью таким образом: «Пасха – что, или – Кто?» В подсознании людей пасха более запоминается как «что». Это богослужение в храме, благо- словение пищи и народа, празд- ничное застолье, пасхальные игры и т.д. Однако, чтобы празд- нуя не потерять духовный смысл пасхи, нам следует уяснить, что Пасха это, прежде всего – «Кто». Это Личность! «Пасха наша, Хрис- тос, заклан за нас» (1 Коринфя- нам 5:7) — так написано в Би- блии. Избавление и освобожде- ние мы получаем через жертвенного Агнца — Бо- жьего Сына, Христа Иисуса. Смысл Пасхи — Сам Христос. Мы обязательно должны вспо- минать о Голгофской жерт- ве Христа. И, конечно, в день празднования Пасхи не может быть речи о пиршествах с вод- кой, с пьянством. Человек до- лжен размышлять о Том, бла- годаря Кому он имеет право на вечную жизнь и на свободу от рабства греха и смерти навсегда. Апостолы это хорошо понимали. После Сво- его воскресения Христос еще раз объяснил уче- никам на основании Писания, что смыслом всей жертвенной системы было не «что» а «Кто». «Тог- да Христос, …начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании» (Лук.24:27). Смысл пасхи не поменялся и сегодня, это – Христос, Который пролил Свою Кровь и от- дал тело на смерть и мучения за наши грехи… Да, Пасха — это радость, это счастье, это вос- торг и ликование! Но всё это стало возможным благодаря умершему Христу, воскресшему Хрис- ту, и вознёсшемуся к Своему Отцу! Это и есть самое важное. Об этом мы должны думать, помнить и благодарить нашего Творца за это чудо искупления, которое Он совершил для всех, для каждого из нас! Будем жить этой надеждой. Христос воскрес! И. Н. Скачков. У християнській традиції одне із розповсю- джених свят, вважається Пасха. На сьогоднішній день християни святкують Пасху в честь смерті і воскресіння Ісуса Христа. На це свято християни за звичай вітають один одного Христос Воскрес! У відповідь чуємо, «Во істину воскрес». Біль- шість вважають, що це свято бере свій початок після Воскресіння Христа, але мало хто здогаду- ється, що своїм корінням, це свято сягає далекої давнини, ще за багато століть до народження і смерті Ісуса Христа. Понад чотирнадцять століть ще до наро- дження Ісуса Христа, коли Господь виводив свій народ із Єгипетського полону Він дав повелін- ня святкувати Пасху. Про це описує Святе Пи- сання, книга Вихід 12 розділ. Коли фараон не хо- тів відпускати ізраїльський народ із Єгипту, Гос- поду довелося наслати 10 кар на Єгипетський край. Десята кара виявилася найтяжчою, вона полягала у вигубленні перворідних. Саме в цей час Господь наказав євреям чотирнадцятого дня першого місяця заколоти однорічне ягня чоло- вічої статі, без будь-якої вади, і його кров’ю по- кропити одвірки две- рей. Вночі Ангел губи- тель обходив весь Єги- петський край, там де не було крові на одвір- ках дверей – помирав первісток, там де згідно Божого наказу були по- кроплені одвірки – Ан- гел їх оминав. Древньоєв- рейською мовою термін, який означає цю по- дію, звучить «песах» і означає перейти, омину- ти, звідки і бере свій початок назва Пасха. Заколене ягня мало бути спечене цілим на гірких травах. Це ягня символізувало Ісуса Хрис- та і Його смерть. Гіркі трави мали два символи: перший – нагадував гіркоту Єгипетського раб- ства, а другий – вказував на майбутню гіркоту страж- дання Ісуса Христа. Сім’я протягом ночі повинна була з’їдати це ягня, а все що ли- шалось, спалювали. Так про- тягом більше ніж 14 століть Божий народ святкував Пас- ху, з одного боку як пам’ять визволення з рабства, а з другого, заколене ягня по- стійно нагадувало, що свого часу Христос, як справжній Агнець і добровільна жерт- ва, візьме на себе гріхи лю- дей. У майбутньому, згідно з пророцтвами про це, все так і сталося. Ісус Христос, після трьох з половиною років своєї суспільної діяльності, знаючи що прийшов час Його Голгофської жерт- ви, попередив учнів про це: «Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і Люд- ський Син буде виданий на розп’яття». Для учнів Христових ці слова не вкладалися в свідомос- ті, адже місію Ісуса вони уявляли собі по іншому. Та, однак, Христос не змі- нював Свого плану. Вони всі направляються в Єру- салим, де Ісус збирає їх на, так звану, Таємну Вечерю, і Учитель останній раз святкує з учнями Пасху. Під час Вечері Ісус змінив зміст і значення цього свята, адже настав час Йому Самому те- пер стати цим пасхальним ягням, і бути «зако- леним» за гріхи всього світу. Тому у верхній світ- лиці Він показав для своїх учнів, а також для всіх Його майбутніх послідовників як потрібно буде надалі святкувати Пасху. По-перше, він об- мив ноги своїм учням, цим показавши їм смирення і зміст справжнього служін- ня. Це було символом очищення їхніх сер- дець від гріхів. Хрис- тос сказав, що Він дав приклад щоб усі по- дальші покоління те саме чинили, що й Він учинив, хто хоче мати частку із Ним (Єван- геліє від Іоанна 13 розділ). По-друге, Він взяв прісний хліб, поблагословив його, потім пола- мав і сказав: «споживайте це тіло Моє». Прісний хліб, вказував на розп’яте тіло Ісуса Христа. По-третє, Ісус взяв чашу, поблагословив і по- дав своїм учням. У цій чаші був чистий не пере- броджений сік виноградної лози, що був симво- лом, непорочної крові Ісуса Христа. Адже під час Пасхи нічого кислого чи такого що піддавалося бродінню, навіть не вносили в дім. Тому що будь- яка закваска була символом гріха, а Христос- агнець був безгрішним. Цим самим Христос дав нам приклад як потрібно святкувати Пасху. «Кожного разу, як будете їсти хліб цей та чашу цю пити, - смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде» (1Коринтян 11: 26). А як ми святкуємо Пасху? Чи згідно з пове- лінням Христа, чи може за якимось іншими тра- диціями, які згодом увійшли в нашу культуру? Звичайно перевага кожного християнина поля- гає в наслідуванні Христа. Так само і в святку- ванні Пасхи. Віталій Мелесь. Звідки бере початок Пасха? – Що для вас означає пасха? – Це релігійне свято яке несе нам надію та любов. –Як потрібно її святкувати? – Збирається сім’я, печеться паска, малю- ють писанки освячують їжу та збираються за святковим столом. – З чим пов’язана паска? – З відродженням нового життя. Марина – Що для вас означає пасха? – Радість. – Як потрібно її святкувати? – Потрібно святкувати це свято відповідно до звичаїв. – З чим пов’язана пасха? – Не знаю. Марія Пасха – что, или Кто? Ісус взяв чашу, поблагословив і подав своїм учням. У цій чаші був чистий не переброджений сік виноградної лози, що був символом, непорочної крові Ісуса Христа. Адже під час Пасхи нічого кислого чи такого що піддавалося бродінню, навіть не вносили в дім. Тому що будь-яка заквас- ка була символом гріха, а Христос-агнець був безгрішним. Смысл Пасхи — Сам Христос. Мы обязательно должны вспоминать о Голгоф- ской жертве Христа. И, конеч- но, в день празднования Пасхи не может быть речи о пирше- ствах с водкой, с пьянством.

СВІТЛО твого ЖИТТЯ 3 Навколишні гори покрилися свіжою зеленню і кольорами, жваво воркували голуби, на смоків- ницях зав’язувалися ранні плоди, пахли квітучі виноградники. Це було весною напередодні Пас- хи. Це свято було відображенням двох важливих моментів: один з них указував на минуле, другий на – майбутнє. Перший був згадкою про звільнення ізраїль- ського народу з єгипетського рабства, коли ан- гел смерті пройшов мимо єврейських домів і не ушкодив нікого, побачивши на перекладинах дверей кров заколеного ягняти-агнця. А другий момент виходить з першого. Тому, що власне за- колений агнець і був тим символом, що вказував на майбутнього Агнця, який візьме на Себе гріхи світу. Отже Пасха-Агнець – пряма вказівка на Ісу- са Христа, нашого Спасителя. На свято до Єрусалиму збирався народ зі всі- єї Іудеї і далекої іудейської діаспори. Вузькі вули- ці міста наповнювалися народом, бекали приго- товані для жертвопринесень вівці, на прилавках торговців дзвеніли монети, повітря наповнюва- ли аромати святкової їжі. А, тим часом, траур- на процесія поволі руха- лася по вулицях Єрусали- му до лобового місця, яке знаходилося за містом на Голгофському горбі. При наближенні людей голуби з шумом розліталися з-під ніг, піднімаючи в пові- тря дорожній пил. Жінки, за звичаєм того часу, на повний голос виражали свою печаль. Солдати ді- ловито покрикували на натовп, звільняючи про- стір попереду Осудженого. Люди, що йшли у сво- їх справах, зупинялися, і з цікавістю роздивляли- ся Людину, що насилу несла на Собі грубі балки хреста. По Його втомленому обличчю текли стру- мені поту, змішаного з кров’ю. Римський закон вимагав, щоб засуджений до розп’яття сам ніс свій хрест, але кати застережли- во робили все, щоб він не помер раніше, ніж ви- рок буде виконаним. Побачивши, що Його сили закінчуються, солдати примусили останню час- тину шляху нести хрест одного з перехожих, що опинився на шляху процесії. Попереду йшов глашатай з табличкою, що вказувала на вину. На ній було написано: «Ісус Назорей, Цар Іудейський». Серед солдатів виді- лявся офіцер, що виконував обов’язок офіцій- ного свідка страти. Дійшовши місця страти, осу- дженого прибивали до поперечної планки хрес- та цвяхами діаметром в два сантиметри і за- вдовжки близько двадцяти сантиметрів. Потім хрест встановлювали в поглиблення і укріплю- вали камінням і землею. Цвяхи забивалися у зап’ястки між кістками. Розпростерті руки прив’язували до балки хрес- та, щоб вони не порвалися. Ноги сполучали ра- зом і пробивали одним цвяхом через обидві ступ- ні. Страту на хресті винайшли перси, від них пе- рейняли греки і римляни. Римський філософ Се- нека, описуючи страту на хресті, писав, що «жит- тя витікало з осудженого крапля за краплею». Смерть була повільною, і осуджений міг ви- мовити останні слова. Звичайно це були благан- ня про пощаду або прокляття на адресу катів. Але Ісус з Назарета молився про Своїх мучите- лів і просив улюбленого учня поклопотатися про Свою матір. Все інше, здавалося, все йшло як завжди: звичні до жорстокості солдати ділять одяг, жаліс- ливі жінки прагнуть полегшити муки Вмираючо- го за допомогою особливого напою, гучний плач і голосіння матері, жваве обговорення в натовпі цікавих і знущальний сміх: «Інших рятував, вря- туй себе самого!». Сильного може перемогти тільки сильніший. На своєму шляху смерть ще ні перед ким не схи- ляла голову. До цього дня вона була єдиною вла- дичицею світу. Її жалом були мечі непереможних римських легіонів. Єгипетські фараони задовго готувалися до зустрічі з нею і будували гігантські усипальні-піраміди. Іудейський цар Соломон, що прославився своєю мудрістю, впадав у депресію від неможли- вості їй протистояти. Підводячи підсумок свого життя, він записав: «Однакове всім випадає: пра- ведному і безбожному, доброму й чистому та не- чистому, і тому, хто жертву приносить, і тому, хто жертви не приносить, як доброму, так і грішни- кові, як тому, хто клянеться, так і тому, хто клят- ви боїться!... Оце зле у всім, що під сонцем тим діється, що однакове всім випадає, і серце люд- ських синів повне зла, і за життя їхнього безум- ство в їхньому серці, а по тому до мертвих відхо- дять... Хто знаходиться поміж живих, той має на- дію, бо краще собаці живому, ніж левові мертво- му!» (Екл. 9:2–4). Так чи інакше, наші шляхи час від часу пере- тинаються з шляхами володарки світу— смер- ті, і коли вона відвідує чиїсь дім, ми знімаємо головний убір і в мовчанні схиляємо голову. Як би далеко не просу- нулася наука, і як би пере- конливо не звучали її пояс- нення, —«останнє питання» завжди залишиться без відповіді. Можна спробу- вати втопити його в турботах дня, заглушити до- водами розуму, ухилитися від нього, віддавшись радощам життя. Але «останнє питання», про зна- чення життя перед лицем не- минучої смерті, буде й надалі отруювати життя і перетво- рювати його на нікчемну сує- ту: «Оце зле у всім, що під сон- цем тим діється, що однакове всім випадає...». Тоді ж здавалося, що все як завжди: смерть торжествує, і це бачать мати Осудженого, його друзі, натовп цікавих. Щоб упевнитися в тому що розіп’ятий дійсно помер воїн ударяє списом у гру- ди Померлого, і з рани тече кров і вода. У шлуноч- ках серця страченого кров вже розділилася на кров’яну плазму і сироватку. Для вірності у гроб- ниці виставлена охорона, а камінь, що закривав вхід, опечатаний. Але кати дарма сподівалися! «А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі, та й застали, що камінь від гробу відвалений був. А ввійшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісу- са. І сталось, як безпорадні були вони в цім, ось два мужі в одежах блискучих з’явились при них. А коли налякались вони й посхиля- ли обличчя додолу, ті сказали до них: Чого ви шукаєте Живого між мертвими? Нема Його тут, бо во- скрес! Пригадайте собі, як Він вам говорив, коли ще перебував у Га- лілеї. Він казав: Сину Людському треба бути виданому до рук гріш- них людей, і розп’ятому бути, і воскреснути третього дня. І зга- дали вони ті слова Його!» (Лук. 24:1–12). Свято Пасхи—празник во- скресіння Христового, свято тор- жества над смертю. Смерть, що неподільно правила світом, пе- реможена. Смерть завжди бра- ла гору, їй усі поступалися, і пе- ред нею схиляли голову, але тепер вона переможена. Ісус з Назарета відняв у неї ключі від царства ві- чного мовчання. Воскресіння – це ще один доказ Божого трі- умфу над злом. Воно приходить, як свідчення, що Христос перший переміг зло, що обсіло жит- тя на землі. Відповідь на «останнє питання» зна- йдено. Тепер Ісус дійсно отримав право заявити: «Істинно кажу вам: віруючий в Мене має жит- тя вічне» (Іоанн, 6:47). «Воскресіння» - це слово, яке пов’язане з найтрагічнішою подією на зем- лі – зі смертю. І ось на фоні повної безнадійності і неможли- вості звільнитися від її страшних уз на допомогу до нас приходить воскреслий Христос. Сьогодні у кожного віруючого є найдивовижніша обітни- ця: навіть якщо ми помремо, то знову житиме- мо. Господь Бог воскресив Свого Сина Духом Свя- тим, і це сáме Він здійснить для віруючих у Нього. У Посланні до Римлян сказано: «А коли живе в вас Дух Того, Хто воскресив Ісуса з мерт- вих, то Той, хто підняв Хрис- та з мертвих, оживить і ваші смертні тіла через Свого Духа, що живе в вас» (Рим. 8:11). Воскресіння навчає нас, що ми маємо надію. Сумнів розчиниться у вірі. Тому що Він живе, і ми будемо жити також (Іоан. 14:19). В глибинах нашого горя, перед неймовірними бідами, від- чуваючи відсутність будь-якої людської утіхи, ми маємо надію. Вона підтримувала нас у ми- нулому, і вона сяє на нашому шляху сьогодні, яскравими променями світла на темряву при- йдешнього. Ми маємо цю надію на силу воскресіння, на- дію на пришестя Господа. Він є Той, хто царює над смертю, Хто пішов приготувати нам місце, щоб там, де Він, і ми також могли бути! ПАСХА І ГОЛГОФА – Що для вас означає пасха? – Християнське свято. – Як потрібно її святкувати? – Кожна сім’я святкує по своєму. Евеліна Коли дивлюся я на землю, Що дихає ковром життя, Або вникаю у мізерні, Складні як Всесвiт суббуття, Коли дивлюся я на море, Що меж його не можу осягти, Або здіймаю погляд вгору, На вічні і незвідані світи, Коли я бачу як людина, Полишив зле спiшить к добру, І усміхається дитина В обіймах тата наяву, Тоді схиляюся покірно Перед могутністю Творця І згадую той хрест сумлінно, Де Бог помер, щоб народився я. Антон Шумихин – Що для вас означає пасха? – Для мене це сімейне свято. – Як потрібно її святкувати? – Згідно традиціям. Посвятити паску, зібра- тись вдома з родичами, поспілкуватись. – З чим пов’язана пасха? – З воскресінням Христа. Олександр та Катерина Так чи інакше, наші шляхи час від часу перетинаються з шляхами во- лодарки світу— смерті, і коли вона від- відує чиїсь дім, ми знімаємо головний убір і в мовчанні схиляємо голову. Ісус дійсно отримав право заявити: «Істинно кажу вам: віру- ючий в Мене має життя вічне»

4 СВІТЛО твого ЖИТТЯ Читаючи заголовок цієї статті можна поду- мати: «А чи справді можна бути здоровим сьо- годні, у цьому хворобливому світі?» Творець, який нас створив говорить, що так, тільки є умо- ва: «Якщо будеш слухати і виконувати те, що Я тобі кажу!» Ми з вами уже знаємо, що є вісім ліків, які дав Бог. Першими ліками є правильне харчування. Сьогодні ми з вами познайомимося з про- дуктами у яких є білок. Білок наявний у овочах і фруктах – 2-3 %, зернових – 15-18%, бобових – більше 30%, тваринний білок. Продукти тваринного походження, які ма- ють білок - м’ясо, молоко, яйця. Це продукти у яких не має клітковини, що очищає організм. Та- кож у них дуже багато холестерину, який заку- порює кровоносні судини, внаслідок чого роз- виваються серцево-судинні захворювання. Вжи- вання тваринного білка потрібно зводити до мі- німуму: 2-3 яйця на тиждень, 2-3 рази на тиж- день вживання м’яса(краще вареного), 2-3 рази на тиждень молоко(бажано кисле). Сьогодні ми будемо говорити про продукти, в яких є корис- ний білок. Корисний білок – це білок рослинного по- ходження, - це група бобових, у яких є най- більше білка. Відомий американський пись- менник Теодор Драйзер, назвав бобові най- кращим харчуванням для мозку. Вченими до- ведено, що всі бобові багаті вітамінами А, В1, В6, мінеральними речовинами такими як фос- фор, залізо, калій, кальцій, всі мають сечогін- ну та протизапальну дію, понижують холесте- рин у крові. Рослинний білок – лідер легкозас- воюваного білка. Щоб приготувати страви із бобових їх краще замочити на 6-8 годин, два рази проварити по 15хв. змінивши воду, тре- тій раз залити холодною водою і варити до го- товності. В Україні найбільш поширені із групи бобо- вих: квасоля, горох, соя, сочевиця (чечевиця), біб, арахіс. Квасолю можна вживати зеленими струч- ками, м’які і дозрілі квасолини. Її корисно їсти при ревматизмі, панкреатиті, цукровому діабе- ті. Квасоля має сечогінну, протимікробну і цу- крознижуючу дію. Покращує роботу серця, за- вдяки наявності калію. Так як у квасолі є фо- лієва кислота, яка стимулює утворення черво- них кров’яних клітин, її застосовують при хво- робах крові. Квасоля багата різними мікроеле- ментами: калій, кальцій, натрій, фосфор, маг- ній, цинк. Горох - справжні ліки «говорять вчені». Пло- ди гороху містять багато антиоксидантів, міне- ральних речовин. Він знижує гіпертонію, галь- мує процеси старіння, онкохвороби, перешко- джає утворенню тромбів, покращує роботу сер- ця, виводить жовч. Зелений горошок блокує надходження в організм радіоактивних металів. Дієтологи рекомендують їсти горох при ожирін- ні, атеросклерозі, анемії. Протипоказаний при нефриті, запаленні шлунку. Сочевиця – дуже легко засвоюваний білок. Вона чемпіон серед бобових за вмістом фолієвої кислоти, тому корисна при хворобах крові. Залі- за більше в 5-ть разів, ніж в яловичині. Нормалі- зує тиск, зменшує набряки, покращує обмін ре- човин. Якщо її вживати регулярно, то налаго- джуються розлади нервові, шлункові, запобігає розвитку раку, знижує рівень цукру і холестери- ну, укріпляє імунітет. Соя містить 40% білку, виділяється серед бо- бових культур завдяки ідеально збалансовано- му амінокислотному складі. Вона знижує рівень холестерину, перешкоджає виникненню цукро- вого діабету, гінекологічних розладів, робить профілактику раку товстої кишки та розладів ендокринної системи. Горіхи – це унікальний продукт, багатий мі- кроелементами, легкозасвоюваними жирами, ві- тамінами і білками. Всі горіхи в більшій, чи в мен- шій мірі багаті корисними для організму омега 3 жирними кислотами, що сприяє пониженню хо- лестерину в крові і знижує ризик серцевих захво- рювань. Вони найкращі натуральні захисники від ракових пухлин, укріпляють імунну систему. Всі горіхи покращують роботу мозку, усувають без- соння та нічні кошмари, мають антибактеріальні, антисептичні та тонізуючі властивості. Їсти по- трібно горіхи невеликими порціями. Із всіх бобових і горіхів можна готувати смач- ні паштети: гороховий, квасолевий, сочевичний, соєвий, з волоського горіха. Горох, квасолю, сочевицю, сою – відварити до готовності, пропустити че- рез м’ясорубку або збити в міксері, добавити по- тушену цибулю в олії, посолити до смаку, можна добавити різні приправи, дрібно порізати час- ник, все перемішати. Паштет готовий! Горохові оладки: 10г дріжджів розмішати в 3-х столових лож- ках води 1ст горохового пюре 1,5ст муки 1ч.л солі 2ст.л олії Все перемішати, і поставити на 2 години в тепле місце. Сформувати оладці і поскладати на деко змазане олією. Випікати в електродуховці 30хв. при температурі 180-200°. Оладки можна подавати з будь-яким соусом, наприклад з час- нику ( 6 зубчиків часнику, 4ст.л олії, 2ст.л лимон- ного соку, 1/8 ч.л солі, 0,5 склянки кип’яченої води, все збити в блендері). Будьте здорові! Оксана Мадараш. Ти можеш бути здоровим! ОСОБЫЙ СУП ИЗ ФАСОЛИ 2 стакана вареной фасоли (не слишком мягкой) 1.5л воды 1 луковица, нарезать 1 зубчик чеснока, измельчить 2 ст. л. раст. масла 3 морковки, нарезать 2 картофелины, нарезать кубиками 1 ст. шинкованной капусты 1/2 стакана сухих макарон 1/2 ст. нарезанных помидоров, консервированных или свежих 3 веточки петрушки, нарезать соль по вкусу Положить фасоль в кастрюлю с водой, по- ставить на огонь. Отдельно потушить лук и чеснок в масле и добавить в кастрюлю. Затем положить туда морковь, картофель и варить почти до готовности. Добавить макароны, помидоры, петрушку, и соль. На медленном огне поварить еще 20 мин до готовности ма- карон. ПШЕННАЯ КАША ПО-ИСПАНСКИ 1 нарезанный стручок зеле- ного перца (по желанию) 1 большая луковица, наре- зать 1 зубчик чеснока, измель- чить 1 ст. л. раст. масла 1 ч. л. сахара 1 ч. л.соли 3/4 ст. сухого пшена 1/2 ст. томатного соуса 2 1/2 ст. воды 1/2 ст. огуречного рассола 1/3 - 1/2 ст. нарезанных соленых огурцов Потушить перец, лук и чеснок в раст. масле в большой кастрюле. Когда они станут мягки- ми, добавить остальные продукты, за исклю- чением соленых огурцов. Довести содержимое кастрюли до кипения. Варить 30 мин на сла- бом огне. Снять с плиты, остудить. Пшено гото- во, когда оно похоже на сухую крупу. Добавить соленые огурцы, перемешать. Положить в посу- ду для запеканок и сохранять теплым в духо- вке, до подачи к столу. В холодном виде можно подать как паштет. Вариант — Рис по-мексикански. Пшено за- менить рисом. Изменить количество воды. Дальше следуйте рецепту, приведенному выше. Здоров’я

СВІТЛО твого ЖИТТЯ 5Дитяча сторінка Сидячи верхи на віслюкові, Ісус їхав повз ви- ноградників та фінікових пальм. Натовп навко- ло ставав усе більшим і чим далі голосніше люди кричали «Осанна», що означало «Спаси Госпо- ди!». А ще інші вигукували: «Слава Тому що йде у Господнє ім’я!» Кілька дітей бігли поруч, тор- каючись своїми маленькими ручками боків осла та не відриваючи поглядів від Ісуса. Його учні йшли позаду, змішавшись з натовпом. Ісус посмі- хався людям, але думав про щось інше. Піднявшись на вершину пагорба, Ісус огля- нув Єрусалим. Зараз у це місто зібралося бага- то людей, які прийшли на свято Пасхи. Вдалині виднівся храм, стіни якого були з відполірованого білого мармуру, а зо- лота покрівля вигравала відблисками сонячних променів. Але Ісус задивлявся не на храм. Його зір бачив людей з їх бідами та пережи- ваннями. Він бачив біль у серці кожно- го. Його серце також охопила печаль, коли Він згадав про те, що Його чекає зрада. В одному місці ослик запнувся і в цей момент Ісус глянув угору і побачив мільйони ангелів, які оточували міс- то. Невидимі і нечутні для людей, вони співали хвалу Господу! Його дух злетів вгору, до цих небесних посланців. Вони були поруч, го- тові захистити Його, досить було лише сказа- ти слово. Але Він не сказав. Його чекав хрест та страждання, які Він повинен буде переносити в самоті. Тепер Ісус дивився на Йерусалим зі смут- ком, знаючи наперед про ті страждання, які че- кали на Нього в цьому місті. Єдиною втіхою у цей час для Ісуса, була радісна думка про своє майбутнє воскресіння, яке дасть можливість для мільйонів людей також воскреснути. Ісус розумів, що тільки переживши важкі страждан- ня за гріхи людей, Він зможе перемогти смерть і подарувати вічне життя всім, хто захоче бути Його учнем. Ісус знав, що не повернеться на небо до тих пір, поки не зробить усе для того, щоб примири- ти людей з Богом і врятувати їх від смерті. Коли Ісус входив у місто, небеса затамували подих, а потім голосно вигукнули - «Осанна!» По дорозі до Єрусалиму Мій друже! Як поживаєш? Я посилаю тобі цей лист і бажаю сказати як сильно Я люблю тебе. Сьогодні вранці, коли ти прокинувся, Я був з тобою у світлі Мого світанку. Я сподівався, що ти скажеш Мені «Доброго ранку!». Але ти не зробив цього. Я подумав, може це було трохи зарання, щоб помітити Мене. Знову Я хотів звернути твою увагу, коли ти відкрив двері і вийшов у двір. Я ніжно поцілував твоє обличчя вітерцем, сподіваючись, що у ньо- му ти краще відчуєш світ який Я створив. Весь день Я спостерігав за тобою, коли ти розмовляв з деякими своїми друзями. О, як Я хо- тів, щоб ти поговорив зі Мною також. Я чекав і чекав, але ти пішов своїм шляхом. Ввечері Я послав тобі червоний захід сонця. Потім мигнув тобі тисячу разів Моїми зірками, сподіваючись, що ти побачиш Мене. Але ти цьо- го не помітив. Вночі, коли ти пішов спати, Я освітив кімна- ту світлом місяця, щоб ти знав, що Я з тобою. Я сподівався, що ти поговориш зі Мною, але ти не сказав ні слова. Кожного дня Я намагаюсь говорити до тебе різними засобами, сподіваючись, що ти при- ймеш Мене, як свого Пастиря, бо тільки Я один можу задовольнити всі твої потреби і допомага- ти тобі. Але Я хочу, щоб ти покликав Мене, попросив, поговорив зі Мною! Я маю багато чого такого, чим хочу поділитися з тобою. Сподіваюся скоро почути відповідь від тебе… Твій вірний Друг Ісус! Твій вірний друг

6 СВІТЛО твого ЖИТТЯ Мы живем в христианской стране, поэтому слово «Пасха» известно нам также как и сло- ва: папа, мама или, например, яблоко. Вместе с этими словами у нас возникают образы, нас связывают воспоминания. Слово «Пасха» так- же вызывает у нас определенные воспомина- ния. Как правило, перед на- шим взором проплывает образ церковного здания с позолоченными куполами, вокруг которого много людей. Кто-то внимательно вслушивает- ся в речь священника, который совершает служ- бу. Кто-то украдкой рассматривает окружающих его людей и, в то же самое время, поспешно осе- няет себя крестным знамением, когда для этого действия подходит очередь. Дети пытаются най- ти для себя возможность побегать, потому что детские «пружинки» в руках и ногах не дают им покоя. Прохладное утро. Тысячи зажженных све- чей. Светлый праздник… Спустя несколько часов, корзинки бегут на- перегонки домой. Сердце бьется в радостном волнении. Вот он, знакомый подъезд, родная дверь… «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Прошло около двух тысяч лет с тех пор как произошли эти не похожие ни на что события. Что видел сквозь века Иисус, находясь в отчаян- ном одиночестве в Гефсиманском саду? Почему он плакал слезами, утешения которым быть не могло? Видел ли наш Господь, что часть Его тво- рения погибнет навсегда, не смотря на все Его старания? Что сегодня всплывает перед взором Иисуса, когда Он слышит слово «Пасха»? Вспо- минает ли Он эпизод из Гефсиманского сада: «И, находясь в борении, при- лежнее молился, и был пот Его, как капли крови, па- дающие на землю» (Лук. 22:44)? Всплывают ли пе- ред Его взором Его же сло- ва о погибающем Иерусалиме: «Иерусалим! Иерусалим! избивающий проро- ков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Луки 13:34,35) Агнец шел на заклание. Празднование было в самом разгаре, а праздновавшие даже не подозре- вали, что их дом уже был пуст. Они не видели этой пустоты, потому что их физические глаза виде- ли обилие пищи на столах. Они не слышали этой пустоты, потому что шум голосов доносился ото всюду. Они не ощущали этой пустоты, потому что в суетных приготовлениях напрочь забыли о Лю- бящем их. Их духовные очи сомкнулись. Бог ушел. Неужели этим должно все закончиться? Как вернуть Бога? Как наполнить Богом наш дом? Может быть, у нас что-то не то на столах? Может быть, мы далеко ушли от еврейских традиций? Но у евреев на столах было как раз все то, что нужно было, однако это им не помогло – дом их оказался пустым. Далеко ли ушел Бог? На самом деле не далеко. Он пошел на крест. Он оплатил долги грешников «дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас» Деян. 17:27 Кто ты читатель? Почему ты читаешь эти строки? Наполняются ли твои глаза слезами от осознания твоих грехов, и осознания милости Бога к тебе? Чего еще ты не знаешь о Пасхе? Александр Жупан ЧЕГО Я НЕ ЗНАЮ О ПАСХЕ? Воистину человек удивительное созда- ние. Творец наделил его свободной волей, со- здал ему все условия для жизни, постоянно за- ботится о нем и любит свое творение! При всём том, что люди очень противоречивы. Они могут называть одни и те же вещи разными именами: на чёрное говорят белое, другие наоборот белое называют чёрным. Но так было не всегда. Непослушание при- вело к тому, что люди начали принимать такие решения, которые, как им кажется, лучше под- ходят для них, удобнее, даже в разрез указани- ям Бога. Вспомните историю про Каина и Авеля ког- да по предписанию Божьему они должны были принести жертву. Авель принес от стада свое- го овечку, и Бог принял эту жертву, потому, что таковым и было повеление. Каин тоже принес жертву, но не такую как того требовал Бог, а по своему усмотрению – дар от плодов земли. И Бог не принял этот дар. Возникает вопрос: А почему? К сожалению, следует сказать, что тако- ва натура грешника – че- ловек в первую очередь слышит то, что он хо- чет услышать. Авель и умом и сердцем слышал и понимал волю Бо- жию, что и привело его к правильным поступ- кам. Каин, конечно, тоже слышал о Божьем уста- новлении, но нежелание осмыслить требова- ния Бога, привело к тому, что он решил жить по своему уму. Да, внешне, по форме, он совершил служение Богу. Он не отвергал Бога. И жертвен- ник поставил такой же как и брат его Авель, вот только содержание самого жертвоприношения он самовольно решил изменить. Иногда, по-человечески рассуждая, нам ка- жется, что не так уж важно, что именно было принесено в дар Богу. Ведь Каин тоже хотел по- чтить Бога и отблагода- рить Его за урожай. По- чему же тогда Бог не при- нял его дар? Здесь, пре- жде всего, нужно иметь в виду, что Бог не нужда- ется в жертве. У Него не прибывает и не убывает от наших жертв. Тог- да спрашивается: зачем дается им повеление о жертве? Все дело в том, что это не Божья нужда, а наша. В истории с Аве- лем и Каином, мы чет- ко видим две категории людей – одни выбрали жизнь согласно воле Бо- жьей, вторые решили су- ществовать самостоятельно и вести такой об- раз жизни, который им нравится и кажется правильным. Библия описывает, что после грехопадения, Бог дал Адаму с Евой кожаные одежды: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». (Быт.3:21). Почему Господь дал моло- дой чете именно такое одея- ние? Ведь вполне можно было им сшить качественные накидки из многочисленных растительных ма- териалов, например, льна, или изготовить из других состав- ляющих, допустим, из шел- ка… Или Бог мог остричь аг- нца, приготовив из его шерсти теплый наряд, не убивая ягнен- ка. Но почему-то Господь убил животное и сде- лал из его кожи одежду первым людям. И про- изошло это непосредственно сразу после грехо- падения. Сопоставив эти два факта, можно сделать только один вывод – Бог показал людям, что им придется приносить в жертву животных за свои грехи. Сегодня лю- бой христианский бо- гослов и многие веру- ющие понимают, что жертвенные животные, которые умирали за грехи людей, символи- зировали собой истин- ную заместительную жертву – Иисуса Хрис- та. Вот откуда берет свое начало истинный смысл Пасхи. С самого начала на Земле дей- ствовал принцип заместительный жертвы за грехи, сначала в виде жертв животных, а затем на смену прообразам – в жертву был принесен истинный Агнец – Иисус. Как о Нем сказано в Священном Писании: «И поклонятся ему все жи- вущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». (Откровение 13:8). Сегодня в нашей современной жизни часто встречается аналогичная ситуация – верующие устраивают

Add a comment

Related presentations

Related pages

AC Oil-free Air - ZH+ & ZH 355-900_2013_0625_LR

Download AC Oil-free Air - ZH+ & ZH 355-900_2013_0625_LR. ... Svitlo zh 2013 4 Svitlo zh 2012 9 Svitlo zh 2012 3 Svitlo zh 2009 1 Svitlo zh 2012 5 ...
Read more

Svitlo zh 2013 10 - Documents

Svitlo zh 2013 10; Svitlo zh 2013 10 Dec 05, 2014 Documents maksym-balaklytskyi. of 8
Read more

Svitlo zh 2011 9 - Documents - docslide.us

Svitlo zh 2011 9. by maksym-balaklytskyi. on Dec 05, 2014. Report Category: Documents. Download: 0 Comment: 0. 242. views. Comments. Description .
Read more

zh - Documents - docslide.us

Zh sound 1. Name: Phuong Nguyen April 6, 2015 “ZH” SOUND Sound How to Articulate (e.g., place, manner, voicing, etc.) Similar Sound in Vietnamese (give ...
Read more

5 mtest zh - Education - documents.tips

Svitlo zh 2011 5 Svitlo zh 2013 5 Svitlo zh 2012 5 3 mtest m-r contoh soalan mtest ...
Read more

ZH Resume - Documents

ZH Resume. by zach-harris. on Oct 01, 2015. Report Category: Documents. Download: 0 Comment: 0. 28. views. Comments. Description. Download ZH Resume.
Read more