advertisement

Svitlo zh 2013 2

50 %
50 %
advertisement
Information about Svitlo zh 2013 2

Published on March 16, 2014

Author: balm

Source: slideshare.net

advertisement

„Я – світло для світу; хто піде за Мною, той не ходитиме в темря„Я – світло для світу; хто піде за Мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя”.ві, але матиме світло життя”. (Ісус Христос, Іоанна 8:12)(Ісус Христос, Іоанна 8:12) 20132013 №2№2 Напевне усі ми згодні з тим, що міцна та дружня сім’я є запорукою стабільності й усього суспільства. Незалежно від того усвідомлюємо ми це чи ні, проте вплив навіть однієї добропо- рядної сім’ї розповсюджується не тільки в меж- ах своєї родини, але й на сусідів, колег по роботі, знайомих і незнайомих людей. Згадайте які приємні відчуття переповню- вали вас після того, як вам випало щастя по- спілкуватися з такою доброзичливою роди- ною. А коли ви ще й отримали дружню пораду чи надану вам душевну підтримку, і при цьо- му відчули що до вас віднеслися немов би до рідної людини, позитивні враження від цього надовго залишають свій облагороджувальний слід у душі. Хочеться і самому бути таким, бра- ти приклад, рівнятися, уподібнюватися. І це лише маленька часточка того, наскільки бла- готворним може бути вплив навіть однієї хо- рошої сім’ї. А якщо би таких родин було багато? Ви уяв- ляєте як би змінювалося наше місто чи село в якому проживаємо? Ви скажете: «Безумовно це було б чудово, але наскільки це є можливим?». Зразу скажемо – «Так, це дійсно є можливим!». При цьому сподіваємося що ви розумієте – тер- мін «можливо», передбачає і якісь певні умови для цього, і якісь конкретні дії. Так от у нашій га- зеті саме про це й піде мова. Сьогодні сім’я зазнає дуже серйозних напа- док. Те розтління, яке законодавчо вже існує в деяких західних країнах, потихеньку починає просочуватися й до нас. Так, наприклад, у Фран- ції 7 листопада 2012 року був схвалений урядом законопроект, що дозволяє одностатевим парам укладати шлюби та всиновлювати дітей. Ще ра- ніше до цього додумалися в Нідерландах та ін- ших місцевостях. Як це робиться? Кіноіндустрія спочатку при- вчає дорослих спокійно до цього ставитися, а потім, через нововведення у шкільних програ- мах – щоб і діти це сприймали як вільне вияв- лення любові. А там, з часом, вчорашні діти ста- нуть депутатами і тоді вже можна буде й закон якийсь запропонувати, приміром про відміну такого поняття як «блуд». Звичайно, натомість колишньому слову блуд підбирається сучасний пом’якшувальний замінник, який би не різав слух і, що найголовніше, не викликав би докорів сумління. Ви думаєте що все це існує десь там, а у нас з нашими культурними традиціями цей номер не пройде? Та, однак, поміркуйте над таким: сьо- годні вже і в Україні звикаються з тим, що рані- ше називалося російським словом «сожитель- ство», а тепер це «громадянський шлюб». (По- путно виникає думка з приводу абсурдності та- кої назви – хіба ці що законно реєструють свій шлюб вони не є громадянами?). Тепер про наступне. Те що раніше всі зна- ли як «содомія» (содомський гріх), тепер нас намагаються привчити що це «альтернатив- на сім’я». Деякі телепрограми, поволі влашто- вуючи дискусії на цю тему, виховують «відста- лого» глядача. Ось так поступово і збувається пророцтво Христа: «Як було за часів Ноя перед потопом, і як було за днів Лота (між іншим Лот жив у Содомі), так буде і в прихід Сина Люд- ського». Проте, знаючи про подібні негативні прикла- ди, і незважаючи на падіння моралі у світі, вам зовсім немає необхідності зважати на загаль- ну тенденцію легковажного ставлення до сім’ї. Адже існують рекомендовані Богом, перевіре- ні часом і підтверджені життєвим досвідом на- дійні принципи створення міцної родини, чим, власне, автори цієї газети і намагалися поділи- тися з вами. ПІД ПРИЦІЛОМПІД ПРИЦІЛОМ СІМ’Я

22 ѲÒËÎѲÒËÎ òâîãîòâîãî ÆÈÒÒßÆÈÒÒß Диявол нав‛язав людині, нову модель взаємин, де статеві відмінності людей не є більш фундаментальними відмінностями. Деякі винаходи створені для блага людини ста- ють еталоном. Технологія виготовлення належить винахідникові і ніхто не має права назвати цей ви- нахід своїм, і тим більше, вносити якісь зміни в його конструкцію без дозволу на те автора винаходу. І, тим не менше, існують підробки. А як справа з таким винахо- дом, створеним самим Богом, як сім’я? Все, що створив Бог не має аналогів. Бог створив сім’ю... Якщо ви вірите в Бога, ви вірите в сім’ю, яку створив Бог: «І ство- рив Бог людину, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх» (Буття 1:27). Зверніть увагу, що «люди- на», згідно з текстом, є чоловік і жінка. Отже згідно Біблії родина це з’єднаний Богом союз чоловіка і жін- киякийпокликанийвідображатиЙого«образіподо- бу». Бог не єднав чоловіка з чоловіком або жінку з по- дібною до себе. Тому нормальним є те, коли сила, енергія та ро- зум чоловіка відтепер знаходять свою реалізацію в тому, що він бажає завоювати серце своєї Єви, як якоюсь таємницею, котрою повинен володіти тіль- ки він. Заради цього чоловік готовий на подвиг: усі відкриття, досягнення, придбання знаходять сенс тільки в ній єдиній, бажаній, неповторній. Ось таки- ми діями повинна була відкриватися Божа таємни- ця любові. Тільки в союзі з чоловіком постає в жінці її дивовижна краса, чарівність душі, розум і любов. Але ворог людини придумав підробку цьому найкращому шедевру Божественної мудрості та лю- бові. Диявол нав’язав людині, нову модель взаємин, де статеві відмінності людей не є більш фундамен- тальними відмінностями. Пам’ятаєте, спокушуючи перших людей лукавий обіцяв їм: «будете як боги». І ось тепер деякі з тих що уявили себе «богами», ви- рішили будувати свої відносини на власний розсуд. Згідно їхнього бачення поняття чоловік і жінка ма- ють лише умовний характер. Сучасна жінка повинна володіти тими ж перева- гами, що і чоловік, а чоловік, зрозуміло що жіночими... Плоди подібних експеримен- тів вже подекуди проявляють себе: сильна незалежна жінка - вона, як і він, п’є пиво, курить, лається... вона все може, вона не потребує чоловічого заступни- цтва, вона відтепер автор сво- єї нової долі. І таким чином, за на- мірами диявола, людське суспільство мало би пере- творитися на товариства мужоподібних жінок і жін- коподібних, нудних чоловіків. Нав’язується ідея не тільки соціальної, матері- альної рівності, але і сексуальної, тому з’явився но- вий тип сексуальних взаємин, де партнерами ста- ють люди однакової статі, тобто чоловік-чоловік чи жінка-жінка. Але за великим рахунком, це не нова ідея. Це ідея «змія стародавнього» - диявола і коріння цієї ідеї йдуть у сиву дав- нину. Ось що пише про це святий апостол Павло: «Називаючи себе мудрими, вони потумані- ли… Вони Божу правду заміни- ли на неправду, і честь віддава- ли, і служили створінню більш, як Творцеві… Через це Бог їх видав на пожадливість ганебну, бо їхні жінки замінили природне єднан- ня на протиприродне. Так само й чоловіки, поли- шивши природне єднання з жіночою статтю, роз- палилися своєю пожадливістю один до одного, і чоловіки з чоловіками сором чинили. І вони при- йняли в собі відплату, відповідну їхньому блудо- ві. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне» (Послання до Римлян 1-й розділ). Очевидно й сьогодні окремі індивіди вважають що закони Божі застаріли, до речі, так заявляють і деякі християнські деномінації, а раз так, то треба створити кращі, нові... До речі, ці самі люди, які за- раховують себе до «сексуальних меншин», тим не менш, мають глобальні плани для всього людства, де роль продовження потомства будуть виконува- ти донори і сурогатні матері. Дітей, на їх думку, вже з раннього дитинства слід при- вчати до їхніх поглядів на сім’ю. Борючись за право усиновити собі дітей, представники сексу- альних меншин, природно ви- ховують їх собі подібними. Це спроба затвердити в за- конному порядку сатанинську підробку, мета якої дискредитувати Бога як на- шого Творця і Батька, як Автора чоловіка та жін- ки, створених за образом і подобою Бога. Отже, від нас сьогодні залежить чию ідею ми будемо утвер- джувати! Як відомо, сім’я – це не винахід суспільства та не власна ініціатива людей. Інститут сім’ї устано- вив Господь Бог ще на зорі існування людства. Проте впродовж історії людства ми спостерігаємо, що сім’я постійно знаходилася в агресивному середовищі, яке звідусіль їй загрожувало. Для прикладу, у нас, на Західній Україні, через специфіку прикордонних районів ось уже більше двох десятиліть існує проблема закордонного заро- бітчанства. Це переважно жінки та матері, які виру- шають в різні країни, щоб хоч якось покращити фі- нансове становище своєї сім’ї. І що ж ми бачимо? На перших порах це справді покращує матеріальне ста- новище цих сімей, але невдовзі приносить більше біди та горя, ніж було досі… Здебільшого жінкам-заробітчанкам вдається вивчити іноземну мову та звичаї країни, де вони працюють та перетерпіти різні приниження й важ- ку працю. Тож вони, не маючи кращої перспективи в Україні, продовжують жити і працювати за кордо- ном довгі роки. А тим часом їхні чоловіки та діти, отримуючи кошти від матері та дружини, звільня- ються з роботи, вживають алкоголь та наркотики… Чоловіки заводять коханок та ведуть паразитичний спосіб життя. Діти позбавлені любові матері рос- туть егоїстами та користолюбними. Страшневтому,щовсіх,-матір,батькатадітейза- довольняють такі нові обставини життя і вони не ба- жають їх змінювати. Коли жінці вдається на короткий час приїхати додому і вона бачить такий жалюгідний стан своїх рідних, то запитує: «Кому я тут потрібна? Чоловік та мої діти живуть без мене і вже пристосувалися, - їм добре. Я їм непотрібна! Їм потрібні лише мої гроші… Що ж мені робити? Повертатися додому?!». Чи така сім’я є щасливою? Чи можна назвати це сім’єю? Як бачимо, такий спосіб життя не має майбутнього. Загроз для сім’ї у наш час є стільки, що їх і не пе- релічити. Але існують методи та засоби, щоб їм про- тидіяти. Бог відкриває їх нам на сторінках Святого Писання, і таким чином висловлює Своє бажання рятувати наші сім’ї. Я – християнин та проживаю у моїй сім’ї ось уже 19 років. Ми з дружиною виховуємо двох наших ді- тей, - сина та дочку, вони підлітки. На початку нашого становлення як сім’ї, ми пережили складні ду- ховні та матеріальні проблеми, та й час був нелегким… Тож сьо- годні ми на собі відчуваємо всю цю загрозу, яка чигає на нас і на наших дітей, - це є нашим прак- тичним щоденним життям, бо в іншому випадку мої думки та сло- ва були б тільки теорією. Яким чином я і моя сім’я протидіємо цій загрозі? Я переконаний, що християнська сім’я може бути морально здоровою та мати хорошу перспективу тільки тоді, коли кожна із осіб, - чоловік, жінка та діти матимуть міцний та близький духовний зв’язок із Богом на своєму особистісному рівні. У нашій сім’ї ми вчимося слухати і розуміти одне одного, підтримувати, відчувати та любити… Наша сім’я намагається більше часу проводити разом у приємному спілкуванні із дітьми. Це спілку- вання буде освячене Богом, коли там проходитиме спільна молитва, яка дивним чином скріплює сім’ю та робить наші взаємовідносини тіснішими. Спро- буйте помолитися вголос разом з вашою дружиною, чи чоловіком, разом з вашими дітьми…. Погляньте, як гарно це вплине на вашу сім’ю. У наш час величезну загрозу для сім’ї та особис- тості несе індивідуалізм у спотвореному його вигляді. Кожен у сім’ї живе своїм життям; батьки працюють, а потім втомлені повертаються додому і хочуть побути на самоті, а діти – хто куди, більшість в соціальних ме- режах, бо їм уже не цікаво проводити час з ровесника- ми, чи займатися спортом. Вони теж шукають час для самотності,роблячидаремніспробижитисвоїмвірту- альним життям… Сім’я дуже мало часу приділяє для взаємного спілкування. Знаходьте для цього час! У сі- мейному спілкуванні ви віднайдете те, що загублено, -дорогоціннерозуміння,взаємнупідтримкуталюбов. Дуже ефективним у наших християнських сім’ях є спільний відпочинок на лоні природи… Тоді ми можемо бачити дивну красу природи та розмов- ляти про вічну Божу красу…. Це так об’єднує сім’ю та зміцнює нашу віру! Для моєї християнської сім’ї є важливим спільне перебування нас усіх на богослужінні у церкві. Ми всі, слухаючи проповідь, вчи- мось від самого Бога, як правиль- но слід жити; як вірити та люби- ти, як прощати та надіятися. А коли на землю спуститься тихий вечір, тоді моя сім’я після звичайного трудового дня збира- ється разом. Ми з дітьми розгортаємо Біблію та її читаємо, а потім роздумуємо і обговорюємо прочи- тане…. Це дуже могутньо впливає на нашу сім’ю та на кожного з нас. Воно навчає та виховує нас, підба- дьорює та надихає, спрямовує та дає силу далі жити. Кожна сім’я має свої проблеми, і ми їх маємо, але ми з дружиною та дітьми молимося і просимо Бога, щоб Він допоміг усі ці проблеми вирішити і дав нам для цього відповідної мудрості та вміння. Ми дові- ряємо Богові і таки віримо, що усі загрози, які насу- ваються на нашу сім’ю будуть зупинені самим Бо- гом та Його святою благодаттю, а коли і вдарять на нас, то з Божою силою ми їх переможемо. Віктор Байрак. Сім’я під загрозою Сімейна фальшивка - з ра вч Б с а х кон Борючись за право усиновити собі дітей, представники сексуальних меншин, природно виховують їх собі подібними. и бут хо к ж та із Б ось уже більше двох десятиліть існує проблема закордонного заробітчанства. . о- ва н М м н т т зви Кожна сім‛я має свої проблеми, і ми їх маємо, але ми з дружиною та дітьми молимося і просимо Бога, щоб Він допоміг усі ці проблеми вирішити і дав нам для цього відповідної мудрості та вміння. Чому, якщо мужчина думає, що він марсіанин чи Наполеон, то його лікують, а якщо вважає, що він жінка, то його права захищають?

ѲÒËÎѲÒËÎ òâîãîòâîãî ÆÈÒÒßÆÈÒÒß 33 Вам потрібно усвідомити, що відразу всі якості в одному яблуці поєднуватися не можуть Уявіть собі, що перед вами дерево з плодами. І що особливо радує - абсолютно не забороненими. Який плід, наприклад яблуко, вам дістанеться - зе- лене або спіле, солодке або кисле, здорове або чер- виве, ціле або покльоване пташкою? Все залежить від ваших дій, але в першу чергу – від тієї мети, яку ви перед собою поставили. Якщо ваша мета – перепробу- вати яблук якомога більше (за принципом «якщо не з’їм, то по- надкушую»), ви ризикуєте на- бити собі оскомину або отри- мати проблему зі шлунком. Навіть якщо вам тра- питься з часом дуже смачний плід, ви через свою пересиченість навряд чи зможете оцінити його по достоїнству. Якщо ви спокійно їсте одне з яблук, але в цей час косите поглядом на всі інші, то задоволення може бути зіпсованим через сумніви, що ті можуть бути набагато смачнішими. У такому випадку не доївши одне яблуко, вам можливо захочеться зірва- ти інше, що здалося кращим. Розмірковуючи так, деякі переносять це й на шлюб. Невдачним він вия- виться – тоді повторний шлюб може бути кращим. А тепер уявімо собі, що ви поставили перед со- бою мету з’їсти тільки одне яблуко зі всього де- рева. Тут вибір набуває вигляду усвідомленої дії. Спочатку потрібно уважно оглянути, прикинути, до яких плодів вдасться дотягнутися, потім ви- рішити, яке яблуко особисто для вас найбажані- ше: зеленувате та хрустке чи переспіле та нали- те соком, або ж найбільш червоне, яким спочат- ку можна довго милуватися. Вам потрібно усвідо- мити, що відразу всі якості в одному яблуці поєд- нуватися не можуть, і заради незаперечних досто- їнств доведеться змиритися з деякими недоліка- ми. Можливо, ви прийдете до висновку, що кра- ще взяти яблуко не ідеальної форми, але солодке, а може, найбільш доспіле, хоча воно й не виглядає таким як на рекламі. Знаючи, що другої спро- би не буде, ви абсолютно інак- ше будете їсти цей плід: буде- те смакувати, розтягувати за- доволення, переконувати себе, що, звичайно ж, саме це яблуко найсмачніше, ви будете намагатися не дивитися на всі інші. Наві- що? Вони вже не для вас. Ви будете поводитися з цим яблуком дбайливо і ніжно, намагаючись не забруднити, не впустити на землю, не втратити, не створити ситуацію, за якої хтось може забрати його у вас, пам’ятаючи що це був мій вибір, я знав, на що йшов... Отже, висновок один - щоб вибрати чолові- ка або дружину на все життя, потрібно поставити собі це за мету. Усвідомлений вибір партнера - це любов з відкритими очима. Це погляд на кохано- го (чи улюблену) відстороненим поглядом і нама- гання побачити його таким, яким він є насправді, - зі всім набором достоїнств і недоліків, з його ди- вацтвами і витворами, дратівливими рисами і не- зрозумілими для вас діями. Не бійтеся, це зовсім не означає, що потім вам доведеться відмовитися від коханої людини. Так, буває, що це єдиний шлях врятувати себе від нещасного і, може бути, навіть трагічного сімейного життя. Ско- ріш за все, це оцінка якості партне- ра, всього лише застава того, що ви не наробите помилок і зможете по- будувати міцну родину. Перед весіллям можна обумо- вити багато моментів майбутньо- го спільного життя і навіть поста- вити певні умови, однак не можна розраховувати, що ваш партнер зміниться карди- нально – це малоймовірно. Ваш обранець або об- раниця може пообіцяти кинути пити, курити, ба- луватися травичкою, гуляти по ночах з друзями, не вплутуватися у сумнівні фінансові операції, по- рвати з колишніми подругами, не бігати з роботи на роботу і відповідально ставитися до своїх обі- цянок. Звичайно, вступ у шлюб для багатьох – це великий стимул стати кращим, і так хочеться ві- рити людині, яку любиш! Вірте, але обов’язково зважте ризик, на який ідете. Це може вберегти вас від багатьох необачних кроків. Навіть вибираючи супутни- ка на все життя, не можна забу- вати, що не все залежить тіль- ки від нас. Обставини згодом мо- жуть кардинально змінитися або ж у ваше життя може втрутити- ся трагічна випадковість. Тим не менш, налаштовуючись на довге сімейне життя з однією людиною, ви маєте більше шансів прожити у благословенно- му шлюбі. Проте, треба врахувати найголовніше – без Бо- жої мудрості ми не здатні на мудрий вибір: «…бо як Ти, Господи, поблагословиш, то буде воно бла- гословенне навіки!» (1 Хронік 17:27). ЩОБВИБРАТИЧОЛОВІКААБОДРУЖИНУНАВСЕЖИТТЯ... – Як ви ставитесь до того що люди живуть разом до шлюбу? – Нормально. Я вважаю що люди повинні краще узна- ти один одного. – Що на вашу думку є необхідним для створення сім’ї? – По-перше, люди повинні любити, довіряти та поважа- ти одне одного, і по-друге, вони мають бути забезпечени- ми. – У наш час дуже багато розлучень. Що на вашу думку є причиною? – Я думаю що люди розлучаються через те що вони перестали розуміти одне одного. Катерина – Як ви відноситесь до того що люди живуть разом до весілля? – Погано. – Що ви вважаєте є необхідним для створення сім’ї? – Взаєморозуміння. – Що на вашу думку є причиною багатьох розлучень? – Гроші і нехватка часу на особисте життя. Єлизавета – Як ви відноситесь до того, що люди живуть разом до шлюбу? – По моєму це правильно. – Що на вашу думку є необхідним для створення сім’ї? – Кохання. – Чому ж тоді в наш час багато розлучень? – Думаю, не розуміння один одного. Ліза - и - - - - а ка ва ки жу ж ся ме сім Тим не менш, налаштовуючись на довге сімейне життя з однією людиною, ви маєте більше шансів прожити у благословенному шлюбі. Коли справжнє тепло в обох у серці, то вони будуть прагнути не розгубити його, а примножити, - для початку хоча б печаткою в Загсі. Зви- чайно, це зовсім не показник справ- жніх почуттів закоханих, але явно показує серйозне прагнення ство- рити сім’ю, а не пограти в оглядини, тобто «поживемо-побачимо, спробу- ємо». Після таких невдалих спроб лю- дина втрачає довіру до протилежної статі, що тягне за собою надалі спо- живацьке ставлення і холодний роз- рахунок. Тому що жити в співжитті одне з одним – це завжди ризик, за- вжди нестійке становище і постій- ний страх того, що він (вона) можуть у будь-який момент піти, адже немає ніяких зобов’язань. У такому співжитті людина за- вжди буде показувати свої найкра- щі сторони, грати роль «ідеалу» із-за страху втрати. Але грати за- вжди важко, кожному хочеться бути справжнім, самим собою, і щоб тебе любили, а не «ідеальний образ». І обов’язково виникне питання про реєстрацію шлюбу. Зазвичай це пи- тання звучить з вуст дівчини, що змушує хлопця з нещирими почут- тями, з тільки плотським потягом, піти на поступки. Але хіба це буде родина?.. Коли справжнє тепло в обох у серці

44 ѲÒËÎѲÒËÎ òâîãîòâîãî ÆÈÒÒßÆÈÒÒß Як тільки наречений і наречена переступають поріг свого дому, вони опиняються віч-на-віч з пи- танням:«Яккращерозподілитисімейніобов’язки?». Однією із причин безладу в сімейному житті є неба- жання подружжя виконувати свою роль. І це може мати катастрофічні наслідки для шлюбу. Існують чотири основних типи розподілу ро- лей у шлюбі: 1) Патріархальний – має на увазі незаперечне лідерство чоловіка. 2) Матріархальний – при якому дружина бере на себе роль чоловіка, як голови сім’ї. 3) Співлідерство – у цьому випадку чоловік та дружина намагаються керувати в сім’ї, як два лі- дери і два рівних авторитети. 4) Боротьба за владу – це коли чоловік і дружи- на борються одне з одним за роль керівника. Але що з цього приводу говорить Біблія? У 5-му розділі Послання до Ефесян записано: «Дру- жини, коріться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік – голова дружини, як і Христос Голова Церкви, і Сам Спаситель тіла! І як кориться Церква Христо- ві, так і дружини своїм чо- ловікам у всьому. Чоловіки, - любіть своїх дружин, як і Христос полюбив Церкву, і віддав за неї Себе... Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто любить дружину свою, той любить самого себе». У багатьох жінок виникає питання: чи нале- жить підкорятися будь-якому бажанню свого чоло- віка? Також і чоловіки задаються питанням: у чому повинна проявлятися моя любов до дружини? Від- повідь на ці питання також дає Біблія: «Корячись одне одному у Христовім страху» (Ефес. 5:21). Однак, що це означає на практиці? Ісус Христос підкоряється Своєму Отцеві. Але Він ніколи не корився з приму- су, тільки добровільно. Так само і в родині: не про від- носини між хазяїном і ра- бом мова йде, а про взаєми- ни, засновані на любові. Вза- ємне підпорядкування, або ж, як кажуть військові – субор- динація, можлива лише за умови, коли подружжя поважають одне одного, як рівні між собою особи. Якщо більш слабка особистість опиняється під на- тиском більш сильної, це вже не підпорядкування, а придушування. Адже той факт, що Ісус був по- кірний волі Свого Отця, не применшував Його гід- ності і Його величі. Саме до такого стану взаємин повинні прагнути по- дружні пари. Як виглядає на практиці шлюб, заснований на взаємному підпоряд- куванні й підтримці? У такому сою- зі обидва подружжя добровільно від- мовляються від абсолютного пра- ва диктувати свою волю і вимагати її виконання. Навпаки, кожний вияв- ляє готовність для подолання, згла- джування розбіжностей доти, поки не буде досягнуто домовленості. У деяких випадках керувати буде чоловік, завдяки його компетенції в певних областях. В інших випад- ках тон задавати буде дружина. Од- нак обоє повинні бути одностайними в тому, що чоловік приймає на себе відповідаль- ність за загальне керівництво родиною відповід- но до вказівок Священного Писання. Незважаючи на те що шлюб припускає верхо- венство чоловіка, однак його роль – це не роль дик- татора. Його можна порівняти з керівником органі- зації, кожний член якої відповідальний за свою ді- лянку роботи, і це є запорукою загального успіху. Згідно з первісним Божим задумом, чоловік і жінка повинні були жити в абсолютній гармонії одне з одним. Бог створив їх, щоб вони доповнюва- ли одне одного і, хоча ролі у них різні, вони рівні за значенням та обоє необхідні. Отже, для тих, хто хоче вступити в шлюб, а, можливо, вже у ньому перебуває, знайте – кращої моделі сім’ї за Божественну – не існує. Скористайтеся… Якось зайшов у соціальну мережу Інтернет, і довідався що за остан- ній час число розірваних шлюбів зменшується. Проте дітей сиріт і на пів- сиріт збільшується. Якась несумісність? Десь можливо помилка? Ні, по- милки немає. Причина в тому, що зареєстрованих шлюбів щоразу стає менше. Суспільство дійшло до такого рівня, що вже не вважає необхідністю законно створювати сім’ю. Говорять, реєстрація це формальність, голо- вне любов, хіба печатка в паспорті може сім’ю щасливою зробити? Ви- никає питання, якщо ти любиш свою подругу чи друга, якщо довіряєш, то чому боїшся це узаконити? Напевно лише по тій причині, що печатка зобов’язує, притягує до відповідальності. А якщо шлюб не узаконений, а тоді щось не сподобалось, десь не зійшлись як говорять характерами, знайшов іншу, або іншого – і ніякої тобі тяганини немає. Виникає питання, а де гарантія що з другим або з другою буде кра- ще? Чи не відбудеться повторний процес: щось не сподобалось, не зі- йшлись характерами, знайшов другу або другого. А що якщо з першим чи з першою народилась дитина або й діти, що буде з ними, чи зможуть вони отримати повноцінну батьківську опіку і достатню любов? Одно- значно що ні, це діти психологічно травмовані назавжди, які в свою чер- гу не можуть дарувати свою любов для інших. Найчастіше діти з таких сімей, щоб компенсувати те, чого не отри- мали в ранньому віці вдаються спочатку до цигарок, потім до алкого- лю, невдовзі до наркотиків і проституції, а з рештою до крадіжок, вбив- ства, і потрапляють за грати. Ще півбіди, якщо не встигли залишити собі подібних. Таким чином людство деградує і вироджується. Чому ми щоденно чуємо погані новини, вбивство, насильство, самогубство, теракт. А вся причина криється в сім’ї. Психологи і соціологи стверджують, що пере- важно скоюють злочини вихідці з неблагополучних сімей. Тому хороша благополучна сім’я, це завдаток добре вихованого суспільства. Чи не пора нам задуматись до чого ми котимось? А може краще вер- нутись на самий початок. Бо коли Бог створив Адама, він дав йому лише одну Єву. «Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й приста- не до жінки своєї, - і стануть вони одним тілом». (Буття 2:24). То ж чи можна одне тіло розривати на два куски? Хіба Біблія помиляється? Віталій Мелесь. НАЙКРАЩА МОДЕЛЬ СІМ’ЇНАЙКРАЩА МОДЕЛЬ СІМ’Ї ЛегковажнеЛегковажне ставлення до шлюбуставлення до шлюбу аа!! ІІ оїх су с н б н єм ж я Взаємне підпорядкування, або ж, як кажуть військові – субординація, можлива лише за умови, коли подружжя поважають одне одного, як рівні між собою особи. – Як ви гадаєте, співжиття, або ж як кажуть «сожительство» без реєстрації може бути припустимим? – Я проти цього. – Що на вашу думку є необхідним для створення сім’ї? – Я вважаю що найнеобхідніше бути забезпеченим для цьо- го матеріально. – У наш час дуже багато розлучень. Що на вашу думку є при- чиною цього? – Ну, думаю що розлучення відбуваються тому, що людям важко знайти роботу і забезпечити сімю. Олена –Як ви ставитесь до того що люди живуть разом без реєстрації шлюбу? – Нормально. – Що ви вважаєте найбільш необхідним для створен- ня сім’ї? – Для того щоб створити сім’ю потрібно любити і ро- зуміти один одного. – Напевно що усі котрі створюють сім’ю любляться і розуміються між собою, а в чому ж тоді причина вели- кої кількості розлучень? – Ну, люди розлучаються з різних причин, але найчастіше вони розлучаються через не- довіру і тому, що вони не зійшлися характерами. Оксана та Валя – Як ви дивитеся на сожительство до шлюбу? – Я цього не розумію. – Що на вашу думку є необхідним для створення міцної сім’ї? – Любов, взаємоповага та забезпеченість. Світлана Чоловік і жінка - дві скриньки, в яких зберігаються ключі одне від одного. Разные вещи Любовь и Влюблённость.… Первая – Вечность.… Вторая – Сезонность…

ѲÒËÎѲÒËÎ òâîãîòâîãî ÆÈÒÒßÆÈÒÒß 55 С А Д I Весна. Яблуневий сад красується рожевим дивоц- вітом. Одна яблуня краща за іншу. Пахучий квіт фантастичним запахом вплітається у гудіння бджіл та бринить свіжою весняною мелодією. Усе навколо наповнене дзвінким пташиним різноголоссям. Ледь-ледь, торкаючись вершеч- ків молоденької травички, пробігся легкокри- лий вітерець та й сховався за бузком… Обмита нічним дощиком ясно-зелена тра- вичка пнеться вгору – до сонця. Яке ніжне диво! Все навкруги дихає свіжістю й оновленим життям. - Жу-жу-жу – повагом пролетів джміль і сів на первоцвіт. Здригнулась й затремтіла повна бла- киті крапелька роси й скотилась з листочка… Неподалік, за бузком, дзюркотить та співає щасливий потічок. А над ним, над самісінькою водою, росте тендітна маленька яблунька. Не- мов княжна, вона чарівно світиться своєю пиш- ною короною блідо-рожевого квіту та красуєть- ся край саду. Це її останньою, теплими долонями ще встиг посадити той садівник, якого вже не- має на цій землі… Вона вперше заквітла цієї вес- ни. Ця весна особлива – це її весна. Аж раптом сад стрепенувся і зашепотів: «Он, уже ідуть, ідуть…» Садом ідуть, немов підчас святкової церемо- нії, юнак та дівчина. Вони урочисто прямують до маленької яблуньки. Закохані, молоді та свіжі, як сама весна. Ця весна особлива – це їхня вес- на! Вони підходять до маленької яблуньки й бе- руться за руки. В їхніх очах – блакить небес, ро- жевий дивоцвіт та ще щось, таємниче й бентеж- но радісне. Вони шепочуть щось схвильовано… Заслухана яблунька, мимоволі, стала свідком їхньої таємниці. Вона дивується, - чому саме їй, найменшій, вони довірили свою таємницю? Щось щемливе, ніжне та бентежне здійма- ється угору, до її віт. Це – таємниця кохання! Яблунька збентежена, - тремтить від досі не- відомого почуття. Запаморочливо пахне її ро- жевий квіт, наливаються молодим соком гілки, щоб восени упасти у густу отаву стиглими за- пашними яблуками. Повіяв свіжий вітерець, пахучим рожевим дощем посипався цвіт на голови закоханих, - рід- ний, мов благословення батька, теплий, мов по- цілунок матінки… II Рвучкий холодний вітер шматує чорні хма- ри. Шумлять дерева, стугонить земля. Тремтить, палає небо. Здається, навіть сонце криваво сві- тить, бо з неба ллється не проміння, а наче кра- плини крові... Моторошно. Спалах блискавиці. - Гах-ах-ах-ах!!! – гахнув грім, немов важелез- ним молотом якийсь невидимий велетень гуп- нув щосили до землі. Тремтить-дрижить земля, немов налякане звірятко. Темніє… Сад раптом притихає. Замовкають птиці. Насувається щось страшне і неминуче, якого ще ніколи не було. Темно-сірий дим повзе гадю- кою принишклим садом. Аж раптом знову спалах. Горять дерева, - па- лахкотять й тріщать гілки, скручується зелене листя, враз перетворюючись у мертвий сірий попіл… А під деревами, у чорній спаленій траві, димляться обвуглені птахи… Страхітливе видо- вище! Знову різонув сліпучий спалах блискави- ці. Вогонь спалахнув та, мов лютий та голодний звір, почав несамовито пожирати все навколо. - Marana tha, прийди, Господи! – шумлять, тремтячи від жаху, трави. Маленький потічок жалібненько плаче і скаржиться, що вже не вода пливе - Marana tha, прийди, Господи!! – кричить- волає роздерте, наче свіжа рана небо. - Marana tha, прийди, Господи… - ледь чутно стогнуть обгорілі, вмираючі дерева. Та враз настала темрява, - така густа і непри- родна, немов у той далекий час творіння, коли ще світла зовсім не було… - Чи то уже прийшов кінець? – запитує усе на- вколо… - О, так, - прийшов КІНЕЦЬ ВСЬОГО! – лунає відповідь страшна… … Аж тут, зненацька, десь дуже високо у небі, спалахнула дивна іскорка. Затихло все й зверну- ло погляд свій на іскорку оцю, що раптом зіркою зробилась та швидко збільшувалась… … - Христос іде! Христос іде!!! – сурмили гуч- но ангели ясні. А їх – мільйони, оточують хмари- ною Царя царів, що наближається до Землі, яку колись давно полишив. О, що за диво з див! Не бачило ще жодне люд- ське око такого славного небесного видіння! Серед пісень і сурмлення небесних ангелів, ясніший сонця, в сузір’ях всесвіту цілого, іде ве- лично Він – Ягня і Лев, Спаситель і Суддя, Люди- на й Бог!!! Мільярди заворожених очей захоплено гля- дять на Нього… Аж ось, посеред вогню та диму, з землі до неба стали підійматись юнак та дівчина. Це ті, що тут колись стояли серед рожевого цвітіння і мріяли та вірили в Любов. Осяяні, мов зіткані з проміння, пливуть вони, неначе невагомі, за руки взявшись, у небесну вись – назустріч Бого- ві живому. - Христос прийшов. Христос прийшов… - ше- почуть їхні губи і сльози радості пливуть з очей. III Посеред пишного саду безупинно ллється милозвучна пісня солов’я. Бринить усе навколо чарівною мелодією Вічного Життя. Навкруги сад, начебто й колишній… та ні – Творцем відроджений із попелу. Новий! Красуються яблуні великими й пахучими плодами. До самої трави схилились їхні обважнілі віти. Легенький свіжий вітерець хвилює буйні та високі трави, що пахнуть м’ятою та чебрецем. Ме- телик дивовижної краси сів відпочити на яблуне- ву гілку, а за хвилинку – спурхнув й полетів. Приємна літня прохолода. А навколо – яке ж захопливе багатство різних барв та звуків! Стоять під яблунею юнак та дівчина – обоє у білому, як сніг вісоні з вінками на безсмертних чолах. В їхніх очах – святого щастя й миру повно- та та чистота, омріяна віками. Юнак спитав: «Ко- хана, пам’ятаєш, - отут колись стояли ми, багато сотень літ тому, серед квітучого саду та вірили в Любов? А цвіт рожевий на голови нам сипав- ся з пахучих яблунь? А… маленьку нашу яблунь- ку, пригадуєш, що батько твій колись давно са- див?... Вона мовчала, лише промениста усмішка та повні щастя очі були красномовніші за всі люд- ські слова. Пішли вони, за руки взявшись, до плеса кришталевої води. Дихає свіжістю та спілими плодами вічний сад Нової Божої землі. А за бузком дзюрчить- співає щасливий потічок, – радіє він, маленький, що став частиною великої Ріки води живої… Звідусіль пливе й дзвенить небесна і земна безсмертна пісня Перемоги! І слава Агнця-Бога, що серед людей Він є, - освітлює той вічний сад ясніше сонця. Богдан Глуховецький ЛІРИЧНІ РОЗДУМИЛІРИЧНІ РОЗДУМИ Моїй дружині присвячую ГОВОРЯТЬ ДІТИ «Це неправильно, Господи. В дитячий садок треба віддавати бабусь і дідусів. Вони би там раділи, грали, їли, спали. Вихова- телька їх водила б на прогулянку, а ввечері б за ними приходили їхні діти». Іра, 7 років Вот, вы всё орёте на меня, орёте, а вос- питания никакого! Дима, 5 лет Ну, а тепер Ти створив би вдруге лю- дину? Олег, 9 років. Як це мені так жити, щоб усі на світі були щасливі? Ліза, 8 років.

66 ѲÒËÎѲÒËÎ òâîãîòâîãî ÆÈÒÒßÆÈÒÒß Як часто ми чуємо такий вираз: «головне здоров’я»! Але якщо подивитися, то сьогодні, нажаль, важко знайти здорову людину, лікарні переповнені хворими, значно збільшилася кіль- кість аптек, медична техніка з кожним роком удосконалюється.... та нажаль, хворих стає деда- лі більше. У чому ж причина??? Де є той Лікар, який дасть ті ліки, які вилі- чать хворих людей?! Є Лікар, є ліки... Та чи хоче людство слухатися цього Лікаря і приймати Його лікарства?! Наш Бог Творець дає ліки зовсім безкоштовно і доступні вони всім: багатим і бідним. Ці ліки над- звичайно прості. Їх є вісім: 1.Правильне харчування 2.Правильний відпочинок 3.Вода 4.Свіже повітря 5.Сонячне проміння 6.Фізична активність 7.Здержаність 8.Довіра до Бога Сьогодні ми з вами познайомимось з пер- шим лікарством: правильне харчування. Це лі- карство вимагає заміни поганих звичок, на нові, здорові звички, які рекомендовані самим Богом! Основою харчування повинно бути: - злакові продукти (каші, хліб) - білок (рослинний, тваринний) - овочі - фрукти Перша група продуктів: злаки, надзвичай- но необхідні організму людини. До злаків на- лежать: овес, ячмінь, просо, гречка, рис, куку- рудза... З них виготовляють каші. Кожен із зла- ків багатий клітковиною, різними мікроеле- ментами і вітамінами. Дієтологи стверджують, що харчування злаками протягом 10 днів при- носить оновлення навіть найбільш хворому організму. Кожна каша має свої цілющі власти- вості. Гречка - дуже багата фосфором і залізом, різ- ними амінокислотами, легко засвоюється орга- нізмом. Лікарі дієтологи рекомендують її як ан- тистресовий засіб. Рис – багатий на клітковину і вітамін В. Пре- красно впливає на систему травлення та нерво- ву систему. Пшоно – містить кремній, що гарно впливає на шкіру і волосся, мідь, що потрібна для збере- ження еластичності тканин, а також фтор, що необхідний для зубів. Сприяє очищенню судин і корисне при порушеннях кров’яного тиску. Вівсяна – має підвищену кількість незамін- ної амінокислоти – лізину. Корисна при пробле- мах травної системи, а також очищає кров. Кукурудзяна – містить глютамінову кислоту, що необхідна для нормальної роботи мозку, не- рвових клітин, а також каротин проти бродіння в кишечнику. Через високу калорійність не реко- мендується людям з надмірною вагою та діабе- тикам. Як ми бачимо кожна каша унікальна і корис- на, має свій особливий склад і свою незамінну користь. Не даремно в народі кажуть: «Каша – сила наша»! Із каш можна приготувати різноманітні блю- да для всієї сім’ї: запіканки, коктейлі, паштети, креми, котлети. Ось кілька рецептів: 1.Паштет із гречки - два ста

Add a comment

Related pages

Feiertage Kanton Zürich 2013 (Ereignis- und Feiertage)

2: 15. April 2013: Mo: KW 16: Sechseläuten # 30. April 2013: Di: KW 18: Frühlingsmarkt Eglisau (Georgsmarkt) # 01. Mai 2013: Mi: KW 18: Tag der Arbeit ...
Read more

Mimoza Shkodra 2013 - 2 - YouTube

Mimoza Shkodra 2013 - 2 Bukoviku. ... (Gezuar 2013 - Eurolindi & ETC) - Duration: 3:35. by Eurolindi NFM 804,684 views. 3:35 Play next;
Read more

Tsifteteli OnlyForDj's 2013(Dj StAiF's Zingo Mix) - YouTube

Tsifteteli OnlyForDj's 2013(Dj StAiF's Zingo Mix) Dj G-StAiF. Subscribe Subscribed Unsubscribe 1,738 1K. ... 2:35. by Dj G-StAiF 50,816 views. 2:35
Read more

Amt für Raumentwicklung

Internet: www.are.zh.ch Bearbeitet von: Bernard Fierz Direktwahl: ... • Weisung AV01-2013 vom 1. Juni 2013 • zu Kap. 3.2: Merkblatt Grundstücks-Nr.
Read more

Kanton Zürich

[Alt + 2] Zur Suche [Alt + 4] Zur Sprachauswahl [Alt + 5] Zur Hilfsnavigation [Alt + 6] Zu den weiteren Informationen; Hilfsnavigation. Kontakt; Medien ...
Read more

Tabelle P4.13. Bettenbelegung 2011 - 2013 % Veränderung ...

Tabelle P4.13. Bettenbelegung 2011 - 2013 2011 2012 2013 % Veränderung zum Vorjahr ZH Psychiatrische Universitätsklinik Zürich 95.1 94.9 93.4 -1.5
Read more

Hinweise zu den Zeugnisformularen (gültig ab Schuljahr ...

Hinweise zu den Zeugnisformularen (gültig ab Schuljahr 2013/14) ... Tel. 043 259 53 45 Mail: corinna.nueesch@vsa.zh.ch . 2/2. Title: A4 hoch VSA Author:
Read more

Software - Private Tax - Kantonales Steueramt Zürich

Steuererklärung 2013 PrivateTax V 1.4.0 - Windows (EXE, 48.2 MB) B2 - Mac OS X ... Hinweise zur barrierenfreien Anwendung von Private Tax 2013 unter ...
Read more

Formular 500: Steuererklärung 2012 für ...

Steuererklärung 2013 ... 2.1.1 Geschäftsmässig nicht begründete Abschreibungen und Kosten für die Anschaffung, ... http://www.kdmz.zh.ch/ Subject:
Read more