Svitlo zh 2013 10

100 %
0 %
Information about Svitlo zh 2013 10

Published on March 16, 2014

Author: balm

Source: slideshare.net

Найважливішим днем уzz житті кожної людини є день її народження. Без нього у неї не було б жодного дня. Саме з цієї причини рідні та друзі намагаються ваш день народження якось відмітити, а іно- ді, навіть, перетворити його на свято. У держави таким днем є дата її утворення. В Україні, наприклад, таким днем є День незалежності країни і є загальнодержавним святом. У Вселенських масштабах – це День народження нашої пла- нети і людства. Протягом шести днів творіння Бог завершив Свої творчі справи на Землі, і у зв’язку з такою подією, Він вирішив сьомий день – суботу відзначати по-особливому – подарувати людству щотижневий святий спочинок. Разом з тим, мудрий Творець хотів щоб цей день завжди нагадував людині її корені. Вона не сліпа випадковість – людина створена за образом Божим, і усві- домлення цього, завжди повинно спонукувати її бути гідною цього Взірця. Як свідчить нам Священна історія, перші люди були дов- гожителями – жили сотнями років, і Божі постанови пере- давалися в усній формі. Однак згодом, коли гріх відступництва почав намножуватися, Господь вирішив ці постанови власно- руч записати у письмовій фор- мі як моральний кодекс – Десять Божих Запові- дей. Та, деякі не зрозуміли усіх переваг цих за- повідей і, як на- слідок, почали шукати обхідних шляхів. 2013 № 10 У Вселенських масштабах – це День народження нашої планети і людства Мудрий Творець хотів щоб цей день завжди нагадував людині її корені День народження планети Земля День народження планети Земля Анонси Чому Бог сказав: «Пам’ятай...»? Пам’ятник творіння День народження Землі стор. 2 стор. 3 стор. 4 Найкращий час для сім’ї Мнение эксперта Чиїм авторитетом? стор. 5 стор. 6 стор. 7

2 СВІТЛО твого ЖИТТЯ «Дослідження природи повинно вести до тої ж мети, що й релігія. Бо й природа є певним Євангелієм, що звіщає творчу силу, премудрість і велич Божу». Михайло Ломоносов Пам’ятай! Чому Бог сказав: «Пам'ятай...»? Тому, що забути про День спокою, - значить, забути про Творця Чи давав коли- небудь Бог людині привілей обирати свій власний день спокою? Ні, не давав Що ж Йому зробити такого, що могло б постійно вказувати людству звідки воно походить, а також, чим навічно затвердити Свій творчий Божественний авторитет? Богвирішивназавждизакарбувати в пам’яті переконливий вияв творчої сили, виділивши сьомий день тиж- ня творіння, як святий день спокою і нагадування. Він повиненбувстатимогут- ньоюохороноюБожого суверенітету, печат- кою, що підтверджує Його право керувати, яке належить Йому, як єдиному істинному Богу. «Пам'ятай день суботній, щоб святити його; ... бо шість днів створив Господь небо та землю, море та все, що в них... тому поблагословив Господь день суботній і освятив його» (Вихід 20:8-11). Дивовижне рішення, приймає Божавсемогутністьусправітворіння! Разнатижденьсуботнєнагадування про Нього оббігало б навколо землі, щообертаєтьсянавколосвоєїосі,до- сягаючи кожну людину звісткою про шістьднівтворіння.ЧомуБогсказав: «Пам'ятай...»? Тому, що забути про День спокою, - значить, забути про Творця. Як сатана міг зруйнувати довіру до Божого закону і спонукати людей замість цього слухатися його? Яку з десятизаповідеййомуслідбулоата- кувати? Очевидно, ту, яка вказувала на Божу творчу силу і Його право на управління. Стратегією лукавого завжди була атака на авторитет Бога як Творця за двома напрямками. По-перше, через теорію еволюції з її доктриною природного відбору. По-друге, через Найбільш розповсю-zz джена форма сучасного скептицизму (невір’я) - це заперечення історії творіння, сумніви в тому, що Бог дійсно викликав світ до існування Своїм словом, як це стверджує Біблія. Бог явно перед- бачав що внаслідок від- ступництва через гріх, з’явиться безліч тлума- чень про створення світу. Тому Богу потрібно було зробити щось незвичай- не, щоб зберегти знання про Себе як Творця. багатовікові зусилля знищити дотри- мання сьомого дня, як Дня спокою, оскільки це було постійним нагаду- ванням про творчу силу Бога. Атаки сатани на суботу ввели ба- гатьох у непослух стосовно однієї із Десяти заповідей. Починаючи з так званого навернення язичеського римського імператора Костянтина, розгортаєтьсяпохмура історія відступу. Одні- єю з перших дій імпе- ратора, який тільки-но оголосив себе христи- янином, було видання закону проти дотри- мання суботи і введення інших законів, які містили розпорядження відпочивати першого дня тижня. Це був день, який буйно відзначався як свято на честь язичницького бога сонця. Протягом четвертого і п'ятого сто- літьпершийденьтижнябувзвеличе- нийпапськимидекретамизтим,щоб витіснити істинний біблійний день поклоніння. На жаль, упередження і неправдиваінформаціяпризвелидо того, що тисячі християн закрили очі на цю підміну. Чому мільйони продовжують до- тримуватися першого дня тижня, незважаючинате,щоценеможливо обґрунтуватиБіблією.Здається,ніхто не заперечує того, що є власноруч написане Богом: «День сьомий - су- бота для Господа... не роби жодної справи».Однакмільйонинекоряться йому. Ніхто не може спростувати не- заперечних свідчень язичницького походження неділі, проте мільйони святять цей день замість ясно за- повіданої суботи Десяти заповідей. Чому? Причина криється в спритних просять Бога в молитвах благосло- вити їх дітей. Вони вірять, що Боже благословення змінює справи на добро.Сьомийденьвідрізняєтьсявід рештишестиднівтому,щовінмістить Божі благословення. Ще деякі питання. Чому Бог бла- гословив цей день? Тому, що Він створив світ за шість днів. Сьомий день був днем народження землі, пам'ятником могутнього діяння Бо- жого. Може суботній пам'ятник бути змінений?Ніколи.Тому,щовінвказує натуподію,щовжездійснилася.Ваш деньнародженнятакожнеможебути змінений. Це пам'ятник, що нагадує про Ваше народження в певний день. Чи давав коли-небудь Бог людині привілей обирати свій власний день спокою?Ні,недавав.Насправді,Бог засвідчив у Біблії, що субота була встановлена і затверджена Його святим обранням і тому людина не може це оскаржувати. У деяких Ізра- їльтян з'явилася та ж ідея, що і в су- часних християн. Вони вважали, що будь-який з семи днів можна обрати святим: «Але деякі з народу вийшли всьомийденьзбирати(манну),тане знайшли.ІсказавГосподьдоМойсея: аждокивибудетевідмовлятисявико- нувати заповіді Мої та закони Мої?» (Вихід 16:27, 28). Ці люди вважали, що іншого дня можна дотримуватися так само, як і сьомого дня. Можливо, вони зби- ралися дотримуватися першого дня тижняабоякого-небудьіншого,зруч- ного для них. А що з цього вийшло? Бог став на їх шляху і пред'явив їм звинувачення в порушенні Його за- кону, оскільки вони відправилися працювативсьомийдень.Сказавби Бог те ж саме тим, хто порушує Його суботу сьогодні? Так. Він вчора, сьогодні і навіки Той же - Він не змінюється. Зауважте, що ці події відбувалися ще до того, як Господь проголосив Десятьзаповідейнагорі Синай. Отже, ці поста- нови були відомі від са- мого початку як моральні нормиданідлявсьоголюд- ства. Бог дуже ясно дав зро- зуміти,щохтобякоїдумкизцього приводунедотримувався,кожен,хто відправляється працювати в суботу, порушує Його закон. Це правда, що Ісус воскрес в перший день тижня, але ніде в Біблії немаєнавітьслабкогонатяку,щохто- небудь повинен святити цей день. Дотримання ж суботи ґрунтується на прямій, власноруч написаній за- повіді Божій. Ісуспомерзанашігріхиуп'ятницю. Це, напевно, найважливіша подія всієї документально підтвердженої історії. Вона знаменує момент, коли мій смертний вирок був скасований і моєспасіннягарантовано.Алежоден біблійний текст навіть не натякає на святкування цього дня. СвятеПисаннядужеяснодаєнам зрозуміти, що в таких принципових питаннях котрі стосуються Десяти заповідей,Богнедозволяєсвавілля, незважаючи на те, якими гарними мотивами вони б не пояснювалися. аргументах сатани, який створиватмос- феру уперед- женнянавколо святої суботи Господньої. Слід звер- нути увагу на той факт, що Бог, Котрий створив світ і створив субо- ту, - це Сам Ісус Христос. Апостол Іван написав: «На початку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог. Воно було на початку у Бога. Все через Нього почало бути, і без Нього ніщо не по- чало бути, що почало бути... І Слово стало тілом, і перебувало між нами, повне благодаті й істини; і ми бачили славу Його, славу, як Єдинородного від Отця» (Івана 1:1-3, 14). Апостол Павло ясно іменував Іс- уса Творцем – «...Свого улюбленого Сина, в Якім маємо визволення, прощення гріхів наших... Бо то Ним створено все, що на небесах і що на землі» (Колосян 1:13-16). Для хрис- тиян відділення Ісуса від суботи є трагічною помилкою. Бо Він є Автор, Творець,ОсвятительіВолодарсубо- ти. Не сприймати благословення, які Вінвизначивдляцьогодня,-значить, заперечувати Його авторитет. Писанняяснорозрізняєрічнісубо- ти,належалидозаконутінейіпрото- типів,іщотижневі«суботиГосподні». Церемоніальнісуботибулискасовані на хресті; вони були введе- ні внаслідок гріха. Але субота Десятислівного законубулаосвячена ще до появи гріха і пізнішебулавнесена увеликийморальний закон,написанийБо- жим перстом. Вона була вічною за самою своєю природою. Більшість з десяти запо- відей починається одним і тим жесловом«Не»,однакучетвертійза- повіді, вводиться слово «Пам'ятай». Чому така відмінність? Тому, що Бог заповідав воскресити в пам'яті щось таке, що вже існувало, але згодом було забуто. Книга Буття описує по- ходженнясуботивнаступнихсловах: «І були скінчені небо й земля, і все воїнство їх. І зробив Бог до сьомого дня діла Свої, які Він робив... І бла- гословив Бог сьомий день, і освятив його, тому що в ньому відпочив від усіхсправСвоїх,якіБогчинив» (Бут- тя 2:1-3). Який день Бог благословив і освя- тив? Сьомий день. В чому полягало його дотримання, як святого дня? У тому, що належало спочивати в цей день. Чи може якийсь інший з решти шестиднівдотримуватисяяксвятий? Ні. Чому? Тому, що Бог заповідав не відпочивати в ці дні, а працювати. Чи змінює що-небудь Боже благосло- вення? Звичайно. Саме тому батьки

3СВІТЛО твого ЖИТТЯ «Чим глибше ми осягаємо закони природи, тим скромнішими стають наші претензії,., тим сильнішим є наше здивування пе- ред безконечною Премудрістю, яка організовує універсум». Ернст Сіменс, засновник електротехніки Свій перший день людина провела у спілкуванні з Творцем. Ради цього Всевишній припинив Свої справи і поблагословив сьомий день для людини «Все, що Бог робить, зостається навіки; до того не можна нічого додати, – і з того не можна нічого відняти»; (Еклезіаст 3:14) Семиденний тиждень – цеzz біблійна спадщина. Такого тижневого циклу дотримуєть- ся весь цивілізований світ. За часів французької революції 1790-х років були спроби перейти на десятиденний цикл. Та й на зорі радянської влади спочатку було введено п'ятиденний, а потім шести- денний тиждень. Але ці на- магання закінчилися повним провалом. Субота, сьомий день тижня, була затвердженащепритворінні,дляна- гадуванняпроБога-творця,дляспіл- кування людини зі своїм Творцем, і для відпочинку від повсякденних, суєтних справ. Четвертазаповідькаже:«Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість днів працюй, і роби всякі справи твої; а день сьомий – субота Господові, Богу твоєму...» Отже, це день,відокремленийдляпоклоніння Творцю. Ця заповідь повертає нас до часу створення нашої планети: «Бо шість днів творив Господь небо та землю, море та все, що в них; а дня сьомого спочив. Тому поблагословив Гос- подь день суботній і освятив його» Вихід 20:8-11. Чому Бог поблаго- словив сьомий день від початку творіння? Для чого або для кого це булопотрібно?Небуйземлі, морютавсімйогомешканцямце не було потрібно. Деревам, птахам і тваринам цей особливий день теж не був потрібен. Але в створеному світі була ще людина. Вона відріз- нялася від усього творіння, тому що буластвореназаобразоміподобою самого Бога. Людина була створена останньою. І все, що було створене до цього, було для неї. Бог приготу- вав прекрасне житло і все необхідне для життя людини. Але «не хлібом самим житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст» (Матвія4:4).Отже,бувшиствореною за образом і подобою Божою, щоб бути у відповідності зі своїм призна- ченням,людинапотребуєспілкуван- ня з Богом. Свійпершийденьлюдинапровела у спілкуванні з Творцем. Ради цього Всевишній припинив Свої справи і поблагословив сьомий день для людини.Усімищоденнозаймаємось справами: одні вчаться, інші працю- ють на виробництві, в установах, займаються домашньою роботою. Ми живемо у певному ритмі. І пере- рвати його нелегко. Але Всевишній припинив Свої справи і велів так поводитися й нам. Він возніс цей обов'язок до рангу святині, вписав- ши це веління в Божий Закон: «бо в шість днів створив Господь небо і землю, море і все, що в них; а дня сьомого спочив» (Вихід 20:11). І на згадку про це ми святкуємо суботу. Шість днів роби всякі справи твої. Сьомий день присвяти осмисленню Того,Хтостворивнебо,землю,море, Пам’ятник творіння сушу і все, що в них, і дарував тобі життя. Сучасні люди стражда- ють тому, що їхнє життя проходить у постійній суєті, яка настільки захоплює їх, що вони втрачають сутність свого іс- нування. Запо- відь про суботу велить людині пам'ятати про по- чаток, про Бога, що створив нас. Ба- гато хто говорить: «Я пам'ятаю про Бога що- дня», «Я святкую суботу в своєму серці щодня». Звичайно, нам по- трібно пам'ятати Божі слова щодня, керуватися ними постійно, роблячи наші повсякденні справи. Але день суботній призначений для особли- вого поклоніння Богу, для видимого поклоніння Творцю, а не тільки для поклоніння в серці. Коли люди хочуть вшанувати пам'ятьпрояку-небудьважливуподію, вони призначають свято на цей день, і це є гарантією, що ця подія не буде забута і подальшими поколіннями. Від самого початку творіння Бог освятив цей день Своєю присутніс- тю. Творець побажав, щоб ми жили в ритмі створення (шість днів творіння, день спокою, шість днів праці, день спокою, і так далі), щоб ми постійно пам'ятали про те, Хто дає нам життя, і про те, Хто освячує нас. Якщо ми не святимо суботній день – втрачаємо благословення,якимБогпоблагосло- вив цей день. Слово Боже говорить: «Все,щоБогробить,зостаєтьсяна- віки; до того не можна нічого додати, — і з того не можна нічого відняти»; (Еклезіаст 3:14). Та, нажаль, чомусь виходить так, що і додають, і віднімають. Більшість через незнання. А справа в тому, що у Біблії нічого не можна розглядати у відривівідконтексту.Нехтуванняцим правилом призводить багатьох до помилкових висновків і, навіть, пере- конань.Самезцієїпричиниз'явилося неоднозначне ставлення до дня Гос- поднього – суботи. у древньому Ізраїлі суботами на- зивалися також чотири великі річні свята, які дуже рідко припадали на щотижневу суботу. У них дата була сталою. Звичайно, кожного року чис- ло припадало на інший день, але не зважаючи на це, свято також вважа- лося суботою. Це були обрядові су- боти закону Мойсеєвого і вказували на майбутню жертву Спасителя. З моменту принесення цієї жертви на Голгофі, вони втратили своє значення. Слід зауважити, що сам Господь вказує на суттєву різницю між суботами обрядовими і щотижневою суботою. Суботи, що стосувалися закону Мойсеєвого Господь називає «Ваші суботи», а щотижнева, на відміну від них, на- звана «Господньою суботою». Це стає цілком очевидним коли само- стійно прослідкуєте 23 розділ книги Левіт. Ось, наприклад, Господь промовляючидоМойсеядаєвказівку щодо святкування чергового свята – Дня очищення, 10 числа, 7 місяця: «Жодногозайняттянебудетеробити. ...Він субота повного спочинку для вас,-івибудетевпокорятидушісвої, ввечері9-годнямісяцявідвечорааж до вечора будете святкувати вашу суботу». А далі, починаючи з 37 тексту 23 розділу Левіт, Господь ро- блячи підсумок усім цим святам, які Нимособистоназвані«вашісуботи», тепер узагальнює: оце все будете святкувати «окрім Господніх субот». Отже 4-та заповідь Закону Божого –цеГосподнясубота,інестосується обрядів які мали лише тимчасове значення. У законі Десяти Заповідей нічого не сказано ні про їжу, ні про пиття,ніпроновомісяччя,ніпро ті суботи чи свята, які ми згадували. Усе це було в законі, який Господь передавнародучерез Мойсея. «Дослідіть Писан- ня; ви ж бо думаєте, що в них є вічне жит- тя, – а вони свідчать про мене» – казав Христос. Писання свід- чать,яксамІсусставився до Закону Божого, у тому числі й до четвертої заповіді, яка говорить про суботу Господню. Якби Христос збирався її відмінити, то не просив би своїх послідовників моли- тися про те, щоб майбутня розруха Єрусалиму не сталася в суботу. Дякуємо всім, хто разом з нами досліджував цю істину. Прикладом цьому можуть послу- жити тексти із Послання апостола Павла до колосян другого розділу: «...знищивши розписку, спрямовану протинас,яканасосуджувала,зпри- писами;вінзабравїїзнашогосеред- овища і прибив до хреста... Тож хай ніхтонесудитьвасзаїжутазапитво, чи за свята, чи за нові місяці, чи за суботи, бо це є тінню майбутнього, а тіло є Христове». Виходячи з того, що тут є згадка про суботи, які бувши прибитими до хрестаприпинилисвоєіснування,де- які прийшли до висновку що йдеться про щотижневі суботи. Вони найсер- йознішимчиномпомиляються. У наведеному тексті мова не йде про щотижневу суботу.АпостолПавло абсолютно виразно говорить про субо- ти, які «є тінню май- бутнього», а не про щотижневі суботні дні,якієпам'ятником того, що відбулося у минулому, при ство- ренні. У четвертій заповіді не мо- виться, що сьомий день є образом чогосьтакого,щощетількинастає.В нійсказано:«Пам'ятайденьсуботній, щоб святити його... Бо в шість днів створив Господь небо і землю, море івсе,щовних;аднясьомогоспочив. Тому поблагословив Господь день суботній і освятив його». Існуєвеличез- на різниця між образною тінню та пам'ятником. Т і н ь у к азу є на майбутнє, пам'ятник обер- тає нас до мину- лого.Відмінність така, як день і ніч. У багатьох щирих християн непорозуміння швидко б зни- кли, якби вони звернули увагу на той факт, що

4 Це було давним-давно. Перш, ніж Бог приступив до творення Землі, планета тихо спала в темряві. І раптом ста- ло світло! Земля прокинулась і здивовано запитала: – Хто тут? – Це я – Світло! – весело відповіло сяюче Світло. – Я тільки-що народилося! – Я дуже рада тобі! – вигук- нула Земля. – Сьогоднішній день – це початок усього світу, це перший день творіння. Якою світлою стала Земля! Але на ній зовсім не було чим дихати, а значить, не можна було жити. І раптом Земля наповнилася свіжим і чистим Повітрям. – Ой як легко дихається! – вдихнула на повні груди Зем- ля. Тепер я готова до життя і буду з нетерпінням чекати наступного дня. На третій день на Землі з'явилися озера і моря. Задзюрча- ли, потекли на всі боки ма- ленькі стру- мочки. Роз- квітла Земля, вбралася. За- шуміли, заше- лестілилистям високі дерева. Дозріли на них смачні плоди. – Якою красивою я стала! – радісно вигукнула Земля. Їй у відповідь закивали сво- СВІТЛО твого ЖИТТЯ «Справжній природодослідник ніде не може проникнути у пізнання таємниць творіння без того, щоб не відчути перст Божий». Роберт Бойль, англійський хімік (Дітям) ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ЗЕМЛІ І, нарешті, на Землю ступив Чоловік. - Вітаю тебе, прекрасна Земле! - радісно вигукнув він. - Я твій охоронець! З того часу і донині, святкуванням суботи ми вшановуємо Того, Хто створив нас за своїм образом Але смачно пообідавши ба- бусиними вареничками, Анге- ліна забула про запитання, яке мучило її всю дорогу, і весело подякувавши, вибігла на вули- цю. Вона надіялася зустріти тут свою подругу Оленку. Анге- ліні було цікаво гратися з цією веселою дівчинкою, вона дуже відрізнялася від її шкільних подруг. Ті постійно говорили лише про свої обновки і нові пригоди героїв серіалів. А Оленка завжди придумувала якусь захоплюючу гру. Вона знала стільки всього цікавого: як називаються квіти, де мож- на знайти ягоди, як народжу- ються курчата, яку травичку найбільше полюбляють гусе- нята, і багато всього іншого, про що вона радо розповідала Ангеліні і дивувалася, що вона цього не знає. Ось і цього разу Ангеліна зустріла свою подругу з ма- леньким відерцем в руках. – Оленко, куди ти зібрала- ся? – весело запитала Анге- ліна. – По скарби, – просто відпо- віла дівчинка. – По скарби?! – в Ангеліни від здивування округлилися очі. «О, ця дівчинка точно знає, де заховані скарби!» – по- думала Ангеліна, а вголос несміливо запитала: – А можна мені з тобою. – Звичайно можна, двом буде веселіше, тільки візьми щось, щоб покласти туди скарби. – Я миттю! – гукнула Ан- геліна, біжучі у двір за своїм червоним відерцем. Через хвилину двоє ді- вчаток, розмахуючи пласт- масовими відерцями, вже чимчикували обабіч пильної сільської дороги до лісопо- садки. Ангеліна все не вгавала: – А чому ми не взяли лопа- ту, чим ми будемо копати? – Їх не потрібно викопувати, вони лежать просто на землі, – відповіла Оленка так, ніби вона кожного дня ходила по скарби. – На землі? – Ангеліна за- хвилювалася. – То, можливо, їх там вже немає, може, їх хтось вже забрав. – Не хвилюйся, їх на всіх вистачить. Продовження на стор. 5. Історія для дітей• «СКАРБИ БАБИНОГО ЛІТА» Автомобіль легко мчав по трасі, а Ангеліна, зручноzz вмостившись на задньому сидінні, спостерігала, як швидко змінюються пейзажі за вікном. А подивитися і справді було на що: дерева були одягнуті в жовтогарячі і яскраво-червоні кольори, сонячні промені виблиску- вали в листі, і воно здавалося золотим. Дівчинка тим часом роздумувала і ніяк не могла зрозуміти, чому цю теплу осінню пору назвали бабиним літом: «Що «літо», то можна зрозуміти, адже після осінніх дощів знову повернулося теплі дні, але чому ж воно бабине? Можливо, тому що ми знову їдемо до бабусі?». Анге- ліна вирішила неодмінно задати це питання своєму мудрому дідусеві. їми прекрасними головками різнокольорові квіти. На четвертий день на Землі раптом з'явилися сонячні промені. Вони ве- село застрибали по листю дерев, по ніжним пелюсткам квітів, заблищали в струмочках водоспа- дів.Ценанебіз'явилося Сонечко. – Як тепло! – вигукнула Земля, зігріта сонячними про- менями. А коли Сонечко сховалося і стало темно, все на Землі заснуло. Квіти склали свої пелюстки, плоди схо- валися за листям дерев, а струмочки задзюрчало тихо- тихо. Не спали тільки зірочки на небі, та яскравий Місяць освітлю- вав Землю ніж- ним сяйвом. На п'ятий день творіння в лісовій тиші пролунав спів пта- хів. Прекрасні лебеді, вигина- ючи свої довгі шиї, плавали в озері, а різнокольорові рибки гралися в доганялки. Моря наповнилися величезними китами, восьминогами, ко- лючими морськими їжаками і прозорими медузами. На шостий день на Землі з'явилися тварини. Великі леви безшумно ступали по траві. Жирафи тягнули свої довгі шиї за листям дерев. Поруч промчали прудконогі олені й антилопи. І, нарешті, на Землю ступив Чоловік. – Вітаю тебе, прекрасна Земле! – радісно вигукнув він. – Я твій охоронець! Після шести днів творіння на Землі було тепло і світло, всюди чулося щебетання пта- шок та гудіння бджіл, вели- чезні слони повільно гуляли в зеленій долині, золоті рибки гралися в прозорій річці, а на її березі сиділи перші люди Адам і Єва. Світ був прекрас- ний! У сьомий день Бог сто- яв і милувався Своїм новим творінням. Він відокремив і благословив сьо- мий день – субо- ту, щоб в цей день все творіння на Землі згадувало про свого Творця. З того часу і до- нині, святкуванням суботи ми вшановуємо Того, Хто створив нас за сво- їм образом.

5СВІТЛО твого ЖИТТЯ «Я не можу уявити собі справжнього вченого, який не мав би глибокої віри. ... Безбожна наука кульгає». Альберт Ейнштейн Рік за роком, день заzz днем проходить час… Мало хто з нас замис- люється над тим, звід- ки в людському досвіді з’явились різні одиниці часу. Сьогодні, вже шес- тикласник може сміливо обґрунтувати деякі відпо- віді. Рік – це час обертання Землі навколо Сонця (365 діб). Місяць – це час обертання Мі- сяця навколо Землі (29,5 діб). Доба – це час обертання Зем- лі навколо своєї осі (24 год.). Година, хвилина, секунда – це відлік, обумовлений поділом кола на 360°. Тож перші три одиниці часу завдячені астро- номічним об’єктам, останні три – математичним підрахункам. Однак,вченівсьогосвіту ніяк не можуть знайти аналогічне обґрун- тування звичного нам тижня. Ц я у н і к а л ь - на одиниця часу п р ед с та вл е н а лише в акті тво- ріння, описаного в Святому Письмі, причому з чіткою осо- бливістю одного дня в семиденному циклі. Читаючи перші сторінки Біблії, ми знахо- димо, що Бог до кінця шостого дня закінчив створення Землі і її жителів. Але Господь мав осо- бливий намір – сьомий день, су- боту, наділити благословенням Найкращий час для сім’ї і освяченням для всіх людей, читаємо у книзі Буття 2:1-3. Тоді виникає запитання: для яких же цілей був відокремлений цей, начебто, «додатко- вий» день у тижні – субота? По-перше, Бог хоче, щоб земляни пам’ятали про Нього, здійснюючи саме в цей день служіння (див. Ле- віт 23:23, Луки 4:16). По-друге, субота передба- чена для фізичного відпочинку (див. Вихід 20:8-11). Адже для гарного самопочуття і здоров’я кожна людина потребує що- тижневого відновлення сил, зупинки в часі. Сьогодні, на серйозних фірмах перед при- йомом на робочі вакансії можуть прискіпливо запитати: «Як ви від- почиваєте?» Адже, висока працездат- ність, творчість і завзятість мають прямий зв’язок з відпочинком. Важ- ливо пам’ятати, що саме суботній спокій Бог наділив благосло- венням для людини. По-третє, Господь бажає, щоб субота була днем радості та спілкування один з одним, осо- бливо з членами наших сімей. Буває, в клопотах зайнятості хтось із батьків вже й не прига- дає в який клас ходить донька або не здогадується, що син уже вміє керувати машиною. Нам катастрофічно не вистачає на спілкування в родинах у робочі дні. А в цей особливий день Бог бажає, щоб сімейні відносини зміцнились, а спільних інтересів стало більше. У це свято й дру- жинам не слід стояти за плитою чи бігати за покупками, адже ще до настання суботи родина згідно вказівок Бога зробить необхідне (див. Вихід 16:23,24, Неемії 13:15,18). Тож, хіба це не наші споді- вання і плекання надій: жити у взаєморозумінні і радості у своїх родинах, мати здоров’я і плідно працювати, зрештою, в стресах буднів знайти мир і спо- кій для душі у Господі? Звучить риторично, чи не так? Тоді за- лишається лише здійснити осо- бисту перевірку і втілити в життя благословення Всевишнього Бога: «Якщо ради суботи ти стримаєш ногу свою, щоб не чини- ти своїх забаганок у день Мій святий, і будеш звати суботу приємністю, днем Господнім святим та шанованим, і її поша- нуєш, не підеш своїми дорогами, діла свого не шукатимеш та не будеш казати даремні слова, тоді радість у Господі матимеш…» Ісаї 58:13,14. Анжела Поліщук Для гарного самопочуття і здоров’я кожна людина потребує щотижневого відновлення сил, зупинки в час Господь бажає, щоб субота була днем радості та спілкування один з одним, особливо з членами наших сімей Закінчення. Початок на стор. 4. Ангеліна на хвилю замовчала, вона помітила, що Оленчине ві- дерце більше за її, і думала ось про що: «А як ми будемо ділити скарби, порівну, чи хто скільки назбирає?». Але вона не хотіла поки питати про це Оленку, щоб не здатися надто жадною. «На місці розберемося», – заспоко- їла вона себе. По обидва боки дороги рос- ли великі дерева і вони щедро всипали стежку своїм золотим листям. Ангеліна старалася йти обережно, щоб не підніма- ти куряву, а Оленка ж навпаки, ступала там, де було найбільше листя. – Йди на стежку, ти забруд- ниш свої черевички, – копіюючи мамину інтонацію, сказала Ан- геліна. – А зате як тут гарно співає листя, – відповіла Оленка, – чуєш: шур-шур, шур-шур. Ангеліна хотіла і собі спробу- Історія для дітей• «СКАРБИ БАБИНОГО ЛІТА» вати, але ось вони вже прийшли під густі дерева лісопосадки. – А де скарби? – зачаровано запитала Ангеліна. – А ось вони! – і Оленка під- няла з землі колючий каштан, швидко розкрила його, і в її руці опинився блискучий коричневий шарик. Ангеліна розчаровано скри- вилася, але Оленка ніби не по- мітила її незадоволення, і продо- вжувала крутити в руці каштан, ніби тримала діамант: – Дивися, який він гладенький, як виблискує на сонці, – а потім нагнулася ще раз, і вже тримала в руках жолудь. – А цей який смішний, ніби маленький чоло- вічок в шапочці. Ангеліна подивилася під ноги, там в сухому листі лежало ще багато таких коричневих гла- деньких шариків, вона неохоче підняла один, покрутила його в руках, як Оленка, погладила. На дотик він був дуже приємний, а коли вона витерла його долонею, він заблищав. «І справді, який він гарний! – подумала Ангеліна. – Я його покладу в себе в серван- ті». І вже дуже швидко відерця дівчаток були повні гладеньких каштанів і кумедних чоловічків- жолудів. Коли Ангелінина мама вийшла на дорогу, щоб подивитися, де поділася її донька, вона поба- чила на залитій сонцем стежині двох сяючих від щастя дівчаток. Весело підстрибуючи, вони на- вмисне високо піднімали ноги, так щоб опале листя злітало вгору. Кожна з них тримала в од- ній руці великий букет золотого листя, а в іншій – відерце зі скар- бами бабиного літа, скарбами, що не можна ні купити не про- дати, і які оцінить лише чутливе серце. БАБИНЕ ЛІТО У неба піднявся настрій – Яке ж прекрасне життя! А сонце підморгує квітам: У нього в душі весна. Дерева кольору сонця – Цвітінню прийшла пора, І перше своє павутиння Мережить на них дітвора. Теплом позіхнуло літо, Розкинуло крила в політ, І добрій самотній бабусі Послало останній привіт. Марія Власюк www.detsko.com

6 СВІТЛО твого ЖИТТЯ «Я не вірю в жодні догмати, мені не подобаються офіційні церкви... Водночас я не можу уявити собі Всесвіт і людське жит- тя без певного осмислюючого їх начала..., яке лежить поза матерією та законами..., без цього нудно жити». Андрій Сахаров, нобелівський лауреат з фізики Правилом хорошего тона стало следовать авторитетному мнению. Если вы приняли реше- ние не самостоятельно, на быструю руку, а посо- ветовались – вы рассуди- тельны и без сомнения умны. Мнение эксперта нам про- сто необходимо для того, чтобы вылечиться если за- болели. Нам дают совет, что покупать и во что одеваться. Именно эксперты определя- ют, что будет с экономикой, и поднимутся ли цены. Даже в духовной сфере эксперт – авторитет. Потому, как самого Бога мы воспринимает так, как научены экспертами… Наверное, это удобно иметь несколько авторитетных мне- ний на разные случаи жизни. Но прав ли эксперт? Кто пору- чится за него? В мире, где всё покупается и продается, стоит быть осторожным. Если вопрос касается зуб- ной пасты, мнение «очень знающего» человека ещё как-то можно принять и если эта паста всё- таки не подойдёт, её можно выбро- сить. А как быть с душой? Экспер- ты от церкви – священники, как раз и призваны развивать нашу духовность. Они расскажут, когда и что праздновать, какому святому мо- литься и что при этом го- ворить. Всё выглядит очень авторитетно и солидно. Мы без вопросов, по традиции, доверяем своё настоящее этим экспертам. Стоп! Готовы ли вы доверить им своё будущее? Готовы ли вы разрешить не- знакомому человеку опреде- лять свою вечную участь? А ведь именно за это отвечает наша духовность и наше пони- мание Бога. Где найти автори- тетного духовного эксперта? Рекомендациям специали- ста, нас учат доверять на протяжении всей жизни. Ещё в школе, не то в шутку, не то всерьёз говорят, что мы про- изошли от обезьян. Сначала, пока мы дети – нам смешно. когда его дети отказывались от Него. Но и это не всё: есть ещё нечто. Существует, тщательно скрываемый, древнейший аргумент в пользу авторитета Творца. Этот аргумент на- столько прямо и просто гово- рит о Боге как нашем Отце, что дьявол потратил тысячелетия для того, чтобы люди забыли об этом. Каждый человек, узнавший об этом великом и в тоже время тайном аргументе, неминуемо становится перед выбором: чей авторитет при- знать? Именно тут и решается его вечная участь. Вечная участь…, что может быть важнее? Независимо верим мы в это или нет, всем и каждому, рано или поздно, придётся предстать на суд. Небесный суд. Итак. Этот великий аргумент – день поклонения! Если вновь возьмём в руки Библию – нас опять ждёт от- крытие и удивление. Мы при- выкли ко мнению экспертов, ведь они учили нас приходить в храм на поклонение Богу по воскресеньям. Они со многими доказательствами наставляли нас в этом на протяжении ве- ков. Но заповедь Божья – одна из десяти, учит другому: «Помни… день… суббот- ний»! Странно, ведь так давно существует церковь. Столько великих людей признава- ло именно воскресенье за главный день поклонения? В конце концов – так принято, и священники учат именно этому. Стоп! Готовы ли вы доверить им своё будущее? Готовы ли вы до- верить человеку свою вечную участь. А она, вечнаяучасть, зависит толь- ко от одного: чей автори- тет вы вы- берете. Чью сторону зай- мёте: Бога или человека? Вы помните, с чего мы начали? Прави- лом хорошего тона стало следовать авторитетному мнению. Если вы приняли решение не самостоятельно, на быструю руку, а посовето- вались – вы рассудительны и без сомнения умны. Это правильно. Прислушайтесь к авторитетному мнению. Толь- ко… Пусть вашим авторитетом будет Сам Бог! Дмитрий Долгожитель dolgozitel.blogspot.com Мнение эксперта Но после, когда взрослеем, мы воспринимает это уже серьёзно, как аксио- му, не требующую доказательств. А вот как раз доказатель- ства не по- мешали бы. Но эксперт авторитет- но заявляет: мол, эволю- ция. Существуют ли другие мне- ния, которым при засилье экспертов, тяжело пробиться наверх? Да! Креационизм – наука о творении. Оказывается, мно- жество учёных не согласны с Дарвином. Они доказывают, что у жизни на Земле есть Разумное Начало и говорят о ненаучности «теории эволю- ции». Достаточно взять в руки одну из самых известных и в тоже время самых забытых книг – Библию. Правда, нас учили, что для её понимания нужен специалист. А вы почитайте. Она как раз написана для того, чтобы понимать. Да, наш ум настолько деградировал, пока мы полагались на экспертов, что потребуются некоторые усилия, чтобы понять язык Библии. Но как только это случится, вы непременно услышите Голос. Голос того, кто является истинным авто- ром этой книги – голос само- го Бога. Бога Творца. Лично, уже без посредников, вы сможете Ему доверить свою духовность, а значит и своё будущее. Из этой Книги мы узнаем, что не обезьяны наши праро- дители, а сам Бог. Вы слыши- те? Бог - наш Отец! Эксперты нас обманыва- ли? Да. Зачем? Всё дело в авторитете… Оказывается, что эта, так на- зываемая наука об эволюции, имела в своей истории воз- никновения лишь одну задачу: показать, чей авторитет выше. Авторитет Бога или человека. Творение взбунтовалось про- тив своего Создателя. Хотя начало этой войны имеет неземное происхождение, страдаем мы от этого, здесь и сейчас. Авторитет вселенского зла, в лице Люцифера, желает хотя бы в умах людей, но победить авторитет само- го Бога. На чьей стороне мы? П р о т и в л е - ние авторитету Бога – это при- нятие авторите- та сатаны! Конечно, кто- то скажет, что это не может касаться нас. Мы с уважением относимся к Богу. Да-да. Мы вспоминали уже экспертов от религии, которые учат нас «правильно» понимать Бога. После их советов, познать на- стоящего, любящего, прощаю- щего Отца – уже невозможно или неоправданно трудно. Мы отмечали также, что война авторитетов заставила чело- века поверить в абсурдную и унизительную теорию эволю- ции. Вы представляете, как радовался сатана, когда люди заявляли, что появились на свет в результате случая. Как больно было Отцу Небесному, Оказывается, что эта, так называемая наука об эволюции, имела в своей истории возникновения лишь одну задачу: показать, чей авторитет выше. Авторитет Бога или человека Готовы ли вы доверить человеку свою вечную участь. А она, вечная участь, зависит только от одного: чей авторитет вы выберете. Чью сторону займёте: Бога или человека?

7СВІТЛО твого ЖИТТЯ ЧИЇМ АВТОРИТЕТОМ? «...Природа описується ліпшою з усіх можливих математик, тому що її створив Бог». Олександр Поляков, відомий математик Усім, хто знайомляться зzz Біблією, видається дивним той факт, що після створення світу в шість днів, Бог поблагосло- вив, освятив і відокремив свя- ту суботу для людини. Однак, більшість християн вшанову- ють як день Господній перший день тижня – неділю. Природно виникає питання: Хто ж пере- ніс день спокою з сьомого дня тижня на перший день? Як і коли це відбулося? На підставі свідчення Святого Пи- санняє очевидним,що це здійснилося не Божим авторитетом. Господь заві- рив: «…не порушу Свого заповіту, а що було з уст Моїх вийшло, того не зміню!» (Псалом 88:35). «Не думайте, що Я прийшов порушити закон або пророків;непорушитиприйшов Я,але виконати» (Матвія 5:17). В світі існує один документ, що безпосередньо вийшов з вуст Божих і адресований людині – це закон Десяти заповідей, записаний у книзі Вих. 20:2-17. У четверті

Add a comment

Related pages

Svitlo zh 2013 12 - Documents - docslide.us

Svitlo zh 2013 12. by maksym-balaklytskyi. on Jan 18, 2015. Report Category: Documents
Read more

Svitlo zh 2011 9 - Documents - docslide.us

Svitlo zh 2011 9. by maksym-balaklytskyi. on Dec 05, 2014. Report Category: Documents. Download: 0 Comment: 0. 242. views. Comments. Description .
Read more

zh - Documents - docslide.us

Zh sound 1. Name: Phuong Nguyen April 6, 2015 “ZH” SOUND Sound How to Articulate (e.g., place, manner, voicing, etc.) Similar Sound in Vietnamese (give ...
Read more

AR.Drone 2.0 Video: 2013/10/03 - YouTube

Video recorded with a Parrot AR.Drone! Official Website: http://www.ardrone.com Follow AR.Drone on: http://www.twitter.com/ardrone Become a Fan ...
Read more

ZH Resume - Documents

ZH Resume; ZH Resume Oct 01, 2015 Documents zach-harris. The document was removed. Please view another documents 1
Read more

D zh projects - Education

Download D zh projects. Transcript. Recommended. ZH 1.
Read more

Nûjiyan 2013-10-16 - YouTube

Nûjiyan 2013-10-16. Nûjiyan 2013-10-16. Skip navigation Upload. Sign in. Search. Loading... Close. Yeah, keep it Undo Close. This video is ...
Read more

zh.ch - Kanton Zürich

10.05.2016: Gesetz über eine Tramverbindung und einen Strassentunnel am Rosengarten in der Stadt Zürich: 04.05.2016: Änderung des Verfahrens der ...
Read more

FDSN: ZH (2013-2014): Imaging the Floridan Aquifer System ...

Ray Russo (2013): Imaging the Floridan Aquifer System Using Seismic Noise. ... Other/Seismic Network. doi:10.7914/SN/ZH_2013: Data Access. Data Availability:
Read more

Best Practice String Zeichen (was mehrfach vorkommt ...

Es geht darum das es ein String vorhanden ist der wie folgt aussehen kann: "en, de, zh-CN, uk, zh, ... 08.10.2013, 10:03. auf jeden Fall gute Lösung, ...
Read more