Svenskarna och Internet 2011

50 %
50 %
Information about Svenskarna och Internet 2011
Technology

Published on October 29, 2012

Author: PatriciaMellin

Source: slideshare.net

Olle FindahlSvenskarna och Internet 2011 Olle Findahl

Olle FindahlSvenskarna och Internet 2011

Svenskarna och Internet 2011Version 1.0 2011© Olle FindahlTexten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls medlicensen Creative Commons Erkännande 2.5 Sverigevars licensvillkoråterfinns på http://creativecommons.org/, för närvarande på sidanhttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/legalcode.Illustrationerna skyddas enligt lag om upphovsrätt ochtillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige vars licensvillkoråterfinns på http://creativecommons.org/, för närvarande på sidanhttp://creativecommons.org/licenses/ by-nc-nd/2.5/se/legalcode.Vid bearbetning av verket ska .SE:s logotyper och .SE:s grafiskaelement avlägsnas från den bearbetade versionen. De skyddas enligtlag och omfattas inte av Creative Commonslicensen enligt ovan..SE klimatkompenserar för sina koldioxidutsläpp och stödjerklimatinitiativet ZeroMission. Se http://www.uwab.se/ för merinformation om ZeroMission. Box 7399, SE-103 91 Stockholm, SwedenFörfattare: Olle Findahl Org. nr 802405-0190Formgivning: Inforfunction Telefon: +46 8 452 35 00Omslagsfoto: Sean Locke Fax: +46 8 452 35 02Första upplagan, första tryckningen. E-mail: info@iis.seTryck: DanagårdsLiTHO, Ödeshög, 2011.ISBN: 978-91-979411-2-9 www.iis.se

Förord.............................................................................................5 English Summary......................................................................... 6 Innehåll Sammanfattning......................................................................... 801. Fortfarande tillkommer nya användare.......................... 10 Genombrott för mobilt Internet • Internationella jämförelser • Digitalt utanförskap02. De vanligaste aktiviteterna på Internet..........................14 Förändringar i användningens innehåll03. Sociala media..............................................................................18 De sociala medierna sprider sig neråt i åldrarna • Vanligaste användningen av sociala medier • Bloggar ett nytt medium • Begränsat antal som använder Twitter04. Allt mer av musik och strömmande ljud och bild........... 22 Hur betalar man för musiken? • Vem betalar för att lyssna på Spotify? • Betalar fildelarna för musik? • Mer av TV och video • YouTube populärt hos många • Användargenererad musik och video05. Digitala spel............................................................................... 26 Hur ofta spelar man tillsammans med andra? • Attityder till det digitala spelandet06. Mobilt Internet....................................................................... 28 Vad används mobilen till? • Jämförelse mellan unga, medelålders och äldre • Stora förändringar under de senaste åren • Appar • Surfplatta • Publicera var man befinner sig • Internet på väg • Mobilt Internet ett komplement till Internet i hemmet • Är de som använder mobilt Internet mindre på Internet i hemmet och på arbetet? • Vissa aktiviteter passar bra för mobilt Internet07. Internet och politik............................................................... 36 Mindre skeptisk attityd till Internets betydelse för politiken • Var valet 2010 ett genombrott för Internet? • Hur många är politiskt aktiva på Internet? • Inga ökade politiska kontakter08. Barn och ungdomar................................................................ 42 Förändringar de senaste åren • Spel • Video • Allt tidigare besök på de sociala nätverken09. Den arbetande befolkningen och de äldre..................... 46 Arbetare och tjänstemän • De äldre10. Användningsmönster. ........................................................... 50 . Avslutning................................................................................. 56 Referenser................................................................................. 59 Metod..........................................................................................60 Tabeller...................................................................................... 62 Index............................................................................................ 65

FörordInternet är inte längre något som bara angår som fortfarande står utanför den digitalamänniskor som använder en dator på sin Internetvärlden. De flesta undersökningararbetsplats. Så var det för femton år sedan sätter gränsen vid 75 år och kan inte fånga inoch i viss mån också för tio år sedan. Internet vad som händer hos de äldsta över 75 år, vilkahar istället spridit sig till allt fler och i stor till antal uppgår till 800 000 människor.utsträckning blivit var mans egendom, och I undersökningen Svenskarna och Internetingår idag hos många som en naturlig del i har vi satt den undre åldersgränsen vid tre årvardagen. och har ingen övre åldersgräns. För att göra Internet är inte heller något som bara detta möjligt har vi kombinerat tre olikaangår vuxna arbetande människor mellan 18 undersökningar. Huvudundersökningenoch 65 år. Istället har den mest dramatiska med telefonintervjuer omfattar alla överutvecklingen under senare år skett bland de 16 år. Här ingår också de som är översom är yngre än 18 år. Och det är en utveckling 75 år. Ungdomsundersökningen riktarsom idag fortsätter neråt i åldrarna, ända ner sig till de som är mellan 12 och 15 år. Debland förskolebarnen. Internet har också fått telefonintervjuas, och även en förälder,en ökad betydelse bland pensionärerna. Men eftersom dessa ändå måste ge sitt tillståndhär har utvecklingen inte gått lika snabbt, för att de under 16 år skall kunna tillfrågas.särskilt inte bland äldre pensionärer. Slutligen, för barnundersökningen av de För att kunna följa utvecklingen av mellan 3 och 13 år, intervjuas de föräldrarhur Internet sprider sig och används i huvudundersökningen som har barn ihar det därför blivit nödvändigt att i en dessa åldrar. Genom att kombinera dessa treundersökning av Internetanvändningen i undersökningar har vi lyckats täcka in allaSverige försöka omfatta hela befolkningen åldrar i befolkningen. Något som har blivitfrån de yngsta till de äldsta. De yngsta allt viktigare när Internet blivit av högstadärför att det är här som det idag sker stora relevans också för de yngsta och de äldsta.förändringar i Internetanvändning, blandbarn som börjar skolan och redan innan debörjar skolan. De äldsta därför att det ärhär vi finner de flesta av dem som ännu inteanvänder Internet. Gränsen neråt i åldrarna måste därförsättas mycket lågt. Vi vet att idag har hälftenav treåringarna börjat bekanta sig med Olle FindahlInternet. Mycket få undersökningar görs november 2011om barn i dessa låga åldrar. Gränsen uppåti åldrarna måste sättas mycket högt om viskall kunna uppskatta antalet individer

The Internet continues to proliferate among The most common Internet activities the population of Sweden, although the rate The most common activities are searching of proliferation is now very slow. Some 88 online using Google, using e-mail, searching percent of the population over the age of for news, looking up schedules, addresses 12 has access to the Internet and 85 percent and telephone numbers, searching for/ have access to broadband at home. checking facts and looking up maps and directions. Between 80 and 90 percent of More people use the Internet daily all Internet users engage in these activities In 2003, 25 percent of the population used online. the Internet on a daily basis. Nowadays, 69 percent do so daily, which corresponds to 81 Half of the Swedish population percent of all Internet users. Among those uses social networks between the ages of 12 and 44, nine of ten are Today, half of the Swedish population (52 daily users. percent) use social networks, all of whom have a Facebook account, although other Half of three-year-olds use the Internet social networks are also available. Among Since the late 1990s, Internet use has spread Internet users, two of three (62 percent) visit further down among age groups. One social networks. In the past four years, the benchmark of this proliferation is when half percentage of those who visit social networks of an age group begins using the Internet at has increased ten percentage points for each least occasionally. That benchmark is now at year. There are no signs of deceleration, the age of three. other than the cap effect among young people, of whom everyone (96 percent) will Nine of ten have a personal computer soon be visiting social networks. The speed There has been a clear trend of increased with which the interest in social networks laptop use in recent years, which appears to has spread down among age groups is be sustaining. Nowadays, nine of ten users particularly noteworthy. have a personal computer and eight of ten have access to a laptop. Online games for young men Until the age of ten, gaming is prevalent Breakthrough for mobile Internet among both boys and girls. After this age, The major shift in the past year is the girls begin to show increasing interest in breakthrough for mobile Internet. Use of this blogs and social networks. Their gaming medium has doubled in the past year. This declines, while boys continue to play also applies among the younger age groups frequently into their 20s. Some 90 percent of where two of three now use their mobile young men play games online, and half do so phone to access the Internet. In addition to on a daily basis. the number of mobile Internet users rising, use of the medium, the frequency of use and the time spent online have also increased.6

SummaryThe blogosphere for young women Half of the Swedish populationThose who have become enthusiastic blog plays digital gamesfollowers in recent years are primarily very The most popular digital games compriseyoung women, aged 12 to 15. Some 85 percent such traditional games as chess. Small-scaleread others’ blogs, and for more than half of and uncomplicated everyday games arethose young women, reading blogs is part of popular among all ages.their daily activities. A third also maintainstheir own blogs. No breakthrough but larger role for politics on the InternetLimited number of Twitter users Nowadays, nearly half of the populationTwitter is an online service where users can claim to search for political informationwrite their own and read others’ short text online at least occasionally. Ahead of themessages. Some 7 percent of the population 2010 general election, 14 percent of theuse Twitter. This service is primarily used population discussed politics on Facebook,among younger people. 10 percent posted comments or expressed opinions concerning politics online and 8Breakthrough for streaming music percent had looked up a politician. There isSlightly more than half (57 percent) of a core of 11 percent who are politically activethe Swedish population listens to and and who have engaged in at least two ofdownloads music online. The percentage these political activities. However, there areof those engaging in file sharing has never an additional 10 percent who have discussedbeen greater, while the percentage of or expressed political opinions online. Is thethose streaming music using the Spotify normally rather limited group of politicalmusic service is even greater. Among those activists expanding?between the ages of 16 and 25, nearly nine often listen to Spotify and half of those listen Eight user patternson a daily basis. The more you listen and the An analysis of shared user patternsolder you are, the more common it is to pay a demonstrates that there are two extrememembership fee. groups: advanced enthusiasts who use the Internet’s full range of possibilities moreMore TV and video than everyone else, and the cautious groupThe use of the Internet to watch TV and who is more restrictive and cautious in itsvideos has increased sharply in the past two use. In between these are the traditionalists,years. Increasing numbers of people have who primarily use the Internet to acquirediscovered that they can watch videos and information, and the modernists, whoTV online. Eight of ten have visited YouTube. are more interested in the Internet’sHowever, in terms of daily usage, the figures communicative, entertaining and socialremain limited. aspects. However, four of ten users are more cautious and restrictive in their Internet use. 7

Internet fortsätter att sprida sig till allt fler De vanligaste aktiviteterna på Internet i befolkningen även om spridningstakten De vanligaste aktiviteterna är att söka på nu är mycket långsam. 88 procent av Internet med hjälp av Google, använda befolkningen över 12 år har tillgång till e-post, söka nyheter, leta efter tidtabeller, Internet och 85 procent har tillgång till adresser, telefonnummer, söka/kolla fakta, bredband i hemmet. leta efter kartor och vägbeskrivningar. Åttio till nittio procent av alla Internetanvändare Alltfler använder Internet dagligen. använder Internet att göra dessa saker. År 2003 var det 25 procent av befolkningen som var dagliga användare. Idag är det 69 Halva svenska folket procent som dagligen använder Internet besöker sociala nätverk vilket motsvarar 81 procent av de som Idag besöker halva svenska folket (52%) ett använder Internet. I åldern 12 till 44 år är 9 socialt nätverk och alla är med på Facebook av 10 dagliga användare. även om det också finns andra sociala nätverk. Ser vi till de som använder Internet Hälften av treåringarna använder Internet är det två av tre (62%) som nu besöker ett Internet har sedan slutet av 90-talet socialt nätverk. Under de senaste fyra åren spridit sig allt längre ner i åldrarna. Ett har andelen som besöker sociala nätverk mått på denna spridning är när hälften av ökat med tio procentenheter för varje år. en åldersgrupp börjat använda Internet Någon av mattning syns inte, annat än åtminstone ibland. Nu ligger denna gräns takeffekten bland de yngre där snart alla vid tre år. (96%) är ute på de sociala nätverken. Särskilt anmärkningsvärt är hur snabbt intresset för Nio av tio har egen dator de sociala nätverken krupit nedåt i åldrarna. Tendensen med fler bärbara datorer har varit tydlig de senaste åren och den tendensen Halva svenska folket spelar digitala spel håller i sig. Idag har nio av tio användare Hälften av befolkningen (49%) spelar något (88%) en egen dator och åtta av tio (78%) har slags digitalt spel. Det börjar redan bland tillgång till en bärbar. förskolebarnen. De populäraste spelen utgörs av digitala versioner av traditionella Genombrott för mobilt Internet spel som schack. Även små enkla digitala Den stora förändringen under det senaste vardagsspel är populära i alla åldrar. året är genombrottet för mobilt Internet. Här har skett en fördubbling under det senaste året. Det gäller även i de yngre åldrarna där nu två av tre (66%) använder mobilen för att gå ut på Internet. Det är inte bara antalet som använder mobilt Internet som ökat utan även användningen har ökat. Frekvensen har ökat och även tiden.8

SammanfattningSpelvärlden för unga män Mer av TV och videoFram till 10-års åldern är spelandet något Att använda Internet för att se på TV ochsom både pojkar och flickor håller på med. video har ökat starkt under de två sistaDärefter börjar flickorna allt mer intressera åren. Allt fler har upptäckt att det går bra attsig för bloggar och sociala nätverk. Deras se på video och TV på Internet. 8 av 10 harspelande minskar medan pojkarna fortsätter besökt YouTube. Men ser vi på det dagligaett frekvent spelande fram i tjugoårsåldern. användandet är det fortfarande begränsat.90 procent av de unga männen spelar ochhälften gör det dagligen. Inget genombrott men ökad rollBloggvärlden för unga kvinnor för politik på InternetDet är framför allt de mycket unga Idag säger nästan halva befolkningen attkvinnorna, 12-15 år, som blivit entusiastiska de åtminstone ibland söker efter politiskbloggläsare de sista åren. 85 procent läser information på Internet och inför valet 2010andras bloggar och hos över hälften (52%) av var det 14 procent som diskuterat politik påde unga kvinnorna ingår bloggläsandet i den Facebook, 10 procent hade kommenteratdagliga aktiviteten. En tredjedel (33%) skriver eller uttryckt åsikter om politik på Internetockså egna bloggar. och 8 procent hade sökt upp någon politiker på Internet. I centrum finns en andelBegränsat antal som använder Twitter politiskt aktiva på 11 procent som gjort minstTwitter är en nätverkstjänst där man två av dessa politiska aktiviteter.kan skriva egna och läsa andras kortatextmeddelanden. 7 procent av befolkningen Åtta användningsmönsteranvänder Twitter. Det är framför allt de En analys av gemensamma användnings-yngre (17%) som utnyttjar dessa möjligheter. mönster visar att det finns två extrem- grupper: De avancerade entusiasterna somGenombrott för strömmande musik använder Internets alla möjligheter mer änDrygt hälften (57%) av svenska folket alla andra och de försiktiga som är mycketlyssnar och laddar ner musik via Internet. restriktiva och försiktiga i sitt användande.Andelen som fildelar (21%) har aldrig Däremellan finns de traditionella som i förstavarit större , samtidigt som andelen som hand använder sig av Internets informativalyssnar på strömmande musik med hjälp sidor och modernisterna som intresserarav musiktjänsten Spotify är ännu större. I sig mer för Internets kommunikativa,åldern 16 till 25 år lyssnar nästan 9 av 10 (85%) underhållande och sociala sidor.på Spotify och hälften (55%) lyssnar dagligen.Ju mer man lyssnar och ju äldre man ärdesto vanligare är det att man betalar för ettabonnemang. 9

svenskarna och internet 2011 100% 88 89 84 86 86 82 88 79 85 80% 74 75 81 83 84 85 65 67 78 78 62 75 75 72 60% 55 68 65 65 56 54 40 53 51 40% 30 43 25 27 dator 30 internet 20% 27 23 bredband 15 15 5 10 3 9 0% 2 2000 2002 2003 2005 1995 2001 2004 2006 2008 2009 2010 2011 1996 1998 1999 2007 1997 Tillgång till dator, Internet och bredband i befolkningen 1995 - 2011 Diagram 1.1. Tillgång till dator, Internet och bredband i befolkningen över 18 år. Det är anmärkningsvärt att Internet fort­ Fortfarande sätter sprida sig till allt fler i befolkningen även om spridningstakten nu är mycket långsam. För 10 år sedan, då ungefär halva01 tillkommer nya svenska folket hade skaffat sig tillgång till Internet, kunde man skönja en avmattning i spridningen efter den snabba tillväxten under användare slutet på 90-talet. Men utvecklingskurvan planade inte ut utan fortsatte uppåt med två till tre procent för varje år. Och så har det fortsatt. För framtiden kan vi förvänta oss en fortsatt ökning men något mindre än tidigare. Äldre lågutbildade pensionärer, Andelen svenskar som använder Internet särskilt kvinnor, är inte intresserade av att har inte ökat särskilt mycket senaste börja använda en helt ny teknik. (Se Findahl året. 2010 uppskattade vi andelen som 2011, Äldre svenskar och Internet). åtminstone någon gång använder Internet Idag har så gott som alla som har dator till 85 procent av befolkningen över 18 också tillgång till Internet och bredband. år, och i år (2011) har andelen ökat till 86 Datorerna kom först och i slutet på 90-talet procent. Men ser vi till hur många som hade mindre än hälften av de som hade en har tillgång till Internet i hemmet har den dator tillgång till Internet. Idag har dator andelen ökat från 85 till 88 procent. Det är nästan blivit synonymt med Internet. fortfarande människor som tidigare inte Det genomsnittliga antalet människor haft Internet som nu skaffar sig en dator i ett svenskt hushåll är 2,5 personer. Det med Internetuppkoppling. Den ökningen genomsnittliga antalet datorer är 2,8. Det har skett framför allt hos de äldre över 65 år. finns således fler datorer än människor i svenska hushåll.10

Fortfarande tillkommer nya användare100% någon gång dagligen 86 98 96 98 97 98 83 85 100% 93 81 91 91 78 86 88 8780% 83 65 80% 72 71 69 64 6460% 66 62 60% 58 52 5140% 47 40% 34 någon gång 26 2220% 25 20% dagligen 13 0% 0% 3-5 år 6-8 år 12-15 år 16-24 år 75- år 9-11 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 2003 2008 2009 2010 2011 2007 Användning av Internet i hemmet. Hur många använder Internet En jämförelse 2003 – 2011 i olika åldrar? Diagram 1.2. Användning av Internet i hemmet. Diagram 1.3. Andel av olika åldersgrupper i Andel av befolkningen över 18 år. befolkningen som använder Internet i hemmet någon gång och dagligen. Däremot sker större förändringar bland de som redan använder Internet. Allt fler dagligen 2009 dagligen 2010 dagligen 2011 använder dagligen Internet. År 2003 var 100% 92 91 90 88 det 43 procent av de som använde Internet 86 88 81 81 83 79 som gjorde det dagligen. 2007 hade andelen 80% 76 72 67 67 dagliga användare stigit till 73 procent och 64 64 60% 57 idag är det 81 procent av de som använder 52 53 51 Internet som gör det dagligen. Det innebär 45 46 43 40% 37 att Internet har blivit en del av det vardagliga 26 livet hos åtta av tio Internetanvändare. Ser vi 22 20% 16 till hela befolkningen var det 2003 25 procent 12 13 10 14 12 dagliga användare av Internet som idag blivit 3 till 69 procent. 0% 6-8 år 9-11 år 12-15 år 16-24 år 75- år 3-5 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år Vad har hänt under de senaste åren? (diagram 1.4.) Andelen dagliga användare har ökat i nästan alla åldrar. I åldern 16 till 34 år börjar det synas en takeffekt. Taket tycks ligga vid 90 procent dagliga användare. Förändring av det dagliga användandet under de senaste tre åren De största förändringarna, sedan 2009, har skett bland de i åldern 6-8 år (+16%), 35-44 år Diagram 1.4. Andelen av befolkningen i olika (+16%) och bland de i åldern 65-74 år (+14%). åldersgrupper som dagligen använder Internet. Här har det varit en kraftig ökning av de dagliga användarna. Särskilt intressant är ökningen bland de som börjar skolan. Här har skett mer än en fördubbling av dagliga Olika beräkningar av andelen Internetanvändare användare. Mer om detta i ett särskilt avsnitt om barn och unga. Procenttalet som anger hur många i befolkningen som använder Internet är ingen fast siffra utan varierar efter vilket urval i befolkningen som utgör bas för beräkningen. Snävar vi in urvalet till de mellan 18 och 65 år blir resultatet att 96 procent använder Internet. Ökar vi urvalet och tar med äldre upp till 75 år sjunker siffran för Internetanvändning i befolkningen till 92 procent. Tar vi med även de som är äldre än 75 år sjunker siffran ytterligare till 86 procent och räknar vi in hela befolkningen från de yngsta till de äldsta blir slutresultatet att andelen Internetanvändare i befolkningen uppgår till 83 procent. Statistik över hur många som använder Internet beräknat på olika urval av befolkningen 18-65 år 18-75 år 18+ år Hela befolkningen 3-100 år 11 96% 92% 86% 83%

svenskarna och internet 2011 2010 2011 100% 93 100% 89 91 85 80% 77 74 72 80% 66 69 62 60 60% 60% 57 40% 40% 30 20% 16 20% 13 10 7 5 0% 0% 12-15 år 16-24 år 75- år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år stationär bärbar mobil TV spelkonsol dator dator Hur många av Internetanvändarna Hur många kan koppla upp sig på olika använder dagligen Internet? sätt till Internet? Diagram 1.5. Andel av Internetanvändarna i olika Diagram 1.6. Andel av befolkningen (12+ år) som på åldersgrupper som dagligen använder Internet. olika sätt kan koppla upp sig till Internet. Riktar vi inte in oss på befolkningen utan på andra platser. Totalt uppgår den tid som bara ser till de som använder Internet är ägnas Internet till 20 timmar i veckan eller andelen dagliga användare kring 90 procent nära 3 timmar om dagen. mellan 12 och 44 år. Sedan sjunker andelen Ser vi bara till de som använder Internet något men även bland de pensionärer på arbetet uppgår den genomsnittliga tiden som använder Internet är de flesta dagliga för arbetet med Internet till 10,4 timmar i användare. Av de som är äldre än 75 år och veckan (1,5 timmar om dagen) och för de som använder Internet, är det två av tre som använder Internet i skolan till 7 timmar i dagligen använder Internet. (diagram 1.5) veckan eller 1 timme om dagen. Genombrott för mobilt Internet Internationella jämförelser Tendensen med fler bärbara datorer har varit 2010 placerades Sverige i topp på tre tydlig de senaste åren och den tendensen internationella index som på olika sätt håller i sig. Idag har nio av tio användare försöker mäta och jämföra länder efter hur en egen dator. Det har också idag blivit fler framgångsrika de är som ett informations- som har Internetuppkoppling via TV och teknologiskt land (se Svenskarna och spelkonsol. Men den stora förändringen Internet 2010 för mer information om dessa är andelen som använder mobilt Internet. index). Sverige behåller sin framskjutnaTiden man ägnar Här har skett en fördubbling under det placering också 2011, även om Sydkoreasig åt Internet har senaste året. (Diagram 1.6 och 1.7). Mer om placerats före Sverige på FN-organet ITU:s detta senare i ett särskilt kapitel om mobilt ICT Development index, och Singaporeblivit allt längre Internet. ligger tätt efter Sverige på World Economic Tiden man ägnar sig åt Internet har också Forums Network readiness index. blivit allt längre, även om det nu tycks plana Överhuvudtaget ligger de östasiatiska ut kring 2 timmar om dagen i hemmet. länderna långt framme i den Till detta kommer sedan användningen av informationsteknologiska utvecklingen. Internet på arbetet, i skolan, i mobilen och Det visar sig i ”the Broadband government12

Fortfarande tillkommer nya användare enbart skola, arbete eller mobilt 14 tim/vecka 1% använderhemma + arbete 12 11,3 11,6 ej Internet + mobilt 14% 9,7 9,9 21% 10 8,8 8 använder hemma 6 18% 4hemma + 2 arbete 20% 0 hemma + mobilt 2010 2011 2007 2008 2009 hemma + skola 16% 10% Hur lång tid ägnar man sig åt Internet i Varifrån kopplar man upp sig på Internet? hemmet? En jämförelse 2007-2011. Diagram 1.7. Andel av befolkningen (12+ år) som på Diagram 1.8. Genomsnittlig tid (tim/vecka) olika sätt och platser använder Internet. som Internetanvändarna (12+ år) ägnar sig åt Internet i hemmet. report” från the Economist Intelligence Unit, där man jämför bredbandsutvecklingen 14 tim/vecka i olika länder. Singapore, Sydkorea och 11,6 12 Japan ligger här i topp. I dessa länder liksom i Australien och Nya Zeeland har 10 regeringarna tagit kraftfulla politiska 8 initiativ medan man i Europa mer lutar sig mot att marknadskrafterna skall ta hand om 6 4,5 utvecklingen. 4 2 1,5 Digitalt utanförskap 0,7 0,9 År 2009 var det 1,7 miljoner svenskar (12+ år) 0 som inte eller mycket sällan använde Internet i hemmet på arbetet i skolan mobilt på andra hemma. 2010 hade antalet sjunkit till 1,5 platser miljoner och ett år senare, 2011, har antalet som står utanför sjunkit till 1,33 miljoner. Successivt minskar andelen svenskar som Hur lång tid på olika platser? står utanför, även om minskningen går allt långsammare. Det är dock nödvändigt Diagram 1.9. Genomsnittlig tid (tim/vecka) med Inter- att analysera inte bara tillgång utan också net på olika platser beräknat på alla Internetanvändare. hur Internet används. En del hel del av de som har tillgång till Internet är ändå inte digitalt delaktiga. (Se också kapitlet om användningsmönster.) 13

svenskarna och internet 2011Foto: Peter Nielsen Google 97% De vanligaste e-post skriva/läsa söka nyheter 95% 92% 02 aktiviteterna tidtabeller m.m. bifoga filer 90% 88% på Internet kartor, vägbeskrivn 88% söka fakta 88% produktinformation 87% logga in på bank 84% info resor 83% hobby, fritisintresse 83% Vissa saker gör nästan alla som använder läsa tidning 80% Internet, åtminstone någon gång. Det är att slå upp ord 80% söka på Internet med hjälp av Google, använda e-post, söka nyheter, leta efter tidtabeller, adresser, telefonnummer, söka/kolla fakta, Vanligt är också att surfa runt, köpa/betala leta efter kartor och vägbeskrivningar, för varor och tjänster, besöka Blocket, bifoga filer, söka efter produktinformation, besöka YouTube, betala räkningar, köpa/ logga in på en bank, söka efter information boka resor, göra prisjämförelser, leta efter som rör ens hobby, information om resor, slå hälsoinformation, lyssna/ladda ner musik, upp ord och läsa tidning. 80 till 90 procent söka information om kultur och vetenskap. av alla Internetanvändare använder Internet 79 till 65 procent av Internetanvändarna för att göra dessa saker. brukar någon gång göra detta. 14

De vanligaste aktiviteterna på Internet surfa runt 79% köpa/betala varor 78% betala räkningar 78% besöka YouTube 78% köpa/boka resor 76% göra prisjämförelser 72% hälsoinformation 67% lyssna/ladda ner musik 66% kultur, litteratur, vetenskap 65%Över hälften av Internetanvändarna besöker Vi skall här dela in aktiviteternaockså sociala nätverk. De informerar sig på Internet i tre kategorier.om samhälls- och myndighetsfrågor. Deser på TV, tittar/laddar ner video, lyssnar på 1. Aktiviteter som är vitt spridda och frekventaSpotify och lägger upp foton online. 2. Aktiviteter som är vitt spridda men utförs sällan 3. Aktiviteter som är frekventa i vissa grupper men inte så spridda sociala nätverk 62% Information samhällsfrågor 61% 1. Vitt spridd och frekvent Spridning Daglig användning myndighetsinformation 59% e-post 95% 64% TV 54% Google 97% 56% se/ladda ner video 53% Söka nyheter 92% 44% Spotify 50% Läsa tidningar 80% 35% lägga upp foton 50% Besöka socialt nätverk 62% 35% Bifoga filer 88% 21% Sedan tillkommer en lång rad andra Surfa runt 79% 21%saker man kan göra på Internet. Aktiviteter Lyssna/ladda ner musik 66% 23%som inte är lika spridda bland allaInternetanvändare som de vi redan räknatupp. De kan dock vara mycket vanliga 2. Vitt spridd men sällan Spridning Daglig användninginom vissa grupper av användare. I senare Kartor, vägbeskrivning 88% 2%kapitel skall vi se närmare på aktiviteter Produktinformation 87% 3%och användningsmönster inom olika Logga in på bank 84% 5%åldersgrupper. De aktiviteter som vi hittills räknat Information om resor 83% 2%upp är sådana som en majoritet av Köpa/betala varor och tjänster 78% 0%Internetanvändarna utfört åtminstone Prisjämförelser 72% 1%någon gång. Det är aktiviteter som det finns Hälsoinformation 67% 2%ett behov av och som passar bra att göra på Kultur, litteratur, vetenskap 65% 4%Internet. Det betyder dock inte att dessaaktiviteter nödvändigtvis dominerar derasanvändning. 78 procent av användarna 3. Frekvent men ej så vitt spridd Spridning Daglig användningbetalar räkningar över Internet. Men det är Lyssna på Spotify 50% 20%inget man gör dagligen utan någon/några Besöka community 46% 17%gånger i månaden. Instant messaging, msn 42% 14% Läsa bloggar 46% 10% Spel 42% 10% 15

svenskarna och internet 2011 någon gång dagligen Google 97 Google 56 e-post skriva/läsa

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Olle Findahl Swedes and the Internet 2011 - IIS

svenskarna och internet 2011 57 Bibliography CivicWeb (2009). Young People, the Internet and Civic Participation . Briefing Document. Institute of ...
Read more

urn:nbn:se:hig:diva-11158 : Svenskarna och Internet 2011

Svenskarna och Internet 2011 ... 2011 (Swedish) Report (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages
Read more

Kommentarer till Svenskarna och internet 2011

internetstatistik.se är din källa för tillförlitlig och relevant statistik om Internets utveckling i Sverige och världen.
Read more

Teckenspråkstolkat - Svenskarna och Internet - Vilka är ...

Janne Elvelid, projektledare för Internetdagarna på stiftelsen .se berättar om den nya rapporten "Svenskarna och Internet". Moderator: Annika ...
Read more

Svenskarna och Internet - Vilka är inte digitalt ...

Janne Elvelid, projektledare för Internetdagarna på stiftelsen .se berättar om den nya rapporten "Svenskarna och Internet". Moderator: Annika ...
Read more

World Internet Project - WIP Poland 2011 Report

The Poland Internet Project released their WIP Poland 2011 Report.Download to view report.
Read more

Olle Findahl Svenskarna och Internet 2011 - IIS

Olle Findahl Svenskarna och Internet 2011 Olle Findahl Svenskarna och Internet är den årliga rapporten från .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur ...
Read more

Svenskarna och Internet | Fildelning

Nyheter och inlägg som handlar om . Ny fildelningsstatistik > Sök. Partners. SSL-Certifikat; Trafikförsäkring; Blu-Ray Filmer.
Read more