Svenskarna och Internet 2012

50 %
50 %
Information about Svenskarna och Internet 2012
Technology

Published on October 29, 2012

Author: PatriciaMellin

Source: slideshare.net

Description

Svenskarna och Internet 2012

Olle FindahlSvenskarna och Internet 2012 Olle Findahl

Olle FindahlSvenskarna och Internet 2012

Svenskarna och Internet 2012Version 1.0 2012© Olle FindahlTexten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls medlicensen Creative Commons Erkännande 2.5 Sverigevars licensvillkoråterfinns på http://creativecommons.org/, för närvarande på sidanhttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/legalcode.Illustrationerna skyddas enligt lag om upphovsrätt ochtillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige vars licensvillkoråterfinns på http://creativecommons.org/, för närvarande på sidanhttp://creativecommons.org/licenses/ by-nc-nd/2.5/se/legalcode.Vid bearbetning av verket ska .SE:s logotyper och .SE:s grafiskaelement avlägsnas från den bearbetade versionen. De skyddas enligtlag och omfattas inte av Creative Commonslicensen enligt ovan..SE klimatkompenserar för sina koldioxidutsläpp och stödjerklimatinitiativet ZeroMission. Se http://www.uwab.se/ för mer Box 7399, SE-103 91information om ZeroMission. Stockholm, Sweden Org. nr 802405-0190Författare: Olle Findahl Telefon: +46 8 452 35 00Formgivning: Inforfunction Fax: +46 8 452 35 02Omslagsfoto: ©iStockphoto.com/Imgorthand E-mail: info@iis.seFörsta upplagan, första tryckningen. www.iis.seTryck: DanagårdsLiTHO, Ödeshög, 2012.ISBN: 978-91-979411-7-4

Svenskarna och internet 2012 Förord............................................................................................ 4 Sammanfattning......................................................................... 601. Användningen av internet ökar men Innehåll spridningen har stannat av..................................................... 8 Tillgången till dator, internet och bredband har stannat av. Dagliga användningen i hemmet ökar. Fördubbling av mobila uppkopplingar. En stabilisering av tiden som ägnas internet. Endast de unga ägnar mer tid åt internet idag jämfört med tidigare år. 1,2 miljoner står fortfarande utanför. Ointresse främsta orsaken. Sverige ligger bra till i internationella jämförelser, sämre på bredband02. De vanligaste aktiviteterna på internet..........................14 Vad gör man på internet? Internetaktiviteter som blivit vanligare. De sociala nätverkens expansion har stannat upp. Hur ofta sker statusuppdateringar? En tredjedel av Facebook-användarna statusuppdaterar aldrig. Den vanliga telefonen är det vanligaste kommunikationsmedlet. Vanligaste internetaktiviteterna hos de unga.03. Barn och unga............................................................................18 När började hälften av en åldersgrupp använda internet? 40 procent av tvååringarna har börjat? Störst förändringar hos skolbarnen 8-13 år. De unga är mest multi-uppkopplade av alla. Smarta telefoner och surfplattor används långt ner i åldrarna. Flickor kommunicerar mer än pojkar. Hur vanligt är det att spela och blogga? Aktiviteter som är vanligare hos flickor respektive pojkar.04. Fortsatt ökning av mobilt internet......................................... 24 07. Traditionella medier och internet...................................40 Fortsatt ökning av mobilt internet. Hur många använder någon Många söker upp traditionella medier på internet men inte så gång och dagligen mobilt internet? Hur har användningen frekvent. Traditionella plattformar dominerar fortfarande. Hur förändrats under de senaste åren? Till vad används mobilen? många och hur ofta läser man en e-bok? Har läsandet av webb- Genombrott för surfplattan. Vem använder surfplattan i hemmet? tidningar förändrats under de senaste 5 åren. Hur stor del av Har utbildning och inkomst någon betydelse för vilka som skaffat tidningsläsningen äger rum på webben? Kvällstidningar läses sig en smart telefon och en surfplatta? Vem har tillgång till en smart mest på webben. Har lyssnandet på webb-radio förändrats? telefon och en surfplatta? Allt fler ”geotaggar” Hur många och hur ofta ser man på webb-tv. Ungdomar ser tv på internet men inte varje dag. De läser kvällstidningar online men inte morgontidningar. Basen för de traditionella medierna05. Musik och video........................................................................ 30 är fortfarande de traditionella apparaterna och det traditionella Musiklyssnande och videotittande på internet har stabiliserats på pappret. Internet har blivit ett viktigt komplement till de en hög nivå. Abonnemang dominerar bland yngre och köp bland traditionella medierna. de äldre. Hur många betalar för musik och video och på vilket sätt? Fildelningen är fortfarande omfattande. Fildelare prenumererar på musik oftare än andra. 08. Internet i arbetslivet............................................................. 46 Mer internettid på arbetet än hemma. De sociala nätverken är i huvudsak privata. Allt fler arbetar hemifrån med hjälp av06. E-handel...................................................................................... 34 internet men åker ändå till arbetet lika mycket. Internet har ökat E-handeln ökar något. Oron för kreditkortsbedrägerier minskar. produktiviteten i arbetet och kontakterna i yrkeslivet. Hur många använder mobilen för e-handel? Viss ökning bland Internet på arbetet används också för privata ändamål. yngre och äldre. Många äldre e-handlar inte. Appar och musik dominerar digitala köp. Fortfarande har halva befolkningen ingen e-legitimation. Många äldre betalar inte sina räkningar via internet. 09. Synen på internet..................................................................... 50 Många går fortfarande ibland till bankkontoret. Fattiga går till Positivare syn på internets roll för demokratin. Internet har bankkontoret och rika loggar in på en internetbank blivit allt viktigare som informationskälla men de traditionella mediernas viktighet består. Internet har också blivit en viktig källa för underhållning. Känslan av att inte vara delaktig i informationssamhället kvarstår hos många. Oron för internet både minskar och finns kvar. Internet har blivit viktigare både för arbetet och för privatlivet. Är internets baksida att det uppstår ett beroende? Avslutning................................................................................. 56 Referenser................................................................................. 59 Metod..........................................................................................60 Tabeller...................................................................................... 62 Index............................................................................................ 65

FörordInternet i Sverige är idag inne i den mobila att papperstidningen spelat ut sin roll då ärfasen, efter bredbandsfasen (2005-2010) det viktigt att försöka ge en så rättvisandeoch den inledande spridningsfasen (1995- bild som möjligt av hur svenska folket2005). Det innebär inte att alla har smarta använder sig av internet. Hur omfattandemobiler, inte heller att alla har tillgång till är Twitterflödet? Har den traditionella tv-bredband och inte ens att alla använder apparaten spelat ut sin roll?internet. Men det är tillräckligt många, I tolv år har nu ”Svenskarna och Internet”ungefär halva svenska folket, som använder intervjuat ett urval av svenska folket ommobilen för att koppla upp sig på internet. deras internetvanor för att kunna följaDeras internetanvändning förändras och förändringarna över tid. Resultaten kannya tjänster tillkommer som inte var på­ användas för att avläsa dagsläget, mentänkta tidigare. Hela systemet med appar kan också utgöra jämförelsedata föroch tryckkänsliga skärmar har förenklat och specialstudier inom vissa områden och ävenförändrat internetanvändningen. Smarta användas i jämförelser med motsvarandemobiler har funnits länge men det är först undersökningar i andra länder inom Worldnu som de påverkar användningen på bred Internet Project.front. I representativa undersökningar som”Svenskarna och internet” behövs detganska stora förändringar för att de skall slåigenom i internetstatistiken. Det kan döljaen utveckling som är på gång inom mindregrupper. På befolkningsnivå är det tillexempel 4 procent som någon gång använderen mikroblogg som Twitter medan det är 30 Olle Findahlprocent bland välutbildade i åldern 16-25 oktober 2012år. Andelen som bloggar i befolkningen är6 procent medan den ligger över 30 procentbland unga kvinnor 14-17 år. När journalisterna, som sitter mitt iTwitterflödet, skriver att alla nu ser på tvvia smarta telefoner och surfplattor och

Användningen av internet De sociala nätverkensökar men inte spridningen. expansion har stannat upp.I sjutton år har tillgången till internet Tio nya procent av befolkningen har varjei befolkningen ökat för varje år, från 2 år under de senaste fem åren anslutit sig ettprocent år 1995 till 89 procent 2012. Nu socialt nätverk, vanligen Facebook. Underhar spridningen börjat plana ut, den ökar det senast året har denna ökning stannatinte längre i åldrarna över 18 år. Men upp vid 64 procent. En liten ökning haranvändningen bland de som redan har skett bland de yngsta i åldrarna sju till tolvtillgång till internet ökar fortfarande. Det år. Långt ifrån alla ägnar sig åt att göradagliga användandet har ökat i alla åldrar uppdateringar av vad de gör för stunden. Enutom bland de äldsta. De största ökningarna tredjedel av medlemmarna på sociala nätverkhar skett bland skolbarnen i åldrarna 9-11 år. gör aldrig några statusuppdateringar.Allt yngre barn använder sig av internet Telefonen fortfarande detoch 2012 är det hälften av treåringarna som mest använda kommunikationsmedlet.gör det och 40 procent av tvååringarna. Många använder sig idag av möjlighetenTendensen från de senaste åren fortsätter att skicka textmeddelanden via internetoch dessutom gäller att många aktiviteter och mobil. Men sett till hela befolkningentränger allt längre ner i åldrarna. över en vecka är det absolut vanligaste sättet att kommunicera med andra attFortfarande står 1,2 miljoner utanför. göra det med rösten via telefonen. 97Det är svenskar som inte eller mycket sällan procent av befolkningen använder siganvänder internet. Det rör sig i huvudsak av denna möjlighet. Därefter kommerom äldre människor över 45 år. Det främsta textmeddelanden via e-post och SMS ochmotivet är att de inte alls är intresserade av långt därefter bloggar och Twitter som barainternet. några få procent av befolkningen använder.En fördubbling av de Musiklyssnande och videotittande viamobila uppkopplingarna. internet har stabiliserats på en hög nivå.Den stora förändringen under det senaste Två av tre lyssnade på musik via internetåret gäller de mobila uppkopplingarna 2011, det år då Spotify fick sitt storavia smarta mobiler och surfplattor. Den genombrott, och lika många är det 2012.uppgången påbörjades förra året med en Utplaningen gäller även videotittandet somfördubbling av de som använder smarta ligger kvar på 53 procent. Abonnemang avmobiler från 16 till 30 procent. Under musik dominerar bland yngre och köp blanddet senaste året har det nästan skett en äldre. För video är köp vanligast om man slårfördubbling igen från 30 till 55 procent. På ihop köp av strömmande innehåll och köp avungefär två år har hälften av svenska folket individuella filer. Fildelningen är fortfarandeskaffat sig tillgång till internet via mobilen. omfattande på samma nivå som förra året.Genombrott för surfplattan. Viss ökning av e-handeln.Under det senaste året har spridningen av E-handeln har stadigt utvecklats fram tillsurfplattor tagit fart och var femte svensk idag då 84 procent av internetanvändarna(20%) använder nu en surfplatta. Bland (72% av befolkningen) någon gång e-handlar.barnfamiljerna är det var tredje. Vanligast En bidragande orsak till detta är att oron förär också användningen bland ungdomar kreditkortsbedrägerier har minskat, särskiltmellan 12-15 år där nästan hälften någon bland äldre. År 2000 var 72 procent oroadegång använder en surfplatta. Ju högre över detta. Idag tolv år senare har dennainkomst och ju högre utbildning, desto andel oroade sjunkit till 21 procent.vanligare är det med surfplattor.

SammanfattningAppar och musik ligger i medieanvändningen. Kvällstidningarna ut­den digitala försäljningstoppen. gör undantaget där det idag är fler som läserUtmärkande för det senaste året är den webbversionen än pappersversionen. Föromfattande handeln med ”appar” som vuxit 13 procent av befolkningen är läsandet avfram i takt med att allt fler skaffat sig smarta morgontidningen mer omfattande online äntelefoner och surfplattor. I alla åldersgrupper på papper, men det är ovanligt att bara läsaöver 26 år är det också appar som flest betalar webbtidningar. 8 procent lyssnar mest påför. Sedan kommer musik. För de under 26 år webbradion. 5 procent ser mest på webb-tv,kommer musik och spel först. och en genomsnittlig dag läser 0,5 procent en e-bok. Men det är ytterst få av de som tillFortfarande saknar halva exempel ser på webb-tv som inte också ser påbefolkningen e-legitimation. traditionell tv.Mycket lite har hänt under de senasteåren. 19 procent av de äldre, över 65 år, Mer internettid på arbetet än hemma.med låg utbildning eller låg inkomst har en Det gäller den förvärvsarbetande delene-legitimation, jämfört med 90 procent av de av befolkningen. Internet har blivit allthögutbildade i åldrarna 26-45 år. viktigare särskilt för de med högre positioner i arbetslivet. Sociala nätverk som FacebookMånga äldre betalar inte är i huvudsak privata även om en mindresina räkningar via internet. andel (18%) blandar både arbetsinnehåll och13 procent av befolkningen betalar inte sina kontakter med det privata. Trots att allt flerräkningar över internet. Det gäller framför arbetar hemifrån med hjälp av internet ärallt de äldre där en majoritet inte betalar det få som regelbundet kan vara kortare tidräkningar online. Ju äldre man är, desto på sin arbetsplats.oftare går man till banken. Ju rikare man är,desto mer sällan besöker man ett bankkontor Positivare syn på internets viktighetoch desto vanligare är det att logga in på sin och roll för demokratin.internetbank. Över åren har internet bedömts som allt viktigare som källa till information ochMånga söker upp traditionella medier underhållning, men samtidigt har depå internet, men inte så ofta. traditionella mediernas viktighet bestått.57 procent ser på tv, 45 procent lyssnar på Känslan av att inte vara delaktig i det nyaradio, 80 procent läser någon gång en tidning informationssamhället kvarstår dock hospå nätet och 12 procent har någon gång läst många.en e-bok. Men fortfarande dominerar detraditionella plattformarna den dagliga

svenskarna och internet 2012 100% 88 89 89 84 86 86 82 79 74 75 80% 67 84 85 85 65 62 78 75 75 55 72 60% 68 65 65 40 56 53 54 51 40% 30 30 27 43 25 dator 15 internet 20% 10 27 5 9 15 23 bredband 2 3 0% 2011 2007 1996 1998 1999 2002 2003 2005 1995 2004 2006 2008 2009 2000 2001 1997 2010 2012 Tillgång till dator, internet och bredband har stannat av Diagram 1.1. Tillgång till dator, internet och bredband i befolkningen över 18 år. Användningen av för befolkningen över 18 år, däremot har det dagliga användandet ökat (1.2). Det gäller i alla åldrar utom bland de äldsta. internet ökar men De största ökningarna har skett bland de01 yngsta, särskilt bland skolbarnen i åldrarna spridningen har 9-11 år (1.3). Mer om barn och ungdomars internetanvändning i ett senare avsnitt. I åldrarna 9 till 55 år använder idag nästan stannat av 95 procent internet åtminstone ibland och i åldrarna 12 till 45 år är nu nästan 90 procent dagliga användare (1.4). Det innebär att internet inte kan sprida sig så mycket mer i de åldrarna. Bland yngre och äldre intar dock I sjutton år har tillgången till internet inte internet samma dominerande position. i befolkningen ökat för varje år. Från 2 procent 1995 till 89 procent år Fördubbling av mobila uppkopplingar 2011. Som mest, i slutet av 90-talet, De stationära datorerna som länge skaffade sig 20 procent av befolkningen dominerade i hemmen finns fortfarande tillgång till internet under ett år, vilket kvar men utvecklingen som pågått under de motsvarar ungefär 1,5 miljoner nya senaste åren, med allt fler bärbara datorer, internetanvändare. Efter år 2000 avtog fortsätter. För två år sedan hade 57 procent ökningstakten och under de senaste fem tillgång till en bärbar dator. Idag har det åren har tillgången till internet varje år ökat till 74 procent. Trenden med allt fler ökat med 2-3 procent. Det senaste året har uppkopplingar via TV och spelkonsol består, tillgången planat ut och ökningen har varit även om ökningarna här är små. noll. Det gäller både dator, internet och Den stora uppgången under det senaste bredband. Tillgången kommer sannolikt året gäller de mobila uppkopplingarna, att öka ytterligare men det kommer att gå via mobiltelefon och surfplatta (1.5). Den långsamt. uppgången påbörjades förra året med en Inte heller andelen som någon gång fördubbling från 16 till 30 procent. Nu har det använder internet i hemmet har ökat nästan skett en fördubbling igen, från 30 till8

Användningen av internet ökar men spridningen har stannat av100% dagligen 2009 dagligen 2010 dagligen 2011 dagligen 2012 85 86 86 81 83 100% 90 88 92 90 78 8580% 81 65 76 75 80% 67 66 71 64 6460% 66 69 62 60% 53 58 47 4540% 47 37 någon gång 40% 32 dagligen 2020% 20% 16 12 25 10 3 0% 0% 65-74 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 12-15 år 16-24 år 9-11 år 2011 3-5 år 6-8 år 75- år 2008 2009 2003 2010 2012 2007 Användning av Internet i hemmet. Ökning av det dagliga användandet av En jämförelse 2003 – 2012 internet i hemmet, 2009 – 2012. Diagram 1.2. Andel av befolkningen (18+ år) som Diagram 1.3. Andel av befolkningen i olika ålders- använder internet i hemmet, någon gång och grupper som dagligen använder internet. dagligen. 55 procent. På ungefär två år har hälften av fall har man tillgång till flera möjligheter svenska folket skaffat sig tillgång till mobilt att koppla upp sig. Basen är en bärbar eller internet. Detta kommer att analyseras stationär dator. Endast några få, 0,5 procent närmare i ett särskilt avsnitt. av befolkningen, har endast en mobiltelefon Vanligaste uppkopplingen idag är sålunda eller surfplatta att koppla upp sig med. Men en bärbar dator och näst vanligast i åldrarna de smarta mobilerna finns idag överallt, i 12-45 år är en mobil uppkoppling. Därefter hemmet, i skolan och på arbetet (1.6). kommer den stationära datorn. I de flesta någon gång dagligen 2010 2011 2012 100 100% 98 98 97 97100% 92 94 90 90 85 86 74 84 80% 69 75 62 60 80% 59 57 66 65 55 65 64 60% 60% 47 40% 30 40% 32 32 16 16 20% 13 10 12 20 5 7 16 20% 0% TV stationär dator mobil utrustning bärbar dator spelkonsol 0% 6-8 år 75- år 65-74 år 3-5 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 9-11 år 12-15 år 16-24 år Hur mycket använder man internet Hur kopplar man upp sig till i olika åldrar 2012? internet i hemmet? Diagram 1.4. Andel av olika åldersgrupper som Diagram 1.5. Andel av internetanvändarna som kop- använder internet någon gång och dagligen. plar upp sig till internet via olika tekniska apparater. 9

svenskarna och internet 2012 enbart skola, 14 arbete eller använder ej mobilt 11,6 11,7 Internet 11,3 2% 12 13% hemma 9,7 9,9 + arbete + mobilt 10 8,8 använder 28% enbart hemma 8 14% 6 4 hemma + mobilt 2 hemma 14% + arbete hemma 15% hemma + skola 0 +skola 2011 2007 2009 2010 2012 2008 3% +mobilt 11% Var använder man internet och hur kopplar Hur lång tid ägnar man sig åt internet i man upp sig? hemmet. En jämförelse 2007-2012. Diagram 1.6. Andel av befolkningen som på olika sätt Diagram 1.7. Genomsnittlig tid (tim/vecka) som inter- och på olika platser använder internet. netanvändarna (12+ år) ägnar sig åt internet i hemmet. En stabilisering av tiden som ägnas internet Tiden för det mobila De tre senaste åren har den genomsnittliga internetanvändandet tiden som ägnas åt internet i hemmet legat på ungefär samma nivå, mellan 11 till 12 har dubblerats timmar i veckan (1.7). Den enda grupp där tiden för internet i hemmet fortfarande ökar kraftigt är bland de unga 12-15 år (1.9). Som tidigare är det de unga männen som ägnar 2011 2012 hemma arbete/skola mobil annat 20 tim/vecka 18,8 15 tim/vecka 11,6 11,7 15 10 11,8 6,1 9,7 4,5 10 8,3 5 3,3 6,3 6,8 5,3 1,5 1,5 0,7 1,1 0,9 5 2,6 2,2 1,8 0 0,3 i skolan på arbetet på andra platser mobilt i hemmet 0 pensionär arbetande student Hur mycket tid ägnar sig internet- Hur fördelar sig internettiden mellan hem, användarna åt internet på olika platser? arbete/skola och andra platser? Diagram 1.10. Genomsnittlig tid (tim/vecka) för Diagram 1.11. Genomsnittlig tid (tim/vecka) för internet i hemmet, på arbetet, i skolan, mobilt och på internet i hemmet, på arbetet, i skolan, mobilt och på andra platser. andra platser.10

Användningen av internet ökar men spridningen har stannat av 2009 2011 201225 19,0 21,0 män 20 tim/vecka 17,0 19,1 kvinnor 1620 15,2 15 13,6 12,6 1215 16,5 11,2 10,1 9,1 14,2 9,2 10 8,5 8,1 8,3 8,9 7,6 7,710 8,0 7,1 11,4 6,8 6 6,2 9,0 8,9 55 7,3 7,5 5,5 0 0 65-74 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 16-24 år 12-15 år 75 år- 36-45 år 46-55 år 56-65 år 12-15 år 26-35 år 16-25 år 66-75 år 76+ år Unga män lägger ner mer tid Endast de unga ägnar mer tid åt internet på internet än unga kvinnor idag jämfört med tidigare år. Diagram 1.8. Genomsnittlig tid (tim/vecka) som män Diagram 1.9. Genomsnittlig tid (tim/vecka) för internet respektive kvinnor ägnar sig åt internet i hemmet. i hemmet i olika åldrar under 2009, 2011 och 2012. mest tid åt internet och skillnaden mellan internet är att de dagligen är ute på sociala män och kvinnor är betydande ända fram nätverk, och dagligen lyssnar/laddar ner till 50-årsåldern (1.8). musik. Häften av dem spelar dagligen Istället har användningen av internet ökat online och ser på videoklipp. Detta är saker utanför hemmet. Det gäller särskilt tiden för som nästan alla ungdomar gör på internet, det mobila användandet som har dubblerats. skillnaden är att dessa extrema användare Detta påverkar också omfattningen av gör allt detta så mycket mer. En stor del av internetanvändandet på arbetet, i skolan och deras dag går åt till detta. på andra platser (1.10). Se hur internettiden I den arbetande befolkningen är det fördelar sig för de förvärvsarbetande i ett unga välutbildade män som använder senare kapitel. internet mest. Två av tre är män och två För studenter och pensionärer äger det av tre är högutbildade. Vanligast är att mesta av internetanvändningen rum i man arbetar med IT och datorer. Näst hemmet. Studenterna använder internet vanligast är administratörer, till exempel i mobilen lika mycket som de använder ekonomer. Här finns också ingenjörer, internet i skolan. För den arbetande lärare, chefer och vårdpersonal. Här finns befolkningen är tiden med internet på också frilansjournalister, konsulter och arbetet längre än tiden med internet hemma. även arbetare som till exempel gruvarbetare, Men man använder nästan lika mycket tid på snickare, kock och väktare.  internet hemma som på arbetet (1.11) De som står utanför Vem lägger ner mest tid på internet? Trots att idag nästan alla ungdomar och Omkring 10 procent av internetanvändarna medelålders använder internet finns det ägnar mer än 50 timmar i veckan åt internet, fortfarande en grupp som står utanför, vilket motsvarar mer än 7 timmar om dagen. nämligen de som inte använder internet. Då gäller det all internettid, både i hemmet, Vi kan här skilja mellan tre grupper: De på arbetet och på andra platser. som inte har tillgång till och aldrig har De unga storanvändarna bland skol­ använt dator och internet. De som tidigare ungdomar och studenter är både pojkar och h

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

World Internet Project - Svenskarna och Internet 2012

Daily use of the Internet has increased significantly among pupils at elementary and middle school. More than half the population of Sweden now has access ...
Read more

Digital delaktighet - svenskarna och internet, del 4 av ...

Enligt undersökningen "Svenskarna och Internet 2010" använder 1,5 miljoner svenskar aldrig eller sällan Internet och e-tjänster. Det finns ...
Read more

Svenskarna och Internet 2010 - Olle Findahl - YouTube

Svenskarna och Internet 2010 - Olle Findahl internetfoundation. ... svenskarna och internet, del 4 av Det nya språket, 2012-03-26 - Duration: ...
Read more

World Internet Project - Swedes and the Internet 2012

Swedes and the Internet 2012 . Published by Olle Findahl. Date: 16/12/2012. ... Svenskarna och Internet 2014 . Published by Janne Elvelid. Date: 11/11/2014.
Read more

urn:nbn:se:hig:diva-11158 : Svenskarna och Internet 2011

Svenskarna och Internet 2011. Findahl, Olle . University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities. (Internetforskning ...
Read more

Olle Findahl Swedes and the Internet 2011 - IIS

svenskarna och internet 2011 57 Bibliography CivicWeb (2009). Young People, the Internet and Civic Participation . Briefing Document. Institute of ...
Read more

Svenskarna och Internet | Fildelning

Nyheter och inlägg som handlar om . Ny fildelningsstatistik > Sök. Partners. SSL-Certifikat; Trafikförsäkring; Blu-Ray Filmer.
Read more

Svenskarna och Internet 2011 - ResearchGate

Publication » Svenskarna och Internet 2011. ... SVENSKARNA OCH DERAS ORO. CHRIS VON BORGSTEDE, OCH LENNART J. LUNDQVIST. Olle Findahl
Read more

Kommentarer till Svenskarna och internet 2011

Kommentarer till Svenskarna och internet 2011 […] copyright piracy is popular in Sweden, especially among young people, ...
Read more

Kommentarer till - 3Kronor

Kommentarer till
Read more