Svitlo zh 2012 6

50 %
50 %
Information about Svitlo zh 2012 6

Published on March 16, 2014

Author: balm

Source: slideshare.net

„Я – світло для світу; хто піде за Мною, той не ходитиме в темря„Я – світло для світу; хто піде за Мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя”.ві, але матиме світло життя”. (Ісус Христос, Іоанна 8:12)(Ісус Христос, Іоанна 8:12) 20122012 №6№6 - Напевно такий я вже є невезучий. І здоров’я доброго немає, і на роботі заробітків мало, і в сім’ї проблеми, та й знайомі мене чомусь у всьому випе- реджають. Видно в мене вже доля така! – нерідко можемо почути подібні міркування. Чи не здається вам, шановні читачі, що у нас над- тошвидковиходитьсписуватинадолюбудь-якісвої негаразди. Звичайно це дуже зручний спосіб зняти з себе вину. Тут тобі ні аналізу ситуації не потрібно, ні встановлювати винних не треба, ні, тим більше, ні- кого до відповідальності притягати не приходиться, що насправді є дуже заморочливим. Оригінально придумали! Здається, що коли ми вже додумалися скласти все на долю – «мудрість» із нас прямо-таки випирає. От якби ми ще додумалися до того, що складаючи вину на долю, само по собі ми робимо винним Когось. Тобто, Того, хто запрограму- вав для нас таку долю. Але в такому випадку ми му- симо йти далі. Якщо сказав «А», то треба вже казати також і «Б». Звідки у нас взялася впевненість у тому, що хтось нам готує погану долю? Як відомо, у світі зараз діють дві сили: добра і зла. То котра ж із них готова спричинити лихо? Від- повідь є очевидною. Але лукавий завжди намага- ється спотворювати факти таким чином, щоб у сві- домості людини виникало питання: «Де Бог, куди він дивиться що допускає таке?». Усі наші біди полягають у тому, що переважна більшість із нас не спромоглася дізнатися де, яким чином, і через кого Господь надає достовірну і пе- реконливу інформацію про себе, про свої наміри стосовно людини, і про те, на яких умовах його до- брі наміри можуть здійснитися. Бог абсолютно не зацікавлений у тому, щоб приховувати від нас це. Навпаки, він хоче щоб на підставі відкритої для нас інформації ми добровільно могли визначитися: хо- чемо ми триматися вільної волі Всевишнього, з її перевагами, чи вибрати насильницьку волю лука- вого, з її трагічними наслідками. У цьому номері газети ми намагаємося, хоч би якоюсь мірою, надати можливість Господньому Сло- ву відповісти на ті питання, чи, навіть, претензії, які ми іноді спрямовуємо на адресу Бога. При цьому хо- четься щоб ми читаючи наступні сторінки могли собі чітко уявляти: осуду заслуговує не той, хто дав волю, а той, хто неправильно нею розпорядився. Чому мені не ведеться?Чому мені не ведеться? Д ОЛ Я чи В И Б І Р ?Д ОЛ Я чи В И Б І Р ?

22 ѲÒËÎѲÒËÎ òâîãîòâîãî ÆÈÒÒßÆÈÒÒß - , , . . . . - . Краще бути християнином – , ? – . – , ? – , , , , , - . – . До зневіреного Здається, все скінчилось і немає Ніяких проблисків в житті Усе, здається, розвалилось: Такі ось роздуми на самоті. Чому у інших все нормально, Хоч грішні всі, такі, як я: Складають плани на майбутнє, Звеличують своє ім’я. Роботу мають, сім’ї, діти, До чогось прагнуть, чогось ждуть. А я назовсім зупинився. Роки мої повз мене йдуть. Мій друже, знаю, десь глибоко Такі думки тебе гризуть. Слова людські, як пусті ноти По нервах, як по струнах б’ють. Тебе заковано в кайдани, Заручником хвороби став. Тривога, злість і дратівливість Для тебе зараз – звичний стан. Ти думаєш, що одинокий І немічний в хворобі злій. Розкрий лиш очі і побачиш: Стоїть тут друг – Ісус Святий. Обітниця Христа незмінна: «Ти не один! З тобою завжди Я! Мені віддай свою тривогу І понесу тягар за тебе – Я! Валентина Гавран

ѲÒËÎѲÒËÎ òâîãîòâîãî ÆÈÒÒßÆÈÒÒß 33 . Мир для душі доступний кожному – , ? – , , . , . – , ? – , . , , . . 7 Служіння яким його явив Христос – , ? – - , , . – , ? – , .

44 ѲÒËÎѲÒËÎ òâîãîòâîãî ÆÈÒÒßÆÈÒÒß Чи вірите ви у долю? Сьогодні мільйони лю- дей вірять у долю. Невже дійсно, ми живемо по написаному для нас сценарію, в якому вже про- писані всі наші дії і навіть день смерті? Невже, дійсно, крадій краде, а вбивця вбиває, тому що такою є їхня доля? Чи може існує таки свобода вибору людини? Чи можливо поєднати такі два поняття як свобода вибору і доля? Якщо так, тоді в яких випадках наші дії є нашим власним вибором а, в яких все можна перекласти на долю? Погодь- теся, якщо таки існує доля, тоді я можу зняти з себе відповідальність за свої дії. Я ж не винен! У мене не було вибору! Я тільки жертва обставин! Чи не так? А жахливішим є те, що віра у долю закралася у християнство. Нібито Бог наперед вже призна- чив кожній людині її життя і смерть. Біблія вчить, що кожний отримає згідно своїх діл, праведник – життя вічне, беззаконник – загибель. Але якщо Бог наперед призначив комусь бути праведни- ком, а комусь нечестивцем, тоді Він наперед при- значив одному спасіння а іншому загибель. Чи такою є істина, яка записана у Слові Бо- жому? Одна тільки згадка про слово «призначення» (рос. «предопределение») викликає у нашій уяві особу Джона Кальвіна. По сьогоднішній день ба- гатьох мислячих віруючих і не віруючих людей – питання Божого призначення, а саме, призна- чення наперед – є великим каменем спотикання. Те, про що Кальвін писав стосовно цього пи- тання – коротко можна виразити так: «Бог до- вільно, за Своїм бажанням призначив деяких людей на спасіння, а деяких на засудження, про- кляття. Це робить Господь». Кальвін описав цю доктрину як «жахливу», страшну для розумін- ня» але за його словами «найбільш правдиву». Ми могли б і згодитися з цим формулюванням, якщо б на місці слів «найбільш правдива» було б написано «найбільш не правдива» доктрина. Та давайте по справедливості віднесемося до Джона Кальвіна, адже він звертався за підтрим- кою до Слова Божого, щоб зрозуміти цей термін «призначення», і як він стверджував: «Писання це ясно доказують!» Чи на справді Писання ясно і правдиво дока- зують, що деякі люди безповоротно призначені бути спасенними, і у той же самий час, інші при- речені на безповоротне осудження? На почату давайте розглянемо, що насправді означає цей термін «призначення», (рос. «пред- определение»). У Посланні до Римлян 8:29-30 зустрічається грецьке слово «proorizo», що означає «призначити наперед»:«БокогоВінпередбачив,тихіпризначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб Він був перворідним поміж багатьма братами. А кого Він призначив,тихіпокликав,акогопокликав,тихіви- правдав, а кого виправдав, тих і прославив». А також цей термін знаходимо у Посланні до Ефесян 1:5-11: «призначивши наперед, щоб нас усиновити для Себе Ісусом Христом, за впо- добанням волі Своєї…У Нім ми стали й спадко- ємцями, бувши призначені наперед постановою Того, Хто все чинить за радою волі Своєї». Читаючи ці тексти дехто прийшов до помил- кових висновків – припускаючи, що Бог свавіль- но призначив, або «відмітив наперед», особливих осіб, що будуть спасенні і тих хто будуть втраче- ними, незалежно від їх особистого вибору у цьо- му питанні. Таким чином, за уявою деяких, Бог довільно декотрим дарує вигоди від плану спа- сіння і водночас, відкидаючи інших. Але контекст і принцип аналогії Священного Писання показу- ють абсолютну фатальність такого підходу. Священне Писання ясно вчить, що Бог «хоче, щоб усі люди спаслися, і прийшли до пізнання правди»(1Тим. 2:4), і що Він «не хоче, щоб хто за- гинув, але щоб усі навернулися до каяття» (2Пет. 3:9) Біблія ніде не говорить, про те, що Бог ба- жає, щоб деякі люди загинули і не пізнали істи- ни. Бог не має задоволення в смерті грішника «не прагну смерті несправедливого» але бажає «щоб вернути несправедливого з дороги його, і буде він жити» (Єзекіїля 33:11). Природа Біблійного призначення ясно сфор- мульована в Євангелії від Іоанна 3:16-21, де за- явлено, що Бог «полюбив цей світ» і віддав Сво- го Сина, щоб Він став Спасителем світу – не так, що Він полюбив тільки окремих людей, а інших зненавидів. Текст 17 особливим чином наголо- шує, що «Бог не послав Свого Сина, щоб він світ засудив, але, щоб через Нього світ спасся». Прихильники помилкового вчення, про те, що Бог зарання визначає кому спастися, а кому ні посилаються на 9-й розділ Послання до Рим- лян, де з 10-го по 14-й тексти сказано про двох братів, Якова та Ісава, про яких іще до їхнього народження Боже вибрання було визначеним наперед. І дійсно тут мовиться що вони ще ні- чого не зробили, ні доброго ні злого, а вже Гос- подь Якова вибрав, а Ісава відкинув. Але голов- ною помилкою Кальвіна та його послідовників є те, що вони не зауважили – тут мова йде не про спасіння, а про служіння! Біблія неодноразово наводить приклади по- дібного обрання, наприклад Самсона, апостола Павла та інших. Так, ці люди обиралися на спе- ціальне служіння, деякі з них виправдали Боже доручення, а деякі лише частково – Бог не має нас за роботів, Він завжди поважає наш вибір. А що стосується спасіння людини, то тут усі мають однакові права. Ось як це розцінює сам апос- тол Павло: «…Бог… вибрав мене від утроби ма- тері» - пише він Галатам, але при цьому розуміє, що його професія, як священика і, навіть, апос- тола, не є гарантією спасіння, бо служити можна по-всякому. І тому він завжди пам’ятав «…щоб, звіщаючи іншим, не стати самому негідним» (1 Кор. 9:27). Отже Бог ніколи насильно не вмішується у право вибору людини. Прийняття остаточного рішення Він залишає за людиною. Бог усе зро- бив для грішників, щоб вони могли знайти спа- сіння в Ісусі Христі і бути відновленими у синів- стві. Спасіння пропонується всім, та не всі при- ймають це запрошення. Спасіння не надається людині проти її волі, так само і не відбирається всупереч її бажанню. Бог дав людині дивовижний дар – свободу вибору! Що вибереш ти, дорогий друже? Доля чи свобода вибору?Доля чи свобода вибору? У медицині існує таке поняття як «хвороби цивілізації» або «не інфекційні захворювання». До них відносять: - серцеві захворювання та інсульт - діабет - рак - хронічні захворювання легенів Хоч здається наша цивілізація стрімко розви- вається, (нові технології, досягнення), але чомусь також стрімко росте кількість людей які хворіють вище згаданими захворюваннями, і це не вдаєть- ся зупинити. 25% населення помирають від цих за- хворювань у віці до 60 років, у розкві- ті своїх сил. Звичайно це боляче, але це правдива статистика ВООЗ. Нам відомі причинивиникненняцихзахворювань: - тютюн - нездорове харчування - малорухливий спосіб життя - зловживання алкоголем. Нам також відоме рішення – це профілактика через здоровий спосіб життя, вчасне лікування. Продовження на стор. 5 Вибір про який ніколи не пожалкуєте!Вибір про який ніколи не пожалкуєте!

ѲÒËÎѲÒËÎ òâîãîòâîãî ÆÈÒÒßÆÈÒÒß 55 Дві маленькі сестрички, прослухавши біблій- ну історію про вигнання Адама і Єви з раю, сказа- ли татові: - Тату, якби ми з Оленкою були в раю, то нізащо б не з’їли плід пізнання добра і зла. Адже Бог не до- зволив його чіпати, правда, тату? - Правда, – посміхнувся батько й уклав дітей спати. На ранок тато встав раніше всіх, піймав у дво- рі горобця і посадив його в горщик. Розбудивши дівчаток, він показав їм горщик, який поставив на підвіконня відритого вікна в кухні і сказав: - Будь ласка, не знімайте кришки з цього гор- щика, поки я не прийду з роботи. Коли повернуся, то сам покажу вам сюрприз, який там знаходиться. Якщо будете чемні, куплю вам нову гру. Тато з мамою пішли на роботу, а дітлахи зали- шилися вдома самі. Усіма силами намагалися вони відволікти себе від горщика на підвіконні. Вони давно переграли у всі ігри, які знали, але ціка- вість не давала їм спокою. Дуже хотілося зазирну- ти – що ж це знаходиться у тому таємничому гор- щику? Зрештою, старшенька Маша вмо- вила молодшу сестричку, яка ще боялася, що тато буде сердитися через їхній непо- слух, заглянути в каструльку. - Ми тільки одним оком глянемо і за- криємо, – сказала вона. Тато навіть не ді- знається. Але як тільки Оленка підняла криш- ку, горобець вилетів у вікно. Злякавшись, дівчатка накрили, вже тепер порожній, горщик. Увечері повернувся тато, і, поба- чивши, що горщик порожній, сказав: - Ну що, маленькі Єви, – не витрима- ли, випустили пташку. Ось так і Єва не втрималася, щоб не спробувати плід піз- нання добра і зла. - А чому з того дерева не можна було їсти, – похнюплено запитала Маша. - Дерево було звичайним, і плоди були їстівними, але, порушивши заборону Бога, перші люди вибрали зло замість добра, тому, що будь-яке зло починається з неслухняності. Цей го- робчик був для вас сьогодні деревом добра і зла, і ви теж не послухалися мене. Випробування вияви- лося вам не під силу, хоч сьогодні вранці ви були впевнені в тому, що були б розумнішими у своєму виборі. Отже, замість того щоб звинувачувати Адама та Єву, чи не кращим буде навчитися: вибираючи те, що пропонують вам батьки – ви зробите най- кращий свій вибір! Наталія Різак Право виборуПраво вибору Початок на стор. 4 Це все ВИМАГАЄ ДІЄВОСТІ від КОЖНОГО з НАС. Для початку нам важливо зро- зуміти, що захворювання – це зу- силля нашого організму звільнити- ся від наслідків порушення законів здоров’я. Тому в першу чергу потріб- но з’ясувати причину захворюван- ня. Нажаль ми поспішаємо знімати симптоми не дивлячись в корінь про- блеми. Необхідно змінити нездорові умови та викорінити згубні звички. Тільки таким шляхом людина дійсно може допомогти організму відновити його правильне функціонування. Закон причини та наслідку спра- цьовує завжди, так само як і закон земного тяжіння. Правда, дію першого закону в нашому організмі ми не бачи- мо миттєво, а тільки пізніше. Так як це сталося з Євою в Едемському саду. Бог сказав не їсти плодів з дерева пізнан- ня добра і зла тому, що помруть, а змій заперечив: «Не помрете!» Дійсно, людина не по- мерла одразу, але поступово, майже непомітно рухалася до смерті. Тепер кожен хто народжу- вався з певного віку починав «гаснути», так з не- послухом у наш світ ввійшли хвороби та смерть. Аскількисьогодніяпорушуюзаконівздоров’я не усвідомлюючи всієї серйозності наслідків, на- ївно вірячи тому відголоску «не помреш». Усім нам відомо наскільки розвинутою циві- лізацією свого часу був Єгипет. Відомо також, що вони нехтували фізичною активністю, оскіль- ки мали рабів, їли багато м’яса та жили розпус- ним життям. Тож подивімося що знайшли вче- ні ретельно вивчаючи мумії, що добре зберегли- ся. З допомогою рентгеноскопії вони досліди- ли кістки і артерії. Потім розрізали мумії для об- стеження внутрішніх органів. Вчені з подивом з’ясували, що єгиптяни страждали від різнома- нітних хронічних захворювань – атеросклеро- зу, ожиріння, захворювань зубів, раку та артро- зу. Все це є яскравим результатом неправильно- го способу життя. Нажаль у цьому ми мало чим відрізняємося від них. Тепер зрозуміло слова із Святого Письма які говорить сам Бог: «Коли дійсно будеш ти слуха- ти голосу Господа, Бога твого, і будеш робити слушне в очах Його, і будеш слухатися заповідей Його, і будеш виконувати всі постанови Його, то всю хворобу, що Я поклав був на Єгипет, не по- кладу на тебе, бо Я – Господь, Лікар твій!» (Ви- хід 15:26). Умова однозначна та зрозуміла. Тільки по- слух Богові, встановленим Ним законам, може зберегти нас від хвороб та передчасної смерті – тих негативних наслідків якими переповнена сьогодні наша земля. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) опублікувала попередження: «Нездоро- вий спосіб життя став епідемією людства, вна- слідок якого, у 2015 році, помре в два рази біль- ше людей ніж сьогодні. Кожен рік через нехту- вання простими правилами здоров’я передчас- но помирає 17 мільйонів людей в цілому світі». ВООЗ поставила собі за ціль, до 2015р. змен- шити ріст осіб з хронічними хворобами цивілі- зації на 2%. Більшість людей, що схиль- ні до цих захворювань не усві- домлюють серйозність факто- рів розвитку цих хвороб. Осно- вні із них це нездорове харчу- вання, малорухливий спосіб життя, паління, та алкоголь. Але не дивлячись на статис- тику ми не приречені, Господь каже: «Коли дійсно будеш ти слухати… та виконувати», тобто ми можемо бути дієвими та від- повідальними за своє здоров’я. 1. Перевірте рівень холесте- рину в крові. Вживайте продук- ти багаті клітковиною. Найбіль- ше зернових (вуглеводи, вітамі- ни, мінерали), овочі та фрукти (антиоксиданти, вітаміни, фі- тонциди), бобові (білок, міне- рали), горіхи та насіння (жири, мінерали, білок), нерафіновані олії (незамінні жирні кислоти). «Нехай ваша їжа буде ваши- ми ліками.» 2. Треба задіяти всі м’язи для повноцінно- го кровообігу, обміну речовин та функцій організ- му. Зміцниться серце, судини, профілактика діа- бету, остеопорозу, депресії. Постійна ходьба допо- внить вашу активність та допоможе людям з висо- ким тиском і хворобами суглобів, сприятиме виро- бленню гормону радості та продовжності життя. «Маю два лікарі : права та ліва нога.» 3. Сучасний спосіб життя спонукає нас до постійних стресів, що може серйозно зашкоди- ти нашому здоров’ю. А тому, необхідно навчити- ся довіряти Богу всі свої переживання в молитві. Ісус навчав: коли ми скажемо Отцеві щось в тай- ні, Він дасть нам явно. «Боже! Дай мені розум та душевний спокій«Боже! Дай мені розум та душевний спокій прийняти те, що я не в силах змінити, муж-прийняти те, що я не в силах змінити, муж- ність змінити те що можу, та мудрість від-ність змінити те що можу, та мудрість від- різнити одне від одного.»різнити одне від одного.» Бог створив нас, і тільки Він досконало знає, що є добрим для нас. Ще ніхто не пожалкував вибираючи послух Богові, Він наш Лікар душі і тіла. Спробуйте й Ви… Максимець Вікторія б

66 ѲÒËÎѲÒËÎ òâîãîòâîãî ÆÈÒÒßÆÈÒÒß . Закон Божий для нашего блага – – ? – . – ? – . - , - . - . – , ? – . - , . – , ? – , . , . -- , ,, , ,, , -, - ..

ѲÒËÎѲÒËÎ òâîãîòâîãî ÆÈÒÒßÆÈÒÒß 77 ,, ,, .. -- , -, - ,, ,, . , , -. , , - : « ,: « , , , ... -, , ... - ,, » ( . 2: 1-6).» ( . 2: 1-6). , — -, — - , ., . , , ,, , , ,, ’ , -’ , - . -. - , , -, , - . «. « , ,…, ,… !» ( . 32:15).!» ( . 32:15). . Переваги християнина . 3 - , « – - !». Служіння яким його явив Христос

88 ѲÒËÎѲÒËÎ òâîãîòâîãî ÆÈÒÒßÆÈÒÒß Пишіть на адресу: м.Ужгород, вул. Джамбула, 23; тел. (0312) 45-30-70 Індекс: 88000 Засновник і видавець: Черничко Іван Петрович Адреса редакції: м. Ужгород, вул. Гагаріна, 36 моб.тел.: 095-195-41-91 e-mail: chernip@i.ua Газета видається на кошти від благодійних пожертвувань Розповсюджується безкоштовно Редакційна колегія: Іван Черничко, Агнеса Черничко, Юлія Сокирко, Людмила Кастран, Наталія Різак, Неля Капітан, Василь Чопик, Віталій Мелесь. Компютерна верстка Пономаренко Ганни Реєстраційне свідоцтво ЗТ№ 507/00Р від 21.12.2009 р. Адреса друкарні: вул. Гагаріна, 42/1 м. Ужгород, Закарпатська обл. ПРАТ „Видавництво „Закарпаття” тел.: 66-95-68 Тираж: 50 000 Зам. № 272 КОЖЕН ІЗ НАС ВІЛЬНИЙ ВИБИРАТИКОЖЕН ІЗ НАС ВІЛЬНИЙ ВИБИРАТИ «І станеться, якщо ти будеш слухатися голосу Господа, Бога свого, щоб додержуватися всіх Його заповідей… то прийдуть на тебе благословення Господа Бога… Благословенний ти будеш у місті, і благословенний будеш на полі! Благословенним буде плід утроби твоєї, і плід твоєї землі, і плід худо- би твоєї! Благословенним ти будеш у вході своїм, і виході своїм! Господь учинить, що вороги твої, які повстають на тебе, …втікатимуть перед тобою. Господь накаже Своєму благословенню бути з тобою в коморах твоїх, та в усьому, чого доторкнеться рука твоя… коли ти будеш додержуватися за- повідей Господа, Бога твого, і підеш дорогами Його». «Та коли станеться, що ти не будеш слухатися голосу Господа, Бога свого, щоб додержувати виконання всіх Його заповідей та постанов Його, що я сьо- годні наказую тобі, то прийдуть на тебе всі оці прокляття, і досягнуть тебе: ти будеш відчувати це у місті, і в полі! І будеш це відчувати у вході своїм, і ви- ході своїм! Прибулець, що серед тебе, піднесеться понад тебе високо-високо, а ти зі- йдеш низько-низько. Він тобі позичатиме, а ти йому не позичатимеш, він стане головою, а ти станеш хвостом. За те, що не служив ти Господеві, Богові своєму, у радості та в доброті сер- ця, то будеш служити ворогові своєму, якого Господь пошле на тебе…». «І станеться, коли прийдуть на тебе всі ці слова, благословення та прокляття, …і ти візьмеш їх до свого серця і навернешся до Господа, Бога свого, і будеш слухатися голосу Його… то змилосердиться над тобою Бог твій!». Так говорить Господь: «За свідків проти вас закликав я небо й землю,Так говорить Господь: «За свідків проти вас закликав я небо й землю, життя та смерть виявлені перед вами, благословення та прокляття.життя та смерть виявлені перед вами, благословення та прокляття. Але ти вибери життя, щоб жив ти та потомки твої!».Але ти вибери життя, щоб жив ти та потомки твої!». www.hopechannel.info Християнський телеканал «Надія». http://www.golosnadii.org Радіо «Голос Надії». Перша програма Українського радіо: - субота 17:30-17:45 - неділя 8:50-8:55 Друга програма Українського радіо «Промінь», (FM 105): - понеділок 11:55-12:00 - вівторок 18:15-18:30 “Заочна біблійна школа “ Пишіть на адресу: Киїі, 71. А/с 36 Біблія

Add a comment

Related presentations

Related pages

MIHAL b2b DANILOVSKY@Zelenofor Osnovne Svitlo 26 08 2012 ...

Standard YouTube License; ... 6 tips and a script ... MIHAL b2b DANILOVSKY@Zelenofor Osnovne Svitlo 26 08 2012 part 2 - Duration: ...
Read more

2012 Pupil Voice video - YouTube

2012 Pupil Voice video Great Barr School. ... performed by Great Barr school drama students 2012 - Duration: 6:12. 1mamaliga 2,461 views. 6:12
Read more

2012 - Bing

December 21, 2012 Blog Last night all I wanted to do was sleep ... out cold by 8:30 ... waking up at 6:06 this morning. ... 2012 Movie Releases: ...
Read more

2012 - Bing

6.3K RATINGS; Windows Movie Maker 2012 is a free video editor from Microsoft. Windows Movie Maker 2012 is the stand out application of Windows Essentials 2012.
Read more

Tabelle P4.1. Patientenaustritte 2012 - 2014 % ...

Tabelle P4.1. Patientenaustritte 2012 - 2014 2012 2013 2014 % Veränderung zum Vorjahr ZH Psychiatrische Universitätsklinik Zürich 4 401 4 412 4 323 -2.0
Read more

Tabelle R4.8. Bettenbelegung 2012 - 2014 % Veränderung ...

Bettenbelegung 2012 - 2014 2012 2013 2014 % Veränderung ... Uniklinik Balgrist 83.4 92.7 98.3 +6.1 Klinik Susenberg1. ... ZH AR GR TG Total Kanton Zürich ...
Read more

Einführung AVGBS

Seite 1 Mario Bargetzi, Datenlogistik ZH AV-Tagung, 21. September 2012, Meilen . Einführung AVGBS. Amt für Raumentwicklung Abteilung Geoinformation ...
Read more

Uster – Wikipedia

Zürich (ZH) Bezirk: Uster: BFS-Nr.: 0198: Postleitzahl: ... 6: 8: 8: 10: 12: 11: 8: 9: ... 2012 2013 2014 2015;
Read more

Cara membuat teropong

... . 23 Jun 2012 Membuat Teropong Bahannya mudah saja ... 6 Lem PVC 1 buah 7 Lem kaca silikon 1 buah E. com/youtube?q=Cara membuat teropong&v ...
Read more

Verordnung über den Ausgleich der kalten Progression bei ...

2 Verordnung über den Ausgleich der kalten Progression bei der Einkommens- und Vermögenssteuer ab 1. Januar 2012 (vom 22. Juni 2011) Der Regierungsrat,
Read more