SvD_Lifescience_v22_PolyPeptide

50 %
50 %
Information about SvD_Lifescience_v22_PolyPeptide

Published on June 6, 2019

Author: JacobNilsson2

Source: slideshare.net

1. Jens Fricke, vd och Jacob Nilsson, global HR-direktör på PolyPeptide. Foto: André de Loisted Ända sedan år 1952, när Nordiska hormonlaborato­ riet etablerades på platsen, har det utvecklats och pro­ ducerats peptider i Malmö. Ur denna verksamhet bil­ dades 1996 PolyPeptide Group som utvecklar pro­ cesser och producerar pep­ tider för bland annat läke­ medel och kosmetika. – Vi är ledande inom kontraktstillverkning och utveckling och står idag för en tredjedel av den interna­ tionella kommersiella pep­ tidmarknaden. Vi befinner oss i en otrolig utveckling och växer för varje år, säger Jens Fricke, vd för PolyPep­ tide i Skandinavien. Peptiderärkedjoravamino­ syror sammanbundna av peptidbindningar med tera­ peutisk verkan, och kan därför användas som aktiv substans i flera läkemedel. Bland annat mot benskör­ het, diabetes och cancer. – Vi köper in amino­syror som kopplas samman till molekyler, som beroende på hur de kombineras får olika terapeutisk verkan. Som det ser ut nu kommer vi i år att pro­ducera unge­ fär 350 kilo peptider här i Malmö, vilket motsvarar drygt 10 procent av världens totala produktion, säger Jacob Nilsson, global HR- direktör på PolyPeptide. Framtagningen av nya pep­ tider och processer sker vid bolagets alla sex anlägg­ ningar världen över och i nära samarbete med några av världens största läkeme­ delsföretag och universitet. PolyPeptide utvecklar till exempel framställnings­ processer för peptider som kan användas som ett kom­ plement till antibiotika för att klara av antibiotika­ resistenta bakterier. I dags­ läget är PolyPeptide invol­ verade i runt 300 kliniska program. Det finns även ett nära samarbete mellan företagets internationella anläggningar. – Nyligen hade vi till exem­pel en tre dagar lång workshop i Wien med ­representanter från hela världen. Vi har en samar­ betsorienterad företags­ kultur där vi jobbar till­ sammans över lands- och funktionsgränser för att delakunskaperocherfaren­ heter, säger Jacob Nilsson. Den internationella känslan finns även lokalt på anlägg­ ningen i Malmö där 27 nationaliteter är represen­ terade och arbetsspråket är engelska. Merparten av de anställda är välutbildade kemister som håller en hög internationell standard, något som har lyft hela ­företagets verksamhet. – Vi utvecklas och för­ ändras ständigt vilket är en viktig anledning till att många medarbetare stan­ nar länge hos oss. De vet att man kan ha en livslång kar­ riär hos oss utan att göra samma sak två gånger. Det skapar en smittande entus­i­asm som gör med­­­­- ar­betar­na till PolyPeptides bästa ambassadörer, säger Jacob Nilsson och Jens Fricke lägger till: – Vi har lyckats växa på ett smidigt sätt med bibe­ hållen kvalitet tack vare den kompetens som finns inom bolaget. Vi är före­ taget du kommer till med komplexa uppdrag efter­ som vi har visat att vi kan leverera en bra produkt. Det krävs då vi jobbar med de allra största bolagen i branschen, och med myn­ digheter i USA, Japan och Europa. Vi är stolta över detta, men mest stolta är vi över att vi kan hjälpa till och göra skillnad för män­ niskor över hela världen. JAKOBLARSSON Deutvecklarmorgondagensmedicin MEDENSTARKtraditioniryggenochettstortinternationelltnätverk harsvenskaPolyPeptideGroupblivitmarknadsledandeinomprocess­ utvecklingochtillverkningavpeptider.IdaglevererarMalmöföretaget terapeutiska peptider till världens största läkemedelsföretag. Den här artikeln är en annons framtagen av Borg & Owilli. Texten är inte skriven av journalister på SvD:s redaktion. FAKTA: Polypeptide PolyPeptide är en av Malmös största privata arbetsgivare som aktivt arbetar med att spegla samhällets demo­ grafi vilket har resulterat i kemitalanger från 27 olika nationaliteter. För att bibe­ hålla en familjekänsla har de bland annat en egen idrotts­ förening och en företagskör. I Malmö jobbar 250 av Poly­ Peptide Groups drygt 850 anställda. Samtliga sajter – som finns i Sverige, Indien, Frankrike, Belgien och på två orter i USA – har fokus på innovation och hållbarhet med stora satsningar på grön kemi. ANNONS ▼▼ ANNONS ”Meststoltaärvi öv­erattvikanhjälpa tillochgöraskillnad förmänniskor” ”Vi utvecklas och förändrasständigt vilket är en viktig anledning till att mångamedar­bet­ arestannarlänge hososs”

Add a comment