Sujatha - Pirivom Santhipom

36 %
64 %
Information about Sujatha - Pirivom Santhipom
Books

Published on March 1, 2014

Author: thavakumaran73

Source: slideshare.net

Description

One of the best work from late writer Sujatha..my fav romantic love story ever..

வா ச பா This book is protected by copyright act. Please do not share this download with others. இ த தக உ மப ச ய ப ட . இத வா ன ம றவ ச பாக இ ணய ல அ த பா த டா . பா -2 1 ன பா க ''என கா ''எ பா ''அ த ? தா ச ''ப ச ர . அ ம ம ''ஏ பா, ''எ ''மா கா வ கா வராம எ ன அ க.'' எ பாற ள ப த ப க கா மாய தச . ண ர . வ அ ம கா மா?'' வ ற பா வ ப ற தக ப ல ர .'' . அ க கஒ பா சா ன ட ! என டா . '' ல வ ள அ தா ட மற க அ டா. அ த க பா . என !'' அ ப ப டவ இ ல பா. அ ம கா ல பட களா? எ ப பா சா ய ? ஸ் ட ச அவ க ள ர வா க.'' தச .'' ல ய இ சா ல பா ற ல ஒ ற , வ கா ஸ் பல வ க கலா .'' ப வ ல த '' க மா மா டயா க ஜ வா ர க ட ல நட க .'' ''அ பா, உ க அ ம '' தா ! சா ல க ''அ தா .'' மன சாட எ த கா ல இ ல, வ ற !'' ய . ''இ இ ர வ .'' ''அ ''நா கவ பயமா இ கதான பா ஒ ஆக ஒ ற ''அ ம றயாக அ பா க எ ஜய , மா?'' ன மா கா லஇ . உன சா றா ள ரஸ்- எ ஏதாவ க ?'' 1 ன அ ம வ சா கா ல இ க?'' அ ப

வா ''இ த க ழ த ட பா ப , அ பா ன கா த!'' ''ர ''எ கா ச த ன பா!'' சா ''எ ''ம டஒ தா அவ ச அ வ ர உ பா ப க ன ஒ மா பா ச பா பாகா !'' ஜய ய இ இ த . ழ த ய க கா ள, ச! அ ப எ லா ப யா வ யா?'' ஸ் ச ரயா ய வஅ கச அ ச க ய ப கா கா க ய பா ''த தாஷ தா .'' க ச ய வாஸ் .'' டா . அதா ன?'' ளவ ! எ ''அ த காத க த ய லா எ ப வா அ ற இ ப ன பா தா எ ன யா . கவல ஒ ப காக த கா அவ எ க க பானா என க ன!'' ஒ ப வ யா...? பாஸ் பா ப பா ச பவ க ள ச ல ட பா . அ த ட பா , ராவல ஸ் ச .'' ''அ பா பரவா க எ த ல'' எ ன ப யவ ” எ தா . றா தா க . மன ச பா பால ஓ ல ச க! பா. ஒ அ க இ வ ஷ டா இ த பா ! க ச! அவ அ ழ த . ''அ ப ப ரமா வ பா க ல? க ந ப க ய ப . ''இ , ''எ ன ஸ் ர ப , உப தச த இ , ரயாண பண இ த ய லா எ ப பா நா அ ம கா பாற சக க தர பா ற !'' வா காலா த ... ''இ ப இ க! ஹா . அ ம கா ஷ் ச ம டலா ஆ ம ல ப !'' எ நஸ் ல அவ ர தய காம த ட வ பா இ த . ச ரதாயமாக 'டா டா' கா னா மான ப ல வ ர அவ மா பா கா பா எ தா ய . க ந ச அ ட த . எ கால த யாதத பய வ கனமாக இ த . த மான பயண . ஏ பஸ்ஸி ரமா ட வ கல ய . ஸீ - ப ட ண னா . ஹாஸ்டஸ் கா த வ ய ச ன ப ச க ட தய னா . ட ஜ ன நகர அ பா அவ ன ஸ் ரமாக நக வ பால தா ய . இ பா த அவ ச த ப டவ பால தா உண தா . ச ன வட க அ க ச ராதவ எ தாளா ளா எ ஒ ட மா கா அ ம கா மான ம டா . ப பா ஏ கா பால இ ஸாஹ ப மா டா . இ த மான அ த . உ ள ஒ ப ந ர ஏ ஃ ரா ஸ் மான த ட ப சாக க யாண ம ப ணலா ர பா ஷ ப ய . பய ப க 2

வா க ட பா ட ச டஅ உயரமாக அ கஇ க உல ச பா னா க . ர ப இ த ன ர தயாராக இ ல. பகலா இரவா எ த யாத மா ப ன ம நர ரயாண . பா ஸி இற யதா எ ன? எ பா தா யா ரா அவ ன எ , ''இ தா வஜி ட ய சா பா '' எ ளாஸ் ளாஸ் காக இ ல த ழக ள சம பான பா இ ற எ ன ழ ம எ ப ட மற பா . மான ள ய னதாக ர பா மா கா னா க . ' ஹ பா ' வா கா ள த யாம , அத ம ன சலன க ள அ ர க பா கா க, ர ச - ட க ட அ ஒ காத க த. எ த க யாண ப கா வ பவ ப ழய காத . காத ! ச! எ ன ஒ ள தனமாக நட கா ட ! ம தா ட க லஎ அ ஆகா ய ப ஓ அ ம த கா ல ட ய பா ... ம தாவா! யாரவ ? ஜஎ ஃ க மான லய ஜ ன வ ய யா ந ஒ ம ல பா கா நகர மகா வா சார இற தமாக 747 மான ம ல ச ய நகர ம ல அ ச த . உயர றய அ த வ ச எ ப ந ச ர ய க எ லா க எ ப லனா . மான த ர தா ட பா ச ற ய . மான லய அ ப வ ள ன க, ம ட ம ப ப வ க அ லய மான ரத பால ம ல நக கா க ல நாட, அத வாச ல ஓ இய ர க வ அ ண கா ள தா 'பாவநாச ஏ ஸ் டா ஸ்' ப உட பாஸ் பா , க பா ற உப கா த க ; வ த ழ ற ப , ஒ நா சவர ற த க , க ள , ஆயாச , கா ச பய , கவ ல எ கத பமாக மான த வ நட தா . க க கார ம பா தா க னா னா எ இ த . எஸ்க ல ட அ ல அத பய 'வா வ'யா அ கா வ க தய கமாக இ த .எ க பாவ எ மான லாம அவ க எ லா ஊ த ச தாட தா . ஒ க அ கா அவ பாஸ் பா ட க டா . அவ ஆ ல இவ ய ல. இவ ஆ ல அவ ! 'ச ப ' எ ர , ' பா' எ றா . எ க பாவ எ ப ள க ல. அ எ ப த ட, க ள சா யாக வ கா நட தா . நட தா நட க வ க ப டா எ றா தா பா . அ ம வ கா த க ணா கத ட . ஹா வ த . அ ர ப பா கஸ் ஊ வ த . அ த கவ தயாரானா . த அ பா கா தந ப அ வ பா பா மா ப கா ர ப கா பா தானாக வ ற ம அவ டய அ ர ப அ ம கா ச பா க வ . டயான ஸ் க உ கா கா றய ஜன க சயாக கா பா உ சாகமாக பா ப வ த பா தா . ய கலா எ தா , அ பா கா த ட பா எ 212 987 9254 தா ல பயமாக இ த . ஒ கா பா அ ச த ர ள பால அ த க எ பா தா . கா பா த த அத ஒ ச ர ம எ த . ப ஏ தா ஒ ச பா அ தஎ க ளந க லாம ப ட ஒ னா . 3

வா ''தய ச '' ஸ் நா ''தய ''எ இ ப இ ப ச ட த இ ப ச இ ப க பாட தா த '' பா இ ப ட ற எ பாட ... ஆ இ ப ற ஒ ன ஒ ற . ர . தா கா ' எ ற இ த யதாக ஞா...'' ர . கா ச நர ?'' எ ற ம றா ர ச பாட சா னா '' ஸ்! ''இ ல, நா ர ப ஓ ட கா க க ம த கா ல தா !'' எ த க ம ப த அ தஎ க நாணய ளஒ பா ஒ றஒ றயாக அ த '' ம ந இஸ் ர ப . ஐ பாவநாச இ ன வ ஸ் ஸ ''ராஜ் மகனா பச ற...'' ! த ல ப ச ம பா ! எ ன. த பா ம ஆஃ ஒ ஆஃ ட நா மான '' ஜஎஃ ''அ த அ கஷ்ட ப கா யா...'' எ க ஊ ற . தராஜ் ஆஃ இ ஷ் பா ட . ''ஸா ! ! வ த உட ன ய க?'' லய ல'' க தா ன?'' கலதா ஸா , இ வ ப... எ த ரஷ எ லா ட ச ன ?'' ப 4 வ த . எ ன வா ஸா ! '' ஜஎஃ ''அதா தா ஸ்ட இ ப அ த ஆசா ய பா காம ல ய ரா ப தா ஸ் ஸா ! உ க ஊ ரா ப ழ பமா இ க ட அத ! '' த ன ''அ லா!'' எ ர ''எ க இ . இ தா, ய . டரா?'' ச ச நர ம ல . ''அ ப ல. க ட ர ! க பா ட ப ச அ த த ற .'' - ட பா அவ க ட நாணய த ''இ பா இ ப த ச நாணயமா எ பா பா க !'' ''தா பா ர . எ '' எ த ச ஈ ப '' எ பா ச நாணய ஒ ப னா ல ச த இ ''தய ச ம றா ப ர . ''இத ஆ த ச யஒ ஹா ...''

வா ''இத பா பா, இ த அ டயாள பாதா . ஜஎஃ க மான லய ஏக ப ட ட வ த?'' ''ஏ ரா ஸ்'' ''ச , அ ''நா க யஇ . டா ஸி ''ச தா அ ! லக வ ச பா இ த ஊ ல எ லா ம ப ன இ . எ த ஃ ள ; ல லகா த.'' ...'' சா த ய நா ப த ''நா ப த ம யா?'' ற ஸ் கா ! ய லா நா இ வ டா .'' ற ர . அ க ய இ . வ ர மலா!'' ''நா ப த எதாவ சா எ வ க வ ம ... இ த ஃபா மா '' வஜி ட ய '' ச த உன ''ச இ த ஊ ல . தா க!'' ! வ ளா வ கற த ந லத சாதமா தயா ப ஸா , வ வ ட னா, நா உ ப க ல ஏதாவ பா க ள, ச , வ ர !'' ரவா?'' ''ச தா ! இ ற ழக எ லா கா வ க ற . கா '' ஹ ''அ க ஸ் ர பா லப ன அ எ கா எ ஒ ன எ ப அ டயாள க அ டயாள கா !'' ஸா .'' அ டயாள , ஹ ஸ் ர ச ட ஓ இ ய இ ளஞ க ட த ட பா ற ? ன எ கா !வ ர ! வ த பா டஸ் அ ம ப க கா ல அ வள ல. 2 மான லய ம ஒ நகர பால தா இ த . ட ன ட ன ஷ பஸ்க ஹ ரா வாச ட கத வ ற ரயா க ள கா கா தன. க ணா வ ய கா க . கா க ள கா களா ர கா க, இ த ப க னா ந க ஏ ரா ள க ஏ தா பா ம க ட பால இ ற தன. வ ச அ க க வர ஊ க பா னா பால தா ய . ஓ ட க அ ழ இலவச ட பா க வ சயாக ஒ வ ரா கா தன. த நட வ வ தா கா க பா பா க ப ய பால த லம வ கா ஊ வ ள கா . த ல வ யாக ஸ் அ கா ஆ ள கா 5 'ஐ ல யா ' ன கால க கா ர த பா , அ

வா கா அ த காச காச எ நா ட ன கல ஜன க . நட ரா ப ர ப த க ஸ அ ண கா ச கதகத பாக தா இ த . வ ய பா இ மா க டட ஒ கா க மா க வ க ப ப த த . வான நகர தா அப தமான உயர தா கா த . “ தா ன பா ர ''ந லா . உலக ள நர உ கா தா . த . வ ர பல சாமா பா அ ஒ ப க, லா த உட ன க ட . அ பா உ கா ச ய எ லா ? இ யா மாத மா ம ழ தா? இ ராகா கமா இ கா களா? எ ஜீயா ர ப எ றா . இவ மா நா ப இ த . த ல ச வ கயாக இ தா …¤வா சமா தா . க வ ர ம ற அ ஈ எ ஆ ல எ க எ ஓ ட கார „¥ க அ தா . ''எ ப மாக கா தராஜ்?'' பா ப ?'' னா . ''பா ய! எ ப இ யமா?'' இ ப ச ம ச ரா . உ க பா ப தா கா ஸா . உ க ட ஒ ரா ப அ இ ப . க இ ற ய ய பா தன. ஜீ ஸ் அ . எ ப இ பால …¤ தா . கா ரம '' ''அ ம கா கா ஓ வ ற ரம தா எ ன? அ காக மா வா தக ள ச யா த. ர வா. தகாத இட பா ப வ க . பா லா பாக னா அ ரம யா . வகமா ப கா ரவாக நட தா ர ப . வா'' எ அவ ப ய அவ ஏற றய ஓட வ த . அவ டய கா ளமாக இ த . நா ப க கா க, அத ஸீ அவ ப உ கார வ ஸ் ய க இ க ட . உட ன ற ப ''ந ல வ ள... ப பா பா . அ க த டா வகமா பாக வ . ர ப இ பா த ட 60 கா ஷ ட ''எ க அ '' அ யா ஸ் ''இ ல ஸா . இ ஸ் த உன வ ஸி ரஷ .'' '' ஸினஸ் அ வ ல பா ல. ஸா . கா தா . ?'' ராƒ¤ வ ரஷனா...? அ ச இ க ள ப ய கத வ ற சா ய ன பா பா ஸ்கார பா க ல. டா . ப பா க. கா ச க! அஸிஸ்ட கறதா 6 சா ஸ் ஸ் ஆஃ ட கா .'' தா?'' ஸினஸ்

வா '' ரா ப கஷ்ட பா, ற சலா இ ரா ப காசா ம!'' ''இ க ட அ க சா ஸ் இ இ க .'' ''த ட இ எ ட ஸாஸ் ப க ட சா ''எ ல ஸா . அஸிஸ்ட ஷி கா க. கா பஸ்ல ன பா க ற? இதா பா யா பா பா இ தா மா க டட உ வ ஃ ற ந ல ச யறதாக ல. . க கா க ''இ கதா யா ள ச ல வான ப ப ட இ ஏதாவ வ ட கா ஓ டற டய பஸ் ஆ சா க ! பய படா த. டய உ ஸ் ?'' ''ச த ஸ் ஸ் பா யா ப க ர க ஒ மா லப .'' டா?'' ''இ ஸ்ட எ கஇ சா கலா . பா யா?'' த ஈ ப ப ! ஸா . த ல இ த வல இ த ன வக !'' அ த ய கலா !'' '' ந வஸா இ இ .அ ற ''ஏ ட ல ஷ !'' யா க நடன ட. ச ர ச ரமாக ஆ ர ய கா ஸ்த ப க . ஆ வ ஒ கா எ லா ம அ ப ம வக '' ச !'' கா ''ச கா பா யா?'' '' '' ர . ச எ லா த . உ ள தா த ந லா தா வ மா உ க இ . எ கா . ?'' ன த ப க ஸா ?'' ''இ த நகர ரா டார கா பா லாத த தா . ஷய க யாக க ர தநா ள த ரா ப ஜாஸ் கா “†¤ க '' ''அ ப னா.'' '' யா வ த '' க எ க ஸா த க வ க?'' 7 டா .'' பா. இதபா ... ஒ ப ப கறா பா .'' ச

வா ச பா ''ஸ்டா ட ஐல தா பாக . கா தராஜ் மக ஸினஸ் அ ப க பா யா? வ வ ! நா உ க பா வ பால அ த ரா ஜ ல வ ச தவ தா . அ க ய இ த னா இ நர ƒ¥ ய இ ஜி ய ஆ பனா? எ த ன ச பள - எ றா?'' எ தா . ''இ க ட பா க என ல மாத க எ டால ஆ .'' ப ப வக னா எ லா வ பால எ ப ற க ப ட க ட கா '' எ ழ த . '' வரஸா னா அ .'' '' ல ய க ளமான ஸஸ் ப ஷ வ, பா க வ எ எ ன எ ன வா எ பா தா . '' கா ச நா ல எ லா பழ மா க லா ஓ டறா க.'' கார க றய ள க க வா ல அ ட த பா கா ர னா மாக ரா . ''பால ள ழயற , ஒ ணகா டால . யா நகர ரா ப பா ப ... வா க. என ன வ தாக . டா க வா மஷி வா பாட, த தானாக லக, ரமா டமான ஜ். உலக எ ஸ் ரஸ் வ, யாம ய ஓ டலா . ந ''ந ச ஜரா றய ப இ ஜ். 4,260 க ள ய லா . ய கா கா களா ஸா ?'' கார க, ஸ தா தா ஜாஸ் .'' ''த ழ க?'' ''இ கா க. எ ப பால கா , பார , சஷ காபால பா ச யமா ச யா ரயாவ த மா?'' 'ஒ யம த 'எ த க ட ச க ச , பா மன சா அ ம ளயா யா ல பா யராஜ் பட இ கா க. ஏ , உன கா டா . '' த யா .'' அவ டய க அ ம யான ற த ப இ த . ளா பார பா ஏ கா ர அவ ப ய ப கா இட கயா சா பா ற உ ள ச வத யா கா ச உ ற த . உ ள பான ம ப டா ட, ''உ கா பா ஸ்கா ஏதாவ சா ட யா, இ ல, நரா த சாத தானா?'' ''இ ''எ ல ஸா ... ச இ ''சாத ம சா '' ! ஆனா வஜி ட ய ப ய ப ய ஹா ஸா '' ல? எ ட ற ச ? .'' ய இ .'' ர நரக . அ ம ஸா ழ த ம ச மயல ற இ த . பஸ் ம த 8 கா ல ஸா த . அ பா மா ச சா ட வ ள ல ப க பழ சா க. டா னா பால ஒ த தன. ம

வா பாக ப , கஸ் எ கா ப பா த . ட ஷ சாத . எ ன பா க ற?'' '' ரா ப ப சா இ ஸா .'' ''ஓ ஆ த கலா .'' '' கத கா ச யா இ ''ஆமா பா. ஒ அ க தா ! வ ல '' . டா ட கா வ ஷமா த யா தா இ '' எ தா . இ க ஸா !'' ஃ தன. கா '' ச வ பா றவ வ த ர இ ய ர றா . ப அத ல ஸ் ஹா த சாத அ ஊ கா !'' றய வ த சாத வ தா . ர ப க இ ?'' எ றா . வ த . த ல உன பா களா ஸா ?'' கா ச நர ம னமாக அநாக கமாக ப ட . '' த த யாக இ ப சாக இ த . '' ச அ ஜ்ஜி னா! எ ''ஊ பா ''இ ல... அவ அ மா ஒ பா டா ச ல க ம கா த டா . '' ம ர இர க ப சா ச ம ழ தக க.'' கா களா?'' டா இ கா க! எ ம வ வா க.'' ஒ ஷ அவ க க லசாக ர வ பால தா ய . ச ட , ''ஐ ளா கா ... ரா ப த யா இ பா அ பா ... இ த என ரா ப ப . அ த யா இ றவ ... எ த ன நா வ னா இ கலா . ஸ் டா வா ஸ்கா ?'' எ தன அ ர ளாஸ் ஊ கா அ ஐஸ்க க பா கல கா டா . ''அ பாடா! இ ப தா உ க ல ஒ ஜா இ கா ? ரா ப ந லவரா ச! இ யா இ யா எ ப இ ? எ ன மா ஆ ப ச எ ன ச யறதா உ தச .'' '' பா ர வ ''ச தா ... அ க இ இஸ் எ லா ஆஃ ''எ க பா ஸ் வர .'' '' பாகமா பாக ய தா க த ஆ ப டா பாகமா ட. ட. இ ப எ தா ப ர சா ள . எ ப க ளா சா சமா , உ க பா எ ப றா ? அ ற வரலாமா? எ . .ஏ ஸா .'' வ ல ட மா பா? இ க ய இ ஸ்... பண , க க.'' கா இ க இர க ஸ ய எ வ ஷமா இ 9 ஸா . ச வ ஷ இ க. ஒ வா க . இ . ஸ் க யாட டா வ ஷ பாக ய! இ த

வா ச பா தச ஒ பா த பா . பழ கமா னா டற கஷ்ட . ந ட ந ரா ல ஸி யா ரா ரா பா இ ற பா தா . பாசாம தரந பா ரலா . கா வ ல கலா . ச பா ச பா . கா லல மன மா , யா அ ப ப ட . கா த மா வ ஷா வ ஷ ய கண ஜன க வரா க.. பாறவ க கா ச ! இ த நகர இ லாத சா க இ ல, இ இ லாத சா க ட இ ல. ஆனா பாற ரா ப கஷ்ட .'' ''பா '' கலா க ஸா . என இ இ த ஜ ர ப ர ல.'' வ தா?'' ''இ ப எ ன பகலா, ரா யா?'' ''ந ரா . கா ச நர பா பா சா ட யா?'' எ ரா சச கா பா ஊ கா தா . ''அ ம கா உ ள அ த ன த ழ க ள கண க ஒ டர ட தயா க பா ற . பா பாக வ டாமா? நட த த எ லா மற க வ டாமா?'' எ றா . அ த மற ''ர ப ''காத ன ஸ் அ ய ஒ ர மட ள!'' , ''இத பா , உ ப ட ஸா .'' ப யா ?'' எ றா . 3 மாக ரா க ளா…¤ட சாபா உ கா கா ரா சாதன த எ அ ப ட ன அ த . . உ ப ற . ''ப சான இ யா இ .எ வ சா ?'' எ றா . மா க எ ர இ இ . ''எதாவ அவ இ '' பஸ் பா ஒ சா . என எ த பா தா , அ த, ச . க ஆ ச யமா இ ப ட க ள ஒ த ஒ த, அ பா க யா?'' எ றா . க சான மா கா கா ட ச ப த எ ய அ த ச பத பா ஓ னா . நா பதா ர ஜன க ம னஜ , அவ ம கா ட, எ ப பா பவ ர நா ரக ய ப னா . ''இவ க ளா த '' க லஅ ல ன க ம சா... இ த இ க கா க?'' தா உன 10 ?'' த . . .'' வா எ த யா ம க ப அ ச , கா அ ல ம கா டவ எ இ ர ட வர, யாக ஒ ஆரவார

வா ''இ அ ந ல ஸா ... கா ள பர ஆ !'' ''ஆ ச ஹஅ அ ''நா ப ஜ க ட ''எ ன ப க ''காத ச ட . ''நா க மா இ ரா கம ஷிய தா !'' எ சா ல ச பா .'' அ த ப . எ லா என த பா னா . ல ய...!'' க?'' ப ''காத பா கா ச !'' ன ''ச யா உலக ப ''இ யா?'' ஏ தா அம பா ல! ச யநலமா இ யா?'' கள ப ண ஸா . இ ப ச யா தாஷ ! இத பா . நா வயசானவ க . அ பதா பா ழ க சா ற ; இ த . 'எ ரா ' ல ஸா .'' '' ற ''ஆமா ஸா . ''ப எ ப ,ப பா . இ ப எ கா ச க'' எ த அ ச தமாக இ ச கா அ ட தா இ த .வ க ட எ கமா?'' . அவ ச ள ல ப க க அ ப த ம ல!'' ஏ க ஷன ம னமாக எ பா வாச ன க தா . அ ம கா அ ம கா எ காக வ ற . ப பத காக! அ த ப ண எ ண டா . மாக ரா உ சாகமாக இ தா த ஸ் ரமாக இ த த கவ றா . ம ன ய றா ? மாக ரா அ ம கா வா த ழ க ச ஒ டர ட தயா றாரா . அ ம தா வ டா . உற பா! டா த ம ! ப சா ன க யாண யா. ச க பாறதா ன? ஆமா! அ தா அ த மர த பா கமா டாதா ன? ர றா . , க ணா வ ய ஓ லாத கா க தன. ய தச த ரா . கா ச அட யாக உண தா . ஒ த ற லசாக ர ய . ன ஸா னஉ க ள பா இ ப ம கா ச நர இ இ தா அ ம கா! எத ப இ ம பா அவ க க ஒ வ உட இ ல. அ ப லாச க ள ய லா ராதா ஷ எ நா! எ ன பா கா ச 11 ச ல இற டா ந ம யா

வா ச பா ஆமா ! அ த ச ல பா உ கா வ வ எ ன ஸ் ப யா? ர ப த ல ய இ ப அ ப அ ச கா ன க ள ர னா . 'இ னா த ம ன . இ னா த ம ன ' எ ப ப சா கா டா . இ பா இ த இர அ ம கா எ கா ஒ ப அ த ராதா ஷ அவ ள... ர எ அ ம ப ற கா வ ... ம காத அ பா பா தா கற டா அ கா ல எ பற '' இ ப ற . Nature's Way of ensuring pregnancy! . . உ டன.'' ''உ க வ ம பா த பா எ ன ஸா ?'' ஸா ! எ மா க? டய ஆ ஸ் இ ந அச கயாக இ என த ல. ''ஸா ! ப . ம க மா லயா?'' '' சா த ஸினஸ்! எ ப வணா பாகலா பா ல ய எ லா வ ல ! அ ம கா ல வ எ ப யாவ ஒ ட. பண ச பா ற ஒ ரமாத ல! க ல ட பண ப ணா ஒ த பான வ ஷ ! அ த ப அ ற சா ற . கா சா இ ஸ்ட கா தா எ னால . உன ஸி ய வ னா ஃ ஜ்ஜி இ . எ சா தய கா த. உன கா லஜ் ல எ ப சர ?'' '' க ழ ம ஸா !'' ''அ ப இ ''அ பா யா க லா நா யா?'' ''அ த லா '' . ன அவசர க யா?'' இ ல ஸா ! ல ய இ க . . .'' ''இ ப பா ''எ அ த பா நர . எ க ஊ ல ய பா வணா இ .ல எ ம , ந லா இ . இ தா . யா . இஃ ஃ ஸ் இ ட . ஸா .'' டஇ ல இ !'' ஸா ?'' ''எ ன க டா... நா ஸ் ஒ தா பா ஏதாவ வ தா பா ப . அ வள தா . இ இ த ப ! ஆனா அ க ஒ நா 12 ப . பாஸ்க பா . ய ஸ் ல னா ப யமா அ பா . ந லா வ இ . நா

வா ஆ த ழ ற ''ச ஸ் வ ர பா னா ற கா த. ப தக ச ண கா த!'' ஸா .'' ம வ றவ களா இ டா னஷ க தர ச பா ற . எ ன? யாராவ கத வ பா க. இ ல. க பா யா ல வ வா க! யா கத வ பக வ க ட க ட . . பா தா . ர ல வ தா வ ரா ரா . வ ண வ ணமாக யா ரா கா ம ப ண ஸ் யா சய க . ச பவ க காத தா க . ப க ப தா க . க ப க ப க நடனமா னா க . ள பர ! ள பர ! இ ப நா ம நர பா தா ஒ ர நா ப ய பால தா இ த . ந வ ஒ ற எ ட பா தாட அ த . எ கலாமா வ டாமா எ யா அ காததா எ 'ஹ லா' எ றா . ஒ ப ர , ''ஹா மாக ! ஆ த ?'' ''ம க “†¥ இஸ் ''எ ''பா . நா மாக இ ல. ஸ்ட மாக ரா இ ல.'' ஸ்?'' பய ர ரா ப . அவ டதாக டய ந சா ப . ஏதாவ சா ல வ மா?'' .'' பா பரா எ எ கா டா . எ ர மாக ரா ம ன பட த பா தா . வ ள கா . மாக ரா ம அ ண கா இர ழ தக க, ம ஜ ம வ த தபா ஏக ப ட க இ தன. ர ப இ த மா பா ப கா ச ற உண யாக இ த . ஓ அ தர க எ பா ப பால இ த . ஃ ஜ் ஜ ற தா . றய பா இ த . த தமான க வ கக . ஜஸ் ச க , சா ல . கா ச ரா பா சா டா .ப அ க இ ல. க ழ ம மாக ரா அவ சர பா கா ல ஜ சா அவ ன வாச இற ச றா . ர ப ம ல அ த வாச ல அ உ ள ச றா . அ ம கா அவ ப த ன ! க வ த க த வ ரபட எ லா பா 'ஆ ஹா ' எ இட ந ப 108-இ ஹா ட எ பவ ர எ ட ர ம ச க வ எ த . அ த க டட த பா தா க எ ர யகமாக சா ட யாதப எ லா யா க டட க பால தா இ த . க டட க ஒ ற ஒ கா ய க ன பால ந தன. 'எ , ஒ . ஸ் ஆஃ ஸினஸ் அ ஸ் ரஷ ' எ உயர அ ழ கா பா சாலமான ப க த ள எ த . பல மர ழ கா தா க . இவ க ள லா மாணவ களா!'' எ லா ர ஸா எ ட வ பால வா டசா டமாக இ தா க . அ மாரான அள ஒ த ன த த 'ஆ ஹா ' வ க டா . அவ தா ள கா ப க இ பவ ன பா தா . ''ஸா க எக !'' 13

வா ம ப க டா ச பா க த த . அவ இவ ப கா னா . ''ஓ! ஆ ஹா ? ட ஆ ல ய த ஆ ல. லஃ க இ !'' அவ க ள க க வ வ டா . கா டயாக ஆ ஹா எ அ ட பா த . அத உ ள ழ தா . ஒ க டட இ னா யாச ம இ ல. கா டா ல கா ற த . கா கா காலா ஷி இ த . எ லா அ றக ஒ ர மா இ தன. அ க க வ க த ல ராபஸ க ப ட க மா தன. ந ப 108-ஐ க உ ள பான கா ச ர பானா . அவ எ பா த ஓ ஆ ஸ் அ ற ய. அ க பா த ஒ வ ப ற ய. உ ள அ ட க ப டாக இ த . சய க வ ச பர ஒ ர ஒ சார க கார க பல க ம பா க, அ எ இ ப கா ய . வ ப ற அ க க பல உ கா தா க . எ லா ர ப உ ளவ வ த க கா டாம பா தா க . ர க ட . பா க தய கமாக இ த . அ த ''ஓ நா!'' எ க க எ லா ம ராதமாக இ ப பா தா ய . னா கார க த தா க . ல க ப க , இரா ய க பால இ வ , தா ம தா இ ய னா! டஸ் க அ ர வ ட இ தன. லசாக ச இ க த த யாக ழ நா கா க இ தன. க பல க அ ட ச ர ம ஜ இ த . அ ஒ ப கா ல கா த க ள அ கா தா . ர ப ய பா தா . வா எ அவ ன ச ஞ ச தா . ர ப அவள ச த க த த கா தா . ''ர பா !'' எ அவ பய ர வா த தக எ கா டா . அவ ட அவ வகமாக ப ய அ ம க ஆ ல ய ல. க ஒ ப ய ல த தா . மா அவ பய எ ய ட ச ர ளாஸ் க பா னா . ப தா ப டால தா றா ச ச ள எ ஒ ப ய இ , பா ப ப , உ றக ப ட க , ஸ்கரா பா எ எ ன ன வா வா க வ யத அவ ய த உண ய .' ம ஸ்!'' ர ப இ ''ஐ க ''ஃபா . நா த இ ராவ ஸ் ராவல ஸ் வ டால ஸ்!'' எ ரா ள !'' ''வா ஐ '' வ ஃபா ச க ள மா கா ள ல. ச ஸ்'' றா ச க யாக. ''ஓ க! ச அ ந ?'' ராபஸ ஹா இட த னா . அ த க க க க . ராத க க . ட !'' ம ப அவ அவ வ 14 ன ச த பா த ய தன. எ லா ய வ ப பால

வா பா அவ ட க க . இ அளவளாவ பா ''இஸ் ந ப '' நா'' எ தா ''ஐ தா ஆ இ யா?'' ''ட ஒ ர அவ ட க ப பா சயமா , க ட . . இ ய ஸ் ஆ ப ட ஸ்! ஆ ஃ ர பா ஆஃ நா ...'' ''ஸி ர ட ?'' எ ல நா க க க . ச ட ப '' வ க .'' உ கா ர பா த பா உட ன தா . !'' 4 ழ த எ . எ லா க ரய தன ப ட பா ர ப ம ப த மா தா தா க . யா ர பா காம நா கா ய ப சா உ கா தா . உயரமான ஒ மாணவ அவன உ கா , ''ஹா ! ஐ ஸா ம கய ! கா ஸா '' எ க கா தா . ''அவ க ள ம கா த. ளயா ளவ க . வ வ ய ச யா '' எ றா . ர ப க க கா ட க ர அட கா வ க ரமமாக இ த . ராபஸ ஹா ட ன ராபஸ எ ஒ கா வ ரமமாக இ த . இளவய னராக இ தா . க ணா லாம க ட பா க, கா ச ம சளான ப களா த பா க ன க க ச வய கா ய . வ த உட ன ம ஜ இய பாக உ கா கா டா . த னஅ க ப கா டா . ர ப த ன ம ல பா தா . தா நா ப ! அ த அ பவ ம நராக ƒ¥ வ ர இவ க ளா ச பழக வ . த இ ல. எ லா ட ஒ த ராத இ ற .ஒ த ம த உண இ ற . த ன எ லா தா வாக பா பதாக தா ய . ம ல ராபஸ ஹா ட சா வ கவன ச னா . '' க எ லா எ ன சா கா ச ற பா வாக ஒ ச வ தா பரவா ல. எ ப த உண தா பா தா த லவரா க . அ வ வ ந ல . ந க வ ய ப க பா கா க இ த ப . உ க அ ல தா . எ வ அ த நா 15 ல'' - ம ஜ கா யா ர பா காம ப னா . '' க எ ன எத வ க ஷ்ட கார க இ தா ல வ பா கா , ட ற . இ , இ த

வா ச பா கண , உ க ப தாட ற . நா ள நா ள எ ஒ பா வ பய ல. என வ, உ க த அ ஸ ம இ பா த தாட ற ...'' எ க த க தயாக கா த க ள வ உ ள மாணவ க ட கா க, அ த கா த க கமா ர ப ஒ ச ட த . அ த ப தா எ தா ற ல. ' ராƒ¤ வ ஸ் ஆஃ ஸினஸ் அ ஸ் ரஷ ' எ த ல கா ஏ தா ல இ ப த வ இ த ம க ப வாலா ல எ ன ச ய வ எ ஆ ர ஐ வா தக இர நா கா க வ எ க த . ர ப ம ல பாக இ த .ஒ ம சா தராம இ ப ஆர தா எ ன எ வ ? கா அவ க எ லா ஹா கா தா க . அ க வ க வ வ க மா ச இ த . கா ச க வ த பட பா றா எ உ கா கா அ பா க பா டா . த வார ம எ ப க சா டா க . ப கயாக இ த பா க ஏதாவ ஒ தா கா சமாக அவ அ ம கா ற பய அ க த . மர த த யாக த எ த யா தா . பா எ வர டா . வார வ நட த வ க எ அவ க ல. யா அவ ட பச ல. சாய கால க லசாக ர ஆர லசாக ப பா வ பட கா ட . பா எ பா டலாமா எ பல ற தா ய . எ க பாவ ? ப மாக ரா பாக ஸ வ வா ர ஸ ட ஸ்டா ட ஐல ஃ ப ச ல வ . ர ப யா இ பா ம ப அ சம த . வ த அவ க ப பாலா னா ஆ கா கா ஏ ட ச வா க . த யாக நட தா . க வாச ல வ த ஸ வ ஸ் டஷ அ ல ய இ த . ப ற க ச பா அவ வ க ள பர க எ ன அ ச ப த . க பால வ எ ன வா க க . ப உ கா கா ஓ இ ளஞ தாள பா கா தா வா கா க, அவன க த ர ல நாணய க ட தன. அவ வா ம ம எ எ ரா த . அ ட ர வாச கா ல இ த . எ கா ப ர ச பால க ட நா ரா க கா தா க . அவ க ஒ வ ர ப அ வ '' ஹ மா ! எ டால '' எ றா . ர ப அவ எ ன க றா எ யாம த பா ம றா த அவ ப ய தட னா . இ னா த அவ ன உ னா . ழ ளா பார ல ற தற, அத ர வ ட வ தானாக ற த கத க ழ உ ள ச ஜ ன வ யாக அவ ன பா தா க . ர ப சயல பா , வ ஏ கா ள த ய லாம , ழ ட த நாணய க ள பா கா ட பா அவ ட இ த டால நா க அ த ன ப பா த த உண தா . அ ஒ ப உ கா கா க ட ய எ க க ள ட கா டா . ழ கா தக க ள வ கா அ தா . எத காக அ றா எ த யாம அ தா . ''அ ற ''ந ல வ எ ஸ் ச ''டா ஸி எ ப வ த?'' எ ள, ராவல ஸ் ல மா வ மாக ரா ச எ லா டா ஸி யா? ச தா ! தா . ப வ ரா ப காசா 16 இ த . ம ப டன.'' ம?'' ம ல வ

வா ''இ ''ஏ ல ஸா ! எ னால ம ப ஸ வல பாக ச பா யா .'' ?'' ''பயமா இ !'' '' ச ச! இ த லா இ க சாதாரண ! இ த ச. உ ட கா ல னா 'ம ' ப பா க. த லல ஒ ந ! உட ன மய கமா ப. த ச .. ஸ வல பாற ஒ த ம இ . த யா எ க கா த. யா டயாவ . டமா ள ளா பார ! யா ஸ வ ரா வ ளலதா ட ச ன ச . இ ப சாய கால ம ஆர டா களா? டா ஸி எ த ன கா த?'' ''எ த ன யா ஸா ! வ டா !'' ''ஏ பா ஒ ''இ ல மா ட அ பவ ம '' த வார வ தா லஇ ப பா சா ஆ ஸா , என அ ம ற?'' ஸா . ளாஸ்ல ம தவ க கலா டா ப றா க. . இ த ஆ ஸ ட வற மா இ . பாதா வற. ஸா , நா பா ற . என ப வ டா !'' ல கா சா ,ம ''கா ந லப லஇ யான எ ன சா ல ச ய ற இ த வ டா , ஒ ட?'' கா !'' ''அதா கா க. ஏ , ஹா டா ''எ லா ல மா ச . என இ த ஊ மா ச ஒ கா மா ச பால இ '' யாக ஏ ட லயா?'' டற !'' ''எ த , ஸலா பா எதாவ தா பயமா இ ''இ இ அ வள இ வள ஆ பா ஒ இ ய க இ ''இ '' ல ஸா . என ளாஸ்ல ஒ ''இ பா அவ எ வ த சா . ஸா நா சா .ஒ சா வர ட ஆ ஜ஻ தமான டஸ் இ இ ல! நா !'' லபமாக உ ன அ ம கா யா? யா காட க ய க . அ த பா கலாமா இ ன எ க இ ய பாக ஸ் இ ல. ம தவ க கலா டா ப கறா க.'' பால இ பா ற ல. ஆனா ல!'' மா! ஒ வார த பா த! அ ?'' ல ல.'' லயா?'' றா க. நா கா ய இ , '' ரா ப நா பா க! நா ஒ ட வா. ல இ ய க ள த ல ச கலா . உ இ க ப றவ க, வ ல ட ச 17 வ சா க ற க . மா மாணவ களா ஆனவ க, மா க ,

வா ழ ப ப தக எ லா ர க. அவ க த றா க உட ன ஓ ய ன எ ப ன இ மா தா எ க னா ?'' யா! எ த 'எ லா ர தா க யா !'' அவ ட ற ப டா . அவ ட கா கா தா . சாய கால ஓ அ னாரா ள ம ஹா ட நா ச றா க . இ பா ப படல ச ல த . பால ம ஹா ட ஒ ர ன சா க பால இ ஸ ட இர ட டவ க ந டயாக சார ''பா ன பா ச கலா . அவ க ல யா ரயாவ ஃ ர ன அ பவ த க பா . ளாஸ்ல கலா டா பா ட ற சா ற ஃ ஸ !'' ''எ ன ஸா ! இ த மா '' ன அ ப இ இஷ்ட லாம தா ச யாக இ லாததா மா அவ க ச ல !எ த லஇ த த . ஆ ஏ டக ம கட வா ஜா தன. பா ர ன ஜாஜ்வ ய !'' ந லா ஸா . ட பானா அ க .'' 'ந ல பா லாத எ லா இ பா இ க. அ கற ப பா லாத த த க க க ! ஸ வல வ த. அ த அ பவ ஏ ப ட . அ காக ஸ வ ய ராக க யா . கா ச ஸ் ! எ ச க பா . நா எ லா சா த ர . கவ ல படா த! அ காக இ த சா க ய தா பா காம ல ய டா டா கா . பா ற சா லா த! பா க வ ய ந ல ஷய க இ எ த ன யா இ .'' ம ஹா ட க டட க அ வ க த னா . ''நாம ''எ பாக க ''இ ன '' ய இட க பா ஸ். ஆ கா த ர ப எ நா கவா ட யாக ஒ பா ட கா பா அவ அ வ ம க வ தா பா !'' லஒ .'' ?'' ய லா '' ஒ அ ஸாஸி யஷ டா '' க வ ஊ தா . கா ள, ப பல ச வத இட கா பா றா ?'' ய ''எ பரபர பான பா வர ச உயர ர மா ட அவ க ள அ ண ள ஸ் க ள கட கட பா ரா லஇ பா வ றய எ க ஊ ல பா ட ற ?அ த ர தச ட நட தா க . கா இவ ட தா ய . எ பா .'' தா க வ றவ க . ப இதமாக இ த . ர கழ ப லாம 18 ஸா .'' ள பா க.'' , கா ர ல கா க கா த ய பா இ த . க ணா ட

வா ச பா அ ம கா வ ணவ ணமாக பக ள அல க த . எ லா சா கா தா க . உலக உ ள ன ற ன த ப டா க . காதல க அ வ பா த கா கா தன . ச தா க வா வா இ அநா தயாக த ன கா தன. ம ச டா ஸிக ம ச டா ஸிக ள ர கா தன. நகர வ வ , அ ப , ப ச எ ஆ ர க க கா தன. கா அ த இ த க வ ஸி இ த மா ய ட அவ டய ய சா ததா . றா களா . அ தா க இ த . ஏ தா ஒ வாட க க இ ய க பல ய ட வாச கா தன . ழ தக ஊடா அ ம க ஆ ல ப கா இ ய டா ட க கா உ கா தா க . ம ன க ப ட வ உலவ மாக ரா பல பா தா . பல ர அவ அ க ப னா . ஐ டால கா உ ள பா உ கார, ச ர யா வ அ ம கா அ ச ஒ க க, ர ய ல ஒ ழ த எ பா வ க கா டா ஒ வ ர ஒ வ ர கா ஓட, ர ப ம இ யா வ ட மா இ த . த க யா ம த . பாடவ த அ மா ஸ் ரஸி க ன கா க தமான இர ஆ ர ப க ‘பா ஜாத ஷ்ப ச யபாமா' எ த ஏ தா பா கா ஆ னா க . அத அவ உ கா ஒ ராபஸ ஆ இ த வ தா . ல ள க ச ற, ர வ ச றா கா க ப . ப பா ன, ஓர தா ம ன. ர க க, ப சர க, . தா 5 ஒ வ ஷ ஒ வா அவ ள ம ல க அவ ள அவ ள வா ட வ தா , தா க ய ப க உ கா பா இ ''இ ல ஸா '' ம ட கா ஒ ச த மாக ய - எதாவ மான க தா நட . ''வா ஸ் ஷி ஆஸ் ?'' எ ''ஷீ இஸ் ஆஸ் ஷ்ணா ''†¥ இஸ் பா ஷ்ண ற ரா , ''எ ன பா டா இ ரஸ் கா இ ர அ ம க ஒ கால தா . இர பகலாக ஏ வ எ லக ள இ பா ... ' க கா ஃப பா .'' ஷ்ணா?'' 19 வா' வள . ஸ் பா காம அ க ய தா சா '' எ றா . எ தஒ கா னா தா க த க ழ த.

வா ''இ சா ப தா அம ரகதா ற . ஷ்ணா யா சா ற .'' ''வா ஸ் ஷி வ இ மா ஏதாவ க கற ... ரா ஹ வா ஸ் டா கா ஸ் யா ச பா கா க டா ?'' ர ப இ த லா கவ ல ய இ லாம அவ ள ய பா கா தா . ம தாதா இ அவ ப சயமான ப கவா தா ற த ற . அ த க ரலா ஓ பா றா . ப க யா எ பா தா . கணவ ன கா ணா . அ த க ணா அ மா மா யாராக இ கலா . ர ப எ பா ''ஹ லா ம '' எ சா க ஆ ச ப டா . எ ''அ ''இ க யா ல. பா? அ ல ஸா ... த க பா இ சவ க மா '' பாலாமாவ ...! இ நா டால கா ண நா ''இ ரஸ் ட ? எ றா ரா . ''இ ஓ எ சா ல ஸா . இ த ''அட! எ ப த மகா ! கா ''பய படா பாகலாமா?'' ஸ வர ல. அ வ றதாவ !'' க ற இ . கத ட, ர ம மா கா ள, அ த க, ம தா எ த ன நா வ வ த பானா . இ தா வ டா . எ ன ல. இவ தா அவ ள சாக பா தா . தா . க ப ச ம ச பா ட பா பா றா . லசாக ஸ் . க ஒ ர கால லாலா த ல ய ன யாம அவ ன கட பா அ த வாச ன ய றா . தா க க மா ஸா '' எ சா ல க யாண க யாண பா பா ஆ வ பால இ தா ?'' .'' ?'' இவ ளதா ல...? ளா க. நா ''அடடா! நா ஞாபக ...'' த ம டா பா ல எ நடன த சா கயாக ஒ க ம ப வ ஒ பா அ ப ய உ ற பா றா . இ ல பா க ட வ க கா இ பளபள வ கா ச ச த ஒ ர னமா ல கா பழ ர ப வ ளய தா ற ப கா ச தா ச ''இ த பா இ த . இ க?'' அவ ச யா ள பா ச க இஸ் க ச க டா உ க பா ரய தன பட காம ட ன. 20 க த ! பாற அழகா தா ல.'' இ தா பல

வா ''அழகா தா ''எ இ பா பா.'' ன வய ?'' ''ப தா ப ''ஹஸ்ப ''ராதா ''ஐ ஷ ஃ '' வ த இ ப தா ப எ ன?'' ப டா இ அ .'' ஸா . அநாவ ய க, அவ க ள ச ப ம னமாக இ '' அ த ராதா ''அ த லா பா .'' .'' ர ''த ச ஷ த எ பா க னப றா பா த ரலா . பா அ ''அ ப கா ச ரா அவ நர க ன ஸ் த க வ டாமா?'' தா க னா?'' மா?'' ய ட வாச ல கா '' எ ல.'' ''அவ க மாக ள ப தா . வ த கா, எ ''வா க ஸா கலா கா க. அவ க ப மஇ ல என .'' ற .'' காக கா பாகலா '' எ கா ச நர காய '' எ றா . தானமாக ஸீ அத பா தா . '' ஆ க ஃ ஸ்!'' ய . ''ஸா .'' எ ட ர ம ப க அ ழ கா இ ற ப கா கஅ க ச டா க . றா . ம ல எ ஸ ர பா ஃ ஃ க ம ல ப ச ள அ த யா நகர அ வ க ழ தா . மகா ! வ ண வ ண சார எ க நக த க ட வான கா ப த பா த ன தா ன ட கா , கல மா கா இர ஒ வான வ ண பகலா த . ''இ க ல ட பா இ தா ல ரா ரா பா .இ த ர தச இ லாத நாக க , க ச இ ல. இ க இ லாத கார க இ ல. 42-வ த , ரா வ ய ட ஸ் எ லா பா அ ற உன ப தா ஒ ஷா பா கலா எ ன?'' ''ச ஸா .'' ''உ க பா எ ன ட பாறா .'' 21

வா ''இ ல ஸா ! என ''அவ ள மற க! அ ''அ ப பா க பால இ பா .'' தா ன?'' ல.'' ''ஒ ப உட கற இதபா , இ த த ஸ் க ஸ் ள , அட எ வள ச சான ஷய இ க த மஸாஜ் பா ல , டா லஸ் பா , ஸ் ஸ்...'' க ணா வ யாக ப ய எ க ச க வஸ் ல ல ஸ்' எ உர த வ ண வ வ ச வ ள ந ன த ஜன க க பா கா தா க . ''கா ஸ் ஸ் ஸ ய வ கயா ப வா க.'' ''உ க ''இ ச இ த லா ல, உன காக தா தக அ ணா ஓ கலா . ப லஸ் , இட லாம ம தன. ப மா இட இ . மா ஸா ?'' .'' ''என காகவா?'' '' ஸ ஸ் ம தா னா எ வள வா லப இ த தச ல. உன த வயானா ஒ வார ட ஒ ப ண கா வ கலா . இ ஸ் ஸா ஈஸி! எ ம ன எ ன ச ற கா ச நா ள வ சா பல இ த . அ ப இ த இட வ த . எ ன வணா ஆக த யா பா ன . த யா பாக வ டா . அ த எ ப சா பாற த யா . ஏ தா ஒ ச ல ழ ச . ஸ் க ஸ் ள . மஸாஜ் பா ல எ லா பா தா . உ ள பா ர ம சா பல உ கா த . அ த பா டால கா தா, உ டால வா கல மற க யாத ரா ய உன த ர சா னா. கா தா அ த வ க ட உட ல ஒ இ ல அவ ட! ப னா வய பா ! எ ட றய வ பண இ த . அவ ட அ த ன வ க கா ச ட ய பா வ யவ ட .'' ''ஏ ?'' ''அ த '' த ''அ வ '' ப எ தலா உ க ம எ . பா ''இ த '' பா பா டா ட சாயலா இ ன டய சா த கலா .'' எ வர உட ய ப தா. ,வ சா .ஆ வா ஸ் . ல பா எ ல ய!'' ச !'' க ஸா .'' சாக . ட களா?'' 22 ப தா.'' ழ தக

வா '' பசாம எ ''ம ப ன? நா க க யாண ர ச ''இ பா த இ ந ல பா ணா பா ''இ க ?எ '' மா கஉ ஃ ர ய ஸ் தா இ !'' தசமா?'' ல. ஆனா அ த சா சா ல .'' தா சா ல க க ற?'' க ''இ த '' இ பா வா ஸ் சகஜமா ஸா ?'' ''ஏ ''ம ப ச ட ஸா .'' பா ப எ ன சா ன?'' தா.'' நஸ் ந ... எ க பா ''பாவநாச எ லா ன ''அ த ல. ற த?'' நா பா எ க ரஜ் .'' பா ஃ ப யா பழ மா இ த . அ மா, அ பா, ணா க. உ க ட சா பா க சா?'' ''ஆமா ஸா .'' '' ஹ ''இ ஸ ஸ்?'' ல.'' '' ரா ப ஆத ச காதலா ''அ ப ஒ இ ''இ க அ க ?'' ல.'' தா , த கா ...'' ''ஆமா ஸா .'' ''இ யா அ வள ''ஸி . எ ன டா க.'' ர சா? க ட ந ல மா ''ஜஸ் ல ''ஜஸ் பா ல த ! அ த நா ட . எ க பா எ '' ன ளயா ட லஎ ட சா னஆ . எ ?'' ன அ பா த !'' அவ அ பா வ க க ப சா எ ன கா பா லயா?'' 23 த னா ... எ கா ல ய ன ஸ் ர ப வ ர னா .” .

வா '' க ட த பா? எ பா க டா .'' ந ல வா க அ ''ஒ ள, அவ ள க யாண ப 'ஐ ஸா ... அ வள தா பா அழகா.. இ ''அழகா இ ''அ ம தாளா...? நா கா ல இ பா ' தா பல றக ச யா கவ க க ...'' ல. அ ம க க ப ற பா ன மய '' பா எ ன சா ?'' ''அ கா ச வ ஸா . கா ச ழ பமான பா . 'எ எ க பா அ மாவானா இ ப சா றா க, ஐ ஸா '' அ வள தா .'' ''ந ல வ த ப ச ற ன ப ற . ப சா எதாவ றன ஸா .'' ல ய!'' கா ச அழகா இ களா!'' எ றா . கா ஸா . எ ன அ த ஷா 6 ஐ தாவ அ வ டால இட அ ''பய படாத! நா ஒ ர மசா சா தமா க ''நாம எ க ''எல ''ஸ உ ய இ ஃ த அ த இட . பா பா த ய னஎ க ட இட அ ழ க த பாவ என வ டா . க பா கா'' எ றா மாக ரா . ச பா த பாகமா ட . பாறதா இ தா பாற ?'' ஸ கஸா?'' எ ''இ ல. இ ''அ கஎ ''பா ர ப ன தா த கா கா மா நட தா க . கஸ்'' றா . ஸ் கா ள .'' ன?'' .'' ழ த 1928-ஆ வ ஷ ய அ ண இ அல காரமாக வர வ ற . பா இய ர க இ கா க உ உ ப இட எ லா ச த ப கா பா வயாள க க ள ர த ற ஒ கா ன. ப பல வ ண வ ண க ணா க ள கட ச றா க . ள க ஆரவாரமாக அவ க ள த க ளா வ கா க, மய ஸ கஸ் பால இட க ஒ க ப அ ஸ் கா ச த இ ளஞ க தா தா எ பத பா ஆ கா தா க . 24

வா ''உ க ஊ ல ''உ ஸ் கா உ ஸா . இ வள ''ஃ ஸி க ஒ வ டா ஸ் ப அல . ட ''இ ல. பா கரஸ்ஸா ஆட மா டா க.'' . அவ ள . . காஸ் - காஸ் சா டலாமா?'' ஸா .'' ஆ ஜ இ ப யாச மற பால ஆ கா ல யா, அவ ஸா க டாளா? ஒ கண ம தா ஆ னா . ''இவ க ளா பா டா?'' யா ட ஜா பா ஒ இ வா. அ த உட காக வ அ த பா த யா இ .அ பா ஏதாவ கலா ச பா ஒ ம தா அ த இட தா க . ம தா இ த லாம மா கா தா . இ த ஊ வ மா யா வ உ ட மா அவ ட அ த மய வ ட யா !'' ''யா ர லா ?'' ''இ க ஆ கா க ள.'' ''எ லா இ பா க. ஆ வா க. இவ க வயசா ரமாதமா ரஸ் ப ப வா க. உட ப வர மல சலவ கா லஓ .'' னவ க ம இ ல? வயசானவ க கற த ஒ க வ மா டா க. ழ க ளா பா க. அ ப வய ல க யாண த ப மா வ பா க. எ த க டா வா வா க. ற கற த ய ண . அ ம கா வ ர ''ஏதாவ காக எ ப ''அ ம சலவ கா நா ன ற பண எ வள த '' த யா '' வா வ '' அ ல டஇ றய பா க வள கறா க பால.'' இ ல. அ மா?'' ஸா .'' பா இ ல எ ஃ யா இ மகா ! நா ன ர றஏ ஒ த ம யக சா னா . டா ஒ அ த பண ரலாமா !'' த மா?'' ''அதாவ பரவா ல ய பான வ ஷ சா ஒ ஆர சா க. நா ன னா அதனால ரா ப தா தர ஆ . அவ ற வள ற க ளா இ . அ காக ஒ த ஒ ஐ யா கா தா , ஆ கா க ல வள கலா னா !'' ''க லா?'' ''ஆமா னதா க அ தச ரா க ச ல ச க ! ' ப ஸ் டா ' எவ னா ஒ த ள ! ஆ கா ச ல க . அ ட; க ப ட! க ல வா அ ழ 25 டா . ச஻ ! பாற !

வா ப ள ''எ லா க வ கற . ரஸி!'' எ பா சற !'' .'' ''ஆமா...!'' இ த ஐ யா '' கா ச றா ர வ ஒ த ய டால ப டா .'' . '' பசா வ வ எ ன ப ற த றா க. எ லா ம அ கற வ ர ட , அ டயற ல ஒ இ ல! எ அ த ன லப ! அதனாலதா இ த மா த க ள தடறா க. சா க ன ப னர ட களாக இ தா ச யா ஒ வார பா அ தா ! டா ஸ் ஆ பா க யா?'' எ றா மாக ரா . இ லயா? அ மா '' வ டா ஸா பா கற த பா '' எ றா . னா காலாடா எ ற எ த யா ஆ ட ச தா . ப கல ஒ மா யாக இ த . த கா ட பா ''இ த மா கா ட க எ ன எ ன வா ர ப ம ஒ இ .ஆ ளஅ .'' ஆ , ர எ லா தா பால இ த . வா க. யா ள இர வ த பா ஒ ம இ . கா ல கா லஜ் பாக வ பால வ இ ல. பா நா ரா . பா கா கலா எ மா தா . ஆனா நா ள யமாக ல ச இ ற , ஓ அ ஸ ம க ட ன வ . அ த இ தாட ட இ ல, ம ற மாணவ க க உ சாகமாக இ க அவ க பாவத க வ பாக இ த . நா ள பா தா ஆக வ . லக பா எ தயாவ தக த பா எ ட வ ய தா . த கால எ க வ ய தா அ த க ய . அவ க பா க ள எ லா யாராவ ப றா களா எ ப த ய ல. ரா ப கா ட பா ம தா வ அவ த எ ன பய சா வா எ கா ச நர யா பா தா . ன வர ல. னா காலாடா னா கன லாம னா . ல ர ய க ணா பா த . உ கதகத பாக த . வ சயாக அ த ன தக க அவ ப ப ஞாபக ப ன. டா வழ க பால ம ன . ர ப வ ப இட உ கா கா த அ ஸ ம ட அவசரமாக எ கா தா . ஒ க ப ன ம க ப வாலா ல இ ற . ப க ஒ ப ய அ ணக ட ட ட பா ற . அ த ட ட அத னா தா அதனா ழ க . அத ய பா கார க ப ஏ கன வ ட ட ட பத ப அ த அ ண க அ ஒ ஃபா ட வ க ஏ பா க ச கா ற ! இ த ல அ த க ப எ ன ச ய வ எ ப த 1,500 வா தக பா எ தர வ . எ ன எ வ , எ ப எ வ எ ப த லகா யாம எ த யா கா தா . ல சர ந றாக ட பா றா . ர டா ஆ ச ய ல. இ லக த பா வ யவ வ ய வ டஸ் அ இ த ப அவ ன தா . ஏ தா ஒ ஷ்ப த அவ ட கா த பால இ த . பா வான லமாக இ த . தா ப யாக இ த . 26

வா ச பா அ த ப அவ ன ''அ ஸ ம . எ டாயா? எ க டா . பா தா . இவ ள வ பா றா . பய அம தா வா, ம யா- ச யாக ஞாபக இ ல. ஒ ப க வ ட ஆ ளக பால ரா வ தா . ச ட ம னதாக ஜா க அ அத கால ர உய தா . ''ஏ தா எ '' எ ட ம க எ நா ப எ ற ''நா ஏற றய அ ''இ த ய லா யாராவ ''ப '' ம ப பய எ எம ''உ பய றா லா .'' த தா எ லா ''உ '' எ ர த ப .'' கா ச ற எ ல கா '' எ இ கா வ றா . பா களா?'' ல மா க மான த வா க வார பழ வ பா றா க .'' ன?'' .'' ரஉ ச கஇ ஒ எ த ஊ ?'' '' ட டனஸி. ஆனா , இ க ஸிஸ்ட அனஸிஸ் டாக இ ச தா அ க ச பள வ . அ த ஒ கா தா வ ற . உன இ றதா?'' ''என மா ட த லகா டா எ ய ற .'' ல. ல சமய க ற . எ . .ஏ. இ த நகர எத காக இ வ ''என எ பா ம அ ப இ ற '' கா மஷி கா பா இர கா வா கா அவ ட நட வ மர த உ கா தா . ''உ ன வ அவ க கலா டா ப வ த பா த . அ த . என ஓ ஆ வ உ . உ க கலா சார த ப இ யா ப அ கா ள ஆ சயாக இ ற . ஒ ற வார இ எ அ ற வ றாயா?'' ''ச '' எ அவ பா தா றா . அவ வா அவ ன பா இ தா . அ ம ய . ''எத வ பத உய கா ந க ற எ ட தா த ''நா ரா இர அ ம கா எ கா ற !'' ம ன ச த கா தமாக ப க க க தா . ம வய சா வ ற கா ட 27 த பா ற '' எ . ய மா , ஓ ட கா ரா ப கஷ்ட எ ற த ய ல. நா ச பா லவ தா அ கமா .'' எ கா டா பண கா எ பா '' ன ய . மகா ! க

வா ''ந வ இர ப . என ''என '' ஒ ஹி ஸ அ த லா ஒ ஹி தா ன?'' வ க இ ற காவ ஒ நா றன! நா சா ல ஹி ஸ த ப த க பானா உன எ ஆ வ னா அ த ப கா நா இர கயாவ பாகலாமா? எ ன சா பஸ் ஸ கா ''எ க ஊ ர ƒ¥தா அ ப '' எ சா மா டா .'' யா க றலா !'' தா ! நா சா ன த எ லா ய க ள ய என ல?யா எ ப த த வ இர ஸீ யஸாக எ ய ல. ல. க ப ஒ வ ர ஒ வ இ ய அத கா ள த லயா னா டா ஊ கா ளலா த ல. 'ஐ எ க எ ற .” அ த வர வ ம தான சரச வ த ''கா லஜ் இ ''ஒ அ வள ஏற றய . '' யா இ ற '' . ''அ த பா அ ம க க ள ய என தமாக க ' எ க சாதாரணமாக சா க . ப தமான அ த .... அல ய ப வதாக அ த !'' ''நா தா . றா ?'' ளயா '' த இ 'ஆமா'மா, 'இ ''ஏ க .'' க வ எ ன ட அ கமாக றய ப கலா . ப ளாஸி றா ?” எ றா . ல ட த பா ரா ஸ்பா னா க பான நகர அ இ த ன ஏ க ப ச பர ஒ கா பா ற ல இ ப ஆ ச யகரமாக இ த நகர மா த ப ஏழா ர ஏ க பா ர தச ம எ றா . ''இ த மா ƒ¥ உ க ஊ இ றதா?'' '' ச வ .'' த ''ஏ பா க?'' ''ஏதாவ '' பா எ த யா “ஹி க எ லா அவ ய ல. பா த கலா . உ இ த பா ட த கா எ ''எ றய ப ச க '' எ மாக இ த . ரா . ''எ னஇ கா லஜில?'' எ றா . றா . ?'' அ ம ''ச யா ப க க பா ந ட சா. அவ . உ க பா ட ஜா ர தயா இ ல ட க !'' 28 ட பா எ , ர ஸிய வ ய ன தா !'' . அ ம க

வா ''நா ன எ ற '' எ ச பா றா . 7 ர ப வ நட ப அ த ன பாசா பால தா தா ய . ப ய ராபஸ க , வய வ த மாணவ க எ லா ச ஆ ளயா . ன வய ஆ ய அ பா - அ மா ளயா இ பா அவ க கா வத அ க யாச இ ல ய உண தா . அ அ பா-அ மா இ ல. அத ப கா ரஷ க . த வ ஷ மாணவ க அ த ன ப ர ப பல கா ப ரஷ களாக (இ ப நாலா) தா க . ஒ வா கா ப ரஷ ப . ஒ வா ஷ களா . ஒ வா ஷ இர தா சா லகளா . இ த தா சா லக ள ஆ ஆறாக , அ த ஆ ஒ ர ப ட த உ ப ச வதா அதனத கா ப ரஷ க மா க பா யா . இ த பா ய சமா க மா க ஸ , ள பர க , எ த ன ப ர வ ல எ கா வ . எ த ன ப ர பா கார க ட ஈ ப எ ற லா மான ச அ த வர க ள ப க ட சம க வ . அ அவ க மான க ள அல கா ப ரஷ ழ மா, வாலா மா எ ற அ ச கா . நாதமான ளயா தா . ஆனா எ லா அ த யஸாக எ கா டா க . க ப ன இ ஜி ய க ள ர னா க . மா க க ப ன ச க ள வா க ர தா க . கா வ ளமாக ப னா க . இத க லா மா ! இ ப மா கா ப ரஷ லாப ப னா ; ப மா , பா ஆஃ டர ட ஸ் கா ப ரஷ எ த ன மலாக இய ற எ ப பத . ர ப வா த கா ப ரஷ அ த ம எம ச ஹா ட எ பவ ட இ தா க . அவ க கா த பா க ட எ த ன யா ல ச டால நஷ்ட கா ய . கா மா பாடாம ஒ பா மா வ கா வ ப ; 'ஒ ளயா டஎ ப ளயா றா எ ப ய ல. ளயா ஜ ப தா ய .'' ஹா ட

Add a comment

Related presentations

Related pages

Pirivom Santhipom 1 Sujatha - vendicalapace.net

Pirivom Santhipom 1 Sujatha. 12-11-2016 2/2 Pirivom Santhipom 1 Sujatha. Other Files Available to Download [PDF] The Promise Of Amazing Robin Constantine
Read more

பிரிவோம் சந்திப்போம் [Pirivom Santhipom] (#1) by சுஜாதா ...

பிரிவோம் சந்திப்போம் [Pirivom Santhipom] has 420 ratings and 17 reviews. ... Another Sujatha classic.
Read more

பிரிவோம் சந்திப்போம் [Pirivom Santhipom] (#2) by சுஜாதா ...

பிரிவோம் சந்திப்போம் [Pirivom Santhipom] has 354 ratings and 17 reviews. ... Sujatha (Tamil: சுஜாதா) ...
Read more

Pirivom Santhipom 2 Sujatha - alternativeartsproject.net

Pirivom Santhipom 2 Sujatha. 6-11-2016 2/2 Pirivom Santhipom 2 Sujatha. Other Files Available to Download [PDF] The World Of Jeeves 2 4 Pg Wodehouse
Read more

Pirivom Santhippom - Wikipedia

Pirivom Santhippom (English: We'll Disunite, We'll Reunite) is a 2008 Tamil film starring Cheran and Sneha in the lead roles and it is about the life of a ...
Read more

Pirivom Santhipom 2 Sujatha - anybodyfeel.weather-cloud.net

Pirivom Santhipom 2 Sujatha. 9-11-2016 2/2 Pirivom Santhipom 2 Sujatha. Other Files Available to Download [PDF] 1994 Audi 100 Cruise Control Switch Manual
Read more

Pirivom Santhipom 1 Sujatha - tinyil.addlprints.com

Pirivom Santhipom 1 Sujatha. 11-11-2016 2/2 Pirivom Santhipom 1 Sujatha. Other Files Available to Download [PDF] Static And Mechanics Of Materials ...
Read more

Pirivom Santhipom 1 Sujatha - storytellersbookclub.science

Pirivom Santhipom 1 Sujatha. 8-11-2016 2/2 Pirivom Santhipom 1 Sujatha. Other Files Available to Download [PDF] Self Matters Creating Your Life From The ...
Read more

Pirivom Santhipom 2 Sujatha - nolerentacar.net

Pirivom Santhipom 2 Sujatha. 10-11-2016 2/2 Pirivom Santhipom 2 Sujatha. Other Files Available to Download [PDF] Handcuffs Amp High Heels A Ruby Wisdom ...
Read more

Pirivom Santhipom 2 Sujatha - cecilia.bestwiigamesforkids.com

Pirivom Santhipom 2 Sujatha. 11-11-2016 2/2 Pirivom Santhipom 2 Sujatha. Other Files Available to Download [PDF] Book Report Poster Template [PDF] Cornell ...
Read more