Su dung phan mem Matlab xay dung gian do lograit nong do va tinh pH tr

43 %
57 %
Information about Su dung phan mem Matlab xay dung gian do lograit nong do va tinh pH tr
Education

Published on October 20, 2017

Author: daykemquynhon

Source: authorstream.com

slide 1: Chủ đề : Sử dụng phần mềm Matlab xây dựng giản đồ lograit nồng độ và tính pH trong dung dịch đa axit đa bazo slide 2: Nội dung Các phương pháp giải bài toánđa axit bazo 1 Sử dụng phần mềm Matlab 2 Tài liệu tham khảo 3 Nội dung slide 3: I / Các giải các bài toán đa axit đa bazo 1/ Dung dịch đa axit H 3 PO 4 01M a/ Giải bài toán theo phương pháp proton • Các cân bằng trong dung dịch: H 2 O H + + OH - K W 10 -14 H 3 PO 4 H + + H 2 PO 4 - 1 pK 1 212 K 1 10 -212 H 2 PO 4 - H + + HPO 4 2- 2 pK 2 721 K 2 10 -721 HPO 2- H + + PO 3- 3 pK 1236 K 10 -1236 HPO 4 2- H + + PO 4 3- 3 pK 3 1236 K 3 10 -1236 Có 5 ẩn số cần tìm là: H + OH - H 2 PO 4 - HPO 4 2- PO4 3- • Điều kiện proton: H + OH - + H 2 PO 4 - +HPO 4 2- + PO 4 3- slide 11: 4/ Đa bazo Na 3 PO 4 01M Tính pH của dung dịch Na 3 PO--- 4 01 M. Biết pK 1 212 pK 2 721 pK 3 1236. Phương trình phản ứng: Na 3 PO 4 3Na + + PO- 4 3- C B 01M • ta có: 1 14 164 1236 3 10 10 10 W B K K K − − − 3 10 K 2 14 679 721 2 10 10 10 W B K K K − − − 3 14 1188 212 1 10 10 10 W B K K K − − − Như vậy 1 B K 2 B K 3 B K ta chỉ xét nấc 1 của bazo PO 4 3- . slide 12: Lại có: C B .K B 10 -264 K W 10 -14 có thể bỏ qua OH - do nước phân ly. Xét cân bằng : 3 2 4 2 4 PO H O HPO OH − − − + + ⇀ ↽ 1 164 10 B K − C: 01 _ _ : 01-x x x đk: 0x01 2 X 2 164 10 01 X X − Hay : 2 164 264 .10 10 0 X X − − + − 2 2 3 229 .10 229.10 0 X X − − + − Giải được 2 1 3775.10 X − 2 2 607.10 X − − 0 loại slide 13: Vậy: 2 1 3775.10 X OH − −     M 14 13 2 10 265.10 3775.10 H − + − −   ≈   M pH1258. slide 14: Kết luận nhận xét a. Ưu điểm của phương pháp bảo toàn proton • Tính được pH của dung dịch • Đơn giản ít ẩn số • Tính pH thuận tiện với phương trình bậc cao một ẩn số n≥2 n≥2 • Xác định nồng độ các ion trong dung dịch tại điểm cân bằng b. Nhược điểm của phương pháp bảo toàn proton • Cần chú ý chọn mức “O” cho phù hợp • Cồng kềnh khó giải mắc sai số trong khi giải slide 15: 2.Sử dụng phần mềm Matlab 2.1. Giới thiệu chung về Matlab • MATLAB là viết tắt từ "Matrix Laboratory" được phát minh vào cuối thập niên 1970 bởi Cleve Moler và sau đó là chủ nhiệm khoa máy tính tại Moler và sau đó là chủ nhiệm khoa máy tính tại Đại học New Mexico. MATLAB nguyên sơ được viết bởi ngôn ngữ Fortran • Matlab là một trường toán số về lập trình được thiết kế bởi công ty MathWorks slide 16: MATLAB gồm 5 phần chính Ngôn ngữ MATLAB 1 Môi trường làm việc MATLAB 2 Môi trường làm việc MATLAB 2 Đồ hình 3 Thư viện hàm toán học MATLAB 4 Trình giao diện ứng dụng MATLAB 5 MATLAB slide 17: 2.2: Ứng dụng của MATLAB • Giống như các máy tính cơ bản MATLAB làm tất cả các phép tính toán học cơ bản như cộng trừ nhân chia… • Giống như máy tính kỹ thuật MATLAB dùng để tính toán các phương trình bao gồm: số phức căn thức số mũ logarit … • Giống như máy tính MATLAB khả năng lập trình có thể lưu trữ tìm kiếm lại dữ liệu cũng có thể tạo bảo vệ và ghi trình tự các lệnh để tự động phép toán khi giải quyết cũng có thể tạo bảo vệ và ghi trình tự các lệnh để tự động phép toán khi giải quyết các vấn đề • MATLAB còn cho phép biểu diễn dữ liệu dưới nhiều dạng như: biểu diễn thông thường ma trận đại số các hàm tổ hợp… • Ngoài ra MATLAB cung cấp một môi trường phong phú cho biểu diễn dữ liệu và có khả năng mạnh mẽ về đồ họa có thể tạo các giao diện riêng cho người sử dụng GUIs để giải quyết những vấn đề riêng cho mình slide 18: II / Sử dụng phần mềm Matlab tính pH của dung dịch 1/ Dung dich H 3 PO 4 01M • ka310-11.88 • ka210-6.79 • ka110-1.64 • p0:1/1:14 • mska1ka2ka3+ka1ka2.10.-p+ka1.10.-p.2+10.-p.3 • m110.-p • m210.p-14 • m30.1.ka1ka1ka3./ms • m30.1.ka1ka1ka3./ms • m40.1.ka1ka2.10.-p./ms • m50.1.ka1.10.-p.2./ms • m60.1.10.-p3./ms • y1logm1 • y2logm2 • y3logm3 • y4logm4 slide 19: • y5logm5 • y6logm6 • plotpy1py2py3py4py5py6 • grid on • titleGIAN DO LOGARIT NONG DO CAC ION TRONG DUNG DICH H_3PO_4 01M • xlabelpH cua dung dich • ylabellogi • ylabellogi • gtext\leftarrow logH+ • gtext\leftarrow logOH- • gtext\leftarrow logH_3PO_4 • gtext\leftarrow logH_2PO_4- • gtext\leftarrow logHPO_42- • gtext\leftarrow logPO_43- slide 20: Giản đồ logarit của H 3 PO 4 slide 21: • Kết luận: • Ta thấy tại vị trí lgH 2 PO 4 - lgH + thì OH - PO 4 3- và HPO 4 2- nhỏ hơn rất nhiều so với H 2 PO 4 - . Vì vậy khi tính PH của dung dịch bỏ qua 2 và 3 chỉ cần xét nấc 1 như sau: PTPƯ: H 3 PO 4 H + + H 2 PO 4 - K 1 10 -212 t0 : 001 _ _ : 001-h h h ĐK: 0 h 001 h 2 + h.10 -212 -758.10 -4 0 h 1 00239 M t/m và h 2 -00319 M loại Vậy pH -lg H + - lg h 1 -lg 00239 162 2 2 4 212 1 3 4 10 01 H H PO h K H PO h + − −       − slide 22: 2/ dung dịch Na 2 CO 3 01M • » ka110-6.35 • » ka210-10.33 • » p0:1/1:14 • » mska1ka2+ka1.10.-p+10.-p.2 • » m110.-p • » m210.p-14 • » m30.1.ka1.10.-p./ms • » m40.210.-p.2./ms • » m50.1.ka1ka2./ms • » y1log10m1 • » y2log10m2 • » y3log10m3 • » y4log10m4 • » y4log10m4 • » y5log10m5 • » plotpy1py2py3py4py5 • » grid on • » titleGIAN DO LOGARIT NONG DO CAC ION TRONG DUNG DICH Na_2CO_3 01M • » xlabelpH cua dung dich • » ylabellgi • » gtext\leftarrow lgH+ • » gtext\leftarrow lgOH- • » gtext\leftarrow lg2.H_2CO_3 • » gtext\leftarrow lgHCO_3- • » gtext\leftarrow lgCO_32- slide 23: Giản đồ logarit của Na 2 CO 3 slide 24: 3/ Dung dịch Na 3 PO 4 01M • ka110-2.12 • ka210-7.21 • ka310-12.36 • p0:1/1:14 • mska1ka2ka3+ka1ka2.10.-p+ka1.10.-p.2+10.-p.3 • m110.-p • m210.p-14 • m30.1.ka1ka1ka3./ms • m40.1.ka1ka2.10.-p./ms • m50.1.ka1.10.-p.2./ms • m60.1.10.-p3./ms • y1logm1 • y2logm2 • y3logm3 y3logm3 • y4logm4 • y5logm5 • y6logm6 • plotpy1py2py3py4py5py6 • grid on • titleGIAN DO LOGARIT NONG DO CAC ION TRONG DUNG DICH Na_3PO_4 01M • xlabelpH cua dung dich • ylabellogi • gtext\leftarrow logH+ • gtext\leftarrow logOH- • gtext\leftarrow logNa_3PO_4 • gtext\leftarrow logH_2PO_4- • gtext\leftarrow logHPO_42- • gtext\leftarrow logPO_43- slide 25: Giản đồ logarit của Na 3 PO 4 01M slide 26: 4/ Dung dịch H 2 CO 3 01 M • » ka110-1033 • » ka210-632 • » p0:1/1:14 • » mska1ka2+ka1.10.-p+10.-p.2 • » m110.-p • » m210.p-14 • » m30.1.ka1.10.-p./ms • » m40.210.-p.2./ms • » m50.1.ka1ka2./ms • » y1log10m1 • » y2log10m2 • » y3log10m3 • » y4log10m4 • » y4log10m4 • » y5log10m5 • » plotpy1py2py3py4py5 • » grid on • » titleGIAN DO LOGARIT NONG DO CAC ION TRONG DUNG DICH H_2CO_3 01M • » xlabelpH cua dung dich • » ylabellgi • » gtext\leftarrow lgH+ • » gtext\leftarrow lgOH- • » gtext\leftarrow lgH_2CO_3 • » gtext\leftarrow lgHCO_3- • » gtext\leftarrow lgCO_32- slide 27: Giản đồ logarit của dung dịch H 2 CO 3 01M slide 28: TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Hóa phân tích I: Cân bằng ion trong dung dịch – Dương Văn Hiển Hoàng Thị Tuệ Minh. Minh. 2. Hóa phân tích I: Cân bằng ion trong dung dịch – Nguyễn Tinh Dung. 3. MATLAB toàn tập – SinhvienIT.net.

Add a comment

Related presentations