Studiu comparativ Republica Italiana - Nicolae Ionescu - iunie 2013

67 %
33 %
Information about Studiu comparativ Republica Italiana - Nicolae Ionescu - iunie 2013
Education

Published on February 25, 2014

Author: imipqnet

Source: slideshare.net

Description

PROCESELE DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR ŞI DE RECUNOAŞTERE A CALIFICĂRILOR ÎN ITALIA

Autor:
Conf. Dr. Ing. Nicolae IONESCU

2013

1 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară3 „CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII LUCRĂTORILOR SI A ÎNTREPRINDERILOR” Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile" Titlul proiectului: “Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/53132 PROCESELE DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR ŞI DE RECUNOAŞTERE A CALIFICĂRILOR ÎN ITALIA Autor: Conf. Dr. Ing. Nicolae IONESCU, ionescu_upb@yahoo.com, 0741114987

2 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 CUPRINS INTRODUCERE……………………………………………………………………….………………… 3 1. PROCESUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR ÎN ITALIA………………….……….. 5 1.1. Sistemul de învăţământ şi diplomele/certificatele dobândite în cadrul acestuia………..………….. 5 1.2. Educaţia adulţilor - educaţia generală/pe competenţe cheie şi formarea profesională continuă……. 8 1.3. Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite în contexte informale şi non- formale… 10 1.4. Cadrul Naţional al Calificărilor vs. Cadrul European al Calificărilor……………………….…….. 13 2. PROCESUL DE RECUNOAŞTERE A CALIFICĂRILOR PROFESIONALE ÎN ITALIA………… 17 2.1. Cadrul legal şi instituţional al recunoaşterii calificărilor dobândite în alte SM ale UE, SEE şi Confederaţia Helvetica…………………………………………………………………………….. 17 2.2. Profesiile reglementate şi autorităţile competente………………………………………………… 20 2.2.1. Accesul la exercitarea profesiilor în Italia……………………………………………………. 20 2.2.2. Profesiile reglementate în Italia………………………………………………………………. 20 2.3. Analiza profesiilor reglementate în Italia…………………………………………………………. 23 2.3.1. Profesii din sectorul arhitecturii şi construcţiilor……………………………………………. 23 2.3.2. Profesii din sectorul aviaţiei…………………………………………………………………. 23 2.3.3. Profesii din sectorul înfrumuseţării………………………………………………………….. 24 2.3.4. Profesii din sectorul catering şi alimentaţie………………………………………………….. 25 2.3.5. Profesii din sectorul educaţiei şi formării profesionale…………………………………….. 25 2.3.6. Profesii din sectorul ingineriei şi alte profesii tehnice………………………………………. 27 2.3.7. Profesii din sectorul Financiar………………………………………………………………. 29 2.3.8. Profesii în sectorul medical……………………………………………………………….…. 30 2.3.9. Profesii din sectorul transportului pe uscat……………………………………………….…. 33 2.3.10. Profesii din sectorul juridic……………………………………………………………….…. 33 2.3.11. Profesii din sectorul activităţii maritime………………………………………………….…. 34 2.3.12. Profesii din sectorul mineritului…………………………………………………………….. 34 2.3.13. Profesii din sectorul asistenţei sociale şi terapiei…………………………………………… 34 2.3.14. Profesii din sectorul turism, agrement şi sport……………………………………………… 35 2.3.15. Alte profesii…………………………………………………………………………………. 36 2.4. Statisticile IMI privind profesiile reglementate din Italia comparativ cu cele din România……… 37 2.4.1. Autorităţi active în Sistemul IMI……………………………………………………………. 37 2.4.2. Cereri transmise prin Sistemul IMI………………………………………………………….. 40 2.4.3. Date privind recunoaşterea calificărilor profesionale……………………………………….. 42

3 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 INTRODUCERE Studiul de faţă, ca şi alte studii similare de analiză comparativă a proceselor de certificare a competenţelor şi recunoaştere a calificărilor în Olanda, Spania, Germania, Danemarca, Marea Britanie şi Cehia, constituie unul din rezultatele proiectului „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) şi cu Institutul pentru Politici Sociale (IPS), co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU). Obiectivul general al proiectului „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” constă în crearea şi consolidarea reţelei IMI (Internal Market Information) pentru calificările profesionale din România (IMI PQ NET), în scopul susţinerii iniţiativei CE privind dezvoltarea Sistemului de informare al pieţei interne, dezvoltarea unei iniţiative comune în acest sens, la nivel naţional, vizând consolidarea capacităţii partenerilor sociali (agenţiile şi organizaţiile guvernamentale, asociaţiile profesionale) de a promova dezvoltarea durabilă, prin crearea unor instrumente adecvate şi a unor canale de comunicare şi consultare reciprocă, în scopul realizării unei comunicări eficiente cu organizaţiile similare din Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European (SEE), prin intermediul platformei IMI. Pentru atingerea obiectivului general, MEN, ca solicitant beneficiar al proiectului, şi-a propus atingerea următoarelor obiective specifice: • OS1 - crearea şi dezvoltarea unei reţele la nivel naţional în scopul sprijinirii implementării Sistemului de informare al Pieţei Interne (IMI), prin consolidarea capacităţii partenerilor sociali, prin crearea unor canale de comunicare şi consultare reciprocă; • OS2 - dezvoltarea şi implementarea unor termeni de referinţă comuni privind standardele de certificare a competenţelor lucrătorilor români şi de recunoaştere a calificărilor profesionale ale cetăţenilor comunitari; • OS3 - implicarea membrilor Reţelei în schimbul de informaţii intermediate de platforma IMI, prin furnizarea de informaţii/date la cererile adresate prin această platformă de către organizaţiile/asociaţiile din UE/ SEE. Pentru realizarea studiilor comparative, experţii metodologici externi ai ANC au cercetat sursele de informaţii de la nivel naţional (ale ţării analizate şi ale României) şi la nivel comunitar (studii comparative realizate la nivelul Uniunii Europene) şi au participat la vizite de studiu în mai multe State Membre (SM) ale UE, în cadrul cărora au avut posibilitatea de a-şi completa munca de documentare prin schimbul de experienţă cu reprezentanţi ai Autorităţilor Competente pe diverse profesii reglementate în ţările respective. Acest studiu comparativ a fost realizat atât pe baza unor date prezentate în rapoartele internaţionale oficiale cât şi folosind datele direct cunoscute din vizita pe care echipa IMI PQ NET România a realizat-o în Italia. Au fost accentuate o serie de aspecte referitoare la profesii pentru care există un număr mare de solicitări din partea cetăţenilor români pentru a fi recunoscute în Italia (de exemplu asistentă medicală) precum şi diverse probleme care apar la recunoaşterea unor calificări pentru care există mari diferenţe de formare profesională între cele două ţări (cum ar fi, de exemplu, cosmetician, coafeză). Pentru informaţiile primite în timpul vizitei şi pentru schimbul de experienţă realizat, autorul şi echipa de management aduc mulţumiri reprezentanţilor unor ministere şi departamente din Italia: Ministero dello Sviluppo Economico (Ministerul Dezvoltării Economice), Ministero della Salute

4 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 (Ministerul Sănătăţii, Dipartimento Politiche Europee (Departamentul pentru Politici Europene), Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo (Departamentul pentru Dezvoltarea şi Competitivitatea Turismului), Ministerio de lavoro e delle Politiche Sociali (Ministerul Muncii şi Politicii Sociale), Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR (Ministerul Educaţiei, Universităţilor şi Cercetării), ISFOL - Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (Institutul pentru Dezvoltarea Formarii Profesionale a Lucrătorilor), Ministerului Justiţiei şi coordonatorului naţional IMI.

5 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 1. PROCESUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR ÎN ITALIA 1.1. Sistemul de învăţământ şi diplomele/certificatele dobândite în cadrul acestuia Obţinerea unei anumite calificări profesionale are la bază sistemul naţional de învăţământ din Italia, prezentat în figura 1.1. Ministerio dell'Università e della Ricerca (Ministerul Educaţiei, Universităţilor şi Cercetării, MIUR) este responsabil cu reglementarea, monitorizarea, stabilirea cadrului general de finanţare, armonizarea cu sistemul european (Procesul Bologna) şi stabilirea cerinţelor de admitere în învăţământul superior. De asemenea, în responsabilitatea MIUR se află şi coordonarea activităţii din institutele de cercetare ştiinţifică. Universităţile au o largă autonomie în ceea ce priveşte managementul, finanţele şi oferta educaţională. Începând cu anul 1998, multe dintre responsabilităţile MIUR din domeniul non-universitar au fost delegate autorităţilor locale şi regionale. Ministerul este în continuare responsabil pentru criteriile referitoare la organizarea sistemului şcolar şi evaluarea acestuia, sarcinile legate de stabilirea şi alocarea de resurse financiare, precum şi pentru alocarea personalului şcolii. Diferite regiuni sunt responsabile pentru sarcini, cum ar fi planificarea gamei de programe educaţionale, stabilirea programelor şcolare, calendarul şcolar şi organizarea învăţământului profesional. Începând cu anul 1999 au avut loc o serie de reforme importante, în special în învăţământul superior. A fost introdus sistemul binar, cu cele trei trepte de învăţământ universitar, pe de o parte, şi învăţământ profesional post-secundar, pe de altă parte. De asemenea, a fost adoptat un sistem de credite, adaptate la Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS) cu scopul de a face individului programe mai flexibile şi pentru a facilita continuitatea programelor educaţionale. O a treia reformă a fost introducerea unui sistem de asigurare a calităţii, cu o unitate de evaluare la fiecare universitate. În anul 2000, învăţământul obligatoriu a fost extins la 8 - 9 ani, pentru copii cu vârsta între 6-15 ani. Limba de predare este italiana şi, în unele cazuri, germana (în unele din regiunile nordice ale ţării, în cazul în care majoritatea populaţiei este de etnie germană). Învăţământul preşcolar şi primar Învăţământul preşcolar din Italia, se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3-6 ani. Deşi nu este obligatoriu, 96% dintre copii parcurg această treaptă de pregătire. Şcoala primară (scuola primaria) durează 5 ani, pentru copii cu vârste cuprinse între 6 şi 11 ani. După finalizare, elevilor li se acordă Diplomă de Licenţă de Şcoală Primară (Diploma di Licenza della Scuola Primaria). Învăţământul secundar general Învăţământul secundar este împărţit pe două nivele, respectiv: • Şcoala Secundară de Prim Grad / Scuola Secondaria di Primo Grado (în engleză Junior General Secondary Education) durează 3 ani şi se finalizează cu obţinerea Diplomei de Licenţă de Şcoală Medie (Diploma di Licenza della Scuola Media). Aceasta este echivalentă cu un certificat de absolvire a 8 clase în România. Şcoala Secundară de Grad Secund / Scuola Secondaria di Secondo Grado (în engleză Senior General Secondary Education) durează între 3 şi 5 ani, şi oferă următoarele opţiuni: Liceu Ştiinţific (Liceo Scientifico). Acest program de 5 ani se concentrează în principal pe o formare academică; • 1.

6 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Fig. 1.1. Sistemul educaţional în Italia (www.nuffic.nl)

7 UNIUNEA EUROPEANĂ 2. 3. 4. 5. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Liceul Clasic (Classico Liceo) care durează 5 ani, cu accent pe ştiinţele umaniste şi de limbi clasice; Liceul Lingvistic (Linguistico Liceo), de asemenea, cu durata de 5 ani şi cu accent pe limbi străine moderne, italiană şi latină; Liceul Artistic (Liceo Artistico). Un program de 4 ani, care pregăteşte elevii în primul rând pentru învăţământul în domeniul artelor sau pentru un alt program universitar cu condiţia să urmeze un an suplimentar de pregătire; Institutul Tehnic (Istituto Tecnico). Acest program durează 5 ani şi este împărţit în două etape: o etapa generală de 2 ani şi o etapă de 3 ani în care elevii se specializează într-un anumit domeniu, cum ar fi administrarea afacerilor, inginerie electrică, computer sciences etc. Cele cinci tipuri de învăţământ enumerate mai sus se finalizează cu obţinerea unei “diplome de promovare a examenului de stat de încheiere a cursurilor de pregătire secundară superioară” (Diploma di Superamento dell’Esame di Stato Conclusivo dei Corsi di Istruzione Secondaria Superiore). Aceasta este echivalentă cu Diploma de Bacalaureat din România. Curricula oferită de un Liceu artistic (Liceo Artistico) şi de un Institut Tehnic (Tecnico Istituto) diferă de cele oferite de Liceele Ştiinţifice /Clasice /Lingvistice (Liceo scientifico / Classico / Linguistico) din punctul de vedere al scopului componentei centrale a educaţiei. Învăţământul secundar profesional / vocaţional Acest tip de educaţie este oferit de către următoarele instituţii: 1. Institutul Profesional (Istituto professionale). Programele se desfăşoară pe parcursul a 3 ani şi se finalizează cu obţinerea unei Diplome de Calificare (Diploma di Qualifica). Elevii sunt pregătiţi într-o profesie şi pot, de asemenea, să obţină Diploma di Superamento dell’Esame di Stato Conclusivo dei Corsi di Istruzione Secondaria Superiore, după ce urmează un program suplimentar de 2 ani. 2. Institutul de Arte (Istituto d'Arte) - programele durează, de asemenea, 3 ani şi se finalizează cu obţinerea Diplomei de Maestru în Arte (Diploma di Maestro d'Arte). Şi în acest program, absolvenţii au posibilitatea de a obţine Diploma di Superamento dell’Esame di Stato conclusivo dei Corsi di Istruzione Secondaria Superiore, după ce urmează un program suplimentar de 2 ani. 1.2. Educaţia adulţilor - educaţia generală / pe competenţe cheie şi formarea profesională continuă Situaţia din Italia se caracterizează prin existenţa unor furnizori de învăţământ public şi privat pentru adulţi pentru formarea profesională continuă. Conform evoluţiei politice recente pentru promovarea creşterii competenţelor autorităţilor locale şi regionale, responsabilitatea pentru domeniul educaţiei adulţilor a fost treptat transferată Regiunilor1. Centrele Teritoriale Permanente (CPT) şi şcolile serale sunt principalele structuri specifice publice axate pe promovarea activităţilor de educaţie a adulţilor. Pe de altă parte, organizaţiile şi companiile private acţionează în strânsă legătură cu autorităţile publice, şi multe ONG-uri funcţionează în teritoriu pentru a furniza cursuri non-formale de educaţie a adulţilor. CPT-urile şi şcolile serale acţionează atât în educaţia formală cât şi în cea non-formală. Scopul principal al CPT-urilor este de a promova cultura de bază, de a dezvolta şi consolida deprinderile de bază şi cunoştinţele specifice, de a preda limbi străine (italiană pentru persoane străine) şi de a oferi 1 Country Report on Adult Education in ITALY, European Association for the Education of Adults, Helsinki, 2011

8 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 cursuri pentru obţinerea unei “diplome de şcoală secundară inferioară” (Diploma de Scuola Secondaria Inferiore), în cazul adulţilor care nu au absolvit învăţământul secundar inferior la timp (abandon timpuriu). Cursurile oferite de CPT pot fi frecventate de către adulţi şi tineri cu vârsta peste 16 ani care nu au depăşit primul "ciclu" de învăţământ, sau de către persoanele care doresc să-şi îmbunătăţească educaţia. Cursurile sunt scutite de taxe şi sunt finanţate în cea mai mare parte de către Ministerul Educaţiei. Decretul Ministerial 25/10/2007 (care a intrat în vigoare din ianuarie 2009) a transformat Centrele Teritoriale Permanente (CTP-urile) existente în Centre Provinciale pentru Educaţia Adulţilor (Centri per l'Provinciali Istruzione degli Adulti), în scopul de a reorganiza activitatea şi managementul acestora. Învăţământul şi formarea profesională terţiară non-universitară (IFTS) utilizează un sistem standard naţional bazat pe dobândirea de competenţe încă din anul 2000. Mai mult, după adoptarea Decretului din 25 ianuarie 2008 care reglementează relaţiile dintre guvernul italian şi unele provincii autonome privind recunoaşterea calificărilor profesionale, Comitetul Naţional pentru IFTS a decis actualizarea standardelor (ocupaţionale şi de pregătire profesională) pentru a le conferi mai multă coerenţă şi compatibilitate cu abordarea bazată pe rezultatele învăţării. S-a dezvoltat, la nivel regional, o ofertă de cursuri de formare profesională continuă de un an, bazate pe standarde ocupaţionale naţionale denumite “profile de unităţi de competenţe”, implementate însă în acord cu nevoile locale, şi o altă ofertă, la nivel naţional, de cursuri de doi ani care să se bazeze, de asemenea, pe standarde exprimate în rezultate ale învăţării. Schematic, legătura dintre standardele ocupaţionale, cele de pregătire şi standardele de certificare a competenţelor, cu actorii care joacă un rol important în fiecare dintre aceste etape, sunt prezentate în figura 1.2. Ministerele regiunilor/provinciilor autonome împreună cu partenerii sociali stabilesc care sunt procesele profesionale, prestările de servicii sau activităţile care definesc profesia/ocupaţia respectivă Ministerele regiunilor/provinciilor autonome împreună cu partenerii sociali stabilesc conţinutul şi criteriile pentru certificarea competenţelor dobândite Site-uri regionale de definire a detaliilor specifice la nivel regional ale standardelor profesionale/ocupaţionale Site-uri regionale de definire a detaliilor specifice la nivel regional ale standardelor de recunoaştere a calificărilor şi certificare a competenţelor STANDARDE FORMATIVE (DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ) Ministerele regiunilor/provinciilor autonome împreună cu partenerii sociali stabilesc standardele de pregătire profesională în corelaţie cu diverse parcursuri de formare Site-uri regionale de definire a detaliilor specifice la nivel regional ale standardelor de formare/pregatire profesională Fig. 1.2. Categorii de standarde în Italia 2 2 Prelucrări ale autorului după Scienter – cursul privind SO, SPP şi SC, Bologna, mai 2011, proiectul DEFIN al IBR NIVEL NAŢIONAL STANDARDE DE CERTIFICARE NIVEL REGIONAL STANDARDE PROFESIONALE (OCUPAŢIONALE)

9 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Conform Raportului ISFOL din 2012, structura furnizorilor de formare profesională acreditaţi în 2011 după forma juridică a fost: sectorul terţiar (ONG-uri, asociaţii profesionale etc.) – 34%, angajatori / întreprinderi – 26%, furnizori de formare specializaţi – 20%, şcoli / universităţi – 9%, alţi furnizori – 11%. Structura pe nivele de educaţie a ofertanţilor de formare în 2011 a fost: cu diplomă de primul ciclu universitar (Laurea) – 63%; absolvenţi cu diplomă non-universitară – 30%, calificaţi – 7%. Pe site-ul ISFOL3, este prezentat sistemul de unităţi de competenţe elaborat de ISFOL, Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP), precum şi clasele / clusterele de profesii4, cele 24 de arii economice şi profesionale în care sunt împărţite standarde ocupaţionale şi de pregătire profesională, pe baza cărora se realizează procesele de certificare a competenţelor profesionale. Comparativ, România are un sistem de formare profesională a adulţilor bazat pe standarde ocupaţionale şi pe reglementări privind autorizarea firmelor de formare profesională gestionate de către Autoritatea Naţională pentru Calificări - ANC şi există un standard ocupaţional pentru profesia de formator. 1.3. Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite în contexte informale şi non-formale Funcţia de certificare a competenţelor este îndeplinită de către regiuni, care în cadrul normelor specifice autonomiei, reglementează procedurile de punere în aplicare a legii constituţionale LC 3/20015, ţinând seama de standardele minime stabilite la nivel naţional. Un nivel naţional este definit ca un sistem de standarde minime de competenţă, care identifică baza minimă de competenţe comune ale unui profil profesional de referinţă. La nivelul regiunilor şi provinciilor autonome, funcţie de nevoile profesionale şi prin consultare cu instituţiile şi partenerii sociali, se planifică furnizarea de formare la standarde naţionale şi se certifică competenţe pe baza unor modele şi proceduri partajate. Competenţa este înregistrată în carnetul de formare iar creditele individuale sunt recunoscute şi pot fi utilizate în perspectivă naţională şi europeană. Având în vedere faptul că Regiunile sunt responsabile cu punerea în aplicare a legislaţiei privind certificarea competenţelor, sunt oferite în continuare datele de contact ale acestor autorităţi din toate regiunile Italiei (Tabelul 1.1). Autorităţile responsabile cu formarea profesională în regiunile şi provinciile autonome ale Italiei Nr. Denumirea Crt. regiunii 1 REGIONE ABRUZZO 2 REGIONE BASILICATA 3 REGIONE 3 Denumirea autorităţii Date de contact Assessorato politiche attive del lavoro formazione professionale - osservatorio sul mercato del lavoro - istruzione Dipartimento Formazione - Lavoro Cultura – Sport (Formare şi orientare profesionala, activitate educativă extraşcolară şi educaţie permanentă, şcoală, universitate şi dreptul de a studia, activitate şi servicii culturale, instituţii şi bunuri culturale, politici active în domeniul forţei de muncă, politici pentru tineri, sport şi timp liber). Assessorato Formazione Professionale - http://www.regione.abruzzo.it, Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione, PESCARA (65124), v. Raffaello, Tel. 0857671. POTENZA (85100), c. Umberto I 28, Tel. 0971668111 0971668119 - 0971668027 - Fax 0971668480, http://www.Regione.Basilicata.it CATANZARO (88100), v. Lucrezia della Valle, 24 http://www.nrpitalia.it/isfol/index.php http://www.isfol.it/temi/Lavoro_professioni 5 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, http://www.parlamento.it/parlam/leggi/01003lc.htm 4 Tabelul 1.1

10 UNIUNEA EUROPEANĂ CALABRIA 4 REGIONE CAMPANIA 5 REGIONE EMILIAROMAGNA 6 REGIONE FRIULI -VENEZIA GIULIA 7 REGIONE LAZIO 8 REGIONE LIGURIA 9 REGIONE LOMBARDIA 10 REGIONE MARCHE 11 REGIONE MOLISE 12 REGIONE PIEMONTE 13 REGIONE PUGLIA 14 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 15 REGIONE SICILIANA 16 REGIONE TOSCANA 17 REGIONE UMBRIA GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Lavoro E Cooperazione Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Tel. 0961759624 - 0961759627 - Fax 0961752674. http://www.calabria.org Dipartimento Formazione Professionale e Politiche del Lavoro. Settore Formazione Professionale e Orientamento CATANZARO LIDO (88100) (CZ), v. delle Repubbliche Marinare, Tel. 096134974 Assessorato Istruzione E Formazione, NAPOLI (80143), Centro Direzionale Isola A6 Lavoro E Politiche Sociali, Politiche http://www.regione.campania.it Giovanili, Problemi Area generale di coordinamento istruzione - educazione Dell'immigrazione formazione - politiche giovanili e del forum regionale - O.R.ME.L., NAPOLI (80143), Centro Direzionale Isola A/6 Tel. 0817966145 - 0817966149 - Fax 0817966526 Assessorato Scuola - Formazione BOLOGNA (40127), vle Aldo Moro 38, Tel. 051283395 - Fax Professionale - Università - Lavoro - Pari 051283578, http://www.regione.emilia-romagna.it, Opportunità lavoro_form@regione.emilia-romagna.it, Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro, BOLOGNA (40127), vle Aldo Moro 38, Tel. 051283374 - Fax 051283954, fp_direz@regione.emilia-romagna.it, Servizio Formazione Professionale. Tel. 051283616 - Fax 051283917 Servizio Scuola - Università e Integrazione dei Sistemi Formativi. Tel. 051283965 - Fax 051283946 Assessorato Formazione Professionale UDINE (33100), v. Cotonificio 133, Tel. 0432555485 Lavoro - Previdenza - Cooperazione 0432555484 - Fax 0432555752, http://www.regione.fvg.it Artigianato Direzione Regionale del Lavoro, Previdenza, Cooperazione e Artigianato, TRIESTE (34126), v. Giulia 75/1, Tel. 0403771111. Assessorato Scuola, Formazione E Lavoro ROMA (00147), v. Cristoforo Colombo 212, Tel. 0651681. http://www.regione.lazio.it, Segreteria Particolare - ROMA (00145), v. Rosa Raimondi Garibaldi 7, Tel. 0651683485 0651686437. Direzione Regionale Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro,ROMA (00145), v. Rosa Raimondi Garibaldi 7, Tel. 06516814949 - Fax 0651686800 Assessorato Istruzione - Formazione GENOVA (16121), v. Gabriele D'Annunzio 113, Tel. 0105484760 Lavoro - Giovani - 0105485766. http://www.regione.liguria.it Direzione Generale Formazione, MILANO (20124), v. Sassetti 32, Tel. 0267652018 - 0267656306 Istruzione, Lavoro Fax 0267656276, http://www.formalavoro.regione.lombardia.it Assessorato Pianificazione Territoriale E ANCONA (60125), v. Tiziano 44, Tel. 0718063952 - Fax Urbanistica - Edilizia Pubblica E Privata – 0718063112, http://www.regione.marche.it Politiche; Comunitarie - Trasporti Viabilità - Politiche Del Lavoro - Beni E Attività Culturali Assessorato Ambiente - Caccia E Pesca CAMPOBASSO (86100), v. D'Amato, Tel. 0874429501 Sportiva - Politiche Del Lavoro E 0874429522 - Fax 0874429543. http://www.regione.molise.it Formazione Professionale Assessorato Industria, Lavoro e TORINO (10152), v. Pisano 6, Tel. 0114321650 - Fax Formazione Professionale, New Economy e 0114323304, http://www.regione.piemonte.it Affari Internazionali (Industrie, forţa de muncă, noua economie, formare profesionala, politici de coordonare şi de fonduri comunitare, afaceri internationale, Comerţ intern şi extern, buget şi finanţe (ad interim)). Assessorato Formazione Professionale BARI (70123), v. Corigliano 1 z. ind., Tel. 0805402329 - Fax Politiche Dell'occupazione E Del Lavoro - 0805402376. http://www.regione.puglia.it, Settore Formazione Cooperazione -Pubblica Istruzione Professionale, BARI (70123), v. Corigliano 1 z. ind., Tel. Diritto Allo Studio 0805407557. Assessorato Lavoro - Formazione CAGLIARI (09131), v. XXVIII Febbraio 5, Tel. 0706067003 - Fax Professionale - Cooperazione E Sicurezza 0706065532, http://www.regione.sardegna.it, Direzione Generale Sociale Lavoro - Formazione Professionale - Cooperazione e Sicurezza Sociale, lavoro@regione.sardegna.it, Tel. 0706065704 Assessorato Lavoro PALERMO (90144), v. Pernice 3, Tel. 0916961111 - 0916968438 0916968428. http://www.regione.sicilia.it Assessorato Istruzione E Formazione FIRENZE (50129), p. della Libertà 16, Tel. 0554382111 Politiche Del Lavoro - Concertazione http://www.regione.toscana.it Assessorato Ricerca, Politiche Formative, PERUGIA (06124), v. M. Angeloni 61, Tel. 0755045412 Politiche Attive Del Lavoro, Politiche 0755045483 - Fax 0755045428, http://www.regione.umbria.it,

11 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Sociali 18 REGIONE Dipartimento Politiche Del Lavoro AUTONOMA VALLE D'AOSTA 19 REGIONE DEL Assessorato Politiche Delle Risorse VENETO Umane, Organizzazione E Autonomie Locali Instrumente Structurale 2007 - 2013 formazione@regione.umbria.it, Direzione Regionale Cultura, Turismo, Istruzione, Formazione e Lavoro, PERUGIA (06124), v. M. Angeloni 61, Tel. 0755045707 - Fax 0755045703, dirculturla@regione.umbria.it AOSTA (11100), v. Garin 1, Tel. 0165275504 - Fax 0165275786, http://www.regione.valle-aosta.it Segreteria Regionale alla Formazione e al Lavoro, VENEZIA MESTRE (30170) (VE), ptta Allegri 29, Tel. 0412795150 - Fax 0412795140. Direzione Formazione; VENEZIA MESTRE (30170) (VE), ptta Allegri 29, Tel. 0412795030 - Fax 0412795085. În 2006, Italia a început să dezvolte o metodologie unitară bazată pe abordarea la nivel naţional a proceselor de formare în termeni de rezultate ale învăţării, punând bazele unei mai bune integrări a tuturor părţilor componente / subsistemelor sistemului de calificări. S-a realizat un inventar al standardelor de competenţe regionale şi metodologia a fost testată în sectoarele turism şi mecanică, urmând să fie aplicată şi altor sectoare, precum industria chimică, industria alimentară şi agricultura. De asemenea, unele regiuni au adoptat standarde regionale bazate pe aceeaşi metodologie, iar ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori), institutul public cu rol în sprijinirea politicilor naţionale pentru elaborarea unui Cadru Naţional al Calificărilor (echivalentul ANC în Italia, National Contact Point pentru EQF), sprijină Ministerul Muncii în crearea unei baze de date naţionale cu standarde ocupaţionale şi de pregătire profesională dezvoltate în ultimii ani, care au fost împărţite în 24 de arii economice şi profesionale. În 2010 a fost semnat un acord între Ministerul Muncii, Regiunile din Italia şi partenerii sociali în vederea implementării în comun a politicilor de formare profesională continuă în viziunea EQF, cu accent pe rezultatele învăţării în toate contextele formal, informal şi non-formal, recunoscându-se rolul foarte important al certificării competenţelor dobândite pentru perspectiva creşterii competitivităţii capitalului uman şi pentru scopurile învăţării pe tot parcursul vieţii. Un serviciu de învăţare non-formală este oferit de Universităţile Populare (Università Popolari), care sunt organizaţii publice şi private al căror scop principal este de a promova educaţia adulţilor. Acestea organizează diverse tipuri de activităţi, cea mai mare parte adresate adulţilor, dar sunt deschise, de asemenea, şi persoanelor mai tinere. Primele universităţi au fost deschise la începutul secolului 20, urmând exemplul Olandei şi Suediei. Cea mai mare universitate este UPTER, cu sediul în Roma, care oferă o gamă variată de cursuri (limbi străine, sport, italiana ca o limbă străină etc.). Fiecare Regiune prevede norme diferite pentru deschiderea acestor tipuri de institute, dar există mai multe cerinţe generale: • Să fie recunoscute ca asociaţii reglementate; • Să furnizeze un minim de 6 cursuri diferite de cel puţin 100 de ore fiecare; • Două treimi dintre cadrele didactice trebuie să fie absolvenţi de învăţământ superior; • Să fie autonome din punct de vedere economic şi să aibă o structură administrativă reglementată; • Să fie membre al asociaţiilor naţionale sau internaţionale ale Università per la Terza ETA. • • În Italia există patru nivele ale cursurilor destinate adulţilor: Primul nivel. (Grupul ţintă: tineri între 14 şi 18 de ani, care au încheiat participarea la cursurile obligatorii). Durata variază de la doi la trei ani. De obicei la finalul cursului este oferit un certificat; Al doilea nivel. (Grupul ţintă: tineri între 18 şi 25 de ani, care au finalizat studiile secundare). Durata acestor cursuri poate varia între 600 şi 1200 de ore. La finalul cursului este oferită o diplomă.

12 UNIUNEA EUROPEANĂ • • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Al treilea nivel. Adresat tinerilor absolvenţi sau şomerilor, acesta este destinat pentru a oferi un nivel ridicat de specializare. Calificările profesionale. Scopul acestor cursuri este de a consolida experienţa profesională a absolvenţilor. Organizate la iniţiativa asociaţiilor private, ele sunt, de obicei, co-finanţate de către instituţiile publice şi sunt adesea supuse unor taxe. 1.4. Cadrul Naţional al Calificărilor din Italia raportat la Cadrul European al Calificărilor La data realizării acestui studiu, în Italia, nu a fost încă implementat un cadru naţional al calificărilor în concordanţă cu Cadrul European al Calificărilor (EQF) dar procesul de implementare este într-un stadiu foarte avansat şi se estimează că va fi finalizat în decursul anului 2013. În România, Cadrul European al Calificărilor este implementat doar pentru învăţământul Superior, fiind creat Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior din România. Pentru învăţământul preuniversitar Cadrul Naţional al Calificărilor (CNC) se află în dezbatere publică. Conform raportului CEDEFOP6 din august 2010 privind cadrele naţionale ale calificărilor din SM ale UE, în concordanţă cu Cadrul European al Calificărilor (EQF), procesul de dezvoltare a unui cadru naţional al calificărilor şi certificării acestora a început în Italia încă din anul 2003. Responsabilitatea iniţiativei de elaborare acestuia este împărţită între Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale şi Ministerul Educaţiei, Universităţilor şi Cercetării. Comitetul Naţional (Tavolo nazionale) înfiinţat de Ministerul Muncii în 2006 a jucat un rol cheie în dezvoltarea CNC în Italia, deoarece include nu numai reprezentanţi ai celor două ministere, ci şi reprezentanţi ai regiunilor şi provinciilor autonome din Italia, precum şi partenerii sociali. Adoptarea unui cadru naţional al calificărilor din învăţământul superior (Cadrului Italian al Calificărilor pentru Învăţământul Superior - QTI) în concordanţă cu procesul de la Bologna a început în 2008. Descriptorii de la Dublin sunt utilizaţi la nivel naţional pentru cele trei cicluri ale sistemului Bologna. Unele calificări de scurtă durată vor fi definite de universităţi prin sub-descriptori, în funcţie de diferenţele dintre elementele specifice ale diferitelor calificări (încărcare, durată, acces etc.). Factorii de decizie au pus accentul pe necesitatea alinierii diplomelor şi certificatelor la cerinţele sistemului Bologna. În mod special, legislaţia care reformează învăţământul superior (primul ciclu de trei ani) şi Laurea Magistrale (al doilea ciclu, de doi ani) prevede că noile programe trebuie să fie bazate pe rezultatele învăţării compatibile cu descriptorii de la Dublin. De aceea, descriptorii au fost agreaţi cu angajatorii, pentru a realiza concordanţa cu nevoile reale de pe piaţa muncii. În tabelul 1.2 se prezintă o situaţie comparativă Italia – România. Cadrul Naţional al calificărilor – situaţie comparativă Italia – România Tabelul 1.2 Italia România Calendar: • Este implementat Cadrul Naţional al Calificărilor Iun – Sept 2012 – Îmbunătăţirea conţinutului raportului de referenţiere din Învăţământul Superior – CNCIS pe baza feedback-ului experţilor străini şi dezvoltarea anexelor; • A fost realizat Registrul Naţional al Calificărilor Consultare naţională; Prelucrarea rezultatelor consultării naţionale şi din Învăţământul Superior – RNCIS optimizarea raportului; (www.rncis.ro) Sept 2012 – retransmiterea raportului către grupul de grupul consultativ • Cadrul Naţional al Calificărilor pentru Noem./Dec. 2012 – Aprobarea raportului la nivel regional şi naţional; învăţământul preuniversitar este în curs de Febr. 2013 – Prezentarea finală a raportului de referenţiere către grupul realizare consultativ. ISFOL-Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori ANC – Autoritatea Nationala pentru Calificari 6 CEDEFOP (Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale)- Structures of Education and Training Systems in Europe, Italy – 2009/10.

13 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Până în prezent, etapele procesului de referenţiere în Italia pot fi sintetizate astfel7: În anul 2009 ISFOL a fost numit în calitate de Punct Naţional de Coordonare EQF (NCP Italy) de către Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale; Încă de la începutul anului 2009 un Grup Tehnic (TG) a lucrat la procesul de referenţiere. TG este format din experţi de la Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale, Ministerul Educaţiei, Universităţii şi Cercetării, Departamentul de Politici UE şi ISFOL – NCP; Din 2011 Regiunile au fost implicate în proces, prin propria comisie tehnică numită „Autoritatea Tehnică de Coordonare”. De asemenea, au fost implicaţi Partenerii Sociali în principalele sesiuni de lucru; Italia a finalizat Raportul de Referenţiere în luna februarie 2013, după o aprobare formală a acestuia de către autorităţile competente. • • • • În procesul de referenţiere Grupul Tehnic a efectuat o trecere în revistă a Sistemelor Calificărilor Italiene, pe baza conceptelor-cheie EQF şi a împărtăşit alegeri şi oportunităţi de referenţiere de includere a calificărilor regionale cu reprezentanţii instituţiilor naţionale şi ale Regiunilor şi prin implicarea partenerilor sociali. În luna mai 2012 au început consultările cu experţii internaţionali care au oferit un feedback valoros pentru prezentarea procesului de referenţiere italian în contextul european. Consultarea naţională s-a derulat în a doua jumătate a anului 2012. Structura Raportului Naţional cuprinde trei secţiuni, respectiv: 1. Descrierea generală a diferitelor sisteme şi sub-sisteme de pregătire educaţională şi profesională; 2. Identificarea calificărilor corespunzătoare acestor sisteme şi subsisteme; 3. Cadrul de referenţiere bazat pe analiza criteriilor europene. În construcţia Cadrului Naţional al Calificărilor au fost incluse şi plasate pe nivelul EQF corespunzător, calificările obţinute la nivelul regiunilor. În tabelul 1.3 se prezintă proiectul de Cadrul Naţional al Calificărilor din Italia care cu o mare probabilitate va fi adoptat în această formă în cursul anului 2013. Tabelul 1.3 Nivel EQF/ Nivel calificare 1 2 3 7 Calificare Certificat de absolvire nivel secundar inferior / Lower secondary level leaving certificate Certificat de finalizare a studiilor obligatorii / Certificate of completion compulsory education Diplomă de operator profesional / Diploma of professional operator Certificat de operator profesional / Certificate of professional operator Autoritate Competentă Ministerul Educaţiei, Universităţii şi Cercetării Parcurs Parcurs de trei ani în şcoala secundară inferioară Ministerul Educaţiei, La sfârşitul a doi ani de şcoală Universităţii şi Cercetării sau secundară superioară, şcoală tehnică, Regiuni şcoală profesională, educaţie profesională şi sistem de formare profesională (parcurs de 3 ani şi parcurs de 4 ani) Ministerul Educaţiei, Parcurs de trei ani în şcoală Universităţii şi Cercetării profesională Regiuni Parcurs de trei ani în educaţie profesională şi în sistemul de formare profesional / Ucenicie Prezentare ISFOL, Vizită de studiu în Italia, Noiembrie 2012

14 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Diplomă profesională de tehnician / Vocational Diploma of technician 4 5 6 7 8 Regiuni Certificat de absolvire nivel clasic şi ştiinţific secundar superior / Classical and scientific upper secondary level leaving certificate Certificat de absolvire nivel tehnic secundar superior / Technical upper secondary level leaving certificate Certificat de absolvire profesională superioară de nivel secundar /Vocational upper secondary level leaving certificate Certificat de specializare tehnică superioară / Certificate of higher technical specialisation Diplomă de tehnician nivel superior / Diploma of hig h level technician Licenţă / Bachelor degree Ministerul Educaţiei, Universităţii şi Cercetării Parcurs de patru ani în educaţie profesională şi în sistemul de formare profesional / Ucenicie Parcurs de cinci ani în liceu / Ucenicie Ministerul Educaţiei, Universităţii şi Cercetării Parcurs de cinci ani în şcoli tehnice / Ucenicie Ministerul Educaţiei, Universităţii şi Cercetării Parcurs de cinci ani în şcoli profesionale / Ucenicie Regiuni Parcurs Educaţie şi formare tehnică superioară (IFTS) Ministerul Educaţiei, Universităţii şi Cercetării Ministerul Educaţiei, Universităţii şi Cercetării Diplomă de absolvire ( primul nivel)/ Ministerul Educaţiei, Graduate Diploma (first level) Universităţii şi Cercetării / formare înalt nivel artistic şi muzical Masterat/ Master’s Degree Ministerul Educaţiei, Universităţii şi Cercetării Diplomă de absolvire ( nivel Ministerul Educaţiei, secundar)/Graduate Diploma (second Universităţii şi Cercetării / level) formare înalt nivel artistic şi muzical Masterat de primul nivel / First level Ministerul Educaţiei, Master Universităţii şi Cercetării Diplomă de absolvire specializare (I)/ Ministerul Educaţiei, Specialized graduate diploma (I) Universităţii şi Cercetării / formare înalt nivel artistic şi muzical Diploma upgrade sau Masterat ( I)/ Ministerul Educaţiei, Upgrade Diploma or master (I) Universităţii şi Cercetării / formare înalt nivel artistic şi muzical Doctorat/ Doctoral Degree Ministerul Educaţiei, Universităţii şi Cercetării Diplomă de absolvire pentru formare în Ministerul Educaţiei, cercetare / Graduate diploma for Universităţii şi Cercetării / training research formare înalt nivel artistic şi muzical Diplomă specializare/ Specialized Ministerul Educaţiei, Diploma Universităţii şi Cercetării Masterat nivel secundar/ Second level Ministerul Educaţiei, Master Universităţii şi Cercetării Diplomă de absolvire specializare (II)/ Ministerul Educaţiei, Specialized graduate diploma (II) Universităţii şi Cercetării / formare înalt nivel artistic şi muzical Parcurs formare tehnică superioară (ITS) / Ucenicie Parcurs de trei ani (180 de credite – CFU)/ Stagiatură Parcurs de trei ani (180 de credite – CFA) Parcurs de doi ani (120 de credite – CFU)/ Stagiatură Parcurs de doi ani (120 de credite – CFA) Parcurs de minim un an (min. 60 de credite – CFU)/ Stagiatură Parcurs de minim doi ani (120 de credite – CFA) Parcurs de minim un an (min. 60 de credite – CFA) Parcurs de trei ani / Stagiatură Parcurs de trei ani Parcurs de minim doi ani (120 de credite – CFU)/ Stagiatură Parcurs de minim un an (min. 60 de credite – CFU) / Stagiatură Parcurs de minim doi ani (120 de credite – CFA)

15 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Diplomă upgrade sau Masterat (II)/Upgrade Diploma or master (II) Instrumente Structurale 2007 - 2013 Ministerul Educaţiei, Parcurs de minim un an (min. 60 de Universităţii şi Cercetării / credite – CFA) formare de înalt nivel artistic şi muzical 2. PROCESUL DE RECUNOAŞTERE A CALIFICĂRILOR PROFESIONALE ÎN ITALIA 2.1. Cadrul legal şi instituţional al recunoaşterii calificărilor dobândite în alte SM ale UE, SEE şi Confederaţia Helvetica Italia a implementat Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale prin Decretul legislativ nr. 206 din 6 noiembrie 2007 – “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”. Prin acest decret se stabilesc regulile pe baza cărora cetăţenii statelor membre UE pot exercita pe teritoriul Italiei profesia reglementată pentru care sunt calificaţi în statul membru de origine. Textul transpunerii se referă la aşa numitele profesii “reglementate” definite la art. 4, alineatul 1, litera a) din acest decret. Decretul se aplică resortisanţilor statelor membre ale Uniunii Europene, care doresc să exercite pe teritoriul naţional italian, ca angajaţi sau ca lucrători independenţi / liberi profesionişti, o profesie reglementată în baza unei calificări profesionale, obţinute într-un stat membru al Uniunii Europene şi condiţiile în care se va permite exercitarea acestei profesii. De asemenea, certificarea competenţelor se realizează în baza unor acte normative cu caracter general, dintre care cele mai importante sunt următoarele: 1. Legea 1378 / 8.12.1956 privind "Examenele de stat pentru abilitarea în exercitarea profesiilor"; 2. Decretul ministerial din 09.09.1957 cu modificările ulterioare privind "Aprobarea regulamentului examenelor de stat pentru abilitarea în exercitarea profesiilor"; 3. Legea nr. 323 din 02.04.1958, privind "Normele pentru examenele de stat de abilitare în vederea exercitării profesiilor"; 4. Decretul prezidenţial nr. 328 din 2 iunie 2001 - "Modificări şi completări ale cerinţelor pentru admiterea la testele de stat şi conexe pentru exercitarea anumitor profesii, precum şi legile conexe"; 5. Decretul ministerial nr. 509 din 3 noiembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare -" Reglementările privind autonomia curriculară a universităţilor"; 6. Decretul prezidenţial nr. 328 din 5 iunie 2001, privind "Modificarea şi completarea procedurii şi cerinţelor pentru admiterea la examenul de stat şi la probele specifice în vederea exercitării unor profesii, precum şi organizarea autorităţilor competente"; 7. Decretul prezidenţial nr. 107 din 10 iunie 2002, transpus în legea 173 din 1 august 2002 "Dispoziţii urgente privind accesul la profesii reglementate"; 8. Decretul lege nr. 105 din 9 mai 2003, transpus în legea nr. 170 din 11 iulie 2003 - "Măsuri urgente pentru universităţi şi institute de cercetare, pentru a permite atestarea în vederea exercitării activităţilor profesionale". Profesia pe care solicitantul doreşte să o exercite în Italia va fi cea pentru care a fost calificat în statul membru de origine în cazul în care activităţile sunt comparabile şi poate fi exercitată în regim de stabilire sau de prestare transfrontalieră temporară şi ocazională.

16 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Pe baza prevederilor art. 56, alin. 4, şi art. 57 din Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, care stabilesc faptul că fiecare stat membru trebuie să desemneze un coordonator al activităţilor autorităţilor competente referitoare la recunoaşterea profesională şi un punct naţional de contact, pentru a promova aplicarea uniformă a acestei directive, articolul. 6, paragraful 1, din Decretul legislativ nr. 206/2007, oferă Departamentului pentru coordonarea politicilor comunitare, de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri, sarcinile de coordonator naţional şi Punct Naţional de Contact. Pentru Punctul Naţional de Contact al Italiei datele de contact sunt următoarele: Il Punto nazionale di contatto è composto da: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Comunitarie, Ufficio Mercato Interno e Competitività, Piazza Nicosia 20, 00186 ROMA, ITALIA e-mail: puntonazionaledicontattoqualificheprofessionali@politicheeuropee.it Website: www.politichecomunitarie.it Persoane de contact: Dott.ssa Lucia Monaco e-mail: lu.monaco@palazzochigi.it Dott.ssa Maria Giuseppina Castellano e-mail: g.castellano@palazzochigi.it Tel.: 0039 06 677 92 548- Fax: 0039 06 6779 5064 Pentru recunoaşterea calificărilor profesionale Directiva 2005/36/CE oferă trei regimuri de recunoaştere, şi anume: • Un sistem bazat pe armonizarea preventivă a parcursului formării şi care prevede recunoaşterea automată. Acest sistem este aplicabil pentru profesiile de asistent medical, medic dentist, medic veterinar, moaşă, arhitect, farmacist şi medic. • Un sistem bazat pe încrederea reciprocă între statele membre (cunoscut sub numele de Sistem General de Recunoaştere/General System of Recognition). Acest sistem este aplicabil pentru un număr de profesii, care poate varia între statele membre deoarece Directiva nu impune statelor membre nicio obligaţie de reglementare. Se aplică în cazul în care profesia este reglementată în Italia şi, dacă aplicantul a exercitat-o sau este abilitat să o exercite în statul său de origine. Recunoaşterea nu este automată, ci necesită o comparaţie între cursurile de formare profesională - prevăzute în cele două state (în cazul de faţă România şi Italia), precum şi posibilitatea, în caz de "diferenţe substanţiale", de a impune măsuri compensatorii (test de aptitudini sau perioadă de adaptare - articolul 23 din Decret). • Un regim bazat pe experienţa profesională dobândită în statul de origine. Sistemul se aplică activităţilor de tip artizanal, comercial sau industrial în mod specific enumerate în anexa IV din Directivă şi prevede recunoaşterea automată în cazul în care îndeplinesc condiţiile prevăzute în mod expres pentru fiecare categorie profesională. Pentru recunoaşterea în Sistemul General, cererea de recunoaştere este adresată Autorităţii Competente din Statul Membru gazdă (Italia). Această cerere trebuie să fie însoţită de o serie de documente şi certificate prevăzute în anexa VII la Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale. De obicei, documentele solicitate în Italia pentru cetăţenii UE care doresc să se stabilească în această ţară sunt8: 8 Sursa: Presidenza del Consiglio dei Ministri, DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA - GUIDA ALL’UTENTE, Direttiva 2005/36/CEE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

17 UNIUNEA EUROPEANĂ 1. 2. 3. 4. 5. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 O copie a unui document de identitate valabil; O copie autentificată a calificării specifice profesiei vizate (cu indicarea examenelor susţinute, necesare pentru a determina posibila existenţă a unor diferenţe semnificative faţă de formarea naţională, prevăzute la articolul 14 din Directivă); O copie autentificată a calificării specifice activităţii, în cazul când este prevăzută de ţara în care s-a obţinut calificarea; O copie legalizată a înscrierii în Registrul Profesional al ţării în care titlul a fost obţinut, numai dacă sunt furnizate în această ţară; Declaraţia de valoare* în original emisă de către Autoritatea diplomatică sau Consulatul Italian din ţara unde a fost distins cu titlul pentru care se solicită recunoaşterea, precizând: a. că titlul a fost emis de către o autoritate competentă din ţara de origine; b. cerinţele de acces pentru curs (educaţia de bază); c. că titlul este abilitat pentru a practica în ţara în care acesta a fost eliberat; d. durata programului de formare pentru titlul în cauză; e. autenticitatea semnăturii pe titlu (în lipsa autenticităţii este necesară legalizarea titlului de către autorităţile competente); f. activităţi profesionale pe care titlul le permite exercitarea în ţara de origine. * Se solicită numai cetăţenilor non-UE. 6. 7. 1. 2. 3. 4. Certificat care atestă că nu există obstacole penale sau profesionale în exercitarea profesiei, eliberat de autoritatea competentă din ţara de origine şi / sau de provenienţă; Certificat care prezintă în detaliu orice activitate de muncă în ţara de origine, ca urmare a dobândirii calificării pentru care se solicită recunoaşterea (inclusiv perioadele de instruire practică efectuată); În cazul profesiilor reglementate şi în România şi în Italia, sunt necesare următoarele acte: Certificat sau altă atestare eliberată de către autoritatea competentă din România din care să rezulte că respectiva diplomă autorizează, în ţara de provenienţă, exercitarea profesiei solicitantului; Programa detaliată a studiilor cu indicarea clară a orelor efectuate şi a subiectelor dezbătute pentru fiecare materie, cât şi a numărului de ore de stagiu realizate, eliberată de şcoala care a emis diploma; Certificat care să ateste activitatea desfăşurată în ţara de origine sau de provenienţă, ulterioară obţinerii diplomei pentru care se solicită recunoaşterea; Certificat care să ateste efectuarea unor perioade de stagii efectuate, a unor cursuri de specializare sau obţinerea altor diplome. În cazul profesiilor nereglementate în România, dar reglementate în Italia, pentru recunoaştere sunt necesare următoarele: 1. Documente care să ateste exercitarea cu normă întreagă a respectivei profesii pentru 2 ani în ultimii 10 ani în ţara în care a fost obţinută diploma; 2. Programa detaliată a studiilor cu indicarea clară a orelor efectuate şi a subiectelor dezbătute pentru fiecare materie, cât şi numărul de ore de stagiu realizate, eliberată de şcoala care a emis diploma; 3. Certificate care să ateste efectuarea eventualelor cursuri de specializare sau alte diplome; Toate documentele scrise într-o limbă străină trebuie să fie însoţite de o traducere în limba italiană, certificată în conformitate cu textul original, eliberată de către Autoritatea diplomatică sau consulară italiană din ţara care a emis diploma, sau de către un traducător oficial dintr-un tribunal italian. Utilizarea fotocopiilor de către cetăţenii UE se face conform legii DPR 445/2000, care impune

18 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 ca acestea să fie însoţite de o declaraţie de conformitate cu originalul pe proprie răspundere a aplicantului. Autorităţile vor verifica prin sondaj veridicitatea acestor declaraţii. Documentele nu vor putea fi retrase ulterior de către cel interesat sau de către împuternicit, la încheierea procedurii de recunoaştere a diplomei. 2.2. Profesiile reglementate şi autorităţile competente 2.2.1. Accesul la exercitarea profesiilor în Italia Din punctul de vedere al accesului la exercitare, în Italia profesiile pot fi clasificate în două mari categorii, respectiv: 1. Profesiile reglementate – exercitate pe teritoriul Italiei, care fac obiectul unor legi naţionale prin care se reglementează titlul profesional, nivelul de pregătire necesar şi regulile de deontologie profesională. Pentru aceste profesii, în cazul în care titlul profesional a fost obţinut într-un alt stat membru, pentru exercitarea legală a profesiei respective este necesară obţinerea recunoaşterii calificării profesionale din partea unei autorităţi competente din Italia. Pentru profesiile reglementate, recunoaşterea profesională se realizează în baza legislaţiei comunitare (Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale), în cazul persoanelor provenite din ţările membre UE şi în baza DPR 394/99 art. 49-50 şi DPR 334/04 în cazul persoanelor provenite din ţările non-UE. 2. Profesii nereglementate – care pot fi exercitate de orice cetăţean care posedă o diplomă de calificare în profesia respectivă emisă de un stat membru UE. Pentru aceste profesii, în cazul în care titlul profesional a fost obţinut într-un alt stat membru, pentru exercitarea legală a profesiei respective, nu este necesară obţinerea recunoaşterii calificării profesionale din partea unei autorităţi competente din Italia. 2.2.2. Profesiile reglementate în Italia În Italia există 155 de profesii reglementate, conform datelor oficiale ale Comisiei Europene9 privind piaţa unică europeană. În anexele 1 şi 2 se prezintă toate aceste profesii cu denumirea lor în italiană, engleză şi română, împreună cu o serie de detalii privind autorităţile competente, persoanele de contact, nivelul de calificare, recunoaşterea conform Directivei 2005/36/CE, statistici etc. În tabelul 2.1 se prezintă gruparea acestor profesii pe principalele autorităţi competente. Ca principală diferenţă faţă de România se remarcă gestionarea de către Ministerul Justiţiei (Ministero della Giustizia) a unui număr relativ mare de profesii, majoritate dintre ele nefiind în domeniul justiţiei (Agrotecnico, Chimico / Chimico junior, Ingegnere industriale etc.). Acest aspect se justifică prin faptul că în Italia, Ministerul Justiţiei a fost de-a lungul timpului promotorul multor acte legislative în domenii diverse şi, din motive tradiţionale şi istorice, un număr mare de profesii heterogene au rămas sub autoritatea Ministerului Justiţiei. Profesii reglementate în Italia 10 Nr. Crt. 9 Autoritate Competentă Tabelul 2.1 Profesii http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/ Sursa: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=8&quid=1&mode=asc&maxRows=*#top 10

19 UNIUNEA EUROPEANĂ 1 2 3 4 5 6 7 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Ministero della Salute/ Ministerul Sănătăţii Direzione Generale Risorse Umane e Professioni Sanitarie, Ufficio VII / Direcţia Generală Resurse Umane şi Profesii Sanitare, Oficiul VII Instrumente Structurale 2007 - 2013 Medico / Medico Specialista; Odontoiatra; Farmacista; Farmacologia; Veterinario; Psicologo; Psicoterapeuta; Igiene e medicina preventiva; Igienista dentale; Infermiera pediatrica (incorporates vigilatrice d'infanzia); Infermiere professionale; Infirmiere generico e ota; Odontostomatologia; Ministero della Salute/ Ministerul Sănătăţii Dietista; Fisioterapista; Massofioterapista; Infermiere; Logopedista; Direzione Generale Risorse Umane e Professioni Ostetrica; Ottico; Podologo; Tecnico audiometrista; Tecnico Sanitarie, Ufficio IV / Direcţia Generală Resurse audioprotesista; Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e Umane şi Profesii Sanitare, Oficiul IV perfusione vascolare; Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; Tecnico della riabilitazione psichiatrica; Tecnico di neurofisiopatologia; Tecnico ortopedico; Tecnico di laboratorio medico; Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; Tecnico sanitario di laboratorio; Tecnico sanitario di radiologia medica; Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; Allergologia ed immunologia clinica; Anatomia patologica; Anestesia e rianimazione; Assistente sanitario; Basic medical training – Italy; Biochimica clinica; Cardiologia; Chirurgia dell’apparato digerente; Chirurgia generale; Chirurgia maxillo-facciale; Chirurgia pediatrica; Chirurgia plastica e ricostruttiva; Chirurgia toracica; Cardiochirurgia; Chirurgia vascolare; Dentista specialista (Chirurgia odontostomatologia); Dentista specialista (Ortodonzia); Dermatologia e venerologia; Ematologia; Endocrinologia e malattie del ricambio; Gastroenterologia; Genetica medica; Geriatria; Ginecologia e ostetricia; Malattie dell'apparato respiratorio; Malattie infettive; Massaggiatore e bagnino terapeutico/balneoterapista/idroterapista; Medicina del lavoro; Medicina fisica e riabilitazione; Medicina interna; Medicina nucleare; Medicina tropicale; Medico di medicina generale; Microbiologia e virologia; Neurologia; Neuropsichiatria; Neuropsichiatria infantile; Odontotecnico; Oftalmologia; Oncologia medica; Operatore socio sanitario; Ortottista assistente di oftalmologia; Otorinolaringoiatria; Patologia clinica; Psichiatria; Puericultrice; Pédiatria; Radiodiagnostica; Radiologia; Radioterapia; Reumatologia; Terapista della riabilitazione; Urologia; Ministero dell'Istruzione, dell'Università Docente di scuola materna; Docente di scuola primaria; Docente di e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione/ scuola secondaria di I e II grado (inferiore e/o superiore); Personale Ministerul Educaţiei, Universităţilor şi Cercetării – amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; Docente di istituti di Departamentul pentru Educaţie istruzione secondaria di I e II grado; Docente di scuola dell’infanzia; Direzione Generale Ordinamenti Scolastici, Ufficio IX / Educatore professionale Direcţia Generală Ordonanţe Şcolare, Oficiul IX Ministero della Giustizia / Ministerul Justiţiei Agente di cambio; Agrotecnico; Assistente sociale /Assistente sociale Direzione Generale della Giustizia Civile/ Direcţia specialista; Asistente sociale junior; Attuario / Attuario junior; Dottore Generală Justiţie Civilă commercialista ed esperto contabile; Chimico / Chimico Dipartimento per gli Affari di Giustizia/ Direcţia pentru junior;Consulente del lavoro; Formatore dei mediatori; Mediatore civile e Afaceri ale Justiţiei commerciale; Settore Internazionale/ Sectorul Internaţional Reparto II,- Ufficio III/ Departament II, Oficiul III Ministero della Giustizia / Ministerul Justiţiei Psicologo iunior; Avvocato; Avvocato patrocinante davanti alla corte di Direzione Generale della Giustizia civile / Direcţia cassazione; Biologo / Biologo junior; Dottore commercialista; Geometra e Generală Justiţie Civilă Geometra laureato; Giornalista; Ingegnere civile ambientale /Ingegnere civile Libere Professioni / Profesii Liberale ambientale junior; Ingegnere industriale / Ingegnere industriale junior; Ingegnere dell'informazione / Ingegnere ell'informazione junior; Perito agrario e Perito agrario laureato; Perito industriale e Perito indus

Add a comment

Related presentations

Related pages

Nicolae Ceaușescu - Wikipedia

... în cursul unei vizite oficiale în Italia, ... care a publicat un studiu pe această ... (aceia al căror nivel de trai a scăzut comparativ cu ...
Read more

18 | iunie | 2013 | agnus dei - english + romanian blog

18 Jun 2013 2 comentarii. by rodi in Vladimir Pustan Tags: 2013, Biserica Logos Ploiesti, Ccand e varsta optima pentru a te casatori?
Read more

Studiu Finante: Reducerea TVA la paine a fost un succes ...

... in perioada septembrie 2013-iunie 2014 evaziunea ... septembrie 2013 (comparativ cu ... Voicu si Nicolae Paun au ajuns la Camera ...
Read more

Mega Bacau: iunie 2013

Search for: Noutati din Bacau/Evenimente; Divertisment; Cultura; Sport
Read more

Toate stirile cu tema romani Italia, Diaspora | Ziare.com

De ce e nevoie de un studiu cu privire la starea de ... locale din Italia, desfasurate in luna iunie, ... romani Italia. Romanul Nicolae ...
Read more